Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

KPDS sınavında Avukat Kimliğinin geçerliliği

Yanıt
Old 18-12-2010, 19:42   #31
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarımın yanıtlarını okudum. Bu konuyu güç yarışı olarak nitelemenin ölçülü ve empatik bir yaklaşımı yansıtmayacağı izahtan varestedir. Bu bakış açısı, avukatı ve onun mesleki reflekslerini anlamaktan da uzaktır. Meseleyi sezgin, mutedil ve kendi konumundan hareket etmeyen (egosantrik olmayan) bir algı ile ele almak gerekir. Biz avukatlar, gayet iyi biliriz ki, avukat mesleki kimliğini büyük ekseriyetle mesleğini icra ettiği sırada ve/veya mesleki mekanlarda kullanır. Bunun dışında, avukatın mesleki kimliğini ibraz etmesinde, bu kimliğin resmi özel tüm kişiler için bağlayıcı resmi kimlik olduğu yasal düzenlemesine karşın, kamu görevlilerinin ısrarla bu kimliği kabulden kaçınma yönünde geliştirdikleri direnç rol oynamaktadır. Kanaatimce bu tartışmanın nirengi noktası şudur: KİMLİĞİ KABULDE DİRENÇ HADDİZATINDA AVUKATI/AVUKATLIĞI KABULDE DİRENÇTİR. Bunu lütfen görelim, kabul edelim. Yoksa, hiçbir avukat, elinde avukat kimliği tartışma çıkarmak peşinde değildir. Bu mesele, çeşitli tezahürlerle ortaya çıkan mesleki savaşımımızın sadece bir veçhesidir.

Sözlerimi şöyle bitireyim: birgün, avukatlık kimliği genelgeçer bir kanıksanma ile kabul görmeye başlarsa, o gün avukatların, avukatlık kimliklerini sorulmadan kimseye göstermeyecekleri günün başlangıcıdır... Meslektaşlarımı saygıyla selamlarım.
Old 27-12-2010, 11:06   #32
av-caglayan

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlar: ben 25/12/2010 tarihinde ösym nin yaptığı adli hakimlik sınavına avukatlık kimliği ile girmeye çalıştım. ancak sınava alınmadım. bununla ilgili ankara barosu avukat haklarından meslektaşlarla birlikte tutanak tuturdum. Karokolda suç duyurusunda bulunup bina görevlisi hakında şikayete bulundum. Savcılıkla görüştüm. Savcılık idari bir işlemdir, suç yoktur dedi. şifaen . bu nedenle büyük ihtimalle takipsizlik kararı verecek. Size sorum ben ösym aleyhine tazminat davası açmayı düşünüyorum. Öncelikle ösy mın izmirde büroları var davayı izmir de açabilir miyim.2- Davada davalı olarak sınav bina sorumlusunu mu, ösym yi mi veya her ikisini mi gösterecem. 3-manevi tazminat açacağım için adli yargıya başvuracam ama mahkeme idari yargıda açmam gerektiği gerekçesi ile görevsizlik verebilir mi. Son olarak bina sorumlusunun eyle mi TCk anlamında hangi suç kapsamına sokulabilir? acil yardımlarınızı bekliyorum.
Old 21-02-2011, 20:14   #33
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan Avukat Kimliği Hakkında Yargıtay KararıAvukat Kimliklerinin Resmi Mercilerde Kabulüne dair hukuki mücadelede İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kabul kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2010/18472 Esas 2010/21065 Karar No.lu Kararıyla da onanmıştır.
Old 28-02-2011, 01:29   #34
jurist27

 
Varsayılan

Sn. av-caglayan oradaki görevliler hakkında TCK kapsamın "Görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlenmesi gereklidir. Her ne kadar idari bir hizmetin aksaması söz konusu ise de, yapılan eylem TCK kapsamında da suçtur. Aksi halde savcılığın verebileceği "takipsizlik kararının" hukuka aykırı olacağı düşüncesindeyim.
SAYGILARIMLA.
Old 28-02-2011, 14:05   #35
hızır hafiye

