Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Karşı taraf vekalet ücreti KDV'ye tabi değildir

Yanıt
Old 29-06-2012, 16:33   #1
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan Karşı taraf vekalet ücreti KDV'ye tabi değildir

Sayın Meslektaşlarım,

Yargılama gideri olan "karşı taraf vekalet ücretleri"nin KDV'ye tabi olmaması gerektiğinden bahisle, sayın meslektaşımız Avukat Mehmet KAYA, vergi mahkemesinde dava açmış ve dava lehe sonuçlanmıştır.

Safahata ait detaylar TBB'nin http://www.barobirlik.org.tr/Detay.a...3787&Tip=Haber linkindedir.

Linkin detay açıklamalarını aşağıya aktarıyorum.

Bilgilerinize...


Sayın Başkanlarım ve Çok Değerli Meslekdaşlarım,

Bütün meslekdaşlarımızı ilgilendiren " karşı taraf vekalet ücretinin " Katma Değer Vergisi'ne tabi olmaması gerektiğine ilişkin İstanbul 11.Vergi Mahkemesi nezdinde açmış olduğum davanın kabul edildiğini sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu bildirmek isterim.

Yazı ekinde sunulan vergi mahkemesi kararının gerekçesinde de açık bir şekilde belirtildiği gibi,karşı taraf vekalet ücreti KDV'nin konusuna girmemektedir.

Şöyleki;

" .. Avukatın gerek vekalet sözleşmesine dayalı olarak müvekkilinden elde ettiği ücret, gerekse mahkeme kararıyla karşı taraftan elde ettiği ücret serbest meslek kazancı olup serbest meslek kazancının katma değer vergisine tabi olabilmesi için bir hizmet sunumuna dayalı olması zorunludur. Hizmetin ise, tarafların karşılıklık iradeleriyle akdettikleri sözleşmeye dayalı olması ve bu hizmetin doğrudan doğruya ve mühasıran, muhatap için yapılmış olması gerekmektedir.

Mahkeme kararı uyarınca karşı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti, ödeyen tarafın karşı taraf avukatından aldığı bir hizmetin karşılığı değildir. Tamamen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Avukatlık Kanuna göre mahkeme kararı uyarınca ödenmektedir. Zaten belirtilen şekilde vekalet ücretine hak kazanan avukatların, karşı/borçlu tarafa serbest meslek faaliyeti kapsamında bir hizmet sunması hukuken mümkün olamaz. Dolayısıyla, Avukatlık Kanunu’na göre haklı çıkan tarafın avukatına ait olan bu vekalet ücretinin, elde eden avukat için Gelir Vergisi Kanunu açısından serbest meslek kazancı niteliğinde olmasına rağmen, hem verilen hizmet karşılığı elde edilen bir bedel niteliğinde olmaması, hem de hizmet verilen kişiden tahsil edilen bir bedel olmaması sebebiyle, katma değer vergisinin konusuna girmemektedir."

Mahkeme kararına karşı vergi dairesi, Danıştay nezdinde kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde temyiz talebinde bulunabilir. Mahkeme kararının temyizen incelenmesi sonunda kararın tasdik edilmesi halinde bu konuda içtihat oluşacağından uygulamanın bu yönde değişmesi sözkonusu olacaktır.

Ayrıca,

1- Karşı taraftan alınan vekalet ücreti ile ilgili olarak açmış olduğum vergi davası, bireysel olmaktan ziyade tüm avukatları ilgilendirdiğinden, İstanbul Baraosu Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının vergi mahkemesi nezdindeki müdahale talepleri,

2- Duruşmada benim yanımda yer alan, duruşma avukatlığımı yapan Av.Tayfun Aktaş ve Av.Dilek Tasören'in üstün başarılı savunmaları,

3- Pr.Dr.Nihal Saban hocamın unutulmayacak sıcak ilgi ve destekleri ile konuya ilişkin bilimsel makaleleri,

4- Davamın açılması için yapılan hazırlık çalışmalarından başlamak üzere davanın kabul edilmesine kadar geçen süre zarfında bana destek veren ilgi ve bilgileri ile yardımcı olan başta Av.Eser Gültekin ve Selçuk Özgenç olmak üzere İstanbul Barosu'nun Vergı Merkezi Üyeleri,

Sözkonusu kararın alınmasında etken olmuşlardır.

Bu nedenle;

İstanbul Barosu ve TBB'nin Sayın Başkanı ve Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine, İstanbul Barosu Vergi Merkezinin Sayın Üyelerine, Duruşma avukatlığımı yapan Sayın Av.Tayfun Aktaş ve Sayın Av.Dilek Taşören ile Sayın Prof.Dr.Nihal Saban'a şükranlarımı bildiririyorum.

