Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesin Aciz Vesikasına Dayalı Yeni Takip

Yanıt
Old 04-07-2011, 16:01   #1
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan Kesin Aciz Vesikasına Dayalı Yeni Takip

Değerli meslektaşlarım,

Elimde İİK.m.143'e göre, usulü dairesinde alınmış bir kesin aciz vesikası var. İlgili madde hükmünü okudum ve içtihatları taradım. Ancak bir karar hariç (Onu da beğenmedim ) başkaca emsal bulamadım.

Şimdi:

İİK.m.143 teki vesikaya bağlanan alacağa 20 yıl süreyle zamanaşımı işlemeyeceği,

Borç faiziyle (Borçlunun rızası olduğu takdirde faiziyle) ödenmedikçe vesikanın sicilden terkin edilmeyeceği, vesikaya konu tutar icra yoluyla faizsiz olarak ödendiği takdirde de silinmeyeceği,

Ama belgeyle istenebilecek tutara faiz talep edilemeyeceği,

Belge tarihinden itibaren bir yıl içinde takibe başvurulursa yeniden ödeme emri tebliği gerekmeyeceği, (Mefhum-u muhalifinden hareketle, 1 yıldan sonra takibe geçilirse ödeme emri tebliği gerekeceği),


Gibi hususlar açık ve net.

Net olmayan konu; bu vesikayla ayrı bir takip yapıp yapamayacağımız, yani mutlaka belgenin verildiği icra takip dosyasına mı başvurmalıyız ödeme emri tebliği için, mutlaka o takip dosyası üzerinden mi işlemlere devam etmeliyiz, yoksa yeni bir takip yapıp dayanak belge olarak aciz vesikasını gösterebilir ve belgenin verildiği icra takip dosyasına atıf yapmakla yetinebilir miyiz...

Bulduğum içtihatta kambiyo yoluyla yeni bir takip yapılmış vesikaya dayalı olarak ve merci iptal etmelisin, ancak 7 örnek yapabilir, aciz vesikası İİK.m.68 deki belgelerdendir demiş özetle...

Benim vesikaya bağlanmış başlatacağım takibe konu ilk takip; eski 53 örnek, yani ilamlı icra ve takip dosyası Ankara'da, borçlu da Ankara'da ...

Ayvalık İcra dairesinden yeni bir takip yapmama (İİK.m143 te sayılı sair unsurlara riayet edip, faiz istemeyip, dayanak olarak da belgeyi sunup) ve bu takibi belgenin verildiği alacak ilamlı icraya konu bir alacak olmakla; 4-5 örnek icra emri tebliği istememe, sizce yasal bir engel var mı?


Saygılarımla...
Old 04-07-2011, 16:36   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
Değerli meslektaşlarım,

Elimde İİK.m.143'e göre, usulü dairesinde alınmış bir kesin aciz vesikası var. İlgili madde hükmünü okudum ve içtihatları taradım. Ancak bir karar hariç (Onu da beğenmedim ) başkaca emsal bulamadım.

Şimdi:

İİK.m.143 teki vesikaya bağlanan alacağa 20 yıl süreyle zamanaşımı işlemeyeceği,

Borç faiziyle (Borçlunun rızası olduğu takdirde faiziyle) ödenmedikçe vesikanın sicilden terkin edilmeyeceği, vesikaya konu tutar icra yoluyla faizsiz olarak ödendiği takdirde de silinmeyeceği,

Ama belgeyle istenebilecek tutara faiz talep edilemeyeceği,

Belge tarihinden itibaren bir yıl içinde takibe başvurulursa yeniden ödeme emri tebliği gerekmeyeceği, (Mefhum-u muhalifinden hareketle, 1 yıldan sonra takibe geçilirse ödeme emri tebliği gerekeceği),


Gibi hususlar açık ve net.

Net olmayan konu; bu vesikayla ayrı bir takip yapıp yapamayacağımız, yani mutlaka belgenin verildiği icra takip dosyasına mı başvurmalıyız ödeme emri tebliği için, mutlaka o takip dosyası üzerinden mi işlemlere devam etmeliyiz, yoksa yeni bir takip yapıp dayanak belge olarak aciz vesikasını gösterebilir ve belgenin verildiği icra takip dosyasına atıf yapmakla yetinebilir miyiz...

