Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

kooperatif genel kurulu

Yanıt
Old 29-10-2007, 11:25   #1
semush

 
Varsayılan kooperatif genel kurulu

kooperatif genel kurulunda ortak olmayan bir temsilci örneğin bir avukat en fazla kaç ortağı temsil edebilir?
Old 01-11-2007, 13:27   #2
Gamze Dülger

 
Varsayılan

Sorunuz daha açık olursa iyi olurdu.Ancak yine de yardımcı olmaya çalışayım.

1163 sayılı K.K. 49. MADDE :OY HAKKI
- Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle Genel Kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak Genel Kurulda birden fazla ortağı temsil edemez.
Üye sayısı 1.000 in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartıaranmaz.

Bir avukat ancak bir vekaletname ile arzu ettiği sayıda temsil yetkisine sahiptir.Ancak bu avukatın vekaletnamesi yoksa eş ve birinci derecede akrabası haricinde toplantılara katılamaz(Ortak olma şartının istisnası )
Saygılarımla
Old 03-11-2007, 15:08   #3
semush

 
Varsayılan

şölye ki ORHAK NURİ ÇEVİK'İN kooperatifler hukuku uygulaması adlı kitabından ortak olmayan bir avukatın vekalet ile dahi olsa bir ortağı temsil edemeyeceği yazıyor.Tam olarak sormak istediğimse kooperatif genel kurulunda yer sahibi olanlar oy kullanabilirler mi yada avukat yoluyla bunu kullandırabilirler mi ama asıl sormak istediğim arsa mailklerinin oy hakkı nedir?
Old 17-05-2009, 23:06   #4
muzafferdeligoz

 
Varsayılan

Kooperatif Genel Kurulunda vekalet ancak ortak olan bir üyeye verilebilir.
Ortak olmayanlar vekaletname olsa da toplantıya iştirak edemezler. Avukat dahi olsalar.
Bunun tek istisnası Ortağın eşi ve 1. derece akrabaları ortak olmasalar da üyenin vekaleti ile toplantıya iştirak edip oy verebilirler, ancak yönetim ve denetim kurullarına seçilemezler.

Sayın Gamze Dülger'in (Bir avukat ancak bir vekaletname ile arzu ettiği sayıda temsil yetkisine sahiptir.Ancak bu avukatın vekaletnamesi yoksa eş ve birinci derecede akrabası haricinde toplantılara katılamaz(Ortak olma şartının istisnası )
tamamen yanlıştır. Bir avukat bir vekaletname ile arzu ettiği sayıda temsil yetkisine sahiptir mantıken dahi mümkün değildir. Ayrıca 1000 üyeye kadar olan kooperatiflerde bir ortak, ancak bir vekalet ile bir oy daha kullanabilir. üye sayısı 1000 den çok kooperatiflerde bir ortak en çok 9 ortak için vekalet alıp, oy kullanabilir. (Koop K. md:49)

Avukata noterden verilen (genel vekaletname) ile eşi için dahi genel kurula katılamaz. Avukat da olsa, üyenin eşi de olsa, bu genel kurula katılma yetkisini sarih olarak belirten bir vekaletname (ki noterden olması şart değildir) ile vekil olarak katılabilir.

Kooperatif Danışmanı
Muzaffer Deligöz
www.kooperatifcilik.blogcu.com
Old 20-07-2009, 09:54   #5
NurTuna

 
Soru

Alıntı:
Yazan muzafferdeligoz
...
Ortak olmayanlar vekaletname olsa da toplantıya iştirak edemezler. Avukat dahi olsalar.
...
Avukat da olsa, üyenin eşi de olsa, bu genel kurula katılma yetkisini sarih olarak belirten bir vekaletname (ki noterden olması şart değildir) ile vekil olarak katılabilir.

Genel Kurul için Kooperatifin göndermiş olduğu vekaletname ortak tarafından imzalanıp, Avukat bu vekalet ile yetkili kılındığında, yine de Kooperatifin Genel Kuruluna kabul edilmemesi sözkonusu olabilir mi?
Old 20-07-2009, 12:10   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan agatha
Genel Kurul için Kooperatifin göndermiş olduğu vekaletname ortak tarafından imzalanıp, Avukat bu vekalet ile yetkili kılındığında, yine de Kooperatifin Genel Kuruluna kabul edilmemesi sözkonusu olabilir mi?

