Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tebligattan Sonra İşyerinin Devri

Yanıt
Old 27-12-2006, 16:00   #1
kenan iskender

 
Varsayılan Tebligattan Sonra İşyerinin Devri

Dosya borçlusu LTD.şirkete tebligatı yaptıktan sonra,şirket kendini fesh ederek aynı iştigal konusu ile yeni bir LTD şirket kurmuşlar.Şİrket ortakları farklı mı yoksa aynı mı bilmiyorum.Tebligat yapıldıktan sontra yapılan isim değişkliği yada işyerinin başka kişiye yeni bir ünvanla devredilmesi bizi baglar mı? Bu işyerinde haciz yapmamıza, özellikle muhafaza engel bir durum mu? Bu konuyla ilgili yargıtay kararı bulamadım. Yardımlarınız için teşekkürler
Old 27-12-2006, 16:12   #2
ares139

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ

Esas No.
2005/2921
Karar No.
2005/8294
Tarihi
26.09.2005

818-BORÇLAR KANUNU/179
2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/44/96/99

İSTİHKAK
TİCARİ İŞLETMEYİ DEVRALANIN BORÇLARDAN SORUMLULUĞU
TİCARETİ TERK EDEN TACİR

ÖZET
DAVA, ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ KALDIRILMASI TALEBİNE İLİŞKİNDİR. DOSYA KAPSAMINDAN BORÇLU ŞİRKETİN İŞYERİNİ BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA DEVRETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR, İŞYERİNİ DEVRALAN TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLUDUR. ÖTE YANDAN TİCARETİ TERK EDEN TACİR, ONBEŞ GÜN İÇİNDE KEYFİYETİ TİCARET SİCİLİNE BİLDİRMEK, AKTİF VE PASİFLERİNİ GÖSTEREN MAL BEYANINDA BULUNMAK ZORUNDADIR. AKSİ HALDE DEVİR ALACAKLININ HAKLARINI ETKİLEMEZ

Kararın temyizen tetkiki davacı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi F.E. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
KARAR : Uyuşmazlık İİK.'nun 96 v.d. maddelerine dayalı olarak alacaklı yanca 3. kişinin istihkak iddiasının kaldırılmasına ilişkin istihkak davasına ilişkindir (I.Î.K. md. 99).
Alacak, alacaklının işçilik alacağına ilişkin alacak hakkından kaynaklanmaktadır. îcra takibine konu Kartal 2. tş Mahkemesi'nin 20.03.2003 gün 2002/33-2003/105 sayılı ilâmının incelenmesinden işçilik alacağına ilişkin dava tarihinin 07.01.2002 olduğu ve dolalayısı ile alacağın bu tarihte doğduğunun kabulü gerekir.
Dosya içeriğinden borçlu şirketin borcun doğumundan sonra restoran işyerini 3. kişi S'ye devrettiği, S'nin borçlu Ltd. Şti. ortağı R. iTe birlikte yaşadığa açıkça anlaşılmaktadır. Borçlu ile davacı arasındaki ilişki ticari işletme devri niteliğinde bulunduğundan İİK.'nun 44 ve B.K.'nun 179. maddesinin uygulanması gerektiği açıkça ortadadır. îşyeri devri ile ilgili Î.Î.K.' nun 44. maddesinde öngörülen koşulların yerine getirildiği 3. kişi tarafından iddia ve ispat edilmemiştir.
Gerçekten borçlunun devri, kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirerek ilân ettiği ve mal beyanı verdiğine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Bu durumda devir, alacaklının haklarını etkilemez. Devralan davacı B.K.'nun 179. md.'si uyarınca işletmenin borçlarından sorumlu olduğu göz ardı edilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
O halde, davacı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacı (alacaklı)'ya iadesine, 26.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Umarım işinize yarar
Old 27-12-2006, 17:39   #3
Gamze Dülger

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 1993/5796

K. 1994/1128

T. 28.2.1994

• BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA İŞYERİNİN DEVRİ ( Tasarrufun İptali Davası )

• İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonraki Tarihli Devir İşlemine Dayanarak )

• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Yapılan )

• ALACAKLI HAKLARI ( İşyeri Devrinde )

• TİCARET SİCİLİNE BİLDİRİM YAPILMAMASI ( İşyeri Devrinde )

• DEVİR ( Ticaret Siciline Bildirim Yapılmadan İşyerinin )

