Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Köy korucularının tazminat hakkı

Yanıt
Old 05-08-2010, 13:21   #1
av.gülistan

 
Varsayılan Köy korucularının tazminat hakkı

Merhaba meslektaşlarım,müvekklim 1988 ve 1989 yılları arasında köy koruculuğu yapmış ve kendi isteğiyle görevinden ayrılmış şimdi tazminat talebinde bulunacağız 2007 yılında yürürlüğe giren kanunla tazminat hakları doğmuş oluyor benim merak ettiğim herhangi bir zamanaşımı süresi var mı ayrıca dava açmadan önce başvurmamız gereken bir yer var mı?Davalı olarak kimi hasım göstermemiz gerekir ve hangi mahkemede dava açılması gerekir?Ne kadar tazminat alacağız bunu nasıl hesaplayacağı?
Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
iyi günler...
Old 05-08-2010, 14:09   #2
üye15747

 
Varsayılan

2007 Yılında yürürlüğe giren kanundaki geçici ya da ek maddelerde konunuza ilişkin bir geçiş maddesi var mı?
Old 06-08-2010, 08:57   #3
halit pamuk

 
Varsayılan

5673 sayılı kanun sorularınıza cevap veriyor...MADDE 2 – 442 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 16 – Geçici köy korucularından 55 yaşını dolduranların görevleriyle ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenlerden onbeş yıl veya daha fazla hizmeti olanlara hayatta bulundukları sürece 5.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanır. Onbeş yılı aşan her yıl için 5.000 gösterge rakamına 200 gösterge rakamı ilave edilir ve bu şekilde yapılacak ilave hiçbir şekilde 3.000 gösterge rakamını geçemez. Aylık göstergesine ilave edilecek 200 gösterge rakamının hesabında, ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için 200 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın onikide biri aylığa ayrıca eklenir.

Birinci fıkra hükümlerine göre aylık bağlanmış olanlardan vefat edenlerin dul eşleri ile 55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte onbeş yıl veya daha fazla süre geçici köy koruculuğu hizmeti bulunanlardan görevleriyle ilişikleri devam etmekte iken vefat edenlerin dul eşlerine birinci fıkraya göre hesaplanacak aylığın yüzde yetmişbeşi oranında aylık bağlanır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alan dul eşe, bu fıkraya göre hesaplanan tutarın yarısı uygulanır. Dul eşe bağlanan aylıklar evlenmesi halinde kesilir ve ölüm nedeni hariç dul kalmaları halinde yeniden bağlanmaz.

Terör suçlarından dolayı hüküm giyen geçici köy korucularına veya dul eşlerine, aylık bağlanmaz. Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylığı kesilir.

Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle malûllük ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olması durumunda, bu madde hükümlerine göre ayrıca aylık bağlanmaz, önceden bu madde hükümlerine göre bağlanmış olanların aylıkları kesilir.

EK MADDE 17 – 55 yaşını doldurup onbeş yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan geçici köy korucularından; sağlık ve idarî nedenlerle görevine son verilenler ile ölenlere (55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte onbeş yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç), 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

55 yaşını doldurmadan kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan geçici köy korucularına, hizmet sürelerine bakılmaksızın 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

Tazminat hesabında bir yıldan az olan hizmet süresi bir yıl kabul edilir. Bir tam yılı aşan süreler için; ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süre ile orantılı ödeme yapılır. Vefat eden geçici köy korucularının hak ettiği tazminat kanunî mirasçılarına ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Ek 16 ncı madde uyarınca aylık bağlanan veya disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilen geçici köy korucularına bu madde hükümlerine göre tazminat ödenmez.

Geçici köy korucularından görev süresi içinde vefat edenlerin eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine, 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ölüm yardımı ödenir.

Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle malûllük ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olması durumunda; bu madde hükümlerine göre ayrıca tazminat ödenmez, önceden bu madde hükümlerine göre tazminat ödenmiş olanların almış oldukları tazminat tutarı 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi gerekecek nakdî tazminat tutarından düşülür.

Ek 16 ncı madde ile bu madde kapsamındaki ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır ve ödemenin yapılmasını takip eden iki ay içinde Hazineden tahsil edilir.

