Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hizmet Tespit Davalarında SGK Artık Davalı Değil

Yanıt
Old 13-04-2015, 17:24   #1
ahmet çam

 
Varsayılan Hizmet Tespit Davalarında SGK Artık Davalı Değil

[Değerli Meslektaşlarım;

Hizmet tespit davalarında işveren yanında SGK kurumunun da davalı olarak belirtilmesine son verildi.

Yapılan yasal değişiklik ile SGK davalı olmaktan çıkarılarak feri müdahil konumuna getirilmiştir.

İlgili yasal değişikliği ve yasanın gerekçesini aşağıda sunuyorum.

Bu konuda dava açacak arkadaşların dikkatine sunuyorum.

Saygılarımla:Kanun No: 6552
İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Kabul Tarihi: 10.09.2014
R.G. Tarihi: 11.09.2014
R.G. No: 29116

MADDE 64 - 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.”GEREKÇE

(TASARININ 54. MADDESİ KANUNUN YASALAŞAN METNİNİN 64. MADDESİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.)
MADDE 54- Madde ile, 5510 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasından kaynaklanan davalarda, dava açılmadan önce Kuruma müracaat şartı getirilmiş ve yargı yoluna başvurulmadan önce idari aşamada uyuşmazlıkların çözümlenmesi amaçlanmıştır. Hizmet tespit davaları Kuruma başvuru şartı dışında bırakılmıştır.

Diğer taraftan hizmet akti nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile sigortalılar tarafından işveren aleyhine açılan davalarda dava, Sosyal Güvenlik Kurumuna re'sen ihbar edilerek Kurumun bu davalarda artık davalı taraf olmaktan çıkarılması, ihbar üzerine davaya davalı yanında fer'i müdahil olarak katılması, davalı taraf başvurmasa dahi kanun yollarına başvurabilmesi, yargılama sonucu verilen kararı kesinleştikten soma uygulamakla yükümlü kılınması hedeflenmiştir.

Kurum bu davada taraf olmayıp fer'i müdahil olacağı için dava sonucu verilen, kararda Kurum aleyhine yargılama giderlerine hükmolunmayacağı gibi, Kurum lehine de yargılama giderlerine hükmolunmayacaktır.
Old 13-04-2015, 18:26   #2
Matrix

 
Varsayılan Davalı Şirket???

Değerli Meslektaşlar ; kanun değişikliğini göz önüne alırsak,davalı şirket 9 yıl evvel işyerini kapatmış ve fiili varlığı sona ermiştir.Hukuki varlığı daha doğrusu Ticaret Sicili kaydı ise silinmemiştir.1 Günlük çalışmanın tespiti bizim için yeterlidir.Davayı ne şekilde ve kime husumet yönelterek açmalıyız?
Old 14-04-2015, 10:32   #3
ahmet çam

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Matrix
Değerli Meslektaşlar ; kanun değişikliğini göz önüne alırsak,davalı şirket 9 yıl evvel işyerini kapatmış ve fiili varlığı sona ermiştir.Hukuki varlığı daha doğrusu Ticaret Sicili kaydı ise silinmemiştir.1 Günlük çalışmanın tespiti bizim için yeterlidir.Davayı ne şekilde ve kime husumet yönelterek açmalıyız?

Ticari şirketlerin ticari faaliyetlerine devam edip etmediği, ticaret sicil kaydına bakılarak karar verilir. Yasal olarak aktif bir şirketten bahsediyorsunuz.Fiili durum önemli değil.

Ticaret Sicil kaydındaki ünvan ve adres sizin için yeterli.

Hizmet tespit davanızı söz konusu şirkete karşı açmalısınız. Yukarıda belirttiğim gibi artık SGK davalı olmuyor.

Saygılarımla.
Old 14-04-2015, 11:04   #4
Matrix

 
Varsayılan

Alıntı:
Ticari şirketlerin ticari faaliyetlerine devam edip etmediği, ticaret sicil kaydına bakılarak karar verilir. Yasal olarak aktif bir şirketten bahsediyorsunuz.Fiili durum önemli değil.

Ticaret Sicil kaydındaki ünvan ve adres sizin için yeterli.

Hizmet tespit davanızı söz konusu şirkete karşı açmalısınız. Yukarıda belirttiğim gibi artık SGK davalı olmuyor.

Saygılarımla.


Bu gün Ticaret Sicili kayıtlarını inceledim , şirketin ticaret sicili kayıtlarının 6102 Sayılı TTK'nun Geçici 7. maddesi gereği 22/08/2013 Tarihinde münfesih sayılarak Re'sen terkin edildiğini gördüm.Bu durumda davalı kim olmalıdır?( Önceki mesajda yer alan bilgiler müvekkil tarafından verildiği için şirketin Ticaret Sicili kaydının mevcut olduğunu belirtmiştim, bu nedenle özür dilerim.Doğrusu yukarıdaki gibidir. )
Old 14-04-2015, 11:47   #5
ahmet çam

