Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

B.M. Ve Kadınlara Karşı Namus Adına İşlenen Suçlar

Yanıt
Old 05-06-2003, 21:31   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Karar B.M. Ve Kadınlara Karşı Namus Adına İşlenen Suçlar

B.M. Ve Kadınlara Karşı Namus Adına İşlenen Suçlar

Elli-yedinci OturumÜçüncü Komite
Günden maddesi 102

Kadınların Konumunun Geliştirilmesi

Almanya, Andora, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Benin, Bolivya,
Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik
Krallığı, Cape Verde, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Eritre,
Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Gana,
Guinea-Bissau, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya,
İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Kıbrıs, Kosta Rika, Latviya,
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Malavi,
Malta, Meksika, Moldova Cumhuriyeti, Monako, Nikaragua, Norveç, Panama, Polonya,
Portekiz, Romanya, Samoa, San Marino, Slovakya, Slovenya, Surinam, Şili,
Tayland, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Yeni Zelanda, Yunanistan, ve Tanzanya
Birleşik Cumhuriyeti, Vanuatu, Venezüella, Yugoslavya : gözden geçirilmiş karar
taslağı

Gözden Geçirilmiş Karar : Namus adına kadınlara karşı işlenen suçların ortadan
kaldırılmasına yönelik çalışmaGenel Kurul,Bütün devletlerin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde[1] beyan edildiği gibi,
yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı da dahil olmak üzere, insan haklarını ve
temel özgürlükleri geliştirme ve koruma yükümlülüklerini tekrar teyit ederek,
ve taraf Devletlerin insan hakları belgeleri, özellikle Uluslararası Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Misakı[2], Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar
Misakı2, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi[3] ve Çocuk
Hakları Sözleşmesi[4] bağlamındaki yükümlülüklerini de yine teyit ederek,

Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planını ve Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi
Bildirgesi’ni[5] ve de Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nda kabul edilen Beijing
Bildirgesi’ni[6] ve Eylem Platformu’nu[7] ve “Kadınlar 2000 : yirmi birinci
yüzyılda toplumsal cinsiyet eşitliği, gelişme ve barış”[8] başlıklı Genel Kurul
özel oturumu sonuç belgesini hatırlayarak,Kadınlara karşı namus adına işlenen suçların bir insan hakları sorunu olduğunu
ve Devletlerin bu tür suçları önleme, soruşturma ve faillerini cezalandırma ve
mağdurlara koruma sağlamak için gereken özeni gösterme yükümlülükleri olduğunu,
ve bu yükümlülükleri yerine getirmemenin kadınların insan hakları ve temel
özgürlüklerini ihlal ettiğini ve bunlardan yararlanmalarına zarar verdiği veya
bu hak ve özgürlüklerini hükümsüz kıldığını akılda tutarak,Namus adına işlenenler suçlar da dahil, kadınlara ve kızlara karşı her türlü
şiddetin, yasalarca cezalandırılabilir bir suç olarak muamele görmesi
gerekliliğini vurgulayarak,Namus adına işlenen suçlar da dahil, birçok farklı biçimde gerçekleşen kadınlara
karşı her türlü şiddetin temelindeki nedenleri anlamaya ilişkin yetersizliğin,
ve bu şiddete ilişkin yetersiz bilginin gerek ulusal, gerekse uluslararası
düzeyde, bilgiye dayalı bir politika analizini ve bu şiddeti ortadan kaldırma
çabalarını engellediğinin farkında olarak,İnsan Hakları Komitesi’nin, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin,
Çocuk Hakları Komitesi’nin ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin
raporlarının ilgili kısımlarında tanımlandığı gibi kadınların ve kızların bu
suçların mağdurları olmalarından derin endişe duyarak, ve bu bağlamda İnsan
Hakları Komisyonu’nun kadınlara karşı şiddet, bunun nedenleri ve sonuçları Özel
Raportörü’nün raporunun[9] ilgili kısımlarını dikkate alır,Bu tür suçların hiçbir dini ve kültürel değerle bağdaşmaz olduğunu vurgulayarak,İnsan Hakları Komisyonu’nun 23 Nisan 2002 tarihli 2002/52 sayılı kararını[10]
akılda tutarak,Namus adına kadınlara yönelik işlenen suçların ortadan kaldırılmasının, inter
alia, hükümet-dışı örgütler de dahil olmak üzere, uluslararası işbirliği
çabaları ve sivil toplum aracılığıyla, Hükümetlerin ve uluslararası toplumun
daha fazla çaba ve kararlılığını gerektirdiğini, ve toplumsal tutumda temel
değişikliklerin gerekli olduğunu vurgulayarak,Namus adına kadına karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasında ve
önlenmesinde, temel araçlardan biri olarak kadınların güçlendirilmesinin ve
karar alma ve politika oluşturma süreçlerine etkili katılımlarının öneminin
altını çizerek,1. (a) Devletlerin, namus adına kadınlara karşı işlenen suçlara ilişkin
ulusal mevzuatta değişiklikler yapılması, bu mevzuatın etkili biçimde
uygulanması, ulusal bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyaları da dahil olmak
üzere eğitsel, sosyal ve diğer tedbirlerin alınması da dahil olmak üzere bu
suçların ortadan kaldırılmasını hedefleyen faaliyet ve girişimlerini, ve yanı
sıra devletlerin kadınlara karşı diğer tüm şiddet türlerini ortadan kaldırmayı
hedefleyen faaliyet ve girişimlerini;(b) Namus adına kadına karşı işlenen suçlara yönelik olarak, Birleşmiş Milletler
Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ve Birleşmiş Milletler Kadınların
Kalkınması Fonu da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler organları, fonları ve
programları tarafından yürütülen projeler gibi çabaları, bunların çabalarını
koordine etmelerini teşvik ederek,( c) Kadın örgütleri, taban hareketleri ve bireyler gibi hükümet-dışı kuruluşlar
da dahil olmak üzere, sivil toplum tarafından bu suçlar ve bunların zararlı
sonuçları hakkında bilinç yükseltmek üzere yürütülen çalışmalarımemnuniyetle karşılar.2. Kadınların namus adına işlenen suçların mağduru olmaya devam etmeleri
ve dünyanın bütün bölgelerinde, birçok farklı biçim alan bu şiddetin sürekli
olarak meydana gelmesi ve faillerinin takibatı ve cezalandırılması konusundaki
zaafiyet ile ilgili olarak endişesini ifade eder;3. Tüm Devletleri:(a) İlgili uluslararası insan hakları belgeleri bağlamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Beijing Bildirgesi6 ve Eylem Platformu7 ile
Genel Kurul’un yirmi üçüncü özel oturumu sonuç belgesini8 uygulamaya;(b) Yasal, idari ve programa dayalı tedbirler aracılığıyla, birçok farklı
biçimde gerçekleşen namus adına kadınlara karşı işlenen suçları önleme ve
ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırmaya devam etmeye;(c) Namus adına kadınlara karşı işlenen suçları derhal ve derinlemesine
soruşturmaya, etkili biçimde takibatta bulunmaya ve bu tür olayları belgelemeye
ve failleri cezalandırmaya;(d) Bu suçlara müsamaha edilmemesini teminat altına alacak gerekli tüm
tedbirleri almaya;(e) Bu suçların gerçekleşmesine izin veren tutum ve davranışların
değiştirilmesi amacıyla, inter alia, topluluk önderlerini dahil ederek, namus
adına kadınlara karşı işlenen suçların önlenmesi ve ortadan kaldırılması
gerekliliğine ilişkin bilinç yükseltme çabalarını yoğunlaştırmaya;(f) Medyanın bilinç yükseltme kampanyalarına girişmeye yönelik çabalarını
teşvik etmeye;(g) Namus adına kadına karşı işlenen suçların nedenleri ve sonuçları
hakkında, polis, adli ve hukuki personel gibi, hukuku uygulamakla görevli
olanlara eğitim vermek de dahil olmak üzere, bilgi ve anlayışı artırmaya yönelik
tedbir ve programları teşvik etmeye, desteklemeye ve uygulamaya ve bu kişilerin
bu suçlara ilişkin şikayetleri tarafsız ve etkili biçimde ele alma ve gerçek ve
potansiyel mağdurların korunmasını güvenceye almak için gerekli tedbirleri alma
kapasitelerini güçlendirmeye;(h) Hükümet-dışı örgütler de dahil olmak üzere, sivil toplumun bu soruna
ilişkin çalışmalarını desteklemeye devam etmeye ve hükümetler arası ve
hükümet-dışı örgütlerle işbirliğini güçlendirmeye;(i) Mümkün olduğunda , gerçek ve potansiyel mağdurların ihtiyaçlarına
yanıt vermek üzere, inter alia, onlara uygun koruma, güvenli barınma, danışma,
adli yardım, sağlık-bakım hizmetleri, rehabilitasyon ve toplumla yeniden
bütünleşme olanakları sağlayarak destek hizmetleri kurmaya, güçlendirmeye veya
kolaylaştırmaya;(j) Namus adına kadınlara karşı işlenen suçlara ilişkin şikayetleri, inter
alia, mağdurların ve başkalarının bu suçları güvenli ve gizli bir ortamda
bildirebilmelerini sağlayacak kurumsal mekanizmalar kurarak, bunları
güçlendirerek veya kolaylaştırarak etkili biçimde ele almaya;(k) Yaşa göre sınıflandırılmış bilgi de dahil olmak üzere, bu tür suçların
gerçekleşmesine ilişkin istatistiksel bilgiyi toplamaya ve yaymaya;(l) Rapor yükümlülükleri kapsamındaysa, uygun olduğunda, namus adına
kadına karşı işlenen suçların önlenmesi ve ortadan kaldırılması çabaları
çerçevesinde kabul ettikleri ve uyguladıkları hukuki ve politik tedbirlere
ilişkin bilgiyi, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi de dahil olmak
üzere, sözleşme organlarına sundukları raporlara dahil etmeyeçağırır.