• İŞYERİNİN DEVRİ ( Ticareti Terkedenlerin Uyması Gereken Kurallar Gereğince İşlem Yapılmamışsa Alacaklının Haklarının Devirden Etkilenmeyeceği)

• TİCARETİ TERKEDENLER ( Uyulması Gereken Kurallar Gereğince İşlem Yapılmamışsa Alacaklının Haklarının Devirden Etkilenmeyeceği)

2004/m.44,97/17,277

818/m.179


ÖZET: İşyeri devrinin borcun doğumundan sonraki bir tarihte yapıldığı açıktır. Bu durumda, işyeri devri nedeniyle uyuşmazlıkta, İİK.nun 44. maddesinin uygulanması zorunludur. Borçlu tarafından işyeri devrinin kayıtlı bulunduğu yer ticaret siciline bildirimde ve mal beyanında bulunulduğu öne sürülmediğine, dosyada da bu yönde bir delil bulunmadığına göre, işyeri devrinin alacaklının haklarını etkilemeyeceği kabul edilmelidir. Bu açıklamalar karşısında Merci Hakimliğince "istihkak davasının reddine" ve "karşı dava olarak açılan-İİK. md.97/17-tasarrufun iptali davasının kabulüne" karar verilmesi gerekir
DAVA: Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davalı-karşı davacı alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Davalı-karşı davacı alacaklı, borçlu Feyzullah hakkındaki icra takibini 15.6.1991, 15.7.1991, 15.8.1991 ve 15.9.1991 keşide tarihli çeklere-dayandırmıştır. Davacı-karşı davalı ise, işyerini borçludan 7.10.1991 tarihli senetle devraldığını ( BK.md.179 ) bildirerek istihkak davası açmıştır. İşyeri devrinin borcun doğumundan sonraki bir tarihte yapıldığı açıktır. Bu durumda, işyeri devri nedeniyle uyuşmazlıkta, İİK.nun 44. maddesinin uygulanması zorunludur. Borçlu tarafından işyeri devrinin kayıtlı bulunduğu yer ticaret siciline bildirimde ve mal beyanında bulunulduğu öne sürülmediğine, dosyada da bu yönde bir delil bulunmadığına göre, işyeri devrinin alacaklının haklarını etkilemeyeceği kabul edilmelidir. Bu açıklamalar karşısında Mercii Hakimliğince "istihkak davasının reddine" ve "karşı dava olarak açılan-İİK. md.97/17-tasarrufun iptali davasının kabulüne" karar verilmesi gerekirken, değişik düşüncelerle aksine hüküm oluşturulması yerinde görülmemiş, temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı-karşı davacı alacaklı yararına ( BOZULMASINA ), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı-karşı davacıya geri verilmesine, 28.2.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/2921

K. 2005/8294

T. 26.9.2005

• 3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ KALDIRILMASI TALEBİ ( Borçlu Şirketin İşyerini Borcun Doğumundan Sonra Devretmesi - Ticari İşletmeyi Devralan Borçlardan Sorumlu Olduğu )

• TİCARETİ TERK EDEN TACİRİN SORUMLULUĞU ( Onbeş Gün İçinde Keyfiyeti Ticaret Siciline Bildirmek Aktif ve Pasiflerini Gösteren Mal Beyanında Bulunmak Zorunda Olduğu - Aksi Halde Devir Alacaklının Haklarını Etkilemediği )

• İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE BORÇLARDAN SORUMLULUK ( Devralan Kişinin Sorumlu Olduğu - Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Kaldırılması Talebi )