EK MADDE 18 – Geçici köy korucuları ile korucu başlarının; görevlendirme şekilleri, göreve alınmalarında aranacak şartlar, görevleri, uygulanacak disiplin cezaları ve görevlerine son verilmesini gerektiren haller, disiplin amirleri, yararlanacakları giyim eşyaları ile bunların şekli ve verilme zamanları, eğitim ve denetim usûl ve esasları, sicil ve izinleri, ilk müracaatlarında sahip olmaları gereken sağlık şartları, başka bir işte çalışma hakları ile bu Kanunda yer alan diğer hususlara ilişkin uygulamalar Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 3 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının ilk paragrafında yer alan "% 0,5'ini" ibaresi "% 0,7'sini" olarak ve aynı fıkranın (a) bendi ile (B) fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,"

"a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerini, yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisini veya,"

MADDE 4 – 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendinde yer alan "168 sayılı Kanun hükümleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ve ek 17 nci maddelerinde belirtilen ödemeler" ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Görevde bulunan geçici köy korucularının görevlerine, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun bu Kanunla değişik 74 üncü maddesine göre belirlenen sayı sınırlandırması nedeniyle son verilemez.

b) Görevde bulunan ve 55 yaşını doldurmaları nedeniyle ilişikleri kesilecek olan geçici köy korucularından, geçici köy korucusu olarak 10 ila 15 yıl arasında hizmeti bulunanlara 5.000 gösterge rakamı esas alınarak 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesi hükümlerine göre aylık bağlanır. 55 yaşını doldurmuş geçici köy korucularından 10 yıldan az hizmeti olanlar ise istekleri halinde 10 hizmet yılını tamamlayıncaya kadar görevlerinde bırakılırlar ve bunlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. 55 yaşını doldurmuş geçici köy korucularından 10 yıldan az hizmeti olup da çalışmak istemeyenler hakkında ise 442 sayılı Köy Kanununun ek 17 nci maddesi hükümleri uygulanır.

c) Görevde bulunan ve 55 yaşını doldurmamış olan geçici köy korucuları istekleri halinde 55 yaşını dolduruncaya kadar görevlerinde bırakılırlar. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 55 yaşını doldurmamış olanlardan, 55 yaşını doldurdukları tarih itibarıyla 10 yıldan az hizmeti olanlar, 10 hizmet yılını tamamlayıncaya kadar görevlerine devam edebilirler ve bunlar hakkında da (b) bendi hükümleri uygulanır.

(b) ve (c) bendi hükümlerinde belirtilen şartları taşımaları nedeniyle 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesi hükümlerine göre aylık bağlananlara 442 sayılı Köy Kanununun ek 17 nci maddesine göre tazminat ödenmez.

Yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanması, 442 sayılı Köy Kanununun bu Kanunla değişik 74 üncü maddesine göre görevlendirmeyi gerektiren hallerin ortadan kalkması durumunda veya idarî zaruret hallerinde, görevlendirmeye ilişkin aynı usûl uygulanmak suretiyle, geçici köy korucusu olarak yapılan görevlendirmelere son verilebilmesine engel teşkil etmez.
Old 24-11-2010, 11:51   #4
av.selma

