Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Muris muvazaası

Yanıt
Old 16-04-2012, 09:23   #1
Av.Uğur Keleş

 
Varsayılan Muris muvazaası

Muris,bir adet gayrimenkulünü muvazaalı olarak bir aile dostuna tapuda satış yaparak devrediyor,muris öldükten sonra bu aile dostu gayrimenkulü murisin eşine yine aynı şekilde devrediyor,murisin eşi de bu devirden sonra gayrimenkulü çocuklarından bir tanesine tapuda 'bağışlayarak' devrediyor...Bundan sonra bu bağışı yapan eş de vefat ediyor...
Eğer her iki satışın da muvazaalı olduğunu düşünürsek,murisin yaptığı son işlem olan bağışlama işlemi de esasında muvazaalıdır.Ancak yargıtay içtihatlarına göre murisin yaptığı bağışlama işlemi şekle uygun yapıldığında geçerli oluyor,yani bu işlem olsa olsa tenkis hükümlerine tabi oluyor.
Bununla birlikte,murisin eşi olan kişinin yaptığı bağışlama işleminde,eş,kendisine ait olmayan,muristen muvazaalı olarak kendisine gelen gayrimenkulü bağışlamıştır,yani en fazla muristen kendisine kalan hisseyi bağışlayabilecekken bu şekilde gayrimenkulün tamamını bağışlamış oluyor.
Mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla gayrimenkulü muvazaalı olarak devralan kişinin yine aynı amaçla gayrimenkulü mirasçılardan bir tanesine bağışlaması işleminin de geçerli olmadığına dair Yargıtay Kararı arıyorum,yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Old 17-04-2012, 10:27   #2
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Çetrefilli bir dava, ancak tam olayınıza uygun bir yargıtay kararı bulmak zordur diye düşünüyorum. Fakat yargılamada Muris muvazaası oldugundan bahisle tanık dinletip durumu açıklığa kavuşturabilirsiniz. Yani murisin aile dostuna yaptığı devrin muvazaalı olduğundan bahisle o devri iptal ettirerek tescilini talep ederseniz, bağış geçersiz hale gelir ve o ayrı bir davanın konusu olur.

O noktada lehine bağış yapılan kendisine bağışta bulunanın yerine geçerek aile dostuna karşı zapta karşı tekeffül hükümlerince talepte bulunabilir kanaatindeyim.

Ya da kafam da bir soru işareti oluştu;
Muris-> *Muvazalı devir* -> aile dostu
Aile dostu -> *Muvazalı devir* -> murisin eşi
Murisin eşi -> *Bağış* -> mirasçı

Bu noktada ilk muvazayı ispat ederseniz sonraki tüm devirler geçersiz hale gelecek ve tapu murisin mirasçılarına tescil mi edilecek?
Yoksa bu şemadaki tüm husumetliler davalı gösterilmek sureti ile ve yine olayın başlangıcı muris muvazası olduğu için diğerlerinin de muvazalı olduğu tanıkla ispat edilmek sureti ile ispat mı edilmeli?
Kendi kafamı karıştırdım
Old 17-04-2012, 12:31   #3
av.buğra

 
İnceleme

sn. meslektaşım tam olmamakla birlikte benzer sayılabilecek ve kazandığımız bir dava ile ilgili dava dilekçesi gönderiyorum. kafanızı karıştırırsam kusura bakmayın .

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

…………..DAVACI : Kendine asaleten küçük kızı Z…….. օ…..’ e Velayetten
M…… օ…
VEKİLİ :

DAVALILAR : 1- S…… Y……… օ..- Zeytin köyü-
2- M…….. օ…(Ayhan)-………Cad. 464 Sok. ……… İş Hanı Kat:2 (…………. Muhasebe Bürosu-

DAVA : MUVAZAA SEBEBİ İLE TAPU İPTAL VE TESCİLİ.

DAVA DEĞERİ : 1.500.000.000.-TL.

