Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

mesken kira kontratı için damga vergisi/pulu- icra takibi

Yanıt
Old 05-05-2007, 22:52   #1
nakil

 
Varsayılan mesken kira kontratı için damga vergisi/pulu- icra takibi

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle takip yapacağım.Örnek no13 ( adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri ) için kira kontratına pul eklenecek mi?? PUL muafiyeti geldi sanıyorum ama emin değilim. Yardımcı olurmusunuz??
Old 06-05-2007, 10:48   #2
Av.Nebi

 
Varsayılan

Tarihini tam hatırlamıyorum ama Damga Pulu'nun kalktığı tarihten sonraki döneme ait bir kira sözleşmesi ise maliye damga pulu bedelini yatırmanız gerekiyor. Tabi sanırım her icrada uygulanmıyor bu kural ....
Old 06-05-2007, 12:54   #3
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

5281 sayılı Kanunla 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılarak damga vergisinin pul ile ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştır.
Önceki uygulamada gerçek kişilerce mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için yapılan kira sözleşmeleri üzerinden pul yapıştırmak suretiyle damga vergisini ödeme imkânı bulunmaktaydı. Damga vergisinin pul ile ödeme imkânının ortadan kalkması dolayısıyla ortaya çıkacak sorunları önlemek amacıyla mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller üzerinde damga vergisi ödeme mükellefiyetini istisna kapsamına alınmıştır.
Old 06-05-2007, 13:37   #4
ragıp

 
Varsayılan

MADDE 12. - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlığı altında yer alan "C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar:" bölümüne aşağıdaki (17) numaralı fıkra ile aynı tablonun "IV- Ticarî ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:" başlıklı bölümüne aşağıdaki (26), (27) ve (28) numaralı fıkralar eklenmiş ve (1) sayılı tablonun "III- Ticarî İşlemlerde kullanılan kağıtlar:" başlıklı bölümünün 1/a fıkrası tablo metninden çıkarılmıştır.

Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7.8.2003 tarih ve 4962 sayılı kanunun, 12. maddesi yukarda.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 3 tür kambiyo senedi vardır. Poliçe, bono ve çek. Çek başından itibaren damga vergisinden muaf tutulmuş, ancak bono ve poliçe için damga vergisi ödenmesi şart koşulmuştur. Bu durum, hem adaletsizlik yaratmış hem de, çeklerin yaygın olarak kullanılmasını ve karşılıksız çek keşide etmenin suç olması nedeniyle bazı sorunları da getirmiştir.
Bu eşitsizlik, 4962 sayılı kanunla giderilmiş ve ticari işlemlerde kullanılan kıymetli kağıtlar, vergi muafiyetine tabi kılınmıştır.
Bu açıklamayı önceden yaptıktan sonra konumuza gelelim.
Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlarda damga vergisinin kalkması, tüm sözleşmeler için kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Makbuzlarda, ücretlerde, kira sözleşmelerinde, Ve hatta kefalet,teminat ve rehin senetlerinde dahi vergi halen mevcuttur.
Bu nedenle, 2oo7 yılı için, kira sözleşmelerinde binde 1.5 damga vergisi halen vardır.
Sayın Karaca aynı yasayı dayanak göstermiş. Ancak, ben burada kira sözleşmelerinin vergiden muaf olduğuna ilişkin hüküm göremedim.
http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/DAMGA/81.htm
Old 06-05-2007, 15:52   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nakil
Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle takip yapacağım.Örnek no13 ( adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri ) için kira kontratına pul eklenecek mi?? PUL muafiyeti geldi sanıyorum ama emin değilim. Yardımcı olurmusunuz??

Sayın Av.Nebi'nin belirttiği gibi, kontrata pul yapıştırılması mecburiyeti kalkmıştır. Onun yerine vergi dairesine ödüyorsunuz.

Sayın ragıp kızacak yine ama, 1 ay kadar önce Lüleburgaz Adliyesi'nde aynı şekilde takip yapmıştım. Önce vergi dairesine harcı yatırdım. Vergi dairesi ilçenin merkezinde, yeni adliye ise dışında...Yani avukatları yormanın dışında bir mantığı yok. İcra müdürlüğü tahsil etmiş olsa ne sakıncası olacaksa...