Koop K. 49 uncu madde gereğince genel kurula katılması mümkün değildir.
Old 13-08-2009, 15:44   #7
lafebesi

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım.
stajyer avukatım ve yardımınıza ihtiyacım var.kooperatif genel kurulu üyelikten ayrılan bir üyesinin ödemesini taksitle yapacagı yönünde genel kurulda karar alabilir mi.erteleme değil taksitle ödeme.
şimdiden tesekür ederim
Old 15-08-2009, 15:08   #8
muzafferdeligoz

 
Varsayılan Ayrılan Ortağın Kooperatiften Alacağı

(Soruda bahsi geçen kooperatifin cinsi belirtilmediğinden, biz bunu "Yapı Kooperatifi" olarak kabul edip, cevap vermeye çalışacağız.)
-----------------------------------------------------------

Kooperatiften Ayrılan Ortağın Alacakları Hakkında

Çıkan veya çıkarılan ortağın kendisi veya mirascıları tarafından istenilebilecek olan hakları, Kooperatifler Kanununun 17. maddesinde belirtilmiştir.
Alıntı:
"Madde 17 - Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulunduğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler, anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve hakları bunları isteyebilecekleri günden başlayarak beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür."

Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana sözleşmesinin 15/1. Maddesinde:
Alıntı:
"Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren 1 ay içinde geri verilir.

Ancak ortaklığı sona erenlerin yerine yeni ortak alınması halinde, eski ortağın 21. madde uyarınca ödediği (*) gider taksitleri derhal geri verilir" denilmektedir.
(*) Arsa, alt yapı, inşaat gibi ortaklık payı dışındaki giderler)


Bu hükümler nazara alındığında;
1- Kooperatiften ayrılan üyenin alacakları Genel Kurula sunulan bilanço tarihinden itibaren 1 ay sonra muaccel hale gelir. Kooperatif Genel Kurulunda bilançonun görüşülmesinden itibaren alacak ödenebilir hale geldiğinden asıl alacağa faiz talep edilebir. Ancak, istenecek faiz reeskont faizi değil, yasal faizdir. (Y.11 HD 20.3.1997 1293/1932) Bu faizin de iade istenirken talep edilmesi gerekir. (BK 113. md.göre)

Bu tarihten itibaren siz alacağınız ve faizi konusunda icra takibi başlatabilirsiniz. Genel Kurulun erteleme veya taksitlendirme konusu ayrı bir konudur ve sizin icra takibinize engel değildir. Bilanço ile sizin alacağınız muaccel hale gelmiştir. BU konuda bir diğer husus, kooperatifi temerrüde düşürmeniz gerektiğidir. Bunun için de icra takibinden önce alacağınız ve faizleri ile ilgili ödeme talebinizi Noter yoluyla kooperatife ihtar etmek ve belli bir süre ve hesap numarası vermektir.

İcra takibinize Kooperatif itiraz ederse; itirazın kaldırılması için görülecek davada sizin dayanağınız Koop.Kanunu 17. maddesidir. Kooperatif ödemenin verlığını tehlikeye düşürecek boyutta olduğunu iddia ve ispat etmesi gerekir ki, bu sizin alacağınız nazra alınınca mümkün değildir. Bilirkişi tetkiki bunu ortaya koyar.

2- Ayrılan kooperatif ortağının alacağının 3 yılı aşmamak üzere ertelenmesi yetkisi Genel Kurula Koop.Kanununun 17/2 maddesince verilmektedir. Bu madde Genel Kurulun bu yetkisini kullanma şartı olarak "Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler" olarak belirtilmektedir.

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye sokacak ödemelerin çok yüksek ödemeler olması gerekir. Mesela aynı anda kooperatif ortaklarının büyük bir kısmının ayrılmış olması gibi bir hususun bulunması olabilir. Bir-iki ortağın alacağı bir kooperatifin varlığını tehliye düşürücü olamaz. Bu miktarları diğer ortaklardan toplamak her zaman mümkündür. Zaten mahkeme bunu bilirkişi yoluyla tespit edecektir.(Y.11. HD. 18.4.1996 816/2878)

Yani Genel Kurulun ödemenizin geçiktirilmesi veya taksitlendirilmesi kararını alması için bu ödeme sebebiyle kooperatifin büyük bir tehlike yaşaması mümkün olmalıdır. Buna rağmen bu karar alınmış ise; kooperatif üyeliğinden çıkarılmış bir kişinin aktif dava ehliyeti olmadığından bu kararı iptal için dava açma yetkisi yoktur. Zira, Kooperatifler Kanununun 53. maddesi iptal davası açabilecek kişileri saymaktadır, bunlar içinde eski üye veya üye olmayan kişiler yoktur.

BU konudaki kararın size tebliği üzerine, yukarıdaki kanuni maddeleri ileri sürerek alacak davası açma hakkınız doğar.

Bana göre; bunun yerine icra takibi başlatmanız daha uygundur. itiraz ederlerse itirazın kaldırılması için İcra Tetkik Merciine dava açarsınız. Orada da bu hususlar nazara alınacaktır.