Bulduğum içtihatta kambiyo yoluyla yeni bir takip yapılmış vesikaya dayalı olarak ve merci iptal etmelisin, ancak 7 örnek yapabilir, aciz vesikası İİK.m.68 deki belgelerdendir demiş özetle...

Benim vesikaya bağlanmış başlatacağım takibe konu ilk takip; eski 53 örnek, yani ilamlı icra ve takip dosyası Ankara'da, borçlu da Ankara'da ...

Ayvalık İcra dairesinden yeni bir takip yapmama (İİK.m143 te sayılı sair unsurlara riayet edip, faiz istemeyip, dayanak olarak da belgeyi sunup) ve bu takibi belgenin verildiği alacak ilamlı icraya konu bir alacak olmakla; 4-5 örnek icra emri tebliği istememe, sizce yasal bir engel var mı?


Saygılarımla...

Ben 143. maddenin son fıkrasından, yeni bir takip yapılamayacağını anlıyorum.

Alıntı:
Yazan İİK 143/son
Borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine borcunu işlemiş faizleriyle birlikte her zaman ödeyebilir. İcra dairesi ödenen parayı alacaklıya verir veya gerektiğinde 9 uncu madde hükümleri dahilinde bir bankaya yatırır. Borcun bu şekilde tamamının ödenmesinden sonra aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz vesikasını sicilden terkin ettirdiğine dair bir belge verilir. Aynı şekilde, icra takibi batıl ise veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da alacaklı icra takibini geri alırsa, aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin bir belge verilir.
Old 04-07-2011, 16:50   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL

Ayvalık İcra dairesinden yeni bir takip yapmama (İİK.m143 te sayılı sair unsurlara riayet edip, faiz istemeyip, dayanak olarak da belgeyi sunup) ve bu takibi belgenin verildiği alacak ilamlı icraya konu bir alacak olmakla; 4-5 örnek icra emri tebliği istememe, sizce yasal bir engel var mı?


..

Yeni baştan icra emri gönderilmeyen durumlarda (İİK.143/3) aciz vesikasının verildiği dosyadan işlem yapılması gerektiği, onun dışındaki hallerde icra emri olduğu için her yerden (İİK.34) gönderilebileceği kanaatindeyim.

Saygılarımla,
Old 04-07-2011, 17:10   #4
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

"İcranın nereden isteneceği:

İ.İ.K.Madde 34 - İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yeri icra dairesine havalesini isteyebilir. "Buyrun, hiç uygulanmayan, ilk cümlesi ezbere bilinip, ikinci cümlesinin hiç farkına varmadığımız bir kanun maddesi daha!

Şu durumda yeni takip yapmama da gerek yok. Doğrudan doğruya Ankara İcra Dairesine müvekkilin ikametgah belgesini dayanak gösterip; Ankara'da ilk açılan takip dosyasının, Ayvalık İcra dairesine havalesini isteyebilirim kanaatimce... Tabii müvekkil ikametgah naklini gerçekleştirmişse...

Teşekkürler Sayın Dikici...
Old 05-07-2011, 08:51   #5
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
"İcranın nereden isteneceği:

İ.İ.K.Madde 34 - İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yeri icra dairesine havalesini isteyebilir. "Buyrun, hiç uygulanmayan, ilk cümlesi ezbere bilinip, ikinci cümlesinin hiç farkına varmadığımız bir kanun maddesi daha!

Şu durumda yeni takip yapmama da gerek yok. Doğrudan doğruya Ankara İcra Dairesine müvekkilin ikametgah belgesini dayanak gösterip; Ankara'da ilk açılan takip dosyasının, Ayvalık İcra dairesine havalesini isteyebilirim kanaatimce... Tabii müvekkil ikametgah naklini gerçekleştirmişse...

Teşekkürler Sayın Dikici...

