Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AraÇ SatiŞi

Yanıt
Old 14-06-2010, 23:19   #1
deeplawyer34

 
Önemli AraÇ SatiŞi

araç satışlarında deneyimi olannız varsa bu konuda keısaca bilgi verebilirmi prosedürü nedir.
örneğin aracın aynından (kendinden)doğan vergi borcu rüçhanlı alacaklı rüçhan bedelinin altında satışa muvafakat verme durumu ve yine aracın aynından doğmayan mesela araç sahibinin vergi dairesine olan borcundan dolayı üzerine kayıtlı araca koyulan hacizde vergi dairesinin rüçhanın altında bura dada izin vermesi gereklimi.birde rehinli alacklılar ile kamu alacklarının önceliği nedir.mezzuatda AATUHK da bu durum belirtilmemiş ayrıca İİK da iştirak harici rehin x kamu alacağı çatışmasına ilişkin bir hüküm bulamadım.
Old 09-07-2010, 22:12   #2
irfan_emrah

 
Varsayılan

SIRA CETVELİ:

Madde 140 - Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemiye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.

Alacaklılar 206 ncı madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar.

Bununla beraber ilk üç sıraya kayıt için muteber olan tarih haciz talebi tarihidir.

Bu maddeyi ve sıra cetveline bakman lazım.
Old 10-08-2010, 11:05   #3
deeplawyer34

 
Varsayılan

Ancak araç satılmadı su anda icra müdürü rüçhanlı alacaklı vergi dairesinin muvafakatini istiyor.Sıra cetveli sonraki iş
Old 20-11-2012, 21:27   #4
enroy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan deeplawyer34
araç satışlarında deneyimi olannız varsa bu konuda keısaca bilgi verebilirmi prosedürü nedir.
örneğin aracın aynından (kendinden)doğan vergi borcu rüçhanlı alacaklı rüçhan bedelinin altında satışa muvafakat verme durumu ve yine aracın aynından doğmayan mesela araç sahibinin vergi dairesine olan borcundan dolayı üzerine kayıtlı araca koyulan hacizde vergi dairesinin rüçhanın altında bura dada izin vermesi gereklimi.birde rehinli alacklılar ile kamu alacklarının önceliği nedir.mezzuatda AATUHK da bu durum belirtilmemiş ayrıca İİK da iştirak harici rehin x kamu alacağı çatışmasına ilişkin bir hüküm bulamadım.

Araç satışında ilk olarak vergi borcundan kaynaklanan kamu alacağı ödenir ondan sonra rehin alacaklısına ve eğer para kalırsa rehinden sonraki ilk haciz alacaklısına ödeme yapılır. Satıştan elde edilen meblağ rehin alacağını karşılamaz ise rehin açığı belgesi alacaklıya verilir ve takibe o belge ile 7 örnek olarak devam eder. umarım yardımcı olabilmişimdir. iyi çalışmalar
Old 15-10-2013, 00:27   #5
kemalt06

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan deeplawyer34
araç satışlarında deneyimi olannız varsa bu konuda keısaca bilgi verebilirmi prosedürü nedir.
örneğin aracın aynından (kendinden)doğan vergi borcu rüçhanlı alacaklı rüçhan bedelinin altında satışa muvafakat verme durumu ve yine aracın aynından doğmayan mesela araç sahibinin vergi dairesine olan borcundan dolayı üzerine kayıtlı araca koyulan hacizde vergi dairesinin rüçhanın altında bura dada izin vermesi gereklimi.birde rehinli alacklılar ile kamu alacklarının önceliği nedir.mezzuatda AATUHK da bu durum belirtilmemiş ayrıca İİK da iştirak harici rehin x kamu alacağı çatışmasına ilişkin bir hüküm bulamadım.
Bu konuda bazı icra müdürleri arac rehinli değilse mtv borcuna karşılık gelen kısım kadarını karşılamadığı durumlarda vergi dairesinde muvafakat istiyor. Ancak ben istenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Kendi uygulamalarımdada bu yönde karar veriyorum icra müdür yrd. olarak. Yine aracın üzerinde rehin yoksa sonraki vergi alacaklarını rüçhanlı alacak olarak saymıyorum. Eğer rehin söz konusu değilse sonraki hacizler normal haciz olarak kabul ediyorum ben. Yani aynından doğmayan vergi borçlarının rüçhanlı alacak olarak kabulü mümkün değil. Genel uygulamada bu şekilde zaten. Rehinli alacaklar kamu alacağından önceyse ki genelde öncedir, bu gibi durumlarda rehin hakkı sahibinin alacağı kamu alacağının önüne geçer. Kamu alacağı önünde haciz varsa ancak haciz alacağına garameten paylaştırmada ortak olur. İnşallah anlatabilmişimdir.
Old 25-02-2015, 14:57   #6
ankaeverest