Saygılarımla
Old 06-05-2007, 18:32   #6
ragıp

 
Varsayılan

Sayın Ergin, kızmak ne haddime.
Sadece benim saatim durmuş.1.1.2005 tarihinden itibaren, damga vergisi pul olarak ödenmiyor. Benim saat de hala 2004 ü gösteriyor.
Şaka bir yana da, sorun damga pulu olarak sorunlsa da; Damga vergisi olarak tarafımdan algılanarak yanıtlandı.
Bu arada, icra dairesi alsa ne olacak, tarzındaki serzenişiniz, haklı olmakla beraber, yasaya aykırı.
Malım olduğu üzere, eskiden pul ile ödeme varkan, harç pulları harçlar kanunua göre, damga pulları da damga vergisi kanununa göre basılır ve kullanılırdı. Pul ile ödeme kalkmış olmasına rağmen, damga vergisi ve harç, farklı yasalara göre tahsil edilmektedir.
peki ikisini de aynı memur tahsil etse ne olur?
Vatandaşa kolaylık olur. Başka bir şey de olmaz
Old 06-05-2007, 22:03   #7
icra20

 
Varsayılan

Resmi Gazete Sayısı 25717
Resmi Gazete Tarihi 04/02/2005
Kapsam

Bilindiği üzere, 5281 sayılı Kanun (1) ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda (2) değişikler yapılmış olup buna ilişkin uygulamalar aşağıda açıklanmıştır.
1- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yapılan değişiklik ile pul yapıştırılması suretiyle ödeme usulü madde metninden çıkarılmış, buna paralel olarak 16 ve 20 nci maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.
2- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile makbuz karşılığında ödeme şekli asıl ödeme usulü olarak belirlenmiş ve Bakanlığımıza makbuz verilmesi şekliyle ödemeye ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.
3- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değişik 22 nci maddesi aşağıdaki gibidir.
"Madde 22- Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;
a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.
b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.
Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir."
3.1. Damga Vergisi Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca, daha önce yayımlanan 16 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde (3) sayılan aşağıdaki kurum ve kuruluşların sürekli damga vergisi mükellefiyetinin devam etmesi uygun görülmüştür.
KATMA BÜTÇELİ İDARELER
İL ÖZEL İDARELERİ-BELEDİYELER
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR
BANKALAR
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
DEVLET VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İŞTİRAKLERİ
ÖZERK KURULUŞLAR
DİĞER KAMU KURUMLARI
ANONİM ŞİRKETLER
3.2. Damga Vergisi Kanunu 16 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşların eskiden olduğu gibi damga vergisi defteri tutması ve bu defterleri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi uygulamasına devam etmeleri gerekmektedir.
Damga Vergisi Kanunu 16 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılanların yanısıra bu statüye sonradan dahil olanların da aynı uygulamaya tabi olacağı açıktır.
3.3. Bu listeye 32 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği (4) ile aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlar da eklenmişti:
5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA TABİ DİĞER MÜKELLEFLER
KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR
3.4. Bakanlığımızca 32 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde yer alan listeye 12 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki mükelleflerin de eklenmesi uygun görülmüştür:
"13- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR"
3.5. Damga Vergisi Kanunu 32 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile listeye bu tebliğin (3.4.) ayrımı ile yeni eklenenlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi ve defter tutmaları ihtiyaridir. Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen bu mükelleflerin, damga vergisine ilişkin kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanununa (5) göre tutmak zorunda oldukları defterlerinde ayrıntılı olarak göstermek şartı ile ayrıca damga vergisi defteri tutmalarına gerek bulunmamaktır.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 16 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği dışında kalan ve ihtiyarilik hakkını kullanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükellefler, düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini 488 sayılı Kanunun 22/b bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.
3.5.1. Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, damga vergisinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilip ödenmesi uygulamasına devam edilecektir. Diğer taraftan, bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin düzenledikleri kağıtlara ait damga vergileri ise, şubeler tarafından, muhtasar beyannamelerinin verildiği vergi dairelerine sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek beyan edilip ödenecektir.
3.5.2. 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki hallerde ise süreksiz mükellefiyet çerçevesinde,
-Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,
-Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),
-Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde süreksiz yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten vergi dairelerine,
damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi uygun görülmüştür.
3.6. 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bazı kağıtlara ait damga vergisinin aşağıdaki şekilde ödenmesi uygun görülmüştür.
3.6.1. Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergileri, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, kağıtların düzenlendiği yerdeki ilgili vergi dairesine makbuz karşılığı ödenmesi sağlanacak, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslı ilgili iş kağıdına bağlanacak, makbuzun onaylı bir örneği de ilgiliye verilecektir. Düzenlenen makbuza, verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması da gerekmektedir.
Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir.
3.6.2. Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergilerinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, ilgili vergi dairesine beyanname verilmeksizin ödenmesi uygulamasına devam edilecektir.
3.6.3. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetlerinin üzerinde ".... YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter sıra no ...." kaşesinin bulunması ve kağıdı düzenleyen mükellefin imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde tasdik işlemi yapılacaktır.
Ancak, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetlerine ait damga vergileri vergi dairesi tarafından makbuz tahsil edildikten sonra tasdik işlemi yapılabilecektir. Söz konusu makbuzlara ".... tarihli bilanço", veya ".... tarihli gelir tablosu" gibi bir ibare konularak makbuzun hangi kağıda ait olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
3.7. Mükelleflerin, damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde saklaması ve istenildiğinde yetkililere ibraz etmesi zorunludur.
3.8. Makbuz karşılığı ödenecek damga vergisi yoksa damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, bu durumu bir yazı ile beyanname verme süresi içinde vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.
3.9. Noterliklerde düzenlenen veya tasdik için noterlere getirilen kağıtların damga vergilerinin noterler tarafından tahsil edilmesi uygulamasına devam edilecektir.
4- Vergi ve cezada sorumluluk:
4.1. 5281 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Damga Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrası çerçevesinde, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler için taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesi bakımından sorumluluk getirilmiştir.
Buna göre, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler ile diğer kişiler arasında düzenlenen ve damga vergisine tabi olan kağıtlara ait verginin tamamı sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen süre içinde beyan edilip ödenecektir. Verginin zamanında beyan edilip ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, vergi, ceza ve fer'ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan mükelleflerden alınacaktır. Ancak, bu mükelleflerin vergi aslı için karşı tarafa rücu hakkı saklıdır. Örneğin, bir anonim şirket ile gerçek kişi arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinin beyan edilip ödenmesinden anonim şirket sorumludur. Sözkonusu beyan ve ödemenin anonim şirket tarafından yerine getirilmemesi durumunda, vergi, ceza ve fer'ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan anonim şirketten aranacaktır. Ancak, anonim şirket yalnızca vergi aslı için sözleşmenin diğer tarafı olan gerçek kişiye rücu ederek, ödediği damga vergisini yasal yollardan tahsil etme hakkına sahiptir.
