Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

yetkisiz icra dairesinin koyduğu haczin akıbeti

Yanıt
Old 18-07-2011, 15:22   #1
avmsgunel

 
Varsayılan yetkisiz icra dairesinin koyduğu haczin akıbeti

Sayın meslektaşlarım,
Kambiyo senedine mahsus icra takibinde borçlu adına yetki itirazında bulunduk. Mahkeme itirazın kabulüne karar verdi. Ancak karar çıkıncaya kadar geçen sürede borçlunun bir kısım malına haciz uygulandı. İcra dairesi yetkisizlik kararı üzerine re’sen hacizleri kaldıramaz mı? Hacizlerin kalkması için ayrıca İcra Hukuk Mahkemesinden talepte mi bulunmak gerekir?
Cevap verenlere şimdiden teşekkür ederim.
Old 18-07-2011, 16:20   #2
Levent Cirit

 
Varsayılan

Yetkisizlik hususunda verilen kararın icra müdürlüğüne sunulması üzerine icra dairesi söz konusu hacizleri re'sen kaldırmalıdır.
Old 18-07-2011, 16:21   #3
Levent Cirit

 
Varsayılan

EK:
Hacizleri kaldırmıyor ise borçlu vekili olarak bu hususta bir talep açın ve talebin reddi halinde icra memurunun işlemini şikayet edin.
Old 18-07-2011, 19:45   #4
Ahmet AHMETOĞLU

 
Varsayılan

İcra dosyasının süresinde yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesinin talep edilmesi halinde hacizlerin devam edeceği yönünde bir Yargıtay kararı hatırlıyorum.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/5615
K. 2008/8751
T. 25.4.2008
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Yetki İtirazı - Takip Durdurulmadığı İçin Yetkisiz İcra Dairesinde İtirazın İncelenmesi Aşamasında Konulan Hacizlerin Yeni Takip Önceki Takibin Devamı Sayıldığından Geçerliliğini Koruduğu )
• TAKİPTE YETKİ İTİRAZI ( Takip Durdurulmadığı İçin Yetkisiz İcra Dairesinde İtirazın İncelenmesi Aşamasında Konulan Hacizlerin Yeni Takip Önceki Takibin Devamı Sayıldığından Geçerliliğini Koruduğu - Kambiyo Senetleri )
• YETKİ İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Takip Durdurulmadığı İçin Yetkisiz İcra Dairesinde İtirazın İncelenmesi Aşamasında Konulan Hacizlerin Yeni Takip Önceki Takibin Devamı Sayıldığından Geçerliliğini Koruduğu )
• HACİZ ( Yetkisiz İcra Dairesinde İtirazın İncelenmesi Aşamasında Konulan Hacizlerin Yeni Takip Önceki Takibin Devamı Sayıldığından Geçerliliğini Koruduğu - Yetki İtirazı/Takibin Durdurulmadığı )
2004/m. 168/5, 169
ÖZET : Yetki itirazından sonra takip durdurulmadığı için yetkisiz icra dairesinde itirazın incelenmesi aşamasında konulan hacizler, yeni takip önceki takibin devamı sayıldığından bu takiptede geçerliliğini korur. İcra mahkemesince yetkisiz İcra Müdürlüğünce konulan hacizlerin kaldırılması yönündeki borçlu isteminin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK.nun 168/5. maddesi gereğince borçlu yetki itirazını ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde icra mahkemesine bildirir. İcra mahkemesi yetki itirazını doğru bulursa artık borçlunun esasa ilişkin itirazlarını incelemeden yetki itirazının kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak 10 gün içinde takibin yapıldığı yetkisiz icra dairesine başvurularak dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesinin istenilmesi gerekir. Bunun üzerine yetkili icra dairesinden borçluya yeni bir ödeme emri gönderilir. Bu halde, yetkili icra dairesince yürütülen bu takip yetkisiz icra dairesinde yapılan takibin devamı sayılır. ( Prof. Dr.Baki Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı sayfa 667,668 ) İİK.nun 169. maddesine göre ise borçlunun aynı kanunun 168/5. maddesinde sayılan yetki itirazı satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz.