2004/m. 44, 96, 99

818/m. 179


ÖZET : Dava, üçüncü kişinin istihkak iddiasının kaldırılması talebine ilişkindir. Dosya kapsamından borçlu şirketin işyerini borcun doğumundan sonra devrettiği anlaşılmaktadır. İşyerini devralan ticari işletmenin borçlarından sorumludur. Öte yandan ticareti terk eden tacir; onbeş gün içinde keyfiyeti ticaret siciline bildirmek, aktif ve pasiflerini gösteren mal beyanında bulunmak zorundadır. Aksi halde devir alacaklının haklarını etkilemez.
DAVA : Kararın temyizen tetkiki davacı ( alacaklı ) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi F.E. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : Uyuşmazlık İ.İ.K.'nun 96 v.d. maddelerine dayalı olarak alacaklı yanca 3. kişinin istihkak iddiasının kaldırılmasına ilişkin istihkak davasına ilişkindir ( İİK. md. 99 ).
Alacak, alacaklının işçilik alacağına ilişkin alacak hakkından kaynaklanmaktadır. İcra takibine konu Kartal 2. İş Mahkemesi'nin 20.03.2003 gün 2002/33-2003/105 sayılı ilamının incelenmesinden işçilik alacağına ilişkin dava tarihinin 07.01.2002 olduğu ve dolayısı ile alacağın bu tarihte doğduğunun kabulü gerekir.
Dosya içeriğinden borçlu şirketin borcun doğumundan sonra restoran işyerini 3. kişi S'ye devrettiği, S'nin borçlu Ltd. Şti. ortağı R. ile birlikte yaşadığı açıkça anlaşılmaktadır. Borçlu ile davacı arasındaki ilişki ticari işletme devri niteliğinde bulunduğundan İ.İ.K.'nun 44 ve B.K.'nun 179. maddesinin uygulanması gerektiği açıkça ortadadır. İşyeri devri ile ilgili İ.İ.K.'nun 44. maddesinde öngörülen koşulların yerine getirildiği 3. kişi tarafından iddia ve ispat edilmemiştir. Gerçekten borçlunun devri, kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirerek ilan ettiği ve mal beyanı verdiğine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Bu durumda devir, alacaklının haklarını etkilemez. Devralan davacı B.K.'nun 179. md.'si uyarınca işletmenin borçlarından sorumlu olduğu göz ardı edilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
O halde, davacı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacı ( alacaklı )'ya iadesine, 26.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/4695

K. 2005/6845

T. 28.6.2005

• İSTİHKAK TALEBİ ( Kural Olarak İşyeri Devrinde Devralan Devredenin Borçlarından Sorumlu Olduğu )

• İŞ YERİ DEVRİ ( Devralan Devredenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi )

• HACİZ SIRASINDA BORÇLU ŞİRKETİN DEVRALINMASI ( Devralan Devredenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi )

2004/m. 8, 44, 96

818/m. 179


ÖZET : Dava, üçüncü kişinin istihkak talebine ilişkindir. Haciz sırasında borçlu şirketin devralındığı beyan edilmiştir. İcra tutanakları aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Bu durumda borçlu şirketin faaliyette iken davacı şirkete devredildiğinin kabulü gerekir. İşyerini devralan kural olarak devredenin borçlarından sorumludur. Davanın reddi gerekirken aksi yönde karar verilmesi isabetsizdir.
DAVA : Kararın duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı ( alacaklı ) vekili tarafından istenilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 28.06.2005 günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı ( alacaklı ) vekili Av. M.H.A. geldi. Davacı ( 3. kişi ) ile davalı ( borçlu ) adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi T.Ç. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : Uyuşmazlık 3. kişinin İİK 'nun 96. ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ilişkindir. Mahkemece; davacının istihkak davasının kabulüne karar verilmiş ise de varılan sonuç doğru bulunmamıştır.
Dava konusu taşınır mallar 06.11.2003 tarihinde; G. Mezarlık Yanı K. Sanayi Sitesi adresinde haczedilmiştir. Haciz sırasında borçlu şirketin eskiden müdürü olan V'nin hazır olduğu, haciz mahallinde borçlu şirkete ait bir kısım belgelerin bulunduğu ve 06.02.2004 tarihli muhafaza tutanağında işyerinin 6-7 ay önce borçlu A'dan devir alındığına ilişkin açıklamaların yer aldığı anlaşılmaktadır. İİK'nun 8. maddesi gereğince İcra tutanakları aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge niteliğindedir.
Öte yandan İcra dosyasında borçlu adresinin tespiti için yaptırılan zabıta araştırmasına ilişkin 10.02.2004 tarihli yazıdan; borçlu şirketin haciz adresinde faaliyette iken davacı şirkete devir ederek ayrıldığı belirtilmiştir.
Bu bilgi ve belgeler karşısında; borçlu şirketin haciz adresinde faaliyette iken; davacı şirkete işyerini devrettiğinin kabulü gerekir. Ancak yapılan bu işyeri devrinin İİK'nun 44. maddesi koşullarına uygun şekilde yapıldığı iddia ve ispat edilememiştir. Kaldı ki, B.K.'nun 179. maddesi gereğince, devir alan şahıs, devredenin borçlarından sorumlu olacağından, alacaklının haklarının etkilenmeyeceği açıktır.
Tüm bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınarak; davacı 3. kişinin davasının reddi gerekirken; aksi düşüncelerle kabulü usul ve yasaya aykırıdır.
O halde, davalı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalı ( alacaklı ) yararına takdir edilen 400.00.- YTL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.Sayın İskender ,
Ayrıca Bk 179 ve İİK 44 deki ticareti terkedenlerin uymak zorunda oldukları şekil kurallarını incelemenizi tavsiye ederim.Saygılarımla