 
Varsayılan

[quote=Matrix]Bu gün Ticaret Sicili kayıtlarını inceledim , şirketin ticaret sicili kayıtlarının 6102 Sayılı TTK'nun Geçici 7. maddesi gereği 22/08/2013 Tarihinde münfesih sayılarak Re'sen terkin edildiğini gördüm.Bu durumda davalı kim olmalıdır?( Önceki mesajda yer alan bilgiler müvekkil tarafından verildiği için şirketin Ticaret Sicili kaydının mevcut olduğunu belirtmiştim, bu nedenle özür dilerim.Doğrusu yukarıdaki gibidir. )[/QU

Ticaret Sicil Memurluğundan kaydı silinen şirketin tüzel kişiliği ortadan kalktığından, söz konusu şirkete karşı dava açamazsınız.
Old 15-04-2015, 18:24   #6
Av. M. Yasir Bağce

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Matrix
Değerli Meslektaşlar ; kanun değişikliğini göz önüne alırsak,davalı şirket 9 yıl evvel işyerini kapatmış ve fiili varlığı sona ermiştir.Hukuki varlığı daha doğrusu Ticaret Sicili kaydı ise silinmemiştir.1 Günlük çalışmanın tespiti bizim için yeterlidir.Davayı ne şekilde ve kime husumet yönelterek açmalıyız?

Meslektaşım tek gün sigorta başlangıç talepli davanızda işvereni davalı göstermiyorsunuz zaten. SGK tek hasım olup bu tür davalarda davalı sıfatını taşımaktadır.
Old 16-04-2015, 12:13   #7
Matrix

 
Varsayılan

Son öğrendiğim bilgi notu;6552 Sayılı Kanun gereği önce SGK'ya yazılı olarak müracaat şart.Verilen cevap eğer olumsuz olursa ( örneğin sigortalılık işe giriş belgesi bulunmadığı, giriş kaydının olmadığı vs. gibi nedenlerle olumsuz cevap verilmesi gibi...) bu kez 1 günlük hizmet tespit davası açmak ve hasım olarak SGK'nu göstermek gerekiyormuş. Cevap veren tüm arkadaşlara teşekkürler.
Old 03-12-2015, 14:52   #8
av.ebru

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Matrix
Son öğrendiğim bilgi notu;6552 Sayılı Kanun gereği önce SGK'ya yazılı olarak müracaat şart.Verilen cevap eğer olumsuz olursa ( örneğin sigortalılık işe giriş belgesi bulunmadığı, giriş kaydının olmadığı vs. gibi nedenlerle olumsuz cevap verilmesi gibi...) bu kez 1 günlük hizmet tespit davası açmak ve hasım olarak SGK'nu göstermek gerekiyormuş. Cevap veren tüm arkadaşlara teşekkürler.
Dava, kooperatifin sicilden terkin kaydının kaldırılarak yeniden tüzel kişilik kazanması için açılmış ihya davasıdır. Kooperatifin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesi ile sona erer. Kooperatiflerin tasfiyesinde, tasfiye işlemleri ortaklarla üçüncü kişiler ve kooperatif arasında hukuken sona ermedikçe, kooperatifin sicilden silinmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, tüzel kişiliğin sona ermesi için, tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Bu nedenle, menfaati olanlar tüzel kişiliğin ihyasını isteme hakkına sahiptir. Tüzel kişiliğin ihyası için, tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet yöneltilerek dava açılması gerekir (11. HD. 12.2.2004, 6314/1181)

Yani menfaati bulunan 3.kişi olarak şirketin ihyası için Ticaret Mahkemesi'nde dava açıp, hizmet tespiti davasında da bekletici mesele yaptırabilirdiniz diye düşünmekteyim.
Old 01-06-2016, 15:41   #9
av tayfun baltaci

 
Varsayılan

merhaba değerli meslektaşlarım.Hizmet dökümünde belirtilen kurum/işyeri no ile sorgulamayı sgk da mı yapıyoruz yoksa bunun için ticaret odasına mı gidiyoruz .
Old 16-06-2017, 16:53   #10
Gamze39

 
Varsayılan

Peki bir günlük hizmet tespiti davasında hata ile sgk yı feri müdahil gösterdim, işyerini davalı gösterdim, bunu nasıl düzeltebilirim?
Old 19-06-2017, 15:07   #11
Senatus

 
Varsayılan

'' ahmet çam: Hizmet tespit davanızı söz konusu şirkete karşı açmalısınız. Yukarıda belirttiğim gibi artık SGK davalı olmuyor.
...
Av. M. Yasir Bağce : ... işvereni davalı göstermiyorsunuz zaten. SGK tek hasım olup bu tür davalarda davalı sıfatını taşımaktadır. ''


Kafam karıştı haliyle ???
Old 20-06-2017, 13:43   #12
Gamze39

 
Varsayılan

Kısaca sigortalılığın başlangıcı taleplerinde SGK davalı gösteriliyor, hizmet tespit davalarında işveren davalı SGK feri müdahil. Ben de araştırmalarım sonucu çözdüm
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hizmet tespit Av.Ömer Ş. Meslektaşların Soruları 4 16-09-2014 12:04
hizmet tespit antlawyer Meslektaşların Soruları 0 29-04-2014 15:39
Hizmet Tespit advocat63 Meslektaşların Soruları 0 23-03-2011 18:31
hizmet tespit mi? avnihal Meslektaşların Soruları 2 02-12-2008 20:44
hizmet tespit parézer Meslektaşların Soruları 3 11-01-2008 12:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10866690 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.