Yargıtay'ın çok eski tarihli bir kararında şöyle diyor: İlama dayanarak takip yapan bir alacaklının aciz vesikası aldıktan sonra, kendi ikametgahı icra dairesine başvurarak borçlu hakkında takip yapabileceği, zira aciz vesikası ilamlı takip sonunda verilmiş olduğundan takibin her icra dairesinden istenebileceği görüşündedir. (İİD, 6/10/1962- E.9307, K.10003) (Selçuk Öztek, Borç Ödemeden Aciz Vesikası- Sh.60. Dipnot:18)
Old 05-07-2011, 16:16   #6
thanatos

 
Varsayılan

İİK 143/3 "aciz vesikasının alınmasından ititbaren 1 yıl içinde alacaklının takibe teşebbüs etmesi" demiş. Antalyadaki uygulamaya paralel olarak bende bunu yeni bir takip olarak değerlendiriyorum.
biz burda acv ye dayalı 7 örnek yeni bir icra takibi açıyoruz. ve faiz talep etmiyoruz.
Old 05-07-2011, 17:46   #7
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

İcra İflas Yönetmeliğinde de aciz vesikası verilen dosyaların saklanacağına dair maddeyi okuyup; İİK.m.34/2 de geçen ikametgahının olduğu yere nakledebilir konusu da müvekkilin ikametgahı ve vekaletname verdiği adres İstanbul olduğundan, riske girmeyip, aciz vesikası verilen dosyaya yönelik tebliğ ve haciz talebi hazırlamıştım, ancak henüz dileçemi göndermedim...

7 örnek tebligat yetki itirazıyla karşılaşır düşüncesiyle yanaşmamıştım, ancak sayın Koray'ın eski tarihli içtihadı ve ve sayın thanatos'un belirttiği uygulama; bu duruma uygun görünüyor... Şu halde Ayvalık'ta 4-5 örnek değil ancak; 7 örnek yeni bir takip başlatmama engel yok gibi...(İtiraz halinde de acv İİK.m.68 deki belgelerden olmakla itirazın kesin kaldırılması açabileceğim...)

Yanıtlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim, saygılarımla...
Old 23-12-2011, 14:25   #8
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

İİK 143 md ...Aciz vesikası sahibi alacaklı, aciz vesikasını aldığı tarihten itibaren bir yıl içersinde takibe teşebbüs ederse borçluya yeniden ödeme emri tebliğine gerek bulunmamaktadır.

Konu açıklığa kavuşmamış sanırım yada ben anlayamadım...

Madde metninde "takibe teşebbüs ederse" şeklindeki ibareden kasıt yeni bir takip midir? yada aciz vesikası düzenlenmekle dosyanın tamamen kapanmış olduğu kabul edilerek artık 1 yıllık süre içerisinde aciz vesikası takibe dayanak gösterilmek süretiyle yeni bir takip mi yapılacaktır...

Aydınlatıcı ve yararlı bilgileriniz için teşekkürler


Saygılarımla
Old 22-02-2012, 17:09   #9
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Nafaka ilamına ilişkin takibimizde,borçlu kocanın sattığı evin iptalinde kullanmak üzere kesin aciz belgesi aldık.Dosya işlemden kaldırıldı ve devam eden nafakalar için aynı dosyadan icra takibine devam etmemiz gerektiğinden bahisle icra müdürlüğüne talepte bulunduk,icra müdürlüğü dosya işlemden kalktı diye ne yapacağını bilmiyormuşİ.İ.K m.143/3 bu duruma uygulamalıyız diye düşünüyorum,bu şekilde örneği olup çözüm bulan varsa yardım rica ediyorum,saygılar...
Old 23-02-2012, 10:04   #10
av.sally

 
Varsayılan

Aynı sorunu bizde dosyalarımızda yaşıyoruz.Hakikaten bu durumun çözümü nedir?Bir icra müdürü yahut icra hakimi fikir verse de bizde onu uygulasak!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayalı Takip Nasıl Hazırlanır? turbo Meslektaşların Soruları 5 10-01-2015 13:51
aciz vesikasına dayanan takipte yetki Av.S.C Meslektaşların Soruları 1 02-05-2011 11:26
Kesin Aciz Vesikası İle 1 Yıldan Sonra Takip av.buğra Meslektaşların Soruları 1 16-02-2011 18:33
aciz vesikasına bağlanan alacaklarda dava av.İzgi Meslektaşların Soruları 2 08-10-2010 09:18
Merkezi Kayıt Kuruluşu nedir? kesin aciz vesikası Av. İlhan SALBAŞ Meslektaşların Soruları 4 10-06-2009 11:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04786301 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.