Somut olayda yetki itirazından sonra takip durdurulmadığı için yetkisiz icra dairesinde itirazın incelenmesi aşamasında konulan hacizler, yeni takip önceki takibin devamı sayıldığından bu takiptede geçerliliğini korur. İcra mahkemesince yetkisiz Zonguldak 2. İcra Müdürlüğünce konulan hacizlerin kaldırılması yönündeki borçlu isteminin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekirken hacizlerin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 19-07-2011, 09:26   #5
Levent Cirit

 
Varsayılan

Bu kararın hukuka uygun olduğunu düşünmüyorum. Adı üzerinde "Sen yetkisizsin, bu dosyada işlem yapamazsın" denilen bir karar mevcut.
Belki yetkili icra dairesinde de borcun esasına itiraz edilecek ve takip tümden iptal edilecek. Bu nedenle yetkisiz dairenin yaptığı işlemlere geçerlilik kazandırılmaması gerektiği düşüncesindeyim.

Yargıtay mantığı ile gidersek işlemler madem ki birbirinin devamı, o zaman yetkili icra dairesince yeniden ödeme emri göndermeye de gerek yok. Çünkü ödeme emri zaten tebliğ edilmiş.
Old 14-08-2013, 12:18   #6
Ahmet AHMETOĞLU

 
Varsayılan

Bir de bu kararı inceleyelim.
Daire aynı somut olay aynı, karar tamamen zıt.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/2277
K. 2013/11622
T. 26.3.2013
• ŞİKAYET ( Yetkisiz İcra Dairesinden Konulan Hacizlerin Kaldırılması - İcra Mahkemesince Verilen Yetkisizlik Kararının Yetkisiz İcra Dairesince Borçluya Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali ve Buna Bağlı Olarak da Yetkisiz İcra Dairesince Konulan Hacizlerin Hükümsüz Kaldığı Sonucunu Doğurduğunun Kabulü Gerektiği )
• İCRA DAİRESİNİN YETKİSİZLİĞİ ( İcra Mahkemesince Verilen Yetkisizlik Kararının Yetkisiz İcra Dairesince Borçluya Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali ve Buna Bağlı Olarak da Yetkisiz İcra Dairesince Konulan Hacizlerin Hükümsüz Kaldığı Sonucunu Doğurduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayet )
• YETKİSİZ İCRA DAİRESİNCE KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI ( Şikayet - İcra Mahkemesince Verilen Yetkisizlik Kararının Yetkisiz İcra Dairesince Borçluya Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali ve Buna Bağlı Olarak da Yetkisiz İcra Dairesince Konulan Hacizlerin Hükümsüz Kaldığı Sonucunu Doğurduğunun Kabulü Gerektiği )
2004/m.168
ÖZET : Dava, yetkisiz icra dairesinden konulan hacizlerin kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddi üzerine şikayete ilişkindir. İcra mahkemesince verilen yetkisizlik kararının, yetkisiz icra dairesince borçluya tebliğ edilen ödeme emrinin iptali ve buna bağlı olarak da yetkisiz icra dairesince konulan hacizlerin hükümsüz kaldığı sonucunu doğurduğunun kabulü gerekir. Zira yetkili icra dairesince yeniden ödeme emri tebliği gerekip, alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren on günlük ödeme süresinin geçmesinden sonra haciz isteyebilecektir. Bir başka ifade ile yetkili icra dairesince borçluya yeni ödeme emri tebliğ edilmedikçe ve ödeme emrinde belirtilen ( 10 ) günlük ödeme süresi geçmedikçe alacaklı tarafça haciz istenemeceği gibi, bu koşullar oluşmadan önce konulan hacizler de geçersizdir. Öte yandan icra mahkemesi kararlarının infaz edilebilmesi için kesinleşmelerini zorunlu kılan yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu durumda yetki itirazının kabulüne karar verilmesi halinde yetkisiz icra dairesince konulan hacizler de hükümsüz kalacağından kaldırılması gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Armağan Keskin Sarıbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından, İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2012/22413 E. sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatıldığı, borçlunun yasal sürede itirazı üzerine icra mahkemesince icra dairesinin yetkisizliğine, dosyanın yetkili Edirne İcra Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildiği, borçlunun yetkisiz icra dairesinden konulan hacizlerin kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddi üzerine şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK.nun 168/5. maddesi gereğince borçlu yetki itirazını ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde icra mahkemesine bildirir. İcra mahkemesince yetki itirazının kabulüne karar verilmesi ve taraflardan birinin başvurusu üzerine yetkisiz icra müdürlüğünce takip dosyası yetkili icra müdürlüğüne gönderilir. Bu durumda yetkili icra müdürlüğünce borçluya yeniden ödeme emri tebliği gerekir.