4.2. Zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler dışında kalan kişiler, imzalarını taşıyan kağıtların damga vergilerinin, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü çerçevesinde kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilmesi ve aynı süre içinde ödenmesinden sorumludurlar.
5- Diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerin mecburiyeti:
5.1. 5281 sayılı kanunla 488 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Noterlerin damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası usulüne göre ilgili vergi dairesine ödenmedikçe tasdik edemeyecekleri veya bunların suretlerini çıkarıp veremeyecekleri; bu hükme aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınacağı hükme bağlanmıştır.
5.2. 488 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile, bankalar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile iştiraklerinin yanısıra 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirenlere de vergiye tabi kağıtları işleme koymadan önce damga vergisinin ödenip ödenmediğini arama zorunluluğu getirilmiştir.
5.3. Damga vergisini makbuz karşılığı veya istihkaktan kesinti yapmak suretiyle ödeyecek olanlar tarafından düzenlenen vergiye tabi kağıtlar üzerine ".... YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz mukabili ödenecektir. Defter sıra no..." veya ".... YTL damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir. Defter sıra no..." kaşesi bulunması ve kağıdı düzenleyen kuruluşun imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde bu kağıtları işleme koyanlar ayrıca damga vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak mecburiyetinde değillerdir.
6- (1) ve (2) SAYILI TABLOLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
6.1. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yapılan değişiklikler:
5281 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, "488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablo, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilmiştir." hükmü yer almaktadır.
Buna göre, 01.01.2005 tarihinden itibaren 5281 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel ile yeniden belirlenen 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu ve nispi damga vergileri dikkate alınacak, 2005 yılı için maktu vergilere yeniden değerleme uygulanmayacaktır.
Yapılan düzenleme ile bazı kağıtlar damga vergisinin konusu dışına çıkarılmış ve tabloya bazı yeni kağıtlar eklenmiş olup yapılan değişikliklerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
6.1.1. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümü, "A-Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" ve "B-Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar" olarak ayrılmıştır.
Yapılan düzenleme ile (1) sayılı tablonun I/A fıkrasında sayılan kağıtlardan belli parayı ihtiva etmeyenler damga vergisinin konusu dışına çıkarıldığından, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler, kira mukavelenameleri, kefalet, teminat ve rehin senetleri, fesihnameler damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, tahkimnameler ve sulhnameler, belli parayı ihtiva etmeleri durumunda Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-4 bendine göre nispi; belli parayı ihtiva etmemeleri durumunda ise aynı tablonun I/B fıkrasının ilgili pozisyonuna göre maktu damga vergisine tabi tutulacaklardır. Diğer taraftan, aynı tablonun I/B-3 bendinde yer alan "Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmelerinin" belli parayı ihtiva edip etmediğine bakılmaksızın maktu vergiye tabi tutulması gerekmektedir.
Ayrıca, bu bölümde yapılan düzenleme sonucu, "ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri" ve "ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri" tablodan çıkarılmıştır.
Diğer taraftan, teklifnameler de tablodan çıkarılmış olup, teklifname mahiyetinde değerlendirilen proforma faturalar ve bunların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri de damga vergisine tabi tutulmayacaktır.
6.1.2. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün (2) numaralı bendinde yer alan parantez içi hüküm "Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur." şeklinde değiştirilmiştir.
Bu hüküm, verginin ödeme zamanını değiştirmemektedir. İhale kararına ilişkin vergi zamanında ödenecek ancak, Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda tahsil edilen vergi red ve iade olunacaktır.
6.1.3. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "III-Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar" başlıklı bölümü yeniden düzenlenerek akreditif ve kredi mektup ve telgrafları ile bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri tablodan, dolayısıyla vergiye tabi kağıtlar arasından çıkarılmıştır.
6.1.4. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünde yapılan düzenleme ile avans makbuzları tablodan çıkarılmış, bentler yeniden düzenlenmiştir.
6.1.4.1. Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bendi ile resmi daireler tarafından kişilere yapılacak ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlardan sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olanların damga vergisine tabi tutulması, bunun dışındaki ödemeler sırasında düzenlenen kağıtların ise tabloda başka bir düzenleme olmadıkça vergilenmemesi amaçlanmıştır.
Örneğin, ücretlilerde vergi indiriminden doğan vergi iadesi, fazla veya yersiz tahsil edilen paraların iadesi, mahsup işlemleri sırasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımına ilişkin olmasa dahi icra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar tabloda ayrıca düzenlendiğinden bu ödemeler için düzenlenen makbuzlar (1) sayılı tablonun IV/d bendine göre vergilenecektir.
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlar avans ödemeleri de dahil olmak üzere damga vergisine tabi tutulacaktır. Ancak kati ödeme sırasında damga vergisi hesaplanırken avans ödemeleri sırasında damga vergisi kesilip kesilmediği araştırılacak, üzerinden damga vergisi hesaplanan avans tutarı düşüldükten sonra kalan damga vergisine tabi istihkak veya ödeme tutarı üzerinden damga vergisi kesilecektir. Böylece, ödemeler üzerinden mükerrer vergi tahsili önlenecektir.
Diğer taraftan, resmi dairelerce mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılacak masraflara sarf edilmek üzere amir-i ita mutemetlerine verilen avanslara ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar resmi dairelerin dahili işlemlerine ait kağıtlar mahiyetinde olduğundan ve 488 sayılı Kanunun konusu dışında kaldığından damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
6.1.4.2. 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV/2- Beyannameler" alt başlıklı bölümünün b/be bendinde yer alan parantez içi hüküm ile damga vergisi beyannamesi verginin konusu dışına çıkarılmıştır. Aynı bölümün (e) bendi "Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri" şeklinde değiştirmiştir.
6.2. 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar tablosunda yapılan değişiklikler:
6.2.1. Tablonun I/C-"Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (18) numaralı fıkra ile "Çiftçiler tarafından zirai faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler." eklenmiştir.
Bu fıkra ile çiftçiler tarafından zirai faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler belli para ihtiva edip etmediğine bakılmaksızın istisna kapsamına alınmıştır.
6.2.2. "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından yapılan" gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" de istisna kapsamına alınmıştır.
6.2.3. "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne;
[b]6.2.3.1. (31) numaralı fıkra ile "Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri." eklenmiştir.
Bu fıkra ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin dernek ve vakıflarca yerleşim yeri olarak veya gerçek kişilerce mesken olarak kiralanmasına ilişkin kira mukavelenameleri istisna kapsamına alınmıştır. Örneğin, bir tüccarın iktisadi işletmesine dahil olmayan gayrimenkulunu bir gerçek kişiye kiralaması durumunda, buna ilişkin kira sözleşmesi damga vergisinden istisna olacak, ancak iktisadi işletmesine dahil bir gayrimenkulunü bir gerçek kişiye kiralaması durumunda söz konusu kira sözleşmesi damga vergisine tabi olacaktır. [/B]6.2.3.2. (32) numaralı fıkra ile "Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri." eklenmiştir.
Bu fıkra ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin gelir vergisinden muaf esnaf, gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri tarafından işyeri olarak kiralanması durumunda buna ilişkin kira sözleşmeleri istisna kapsamına alınmıştır.