3- Sizin ayrılmanız üzerine sizin yerinize kooperatife yeni bir ortak alınmış ise; bu da Yapı Kooperatifleri Anasözleşmesinin 15/2 md gereğince
Alıntı:
"..ortaklığı sona erenlerin yerine yeni ortak alınması halinde eski ortağın 21. md uyarınca ödediği gider taksitleri derhal geri verilir"
denildiğinden bu da önemle nazara alınmalı ve gerek icra, gerek İtirazın kaldırılması gerekse alacak davasında önemli bir dayanak teşkil etmelidir.(Y.11. HD 24.4.2006 3358/4542)

Muzaffer Deligöz
Kooperatif Danışmanı
www.kooperatifcilik.blogcu.com
Old 21-02-2010, 11:37   #9
turkguler

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/8627

K. 2006/9913

T. 25.9.2006

• ORTAĞIN KOOPERATİF GENEL KURULUNDA TEMSİLİ ( Kooperatif Ortağı Olmayan Bir Avukatın Temsilci Sıfatıyla Genel Kurula Katılamayacağı - Ortağın Ancak Başka Bir Ortak tarafından Genel Kurulda Temsil Edilebilceği )

• KOOPERATİF ORTAĞININ GENEL KURULDA KENDİSİNİ AVUKATLA TEMSİL ETTİRMESİ ( Genel Kurulda Temsilin Ancak Başka Bir Ortak Tarafından Yapılabileceği - Ortak Olmayan Avukatın Temsilci Sıfatıyla Genel Kurul Toplantılarına Katılmasının Mümkün Olmadığı )

1163/m. 49

ÖZET : Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile anasözleşmenin 24. maddesinin kooperatif ortağı olmayan bir avukatın temsilci sıfatıyla genel kurul toplantılarına katılmasına imkan vermediği gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen karar yasaya uyarlıdır.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Bodrum Asliye 2.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 02.03.2005 tarih ve 2003/315-2005/103 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalı kooperatif ortağı bulunan müvekkilini temsilen 29.06.2003 tarihli genel kurul toplantısına katılmasına izin verilmediğini, 1163 sayılı Kooperatifler Kanun'un 49. ve anasözleşmenin 24. maddelerinin, ortak olması da noterde düzenlenmiş özel yetki veren bir vekaletname ile bir avukatça temsil edilmeyi engelleyici şekilde yorumlanamayacağını ileri sürerek, müvekkilinin kendisini bu şekilde temsil ettirmeye yetkili olduğunun tespitini, davalı kooperatif yönetim kurulu ve genel kurul divan başkanlığının 29.06.2003 tarihli kararlarının iptalini, bu yöndeki muaraza ve el atmanın önlenmesini, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 49. maddesinin sınırlayıcı olarak kabulü halinde Anayasaya aykırılık iddiasının Anayasa Mahkemesi'ne sunulmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile anasözleşmenin 24. maddesinin kooperatif ortağı olmayan bir avukatın temsilci sıfatıyla genel kurul toplantılarına katılmasına imkan vermediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00 YTL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25.09.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-11-2010, 15:09   #10
Evren Osman

 
Varsayılan

Çıkan ortağa yapılacak ödemenin şekli için ayrıca genel kuruldan karar almaya gerek var mıdır ki ?
Zaten yönetim kurulunun yetki sınırları içinde değil midir ?( Ana sözleşme ve Kooperatifler kanunu kapsamında)
Sanırım hesap dönemini müteakip 2 ay içinde ödemesi yapılır (Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmeyecekse)
Old 21-04-2014, 15:51   #11
lawyer lawyer

 
Varsayılan

Merhabalar,
Bir müvekkilim kooperatiften ayrılıyor. Ayrılma talebi yönetim kurulunca kabul ediliyor. Ancak genel kurul yapılmasına rağmen bilanço ve çıkan ortaklarla ilgili bir karar alınmıyor. Buarada Ticaret Sicil de genel kurulun yapılmamış sayılmasına karar veriliyor. Biz müvekkilimin alacağı için icra takibi başlatmıştık. Takibe itiraz edildi. Şimdi dava açarsak genel kurulda karar alınmamış olması bizim aleyhimize olur mu?
Old 23-04-2014, 13:57   #12
ticaretsicili

 
Varsayılan

Ticaret sicili müdürlüğü genel kurulun yapılmamış sayılmasına karar veremez.Böyle bir yetkisi yok.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Geciken Hukuk Genel Kurulu Kararı avuka8890 Meslektaşların Soruları 5 21-09-2007 16:22
kooperatif yönetim kurulu üyesinin istenmeyen istifası ayanlar07 Meslektaşların Soruları 6 21-06-2007 11:22
Kooperatif Genel Kurul Kararı Av. O. TEKGUL Meslektaşların Soruları 3 10-03-2007 13:49
Baro Genel Kurulu ve Türban levent öge Meslektaşların Soruları 7 18-10-2002 11:50
İstanbul Barosu Genel Kurulu Ve Bir Uyarı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 07-09-2002 22:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04431796 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.