Diğer taraftan İİK’nun 168/2. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün olup, 10 günlük ödeme süresi geçmeden haciz yapılamaz.

Bu yasal düzenlemeler ışığında, icra mahkemesince verilen yetkisizlik kararının, yetkisiz icra dairesince borçluya tebliğ edilen ödeme emrinin iptali ve buna bağlı olarak da yetkisiz icra dairesince konulan hacizlerin hükümsüz kaldığı sonucunu doğurduğunun kabulü gerekir. Zira yetkili icra dairesince yeniden ödeme emri tebliği gerekip, alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren on günlük ödeme süresinin geçmesinden sonra haciz isteyebilecektir. Bir başka ifade ile yetkili icra dairesince borçluya yeni ödeme emri tebliğ edilmedikçe ve ödeme emrinde belirtilen ( 10 ) günlük ödeme süresi geçmedikçe alacaklı tarafça haciz istenemeceği gibi, bu koşullar oluşmadan önce konulan hacizler de geçersizdir. Öte yandan icra mahkemesi kararlarının infaz edilebilmesi için kesinleşmelerini zorunlu kılan yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu durumda yetki itirazının kabulüne karar verilmesi halinde yetkisiz icra dairesince konulan hacizler de hükümsüz kalacağından kaldırılması gerekir.

O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 07-10-2013, 08:34   #7
kemalt06

 
Varsayılan

Y.12 Dairesi kendi içinde çelişmiş. İsteyen icra müdürü öyle uygular isteyen diğer türlü. İcra Müdürünün ruh haline kalmış o anki galiba
Old 22-10-2015, 12:24   #8
SEDAT BAYSAL

 
Varsayılan

İcra Müdürünün ruh haline kalmış...
Çelişkili kararları veren Yargıtay 12.H.D.
Ruh hali sorgulanan İcra Müdürü
Bu da İcra Müdürlerine bakış açısını göstermesi açısından çok güzel bir örnek
Old 11-01-2018, 12:50   #9
mefhumumuhalif

 
Varsayılan

Yargıtay görüş değiştirmiş sayın meslektaşlarım,

2008 tarihli karar eski. 2013 tarihli hacizlerin hükümsüz kılındığına dair karar ise yeni tarihli.
Mevcut uygulamada, yetkisizlik kararının - icra mahkemelerinin kararının kesinleşmesinin beklenmesi gerekmediği için icra müdürünün haczi kaldırması gerekir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yetkisiz icra dairesinin yetkisini kabul etme süresi Av.DM Meslektaşların Soruları 8 23-04-2011 09:53
Yetkisiz mahkeme,icra takibi vs. krizantem Meslektaşların Soruları 2 03-08-2010 21:32
taşımaz satış vaadinden sonra konulan haczin akıbeti emrahcevik Meslektaşların Soruları 1 07-08-2009 21:24
Tefecilerin koyduğu haczin kaldırılması Av.Ömer U.L Meslektaşların Soruları 4 19-05-2009 09:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03679991 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.