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım benim müvekkilim de geçici köy koruculuğu görevinden istifa ederek ayrılmıştı. Ve ben Mardin İdare Mahkemesine 5673 sayılı yasaya dayanarak tazminat istemli davalıyı Mardin Valiliği göstererek dava açtım. İdare mahkemesi davamı reddetti. Ben de Bölge İdare Mahkemesine itiraz ettim. Bölge İdare Mahkemesi itirazımı kabul etti;müvekkilimin tazminat hakkı olmakla beraber Mardin Valiliğinin sorumlu olmadığına, 5673 sayılı yasa uyarınca ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağını belirtilmiş kararda. Benim size sormak istediğim bu konuda dava açıp açmadığınız veya nasıl bir yol izlediğiniz hakkında. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 02-01-2011, 09:53   #5
criminal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.selma
Sayın meslektaşım benim müvekkilim de geçici köy koruculuğu görevinden istifa ederek ayrılmıştı. Ve ben Mardin İdare Mahkemesine 5673 sayılı yasaya dayanarak tazminat istemli davalıyı Mardin Valiliği göstererek dava açtım. İdare mahkemesi davamı reddetti. Ben de Bölge İdare Mahkemesine itiraz ettim. Bölge İdare Mahkemesi itirazımı kabul etti;müvekkilimin tazminat hakkı olmakla beraber Mardin Valiliğinin sorumlu olmadığına, 5673 sayılı yasa uyarınca ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağını belirtilmiş kararda. Benim size sormak istediğim bu konuda dava açıp açmadığınız veya nasıl bir yol izlediğiniz hakkında. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Aynı şekilde Diyarbakır İdare Mahkemesi, kaymakamlığın zımni red cevabı üzerine Kaymakamlığı hasım göstererek açmış bulunduğumuz davada 442 sayılı yasanın " Ek Madde 17 - (Ek madde : 02/06/2007 - 5673 S.K/2.mad)
.
.
.
Ek 16 ncı madde ile bu madde kapsamındaki ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır ve ödemenin yapılmasını takip eden iki ay içinde Hazineden tahsil edilir." maddesinden bahisle başvuruların ve husumetin Sosyal Güvenlik Kurumuna yöneltilmesi gerektiğini belirtti.Yasadan önce görevi bırakanların hak sahibi olup olmayacağı ise yasada belirtilmemiş olup ,bu konuda belirsizlik sözkonusudur.
Old 04-01-2011, 08:29   #6
hewal65

 
Varsayılan

benim müvekkilimin 17 sene çalışmış, kendi isteği ile 2006 sonlarında görevi bırakmış. SGK'ya tazminatın ödenmesi konusunda bir başvuru yapmayı düşünüyorum. olumsuz cevap üzerine de idare mahkemesinde dava açacağım. ancak zamanaşımı var mı yok mu bu hususta emin değilim.. bilgisi olanların yardımcı olması dileğiyle iyi çalışmalar herkese...
Old 08-01-2011, 10:08   #7
criminal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hewal65
benim müvekkilimin 17 sene çalışmış, kendi isteği ile 2006 sonlarında görevi bırakmış. SGK'ya tazminatın ödenmesi konusunda bir başvuru yapmayı düşünüyorum. olumsuz cevap üzerine de idare mahkemesinde dava açacağım. ancak zamanaşımı var mı yok mu bu hususta emin değilim.. bilgisi olanların yardımcı olması dileğiyle iyi çalışmalar herkese...


Zamanaşımı yönünden bence sorun yok.Sorun 2007 de yürürlüğe girmiş olan yasanın geçmişe yürürlük imkanının olup olmadığı.Yasanın geçmiştekileri kapsamaması Anyasada öngörülen eşitlik ilkesine aykırı bence.
Old 10-01-2011, 10:44   #8
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Eski tarihli bir soru, ancak Gülüstan hanımın bu konudaki izlemiş olduğu yolu ve sonucunu yazmasını bekliyorum.

Ben bu kanundan önce ilgilinin görev yerindeki İlçe Kaymakamlığına başvurarak tazminat alımında bulundum.
Old 16-05-2011, 15:31   #9
criminal

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım ,
Sözkonusu tazminata ilişkin (kanunun yürülük tarihinden önceki hizmet süresi için ) Sosyal Güvenlik Krumuna bir başvuruda bulunan ya da dava açan var mı acaba.
Old 16-05-2011, 15:53   #10
hewal65

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan criminal
Sayın meslektaşlarım ,
Sözkonusu tazminata ilişkin (kanunun yürülük tarihinden önceki hizmet süresi için ) Sosyal Güvenlik Krumuna bir başvuruda bulunan ya da dava açan var mı acaba.

ben SGK'ya değil de öncelikle Kaymakamlığa başvurdum. ve yanıtını bekliyorum. her ne kadar kanunda SGK ödeme yapar diye geçiyor ise de ödemenin yapılıp yapılamayacağına ilişkin kararın kaymakamlık tarafından verilmesi gerektiği kanısındayım. SGK nereden bilebilir ki kişinin ne kadar çalıştığını, tazminat şartlarını taşıyıp taşımadığını. kaymakamlık tazminata hak kazanan kişi için bir karar verecek, o karar doğrultusunda SGK ödeme yapacak diye düşünüyorum.
Old 16-05-2011, 17:16   #11
criminal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hewal65
ben SGK'ya değil de öncelikle Kaymakamlığa başvurdum. ve yanıtını bekliyorum. her ne kadar kanunda SGK ödeme yapar diye geçiyor ise de ödemenin yapılıp yapılamayacağına ilişkin kararın kaymakamlık tarafından verilmesi gerektiği kanısındayım. SGK nereden bilebilir ki kişinin ne kadar çalıştığını, tazminat şartlarını taşıyıp taşımadığını. kaymakamlık tazminata hak kazanan kişi için bir karar verecek, o karar doğrultusunda SGK ödeme yapacak diye düşünüyorum.