6.2.3.3. (33) numaralı fıkra ile "Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile bunlara ilişkin rehin senetleri." eklenmiştir.
Bu fıkra ile ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile bunlara ilişkin rehin senetleri istisna kapsamına alınmıştır.
6.2.3.4. (34) numaralı fıkra ile "Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kağıtlar. (Söz konusu kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.)" eklenmiştir.
Bu fıkra ile gerçek kişilerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerine ilişkin olmamak şartıyla kendi aralarında düzenledikleri kağıtlardan (1) sayılı tablonun I-Akitlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünde sayılanlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Bu fıkranın uygulamasında ticari, zirai veya mesleki faaliyet Gelir Vergisi Kanununa göre belirlenecektir. Ancak, parantez içi hüküm gereği, söz konusu kağıtların resmi dairelere veya noterlere ibraz edilmesi halinde ibraz tarihi itibarıyla kağıdı ibraz edenler tarafından verginin ödenmesi gerekmektedir.
6.2.3.5. (35) numaralı fıkra ile "5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar." eklenmiştir.
Bu fıkra ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamında ve bu bentte belirtilen şartlarla yapılacak iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışı nedeniyle düzenlenen kağıtlara istisna getirilmiştir.
7- 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (2) numaralı bendi ile yapılan değişiklikle, maddenin birinci fıkrasında yer alan "800 milyar lirayı aşamaz" ibaresi "800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz" şeklinde değiştirilmiştir.
Buna göre, 01.01.2005 tarihinden itibaren 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ait üst sınır 800 bin Yeni Türk Lirası olarak dikkate alınacaktır.
8- 5281 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca, yürürlükten kaldırılan damga pullarının iadesine ilişkin işlemler Bakanlığımızın illerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri, ilçelerde Malmüdürlükleri tarafından yürütülecektir.
Tebliğ olunur.
Old 06-05-2007, 22:21   #8
nakil