Mahkeme kararı tüm meslekdaşları ilgilendirdiği için TBB ve İstanbul Barosu Web Sitelerinde yayınlanması suretiyle meslekdaşlarımın bilgilendirilmelerinin yerinde olacağı düşüncelerimi takdirlerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Av. Mehmet Kaya

Old 29-06-2012, 17:40   #2
avmurat

 
Varsayılan

Bu kararın kesinleşmesi ile sanırım açıkça yasal düzenleme yapılarak konu kdv kapsamına alınır.Ancak yasal düzenleme yapılana kadar tahakkuk eden bu kapsamdaki kdv ile ilgili bir işlem yapılabilir mi?Bu karara dayanarak geçmişe yönelik talepte bulunulabilir mi?Ben beyana dayalı tahakkuklarda maddi hata-itirazi kayıt konulması hali dışında dava açılamayacağını okudum.Bu durumda kdv tahakkuk ettirmesek ve karar bozulursa mağdur oluruz; kdv tahakkuk ettirsek itirazi kayıt nasıl koyacağız?Acaba ne yapsak
Old 23-08-2012, 23:55   #3
AV. AHMET ERTAŞ

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım; bu karara ilişki anlamadığım bir hususu sormak istiyorum. Karar henüz kesinleşmeden bu kararın tüm barolara mail atılmasının ve hatta barolar birliğinin sitesinde yayınlanmasının mantığı ne olabilir? Temyizde karar idare lehine sonuçlanırsa, bu denli geniş çapta yayın yapıp meslektaşlarımızı heyecanlandırdıktan sonra üzülmelerine neden olmak değil de nedir?
Old 04-09-2012, 18:02   #5
serpil

 
Varsayılan

Danıştay ise KDV'ye dahildir şeklinde karar vermiş olup, karar İstanbul Barosu web sayfasında yayınlanmıştır.

Aşağıda yer alan karar da www.istanbulbarosu.org.tr'den alınmıştır.Danıştay 4. Dairesinin 29.06.2011 Tarih ve Esas No: 2010/1971 Karar No: 2011/5825 sayılı kararı ve istemin özeti şöyle:İstemin Özeti: Avukatlık faaliyetinde bulunan davacının 2006 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; muhtelif icra müdürlüklerinden müvekkilleri adına yapmış olduğu icra takipleri sonucunda tahsil ettiği ve serbest meslek kazanç defterine gelir olarak kaydettiği vekâlet ücretleri için serbest meslek makbuzu düzenlemediği ve katma değer vergisini iç yüzde yöntemiyle ayrıştırmadığı ileri sürülerek adına resen tarh edilen 2006/1-12 dönemi katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde avukatlığın, kamu hizmeti ve serbest bir meslek olduğu hükmüne yer verildiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 20. maddesinin (4) numaralı fıkrasında, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceğinin hükme bağlandığı, anılan Kanun maddelerinden, avukatlık mesleğinin, serbest meslek faaliyeti ve bu meslekten elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin ise katma değer vergisine tabi bulunduğunun anlaşıldığı, bu bakımdan, serbest meslek erbabı olan avukatların gerek icra dairelerinde borçludan adlarına tahsil edilen gerekse mahkemelerce karşı tarafa hükmedilen vekalet ücretinin katma değer vergisine tabi olduğu ve belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işlerde tarifenin katma değer vergisi dahil edilerek belirlendiğinin dikkate alınmasıyla söz konusu tahsilatlar nedeniyle davacı adına tarh edilen vergi ve cezada yasaya aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 423. maddesi uyarınca vekâlet ücretinin yargılama gideri olduğunu, karşı tarafa hizmet sunulmadığından vergiyi doğuran olayın gerçekleşmediğini, bu nedenle, katma değer vergisine tabi olmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, Vergi Mahkemesi kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-09-2012, 18:13   #6
yaman

 
Varsayılan

Yüksek Mahkemeler arada sırada güzel kararlarda verebiliyor...
Old 05-09-2012, 14:54   #7
avmurat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yaman
Yüksek Mahkemeler arada sırada güzel kararlarda verebiliyor...

Bu haliyle de kararı beğenmiş olabilirsiniz takibi ki, ancak kararı yanlış okumadığınızdan emin misiniz?
Old 05-09-2012, 17:34   #8
yaman

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avmurat
Bu haliyle de kararı beğenmiş olabilirsiniz takibi ki, ancak kararı yanlış okumadığınızdan emin misiniz?