4. (a) Uluslararası toplumu, ilgili Birleşmiş Milletler organları,
fonları ve programları da dahil olmak üzere inter alia, teknik yardım ve danışma
hizmeti programları aracılığıyla, talepleri üzerine, bütün ülkelerin namus adına
kadına karşı işlenen suçların önlenmesi için kurumsal kapasitelerinin
artırılmasına yönelik ve bu tür suçların temel nedenlerine işaret eden
çabalarını desteklemeye;(b) Tüm ilgili insan hakları sözleşme organlarını, uygun olduğunda, bu konuyu
ele almaya devam etmeye;( c) Kadının Statüsü Komisyonu’nu, bu konuyu, kırk yedinci oturumunda “Kadının
insan hakları ve Beijing Eylem Platformu ve Genel Kurul’un özel oturumunun,
“Kadınlar 2000 : yirmi birinci yüzyılda toplumsal cinsiyet eşitliği, gelişme ve
barış” başlıklı sonuç belgelerinde tanımlandığı şekilde, kadınlara ve kızlara
karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması” öncelikli konusu altında ele
almayadavet eder,5. Genel Sekreter’in, namus adına kadınlara karşı işlenmiş suçların
ortadan kaldırılması doğrultusunda çalışmaya ilişkin raporunu[11] dikkate alır.6. Genel Sekreter’in, elli-dokuzuncu oturumunda Genel Kurul’a sunulacak
olan, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması konusundaki raporuna, bu
kararın konusuna ilişkin, elde olan tüm bilgileri temel alan, bu suçların
temelindeki nedenlerin bir analizini, mevcut bulunuyorsa destekleyici
istatistiksel bilgiyi, ve Devletlerin girişimlerine ilişkin bilgiyi içeren
müstakil bir raporu dahil etmesini talep eder.
---------------------------------

[1] Bakınız Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı 217 A (III).


[2] Bakınız Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı 2200 A (XXI), ek.


[3] Karar 34/180, ek.


[4] Karar 44/25, ek.


[5] Bakınız karar 48/104.


[6] Dördüncü Dünya Konferansı Raporu, Beijing 4-15 Eylül 1995 (Birleşmiş
Milletler Yayını, Satış No. E.96.IV.13), bölüm I, karar 1, ek I.


[7] Age., ek II.


[8] Karar S-23/3, ek.


[9] E/CN.4/2002/83.


[10] Ekonomik ve Sosyal Konsey Resmi Kayıtları, 2002, Ek No.3 (E/2002/23), bölüm
II, kısım A.


[11] A/57/169
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Töre Ve Namus Cinayetleri Ile Kadınlara Yönelik Şiddet Olayları - İstanbul Valiliği Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 0 27-11-2006 17:42
Kadınlara Yönelik Şiddet,Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Genelge Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 6 05-10-2006 22:35
Yurtdışında işlenen suçlar... Av.Selim Balku Meslektaşların Soruları 0 31-07-2006 00:54
Kadınlara Karşı Sistematik Ayrıma Tazminat Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 3 08-03-2006 07:28
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 3 29-06-2005 19:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04108810 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.