Bu başvuru usulünü kullanmamıza rağmen malesef mahkeme kabul etmedi.Sorumluluğun SGK'ya ait olduğunu belirtti.SGK'ya başvurulması halinde SGK durumu araştırmak,ilgili kaymakamlıkla yazışmaya geçmek zorundadır.Yalnız bu durumda yazışmaların çok uzun süreceği muhakkak.Bu durumda da kesin cevap verilmeyeceğinden idari zımni red işlemi gerçekleşecek ve 60 günlük idari dava süresi işlemeye başlayacaktır.Dava sürelerine dikkat etmekte yarar var.
Old 16-05-2011, 22:39   #12
hewal65

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan criminal
Bu başvuru usulünü kullanmamıza rağmen malesef mahkeme kabul etmedi.Sorumluluğun SGK'ya ait olduğunu belirtti.SGK'ya başvurulması halinde SGK durumu araştırmak,ilgili kaymakamlıkla yazışmaya geçmek zorundadır.Yalnız bu durumda yazışmaların çok uzun süreceği muhakkak.Bu durumda da kesin cevap verilmeyeceğinden idari zımni red işlemi gerçekleşecek ve 60 günlük idari dava süresi işlemeye başlayacaktır.Dava sürelerine dikkat etmekte yarar var.
kaymakamlığın zımni red cevabı üzerine idare mahkemesinde dava açtınız ve husumetten dolayı dilekçeyi SGK'ya mı gönderdi?
Old 17-05-2011, 09:27   #13
criminal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hewal65
kaymakamlığın zımni red cevabı üzerine idare mahkemesinde dava açtınız ve husumetten dolayı dilekçeyi SGK'ya mı gönderdi?

Hayır.Kaymakamlığın talebimizi red cevabı üzerine dava açmıştık.İdare mahkemesi red işlemini iptal etti.İptal gerekçesinde de 447 sayılı yasa gereği SGK'nın sorumlu olduğunu belirterek;kaymakamlığın Anayasadaki dilekçe hakkı gereği red işleminde sorumlu başvuru makamını göstermemesini iptal sebebi saydı.Bu nedenle hasım düzeltme yoluna gitmemiş oldu.
Mahkeme kararını da ekleyerek SGK ya başvurmayı düşünüyorum.
Old 24-05-2011, 12:04   #14
emran

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım yasa çıktığında bende Valiliğe başvuruda bulundum. Valilik de dilekçeyi İl Jandarma Komutanlığına gönderdi. İl Jandarma Komutanlığı da korucuların kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olmalarını ve bazılarının da disiplin cezası almış olmasını gerekçe göstererek başvurumuzu reddetti.Daha sonra herhangi bir dava da açmadım. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar yol gösterirlerse çok memnun olurum. Saygılar....
Old 24-05-2011, 12:09   #15
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.kadirpolat
Eski tarihli bir soru, ancak Gülüstan hanımın bu konudaki izlemiş olduğu yolu ve sonucunu yazmasını bekliyorum.

Ben bu kanundan önce ilgilinin görev yerindeki İlçe Kaymakamlığına başvurarak tazminat alımında bulundum.
Sayın meslektaşım nasıl yani, biraz açabilir misiniz?Müvekkiliniz kaç yıl hizmette bulunmuştu?
Old 24-05-2011, 12:27   #16
emran

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun görev sırasında hayatını kaybeden Geçici Köy Korucularını kapsar mı?
Old 28-05-2011, 15:25   #17
criminal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emran
Sayın meslektaşlarım 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun görev sırasında hayatını kaybeden Geçici Köy Korucularını kapsar mı?

kapsar.yalnız her olayın niteliğine göre kapsama girip girmediği incelenir
Old 06-01-2012, 12:10   #18
av.selma