 
Varsayılan kira kontratı , damga vergisi ve örnek no: 13

Mesken amaçlı kullanılmak üzere kiralanan bir gayrımenkulün kiracısına karşı örnek no 13 ile takip başlatacağım.Kontratlara damgapulu ekleme kalktı burada bir sorun yok, ancak uygulamada bir karışıklık var.Takip aşamasında vergi dairesine damga vergisi ödendiğini belirten meslektaşlarımız var.Yaptığım araştırmalar sonucunda şu bilgiye ulaştım.

Damga vergisi kanunu , Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar” başlıklı (2) sayılı tablonun “VI-Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümüne, aşağıda yer alan 31 ve 32 numaralı fıkralar eklenmiştir.
31.FIKRA (5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen ve 1.1.2005'ten geçerli olmak üzere 31.12.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.

Bu hususta icradaki uygulama ne yönde?? Mesken amaçlı kullanılan gayrımenkul kira kontratları içinde vergi dairesine gidip damga vergisi ödeyen varmı aranızda??
Old 06-05-2007, 22:51   #9
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Sayın nakil,
Kiralananın bulunduğu ya da kiralayanın bağlı bulunduğu vergi dairesine (hatta kiralayan vekilinin bağlı bulunduğu vergi dairesi de olabilir) kira sözleşmesini göstererek damga resmini ödüyor, makbuzun bir örneğini de takip evrakı ile birlikte icra müdürlüğüne ibraz ediyor, takibi başlatıyorsunuz.
Kolay gelsin.
Old 06-05-2007, 23:30   #10
Admin

 
Varsayılan

Kira kontratolarında kalkan damga vergisi değil, sadece damga pulu yapıştırma zorunluluğu. Kira kontratları halen damga vergisine tabi ve yapıldıklarından itibaren 30 gün içinde HERHANGİ bir vergi dairesine kontrato aslıyla birlikte başvurarak makbuz karşılığı damga vergisini ödeyebiliyorsunuz. Bu hem işyeri hem de mesken kira kontratoları için geçerli.