 
Varsayılan

Eğer avukatların kimlikleri sınavlarda kabul edilmiyorsa ille de bu keyfiyetin sınav anında gözetmenlerle (gözetmenlerde ekseriyetle hukukla alakası olmayan kendilerine verilen talimatları uygulayan öğretmenler) tartışılıp tutanağa geçirilmesini istemeye gerek yok. Hele hakkın teslimini dava konusu yapmak için sınava girmeye hiç gerek yok. ÖSYM’nin yayınladığı sınav giriş kitapçıklarında kabul edilecek kimlik kartları belirtilmiş. Bu kitapçıklarda belirtilen yasal dayanağı olmayan keyfiyetin dava konusu yapılarak idare aleyhine dava açılması daha mantıklı. Eğer yıllardır uygulanan bu yanlış uygulamayla alakalı idare aleyhine dava açıp kazanan katılımcılarımız varsa neticeden diğer katılımcıları da bilgilendirirlerse uygun olur.
Yoksa avukatlık kimliğimi kabul etmediler bende ehliyet gösterdim demeyle, biri yapsın bende istifade ederim diye beklemeyle bu sıkıntılar bitmez.
Saygılarımla.
Old 28-02-2011, 14:47   #36
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Bir de yok edilmesi gereken avukatlık kanununun AVUKATIN KANUNU olarak algılanması gerçeği ve etkisi var uygulamada.

Zira hem özel kuruluşlarda ve hem de kamu kuruluşlarında diğer yasama tasarruflarına ilişkin algı ile (yine parlamentodan sadır olduğu halde ne hikmetse) avukatlık yasasına ilişkin algı arasında kabul edilemez bir fark olduğuna eminlik taşıyorum.

Yasalara uyma mecburiyeti olarak ifade edilen resmi hukuk etkisi bağlamında, çok üzgünüm ki, avukatlık yasası uygulayıcılar nezdinde bu etkiyi taşımıyor şu anda...

Saygılarımla.
Old 11-11-2011, 12:00   #37
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av. Mehmet_Ali,

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet_Ali
...ÖSYM ye düzenlemenin değiştirilmesi-düzeltilmesi gerektiğine yönelik bir dilekçeyle başvuracağım artık..

Konuyla ilgili herhangi bir başvurunuz olduysa gelişim sürecini ve (varsa) neticesini paylaşmanız mümkün mü?

P.S: Cevap veren birileri olmuşsa ne şekilde cevap verildiğini merak ettim

Saygılar...
Old 20-05-2012, 11:32   #38
Av.Cemal Atilla Üzel

 
Varsayılan ÖSYM'nin sınav yönergesinin (kimlikle ilgili) 4. maddesi iptal olmuştur lütfen sınavı geçersiz sayılan arkadaşları kararı okusun...

T. C.
ANKARA
9. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/1202
KARAR NO : 2012/199


DAVACI : CEMAL ATİLLA ÜZEL
İnönü Cad.No:393 D:4-Kurum Apt.Hatay/İZMİR
DAVALI : ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Bilkent / ANKARA
VEKİLİ : AV. İBRAHİM İLASLAN (Aynı yerde)
MÜDAHİL ( Davacı yanında) : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI -İZMİR