AÇIKLAMALAR : Davacı Müvekkiller Murisi S….. օ…. 24..08.1999 yılında vefat ederek , geride davacılar ile birlikte Veraset belgesinde de görüldüğü üzere, Kızı M…….. օ…(Ayhan) ve Oğlu M…….. օ……..’ ü bırakmıştır .
Davacılar Murisi S…… օ….’ ün vefatı ……………… Yolu güzergahında geçirmiş olduğu ağır bir trafik kazası neticesinde meydana gelmiştir. S..... Ö.. Kazadan Sonra KOMA HALİNDE İKEN ……….. Tıp Merkezine kaldırılmış , Boyun Kırılması da dahil olmak üzere birçok kırık ve ağır darbeler almış ,Yaklaşık altı defa ameliyat olmuş, Ölümüne kadar yaklaşık 8 ay Şuursuz bir biçimde kaldığı hastanede 3 ay Koma halinde Yoğun bakım ve gözetim altında bulundurulmuştur.
Ölümünden Yaklaşık 3 ay kadar önce , Hastanede yatmakta iken Adıyaman Tekel İşletme Müdürlüğünden Emekli Olup, OKUR- YAZAR olan ekli belgelerden de açıkça anlaşılacağı üzere, gayet iyi bir el yazısı bulunan ve hiçbir belgeye İMZASININ dışında , İmza yerine Parmak basmayan Muris S…. օ…’ ten her ne kadar “….akli dengesi yerindedir…” raporu oluşturulmuş ise de esasen , şuuru kapalı iken , Diğer Kızı M……. օ….(Ayhan)’a , 07.06.1999 tarihinde Parmak bastırmak suretiyle 90 ve 128 parsel sayılı taşınmazların SATIŞ YETKİSİNİ İÇEREN Vekaletname alınmış , 8.06.1999 tarihinde de iş bu vekaletname ile Ortak Muris S….. օ. ‘e ait 90 ve 128 parsel sayılı taşınmazlar Vekalet alanın yeğeni Yani Murisin Torunu , M….. օ.. Oğlu, S…… Y…… օ…’e satışları yapılmıştır.
Ekli Vasiyetnameden de açıkça anlaşılmaktadır ki;
İş bu satışı yapılan 90 ve 128 parsel sayılı taşınmazlar Muris tarafından Davacı M…… օ… ve Z….. օ…’e bırakılmıştır, Murisin bu vasiyetnamede belirtmiş olduğu iradesini hastanede , Hiçbir belgeye parmak basmadığı , gayet net ve temiz düzgün bir imzasının bulunmasına rağmen , Parmak basarak değiştirdiğini ve taşınmazların satışına ilişkin Vekaletname verdiğini düşünmek mümkün değildir, söz konusu vekaletname Murisin Şuuru kapalı iken alınmıştır , Hastane Vizite Kağıtları , Ameliyat Raporları , Günlük Takip Dosyası ve ilgili her türlü dökümanlar incelendiğinde Muris S….. օ…’ ün Akli Dengesinin yerinde olup olmadığı , Vekaletname verebilecek şekilde Şuurunun açık olup olmadığı açıkça anlaşılacaktır. Vekaletname Hile ile alınmıştır .
Taşınmazların Satışının yapıldığı Davalı S………. Y……Ö…… Satış sırasında 21 Yaşındadır, bu denli büyük ve büyük paralar karşılığında alınıp satılabilecek arazileri alacak ne bir geliri , ne bir birikimi bulunmaktadır, Arada herhangi bir satışa ilişkin para alış verişi olmamıştır, Esasen Taşınmazların Satış olarak gösterilerek Murisin Oğlu M…. օ.’ün kontrolü altına alınması yani bedelsiz el değiştirilmesi Bağışlanması söz konusudur. 1-Vekaletname Muris S…. օ.’ ün İradesi dışında alınmış olup geçersizdir , Geçersiz vekaletnameye dayanarak yapılan satışlarda geçersiz olacağından satış da geçersizdir
2-Söz Konusu satış , arazi alabilecek kendisine ait bir işi , birikimi olmayan 21 yaşında genç bir kişiye Murisin Torununa yapılmıştır, Olay açıkça bağışlama muamelesidir, herhangi bir para alış verişi söz konusu değildir,