 
Varsayılan

Sayın criminal ben elimdeki Bölge İdare Mahkemesi Kararını ekleyerek SGK'ya başvuruda bulundum.(Ben davamı kaymakamlığa açmış idim. Bölge İdare Mahkemesi zımnen ret işlemini iptal etti. Fakat sorumlunun SGK olduğunu belirtti.) Önce bu talebimi reddettiler. Daha sonra ben mahkeme kararının uygulanması gerektiğini belirten dilekçe gönderdim ve SGK uzmanı ile görüştüm. Bana müvekkilin çalışma belgelerinin Kaymakamlıktan istendiğini, ödeme yapacakları tarzda bir cevap aldım. Neyse aradan uzun bir süre geçtikten sonra ödemeye dair herhangi bir yazı alamayınca tekrar telefonda ilgili birimle görüştüm. Bana dosyanın kapandığını ödeme yapmayacakları bildirildi . Bunun üzerine ben tekrar bu defa yargı kararını eklemeden SGK'dan istemde bulundum ve SGK'ya dava açmayı düşünüyorum. Sizce süreler bakımından sıkıntı olur mu? Siz ödeme alabildiniz mi?
Old 07-01-2012, 20:08   #19
criminal

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım ,SGK'ya yaptığımız müracaat üzerine kurum ilgili kaymakamlıklardan bilgi-belge talep etti.Sonrasında ise kaymakamlıklara hitaben işlemin kaymakamlıkça yapılması gerektiğinden bahisle kaymakamlıklara bildirimde bulundu.Biz de bu işlemlere itiraz etmedik.Kaymakamlığın vereceği yanıtın red olması halinde yeniden her iki kurumu hasım göstererek dava açmaktan başka seçenek görünmüyor bizim için.
Sizin durumunuzda ise zımni red sözkonusu olduğundan süreaşımı sıkıntısı yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum.Bence SGK dan yeniden başvurunuzun akıbetinin yazılı olarak bildirilmesi talebinde bulunun.Muhtemelen ilk cevaplarından bahisle talebinizi reddetmiş olduklarını ve yapılacak bir işlem bulunmadığı gibi nötr bir cevap vereceklerdir.Bu cevap ile siz de (İlk cevaplarını iadeli taahhütlü posta ile göndermediler ise) red kararını bu yazı ile tebellüğ aldığınızı belirterek altmış günlük dava açma sürenizi yeniden kazanırsınız .
Old 07-01-2014, 12:15   #20
yaman

 
Varsayılan

Bu konuda bir gelişme var mı?. Özellikle son dönem gelen SGK red cevaplarına karşı neler yapılabilir.
Old 19-03-2014, 15:34   #21
av.tuba arslan köstekçi

 
Varsayılan

Değerli üyeler.Müvekkilim 2000 yılında devlet memurluğuna geçiş yaptığı için geçici köy koruculuğu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.Biz de 442 sk ek 17 gereği müvekkilime tazminat ödenmesi için kaymakamlığa başvurduk anacak kaymakamlıktan bir cevap alamadığımız için zımnen redden dolayı idare mahkemesin de dava açtık.Yerel mahkeme kanun hükmünün 2007 yılı sonrası için geçerli olduğundan bahisle davamızı red etti.Aksi yönde elinde karar olan var ise paylaşırsa sevinirim.Teşekkürler....
Old 08-12-2014, 14:42   #22
Av.bozkara

 
Varsayılan

arkadaşlar köy korucularının yıpranma tazminatı almalarına ilişkin bilgi sahibi olan var mı?
Old 20-03-2015, 14:07   #23
AYŞE24

 
Varsayılan

arkadaşlar bu konu ile ilgili SGK ya hukuk mahkemesinde dava açıp tazminat alan kimse var mı nasıl bir yol izlediğinizi paylaşabilir misiniz
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Köy Korucularının Silahının Alınması Burak_Cu Meslektaşların Soruları 1 01-06-2009 17:06
Manevi tazminat hakkı Deunur Hukuk Soruları Arşivi 1 15-11-2006 12:02
İş Kazasında İşverene Tazminat Hakkı jurista Meslektaşların Soruları 2 14-05-2004 11:57
Tazminat Hakkı sunat Hukuk Soruları Arşivi 1 13-10-2003 13:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05512190 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.