DAVANIN ÖZETİ : Davalı ÖSYM Başkanlığınca 20.03.2011 tarihinde yapılan 2011 Ünversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavına (ÜDS) avukat kimliğiyle katılan davacının sınavının geçersiz sayılmasına yönelik işlem ile Sınav Yönergesinde yer verilen sınavın geçerli kabul edilmesi için resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportun kabul edilmesine yönelik düzenlemenin Avukatlık Kanununa ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : ÖSYM Sınav Yönergesi ilk sayfada statüleri 16 kalemde sayılan görevlilere yönelik olup bir nevi kurum içi talimatname hükmünde olduğu, dolayısıyla davacının bu Yönergenin iptalini isteyemeyeceği ve davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle usul yönünden, sınavların kamuoyu nezdinde her türlü şüphe ve şaibeden uzak ve daha güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla bir takım önlemlerin alındığı, kimlik belgesi için tespite esas alınabilecek özel kimlik belgesi türünün geniş tutulması halinde kimlik tespitinin yapıldığı bina salonlarda sınav görevlilerinin bazı zorluklarla karşılacak olması gözönünde bulundurularak ayırdedici özelliğinin kolaylılığı ve taklit edilmesinin zorluğu nedeniyle sınavlarda nüfus cüzdanı ve pasaportun geçerli belge olarak kabul edildiği, kimlik tespitine esas belge sayısının ne kadar az olursa yanılma oranının da ona göre daha az olacağı belirtilerek de esas yönünden davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
MÜDAHİL BEYAN
DİLEKÇESİNİN ÖZETİ : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde, avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğu kabul edildiğinden, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde ÖSYM Sınav Yönergesi hükmünde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi ' nce duruşma yapılması için önceden taraflara bildirilen 27.02.2012 gününde davacının ve davacı yanında müdahil olan İzmir Barosu vekili Av. Şenol Karaaslan'ın ve davalı idare vekilinin geldiği görüldü. Taraflar usulüne uygun olarak dinlendikten sonra açık duruşmaya son verildi.Davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davalı ÖSYM Başkanlığınca 20.03.2011 tarihinde yapılan 2011 Ünversitelerarası Kurul ÜDS sınavına avukat kimliğiyle katılan davacının sınavının geçersiz sayılmasına yönelik işlem ile Sınav Yönergesinde yer verilen sınavın geçerli kabul edilmesi için resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportun kabul edilmesine yönelik düzenlemenin iptali istemiyle açılmıştır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde; " Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir ." kuralına yer verilmiştir.
ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesinin sınava girmek için gerekli belgeler kısmında adayların, sınav salonlarına girebilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken belgeler düzenlenerek,
"b) Nüfus Cüzdanı ve Pasaport " başlığı adı altında, "Nufüs cüzdanı veya pasaport ile zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Nüfus cüzdanında adayın T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı olmalıdır...Bu iki belge yanında olmayan aday sınav salonuna alınmaz." kuralı düzenlenmiştir.
Burada yer verilen kurala benzer hükümlere 2011 Ünversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında da (ÜDS) yer verilmiş ve n üfus cüzdanı ve pasaportu bulunmayan adayın mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacağı belirtilmiştir.
Uyuşmazlığın esası, d avalı ÖSYM Başkanlığınca 20.03.2011 tarihinde yapılan 2011 Ünversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavına (ÜDS) avukat kimliğiyle katılan davacının sınavının geçirsiz sayılmasına yönelik işlem ile Sınav Yönergesinde yer verilen sınavın geçerli kabul edilmesi için resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı veya pasaportun kabul edilmesine yönelik düzenlemenin hukuka uygun olup olmadığı ile ilgilidir.
Yukarıda değinilen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde, avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğu yönünde emredici düzenleme getirilmiştir. Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5043 sayılı Kanunun 1.madde gerekçesine bakıldığında da avukat kimliklerinin tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından resmi kimlik olarak kabul edileceği hususuna açıklık getirmek olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde yer verilen emredici düzenlemede avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğunun hüküm altına alınmış olması karşısında avukat kimliğiyle sınava girmek isteyen davacının başvurusunun kabul edilmesi gerekirken sınava n üfus cüzdanı veya pasaportla girmediğinden bahisle sınavının geçersiz sayılmasına yönelik işlem ile söz konusu işlemin dayanağı niteliğinde olan Sınav Yönergesi hükmünün Kanuna aykırı düzenleme içermesi söz konusu olamayacağından hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle , dava konusu işlem lerin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 220 , 20 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 23,90 TL müdahil yargılama giderinin davalıdan alınarak müdahile verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 29/02/2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
Old 21-05-2012, 08:44   #39
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1202 KARAR NO : 2012/199
...Bu durumda, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde yer verilen emredici düzenlemede avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğunun hüküm altına alınmış olması karşısında avukat kimliğiyle sınava girmek isteyen davacının başvurusunun kabul edilmesi gerekirken...
Mahkeme, bu zamana kadar yapılan çeşitli başvurulara ve açılan davalara rağmen, yasanın açık hükmü karşısında net ama uygulamada netleştirilmemiş olan konunun özünde ele alınması gereken noktayı doğru tespit etmiş. Paylaşım için teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Kimliği üye18332 Hukuk Haberleri 0 03-10-2008 02:10
çocuğun kimliği Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 12-04-2008 16:00
acil-avukat kimliği madvocate Meslektaşların Soruları 2 27-04-2007 16:59
Avukatlık Kimliği ad-hoc Meslektaşların Soruları 5 02-04-2007 08:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05804110 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.