Bilahare icra takibi yapıldığında bu makbuzu kontratoya iliştirerek verginin ödendiğini icra dairesine ispat edebiliyorsunuz.

Eğer süresinde damga vergisi ödenmemişse, icra takibi yapılacağı zaman gecikme faiziyle birlikte ödemeniz gerekiyor. Uygulamada pekçok icra dairesi bu tip kontratoların cezasıyla birlikte vergisini ödemeniz için sizi öncelikle Mal Müdürlüğüne yönlendiriyor.

Ve lütfen aynı soru için mükerrer konu açmayınız. Konuları birleştiriyorum..
Old 07-05-2007, 09:51   #11
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

BU KONUDA AŞAĞIDAKİ LİNKTE AV.RENNAN NİŞANCI'NIN DEFTERDARLIKTAN ALDIĞI GÖRÜŞE İLİŞKİN HABER BULUNMAKTADIR. BU GÖRÜŞÜ, AVUKAT ARKAŞTAN RİCA EDEREK O KAPSAMDA İCRA DA İŞLEM YAPTIRDIM. BU GÖRÜŞÜN TEMELİ, SAYIN İCRA22'NİN DE YUKARIDA BELİRTMİŞ OLDUĞU DÜZENLEMEDİR

http://www.istanbulbarosu.org.tr/Det...atID=1&ID=2060

İstanbul Barosu üyelerinden Av. Rennan Nişancı tarafından, Bakırköy İcra Müdürlüğü’nde kira sözleşmesine dayalı bir icra takibi başlatılmış, ancak ilgili icra müdürlüğünce; bu istem sözlü olarak geri çevrilmiştir. Gerekçe olarak da kira sözleşmesi için damga vergisi yatırılmayana dek borçluya ödeme emri gönderilemeyeceği bildirilmiş, vekil tarafından bu konudaki yazılı ret istemi, aynı müdürlükçe geri çevrilmiştir.


Bunun üzerine; konunun açıklığa kavuşturulması için bir dilekçe ile İstanbul Defterdarlığı’na başvuran Av. Rennan Nişancı’ya Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Diğer Vergiler Müdürlüğü tarafından yazılı yanıt verilmiştir. 31.03.2006 tarih ve 1912 Sayılı yanıtta, “5281 Sayılı Yasa’ca getirilen düzenlemeler ışığında İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin dernek ve vakıflarca yerleşim yeri olarak veya gerçek kişilerce mesken olarak kiralanmasına ilişkin kira mukaveleleri 01.01.2005 tarihinden itibaren damga vergisi istisnası kapsamına alındığı” açıkça belirtilerek icra müdürlüğünün işleminin hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır. Aynı yazıda 01.01.2005’ten önceki kira sözleşmelerinden de 488 Sayılı Yasa kapsamında kira sözleşmeleri oranı üzerinden binde 1,5; kefalet için ek binde 7,5 olarak damga vergisi alınacağı da vurgulanmıştır.


Av. Nişancı; konu üzerine yaptığı değerlendirmede, 01.01.2005 tarihinden sonra kira sözleşmeleri için damga vergisi yatırılmadan icra müdürlüğünce icra işlemlerinin başlatılması gerektiğinin, bu açıklamayla kesinliğe kavuştuğunu vurgulamıştır. Bu tarihten önce imzalanan kira sözleşmelerinin, her bir nüshası için damga vergisi tahakkuk edeceğini, bir yılı aşan kira sözleşmeleri içinse müdürlüklerce müfettiş tavsiyesi niteliğinde yazı göz önünde bulundurularak her yıl için % 20 artırımla damga vergisinin tahsil edildiğini belirtmiştir. Nişancı; tüm meslektaş ve icra müdürlüklerinin karmaşayı önlemek için konu üzerinde hassasiyetle durmaları gerektiğini de özellikle belirtmiştir
Old 07-05-2007, 10:55   #12
nakil

 
Varsayılan

İlgilenen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.Hepimize kolay gelsin.
Old 07-12-2007, 09:55   #13
Admin

 
Varsayılan

Site posta kutumuza geldi, paylaşıyorum:

Alıntı:
Kira sözleşmelerine ait damga vergisi konusunda üyelerinizin farklı görüşlerini okudum. En son Admin bu konuda görüş beyan ederek damga vergisinin olduğunu belirtmiş.
Bu konuda yanlış yorum yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Damga Vergisinden istisna olan kağıtların belirtildiği 2 sayılı tablonun "Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar" bölümünde yer alan 31 numaralı fıkrada;Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenamelerinin damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir. Yani ev sahibi bir şahsın evini başka birine kiraya vermesinde düzenlenen sözleşme damga vergisinden istisnadır. (Eğer taşınmaz ticari işletme aktifindeyse istisna yoktur.) Öte yandan,34 numaralı fıkra ile
“Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerine ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kağıtlar. (Söz konusu kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.)” eklenmiştir. 31. ve 34. fıkralar birbirinden bağımsız olduğundan 34. fıkranın parentez içi hükmü 31. fıkra için geçerli değildir. Yani kiralanan yer ile ilgili hukuki ihtilaf çıksa bile, sözleşmenin resmi dairelere ibrazında damga vergisi gerekmez. 34. fıkra meskenle ilgili kira sözleşmesinin haricindeki sözleşmelerle ilgilidir. Sanırım buradaki yanlış algılamalar nedeniyle farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bunun dışındaki uygulamaların nerede yapılmış olursa olsun (adliye, maliye vd.) yanlış olduğunu düşünüyorum.
Saygılarımla.
Ali Durmuşlar
Yeminli Mali Müşavir/Eski Vergi Denetmeni

Old 07-12-2007, 11:52   #14
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

Bizdeki uygulama, meskenlerde pul bedeli ödenmiyor, işyeri kiralarında ise Vergi Dairesine ödeniyor.
Old 07-12-2007, 12:21   #15
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Canan Timur
Bizdeki uygulama, meskenlerde pul bedeli ödenmiyor, işyeri kiralarında ise Vergi Dairesine ödeniyor.
Yeni tarihli bir mesken kira kontratına istinaden icra takibi yaptığınız icra Müdürlüğü damga vergisi makbuzunu görmeden işlem yapıyor mu peki? İstanbul İcra Dairelerinde eski kontratsa pul, yeni kontratsa makbuz görmek istiyorlar. Aksi taktirde icra takibini kabul etmeden önce Defterdarlığa gönderip cezalı vergi tahsilatı yaptırıyorlar.
Old 07-12-2007, 12:33   #16
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

Bizde eski, yeni kira sözleşmesi ayrımı yapmıyorlar. Aman uyandırmayalım!!!
Old 21-03-2011, 17:49   #17
AV.MURAT MEŞELİ

 
Varsayılan Mahkeme Ve İcra MÜdÜrlÜklerİ Damga Vergİsİ Yatirilmadan İŞlem Yapmamasi Yasaya Aykiri

RESMİ DAİRELERİN MECBURİYETİ :
MADDE 26 - Resmî dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kâğıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.
T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2008/5216 K. 2008/7809
T. 15.4.2008• ŞİKAYET ( Damga Vergisi Tamamlanıncaya Kadar Takip İşlemlerinin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu ). DAMGA VERGİSİ ( Tamamlanıncaya Kadar Takip İşlemlerinin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )• TAKİP İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI ( Damga Vergisi Tamamlanıncaya Kadar Takip İşlemlerinin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı ÖZET : Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılmayacağına ilişkin düzenleme yargı harçları ile ilgili olup anılan kuralın damga vergisi hakkında da uygulanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Damga vergisinin ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde durum bir tutanak ile tespit edilip vergi dairesine bildirilmelidir. Damga vergisi tamamlanıncaya kadar icra takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi hatalıdır.
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca, "Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar."
492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağına ilişkin düzenleme bu kanundan kaynaklanan harçlarla ilgili olup, anılan hükmün damga vergisi hakkında da uygulanacağına dair 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda icra memurluğunca takip dayanağı belgenin damga vergisine tabi olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının düşünülmesi halinde yapılacak iş, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca durumu bir tutanakla tesbit etmek ve vergi dairesine göndermekten ibaret olup, damga vergisi tamamlanıncaya kadar takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi doğru değildir.
O halde Mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 'Times New Roman','serif']Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararırının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 01-07-2015, 15:37   #18
av.gözde şahin

 
Varsayılan yeni mevzuat

Tarih 25/06/2013
Sayı 97895701-155[1.2013/18]-911
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)Sayı

:

97895701-155[1.2013/18]-911

25/06/2013

Konu

:

Mesken kira sözleşmelerinin damga vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden, sahip olduğunuz gayrimenkulleri kiraya verdiğiniz, iş yeri olarak kiraya verdiğiniz yerlerin damga vergisini kiracıların ödediği, konut olarak kiraya verdiğiniz yerlerin kirasını alamadığınız durumlarda icra takibine başladığınız, icra dairelerinin kira sözleşmelerinin damga vergilerinin ödenmediği gerekçesiyle talebinizi geri çevirdiği belirtilerek, 2 nüsha, müşterek ve müteselsil kefil imzalı ve depozito alınarak düzenlenen konut kira sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı, tabi ise matrahının ne olacağı, hangi nispetlerde vergiye tabi tutulacağı ile ödeme tarihleri hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı; 5 inci maddesinde bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işleminin de ayrıca vergiye tabi olacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.'lu VUK Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği, (b) bendinde, (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden; A/3 fıkrasında, kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi tutulacağı; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (31) numaralı fıkrasında, dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenamelerinin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, gerçek kişilere mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleşmelerinin;

- sadece kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi, depozito tutarı, kefalet şerhi içermemesi halinde, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/31 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması,

- Kira tutarı yanında depozito tutarını da içermesi halinde, depozito tutarının teminat hükmünde olması nedeniyle Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre sözleşmenin sadece depozito tutarı üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre nispi damga vergisine tabi tutulması,

- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,

- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" , "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" şeklinde şerhle birlikte depozito bedeli de içermesi durumunda, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca depozito ve kefalet şerhi işlemlerine ilişkin tutarın toplamı üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,

ve söz konusu verginin tarafların mükellefiyet durumuna göre Kanunun 22 nci maddesi kapsamında beyan edilerek makbuz mukabili ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Old 01-07-2015, 15:37   #19
av.gözde şahin

 
Varsayılan yeni mevzuat

Tarih 25/06/2013
Sayı 97895701-155[1.2013/18]-911
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)Sayı

:

97895701-155[1.2013/18]-911

25/06/2013

Konu

:

Mesken kira sözleşmelerinin damga vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden, sahip olduğunuz gayrimenkulleri kiraya verdiğiniz, iş yeri olarak kiraya verdiğiniz yerlerin damga vergisini kiracıların ödediği, konut olarak kiraya verdiğiniz yerlerin kirasını alamadığınız durumlarda icra takibine başladığınız, icra dairelerinin kira sözleşmelerinin damga vergilerinin ödenmediği gerekçesiyle talebinizi geri çevirdiği belirtilerek, 2 nüsha, müşterek ve müteselsil kefil imzalı ve depozito alınarak düzenlenen konut kira sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı, tabi ise matrahının ne olacağı, hangi nispetlerde vergiye tabi tutulacağı ile ödeme tarihleri hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı; 5 inci maddesinde bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işleminin de ayrıca vergiye tabi olacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.'lu VUK Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği, (b) bendinde, (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden; A/3 fıkrasında, kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi tutulacağı; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (31) numaralı fıkrasında, dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenamelerinin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, gerçek kişilere mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleşmelerinin;

- sadece kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi, depozito tutarı, kefalet şerhi içermemesi halinde, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/31 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması,

- Kira tutarı yanında depozito tutarını da içermesi halinde, depozito tutarının teminat hükmünde olması nedeniyle Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre sözleşmenin sadece depozito tutarı üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre nispi damga vergisine tabi tutulması,

- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,

- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" , "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" şeklinde şerhle birlikte depozito bedeli de içermesi durumunda, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca depozito ve kefalet şerhi işlemlerine ilişkin tutarın toplamı üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,

ve söz konusu verginin tarafların mükellefiyet durumuna göre Kanunun 22 nci maddesi kapsamında beyan edilerek makbuz mukabili ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Anlaşmalı Boşanma/ Tarafların Bizzat Dinlenmesi Gerekir Mi? av.egemen Meslektaşların Soruları 34 30-10-2017 17:21
103 davetiyesi gerekir mi? av.sgenc Meslektaşların Soruları 12 13-05-2009 12:46
Arşivden gelen takip dosyasına yeniden harç yatırmak gerekir mi? mehmetseyrek Meslektaşların Soruları 5 01-03-2007 23:12
Sizce emeklilik mümkün mü? Hizmet tespiti gerekir mi? Tiocfaidh Meslektaşların Soruları 9 06-02-2007 22:15
Eser Sahibinden İzin Almak Gerekir mi? Av. Galip DAĞTEKİN Hukuk Soruları Arşivi 2 23-01-2007 21:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06628299 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.