İlk mesajda meslaktaşımızın vergi mahkemesinde açtığı dava lehine sonuçlanmış, son mesajda ise özellikle sonuç kısmı Danıştay'ın vergi mahkemesinin kararını onadığından bahsedilmiş İki kararında aynı dosya için olduğunu düşünüp bir anlık heyecanla yazdım. Maalesef Yüksek Mahkeme yine yanıltmadı.
Old 06-09-2012, 11:06   #9
Av.Selen

 
Varsayılan

Sn.Av.Serpil tarafından anılan Danıştay kararı Sn.Hakan EREN tarafından paylaşılan karara ilişkin değildir. Son paylaşılan karar İst.11 vergi mahkemesinin 2012 tarihli bir kararı ve halen Danıştayda galiba. Bir de bu kararla ilgili temyiz sonucunu beklemek lazım
Old 12-09-2012, 14:57   #10
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Danıştay kararı, çok daha öncesinde KTVÜ için kdv'siz kesilmiş makbuzlara karşı vergi dairesinin re'sen tarhiyatı ve vergi ziyaı cezası tahakkukuna karşı açılan davanın reddine dair vergi mahkemesi kararının onanmasına ilişkin...

Son karar ise vergi mahkemesinin niteliği aynı ancak itirazi kayıtla beyan edilen ve tahakkuk eden KDV'nin iptaline ilişkin vergi mahkemesi kararı..

Danıştay'da görüş değişikliği olmamış ise mukadderatı da aynı (yani bu defa bozma ama netice aynı) olacaktır, ancak henüz çok yeni söz konusu karardan da faydalanarak kdv içermeyen KTVÜ serbest makbuzu teslim ettim... İlginç olan söz konusu makbuzu vergi mahkemesi kararlarına dayanarak kesmiştim ve ilimizdeki bir vergi dairesi başkanlığı'ndaki idari mali işler müdürlüğüne kabul ettirdim gerçi benim kayıtlı olduğum vergi dairesi değil, ceza keserlerse "siz ses çıkartmadınız ama" deme şansım olur mu bilmiyorum..
Old 28-12-2012, 21:02   #11
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Hakan Eren
Yargılama gideri olan "karşı taraf vekalet ücretleri"nin KDV'ye tabi olmaması gerektiğinden bahisle, sayın meslektaşımız Avukat Mehmet KAYA, vergi mahkemesinde dava açmış ve dava lehe sonuçlanmıştır.

Danıştay ne yönde karar verdi, bilgisi olan varmıdır?
Old 31-12-2012, 10:58   #12
AV. AHMET ERTAŞ

 
Varsayılan

Sayın İlker Bey,
Mehmet Bey'in açtığı son davaya ilişkin Danıştay kararı daha çıkmadı. Ama Şunu eklemek isterim ki; Danıştay "karşı taraf vekalet ücretinin KDV'ye tabi olduğu yönünde" karar verecektir diye düşünüyorum.
Old 04-01-2013, 11:40   #13
feyzaday

 
Varsayılan

karşı taraf vekalet ücretine ilişkin KDV haricinde GELİR VERGİSİ ve DAMGA VERGİSİ alınıyor. Özellikle damga vergisi konusunda tereddütlerim var, bu vergi, karşı vekalet ücretinden alınmalı mıdır? Damga vergisi resmi belgelerin düzenlenmesinde alınan bir vergi çeşidi diye biliyorum. Vekalet ücretinin menşei ise kanun ve iligili mahkeme kararı veya icra dosyalarında da avukatın beyanı. (harici tahsilatta)
Old 04-01-2013, 12:28   #14
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan feyzaday
karşı taraf vekalet ücretine ilişkin KDV haricinde GELİR VERGİSİ ve DAMGA VERGİSİ alınıyor. Özellikle damga vergisi konusunda tereddütlerim var, bu vergi, karşı vekalet ücretinden alınmalı mıdır? Damga vergisi resmi belgelerin düzenlenmesinde alınan bir vergi çeşidi diye biliyorum. Vekalet ücretinin menşei ise kanun ve iligili mahkeme kararı veya icra dosyalarında da avukatın beyanı. (harici tahsilatta)

Karşı vekalet ücretinden, gelir vergisi ve damga vergisi alındığını bilmiyordum.

Benim tahsil ettiğim karşı veklaet ücretlerinin hiçbirinden dediğiniz vergiler kesilmedi.
Old 04-01-2013, 12:34   #15
feyzaday

 
Varsayılan

Bağlı çalıştığım firmada, karşı taraf vekalet ücretinden KDV, damga vergisi ve gelir vergisi kesintisi yapılarak (yaklaşık %50 lik bir kesinti) kalan avukatlık ücreti bordroya yansıtılacak, kesilen bu vergilerin fazla olduğunu sanıyorum. Şirkette bu işi ilk defa yaptığından, yanlış bir işlem olmaması gerekiyor. Mali müşavir bu yönde görüş bildirdi ancak ben bu görüşün doğruluğu konusunda tereddütlüyüm.
Old 04-01-2013, 13:07   #16
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Ben yanlış anladım, beyan edilen karşı vekalet ücreti gelirden % 15 gelir vergisi alınıyor. Damga vergisi alınmıyor.