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/770

K. 2004/2988

T. 29.3.2004

• İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlu İle Davacı 3. Kişi Arasındaki işlemin İşyeri Devri Niteliğinde Olması - Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacı/Satışın Hukukça Değer Taşımayacağı )

• İŞYERİNİN DEVRİ ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacı/Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği )

• 3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( İşyerinin Devri - Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacı/Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği )

818/m. 179

2004/m. 44

ÖZET : Uyuşmazlık, 3. kişinin takip hukukuna ilişkin istihkak davasıdır. Borçlu ile davacı 3. kişi arasındaki işlem işyeri devri niteliğinde olup İİK.'nun 44. ve BK.'nun 179. maddelerinin uygulanması gereği karşısında anılan maddelerde öngörülen koşulların yerine getirildiği iddia ve ispat edilmemiştir. Bu durumda devir, alacaklının haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan davacı da işletmenin borçlarından sorumlu bulunmaktadır.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı alacaklı vekili tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü:
KARAR : Uyuşmazlık, 3. kişinin takip hukukuna ilişkin istihkak davasıdır.
Borç 6.8.2001 tanzim tarihli bonodan kaynaklanmaktadır. Davacının, borcun doğumundan sonra 9.7.2002 tarihinde işyerindeki borçluya ait malları satın aldığı açıktır.
Bu durumda borçlunun, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla danışıklı olarak yaptığı satış işlemi hukukça değer taşımaz ve alacaklının haklarını etkilemez.
Bundan başka borçlu ile davacı 3. kişi arasındaki işlem işyeri devri niteliğinde olduğundan İİK.'nun 44. ve BK.'nun 179. maddelerinin uygulanması gerektiği açıkça ortadadır. Anılan maddelerde öngörülen koşulların yerine getirildiği iddia ve ispat edilmemiştir. Gerçekten borçlunun devri kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirerek ilan ettiği ve mal beyanı verdiğine ilişkin dosyada hiçbir kanıt yoktur. Bu durumda, devir alacaklının haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan davacıda BK.nun 179. maddesi gereği işletmenin borçlarından sorumlu bulunduğundan davanın reddi gerekirken kabulü usul ve yasaya aykırıdır.
O halde, davalı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine 29.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-03-2008, 18:01   #5
Av.Kemal

 
Varsayılan işletmenin devri

arşive dahil olması düşüncesiyle,faydalı olması dileğiyle:
Ticari işletmenin devri, alacaklılarına ve iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ancak devrin ticaret siciline tescil ve ilanı ile hüküm ifade eder. Devralan, işletmenin devrinin tescil ve ilanına kadar doğan borç ve yükümlerden de sorumludur. Devreden ise, devrin tescil ve ilanından sonra doğan borç ve yükümlerden sorumlu olmamakla beraber, devirden öncekilerden iki yıl süre ile devralanla birlikte müteselsilen sorumludur. Bu sürenin başlangıcı, muaccel borçlar için devrin tescil ve ilanı veya alacaklıya ihbar tarihi, müeccel borçlar için ise borcun muaccel olduğu tarihtir.
sevgiler-saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İşe İade Kararı - İşyerinin Kapanması - Kararın İcrası Adli Tip Meslektaşların Soruları 12 23-05-2014 17:10
araç devri Av.Zeynep Meslektaşların Soruları 16 11-05-2010 18:08
İşyerinin özelleştirilmesi halinde kıdem tazminatı Durusu Meslektaşların Soruları 10 03-12-2007 01:00
ltd.şti.hisse devri argilla Hukuk Soruları Arşivi 1 07-04-2006 18:29
İşyerinin Huzur Ve Güvenliği Akın Hukuk Soruları Arşivi 3 13-04-2002 19:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05679488 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.