 
Olumlu Mtv

MTV bedeli , aracin aynindan dogan bir vergi alacagı olmasi münasebetiyle sıra cetveline girmeksizin öncelikli olarak satış bedelinden ödenir. Diger amme alacakları rehinli takipler hariç , satış bedeli icra veznesine girene kadar tatbik edilmiş hacizler garameye dahil olarak satiş bedelinden pay alır. Rehinli takiplerde amme alacakaları garameye dahil olamaz , rehin bedeli ödendikten sonra kalan bir bedel varsa ancak bu durumda pay alabilecektir.
Old 13-11-2015, 08:05   #7
SEDAT BAYSAL

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2014/27775
KARAR NO : 2015/3245

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış, aynı Kanun'un satış kararı tarihi itibariyle olayda uygulanması gereken 115. maddesinde; "birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir" hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekle, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda, satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin aracın paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur.
Alacaklı tarafça Mersin 8. İcra Müdürlüğü'nün 2013/ 376 Talimat sayılı dosyasından ** plaka sayılı aracın satılarak paraya çevrilmesinin istendiği, satışı istenen menkulun (aracın) muhammen değerinin 10.000,00 TL olarak belirlendiği, icra müdürlüğünce 24.06.2014 tarihinde muhammen bedelin %50'sine aracın aynından doğan 2.649,00 TL vergi borcunun ve 1.000,00 TL yediemin ücretinin ve satış için yapılan diğer masrafların eklenerek 9.900,00 TL üzerinden satışı başlattığı ve ileri sürülen peylerin bu miktarın altında kalması sebebi ile satışın düşürülmesine karar verilmiştir.
İİK'nun 115. maddesine göre satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin aracın paraya çevirme giderlerine dahil olduğundan yediemin ücretine yönelik şikayetin reddinde bir isabetsizlik bulunmamakla bu yöne ilişkin temyiz istemi yerinde değildir.
Ancak İİK'nun 115. maddesinde yer alan rüçhanlı alacak o malla temin edilen ipotekli alacakları ifade etmektedir. Rüçhanlı alacak takip yapan alacaklı dışındaki diğer kişilerin rüçhanlı alacaklarıdır. Motorlu taşıtlar vergisi alacağı, rüçhanlı alacak olmayıp derece kararının düzenlenmesinde dikkate alınacak bir husustur. Dolayısıyla ihale bedeline MTV alacağının ilave edilmemesi gerekirken motorlu taşıtlar vergisi alacağının da ilave edilerek ihaleye çıkarılması doğru değildir.
O halde mahkemece şikayetin kısmen kabulü ile icra müdürlüğünce motorlu taşıtlar vergisinin ihale bedeline eklenmesine ilişkin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 13-11-2015, 08:08   #8
SEDAT BAYSAL

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2013/5490
KARAR NO : 2013/14336


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Elif Akbay Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK'nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış, aynı Kanun'un 129. maddesinin ikinci fıkrası gereğince artırma bedelinin ikinci artırmada malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmiş olması lazımdır. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekle, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir.
Somut olayda ihalesine karar verilen 06 BCA 88 plakalı aracın muhammen bedelinin 50.000 TL olarak belirlendiği, aracın aynından doğan 28.401,59TL vergi borcu bulunduğu, icra müdürlüğünce mahcuzun 2. artırma için öngörülen muhammen bedelinin %40'ı olan 20.000TL+28.401,59 TL MTV+satış masrafları olmak üzere toplamda 49.251,59TL olarak ihaleye çıkarıldığı görülmektedir.
İİK.nun 129/2. maddesinde; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve "satış isteyeninin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması" ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Maddede yer alan "rüçhanlı alacak" sözcüğü, taşınmazla temin edilen ipotekli alacakları ifade eder. Motorlu taşıtlar vergisi alacağı, rüçhanlı alacak olmayıp derece kararının düzenlenmesinde dikkate alınacak bir husustur. Dolayısıyla ihale bedeline MTV alacağının ilave edilmemesi gerekirken motorlu taşıtlar vergisi alacağının da ilave edilerek mahcuzun toplamda 49.251,59TL üzerinden ihaleye çıkarılması doğru değil ise de şikayet tarihi itibariyle satış düşmüş olduğundan mahkemece konusu olmayan şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 24,30 TL onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/04/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hacİzlİ TaŞinmazin SatiŞi Deniz Karakaş Meslektaşların Soruları 0 07-05-2010 11:07
Gayrİmenkul SatiŞi emran Meslektaşların Soruları 4 04-12-2009 10:03
Gayrİmenkul SatiŞi adesleno Meslektaşların Soruları 3 06-02-2009 19:03
Harİcİ AraÇ SatiŞi-acİl Deniz Karakaş Meslektaşların Soruları 4 02-10-2007 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03595304 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.