Yöremiz, bilhassa kırsal kesimlerinde kız çocuklarına veya onların çocuklarına mirastan hiç pay vermemekte ve mirastan mahrum edilmektedirler. Buna mukabil olarak mirasın tamamı ise erkek çocuklarına veya onların çocuklarına gitmektedir. Bu gibi işlemlerde daha ziyade miras bırakanın sağlığında yapılmaktadır. Amaç kız çocuklarını mirastan mahrum etmektir. Bunun içinde genellikle tapulu taşınmazlar tapuda satış gösterilmek suretiyle erkek çocuklarına devir ve temlik edilmektedir. Ama gerçek işlem satış olmayıp gizli olarak bağışlama şeklinde yapılmaktadır. Miras bırakanın gerçek iradesi saklanmakta ve aslında bağış olan bir işlemi satış gibi göstermekte ve muvazaalı bir yola başvurulmaktadır. Bu gibi işlemler ise 1.4.1974 tarih ve 1/2 sayılı İçtihadı birleştirme kararı uyarınca geçersiz sayılmaktadır.
Yüce Yargıtay 8 nci Hukuk dairesinin 24.12.1985 tarih ve 12572 sayılı kararında “1.4.1974 tarih ve 1/2 sayılı İçtihadı birleştirme sözü edilen muvazaa sebebine dayanan iptal davalarının hak düşürücü süreye tabi olmayacağı ve bu itibarla uyuşmazlığın 766 sayılı kanunun 31/2 maddesinde öngörülen hak düşürücü süre dışında mütalaa edilmesi ve bu suretle çözümü yönüne gidilmesi gerekir, hak düşürücü süreye tabii tutmamak zorundadır; şeklinde karar verilmiştir. Bu karara göre muvazaa hukuki sebebine dayanan Tapu iptali ve Tescili davalarında Hak düşürücü süre hükümlerinin uygulanamayacağı açıklık kazanmaktadır. Bu nedenle davalılar aleyhine iş bu davanın ikamesi zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Tapu Kayıtları , Veraset ilamı , Vasiyetname , ………………. Tıp Merkezinde S..... Ö....’ e ait Her Türlü Hastane Evrakları, Vizite Kağıtları , Muayene Raporları Ameliyat Tutanakları mahallinde yapılacak keşif, mahalli bilirkişi ve tanık ifadeleri ile her türlü delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan sebeplerle;
1-………………………… İlçesi ………. Köyü 90 ve 128 Parsel sayılı taşınmazlar tapularının iptali ile veraset ilamında belirtilen hisseleri nispetinde müvekkiller adına tapuya kayıt ve tesciline
2-Söz konusu taşınmazların üçüncü şahıslara devir ve temliklerinin önlenmesine engel olmak bakımından dava sonuna kadar olmak üzere TAPU KAYITLARI ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
3-Masraf ve vekalet ücretinin karşı taraftan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.
Davacılar Vekili
Av………………………
EKİ :
1-Onanmış Vekaletname,
2-Veraset ilamı, 3- Vasiyetname
4-Satış Vekaletnamesi5-Satış senet örneği.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
muris muvazaası av.yılmaz sukuşu Meslektaşların Soruları 2 28-07-2011 00:53
muris muvazaası avrecepefe Meslektaşların Soruları 13 12-07-2011 09:48
Muris Muvazaası AV.MAHİROĞLU Meslektaşların Soruları 5 29-06-2010 09:45
muris muvazaası msahinparlak Meslektaşların Soruları 3 23-04-2010 13:59
muris muvazaası idris sağlam Meslektaşların Soruları 1 20-02-2009 17:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03882504 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.