Aklım net-brüt olayına gitti yine...
Old 23-05-2013, 11:02   #17
akrd61

 
Varsayılan

Dğerli meslektaşlar bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığının
20.05.2013 tarihinde yayınlanmış "Bugüne Kadar Yayımlanmış Olan KDV Genel Tebliğlerinde Yer Alan Açıklamaların Birleştirilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı" var.Bu taslağın Avukatlık ücretleri kısmı şöyle

Alıntı:
Yazan Gelir İdaresi Başkanlığı
3.4. Avukatlık Ücretleri
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacaktır. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenleyecekler, makbuzda alınan tutar üzerinden katma değer vergisini hesaplayıp ayrıca göstereceklerdir.

İş bu tebliğin sözleşmeli olarak ücret karşılığı verilen Avukatlık hizmeti ile herhangi sözleşme bağı olmadan yapılan Avukatlık hizmetleri arasında bir ayrım yaptığını ve sözleşme bağı olamadan serbest verilen Avukatlık hizmetlerinde,avukatlar karşı taraftan aldıkları yasal vekalet ücreti tutarı üzerinden KDV hesaplayıp müvekkil adına fatura kesmesi gerektiğini anlıyorum.Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ? Değerli meslektaşlarım
Old 26-05-2013, 02:59   #18
SINIRSIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Dğerli meslektaşlar bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığının
20.05.2013 tarihinde yayınlanmış "Bugüne Kadar Yayımlanmış Olan KDV Genel Tebliğlerinde Yer Alan Açıklamaların Birleştirilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı" var.Bu taslağın Avukatlık ücretleri kısmı şöyleİş bu tebliğin sözleşmeli olarak ücret karşılığı verilen Avukatlık hizmeti ile herhangi sözleşme bağı olmadan yapılan Avukatlık hizmetleri arasında bir ayrım yaptığını ve sözleşme bağı olamadan serbest verilen Avukatlık hizmetlerinde,avukatlar karşı taraftan aldıkları yasal vekalet ücreti tutarı üzerinden KDV hesaplayıp müvekkil adına fatura kesmesi gerektiğini anlıyorum.Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ? Değerli meslektaşlarım
bencede dediğiniz gibi anlaşılıyor. Fakat uygulamada örneğin karşı vekalet ücretini 'banka' dan alıyorsanız, yani borçu banka ise bankaya makbuz kesmeniz gerekiyor.( du )çünkü onlarda stopaj ödüyorlar..1 ay kadar önce aynen böyle bir işlem yaptık İş Bankası ile.. acaba hatalı mıydı?
Old 05-06-2013, 09:51   #19
burak_av

 
Varsayılan

CMK'dan doğan vekalet ücretlerini de KDV'den muaf tutmayla ilgili bir çalışma vardı ama ne oldu sonuç takip edemedim.
Old 14-01-2016, 20:03   #20
Av.Ufuk

 
Varsayılan Bozma Karari

Danıştay'ın internet sitesinde bugün yaptığım sorguda maalesef merakla beklediğimiz emsal olabilecek kararın bozulmuş olduğunu gördüm.Bozma ilamını paylaşırsanız güzel olur.
Old 25-08-2017, 13:29   #21
pallanco

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ufuk
Danıştay'ın internet sitesinde bugün yaptığım sorguda maalesef merakla beklediğimiz emsal olabilecek kararın bozulmuş olduğunu gördüm.Bozma ilamını paylaşırsanız güzel olur.

Danıştay'ın bozma kararı ve sonrasındaki durum hakkında bilgisi olan var mıdır acaba ?İstanbul'daki meslektaşlarımız bu konuda ilgili kalemden bir araştırma yapamazlar mı ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
2012 karşı taraf vekalet ücreti danıştay yürütmeyi durdurma kararı av.mansur Meslektaşların Soruları 1 24-02-2012 12:30
Davadan feragat - Karşı taraf vekalet ücreti atoss3 Meslektaşların Soruları 4 25-03-2011 00:33
karşı taraf vekalet ücreti paris23 Meslektaşların Soruları 6 20-09-2008 16:14
kamulaştırma karşı taraf vekalet ücreti avfatih Meslektaşların Soruları 2 12-03-2008 10:27
karşı taraf vekalet ücreti oquxx Meslektaşların Soruları 1 03-10-2007 22:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05573797 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.