Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

ihtiyadi tedbir nedeniyle icra veznesindeki paraya işleyen faiz

Yanıt
Old 07-03-2014, 23:05   #1
ahmet_aleci

 
Varsayılan ihtiyadi tedbir nedeniyle icra veznesindeki paraya işleyen faiz

Mrb değerli arkadaşlar.
Başımı ağırtan bir konu hakkında bilgilerinize ve varsa emsal kararlara ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.
Borçlu hakkında 2006 yılında 100.000 TL bedelli Kambiyo Sen.Mah. Haciz yolu ile takip açılıp kesinleşiyor. ardından alacaklı borçluya ait mallara haciz koyduruyor. borçlu borcun faiz ve ferileriyle birlikte 190.0000 TL civarında 2009 yılında icra veznesine depo ettikten sonra mahkemeden menfi tespit davası açıyor ve yüzde 15 teminatıda mahkeme veznesine depo ettikten sonra ihtiyadi tedbir kararı ile icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmesini engelliyor. yıl 2013. borçlu borcun tamamı ve teminatta yattığı için hacizlerin kaldırılmasını talep ediyor. (bu arada geçmişte bir kaç kez talep edilmişsede reddedilmiş veya haciz kalkmamış)borçlu yeniden borcun tamamını depo ettiğini, borcunun bulunmadığını beyan ederek hacizlerin kaldırılmasını istiyor. mahkeme icra dairesinden dosya hesabını istiyor. icra daireside 2006 yılından 2009 yılına kadar (paranın icra veznesine yatırıldığı tarihe kadar) faiziyle birlikte hesaplayıp borcun tamamının yattığını beyan ediyor. ve mahkemede hacizleri kaldırma kararını veriyor dairece hacizler kalkıyor. alacaklı tarafta icra dairesinin hesabı yanlış yaptığını, parayı halen almadıklarını, paraya işleyecek faizin 2013 yılına kadar hesaplanması gerektiğini söylüyor. (bu arada menfi tespit davası halen devam ediyor neticelenmedi) İİK 12 ayrıca 72/3,4 ve 5 maddeleri uyarınca borcun vezneye depo edilmesi ile borçlunun borcundan kurtulduğu,teminat yatırıldığında alacaklının gecikmeden doğan zararları menfi tespit davası sürerken ileri sürmesi ve ispat etmesi ile zararının teminattan, bundan yukarı ise hakimin takdir edeceği bedelden karşılanacağı açık. ancak alacaklı taraf bir şekilde yaklaşık 80.000 TL daha faiz zararının olduğunu söyleyerek ve icra dairesinin mahkemeyi yanılttığını ileri sürerek hakkımızda tazminat davası açmaya hazırlanıyor. benim sizlerden istediğim borcun tamamı yattığında paranın dava sonuçlanıncaya kadar icra dairesince faiz işletilip işletilmeyeceği yönündeki emsal kararlar veya yorumlar olacak. ben bir kaçtane buldum ancak olurda dava açılırsa yeterli olmayacağı kanaatindeyim. net olarak bu durumu yansıtan veya karşılaştığınız benzer davalardan örnekler verip yardımcı olursanız sevinirim. konuyu yeterince anlatabildimmi bilmiyorum. iyi çalışmalar dilerim.
Old 08-03-2014, 09:09   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Şu kararı okumanızı öneriyorum.
--
Y11HD
Esas : 1982/5448
Karar : 1982/5291
Tarih : 10.12.1982
BORÇ FERİLERİNİN SONA ERMESİ
İCRA İNKAR ÖDENCESİ
MENFİ TESBİT
İİK.12, 72
BK.113
Asıl borç ödeme ile ortadan kalkınca ona bağlı diğer bütün fer`i haklar da -kefalet, rehin, sözleşme veya direnim [temerrüt] faizi gibison bulur.Ödeme alacaklının kendisine yapılabileceği gibi alacaklı adına ifayı kabule yetkili temsilcisine yapılmakla da borç ortadan kalkar.İcra memuru, takipte bulunan alacaklının yasal temsilcisi durumundadır. İcraya ödeme tarihinden itibaren artık alacağa faiz yürütülemez.Davacı borçlunun, icra veznesine geçen paranın alacaklısına ödenmemesi için İİK. m. 72/3 uyarınca aldığı ihtiyati tedbir kararı direnim faizi yürütülmesine neden olmaz. Bu davranışın yaptırımı, madde metninde belirtilmiştir.
DAVA VE KARAR:
Zafer ile Aysel arasında çıkan davadan dolayı (Ankara İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi)`nce verilen 19.3.1982 gün ve 1099/249 sayılı hükmü onayan dairenin 5.10.1982 gün ve 3527/3643 sayılı ilamı aleyhinde davacı avukatı tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Davacı vekilinin, davalının müvekkili aleyhine (600.000) liralık bonodan dolayı icra takibine geçmesi üzerine müvekkilince açılan menfi tesbit davasının davalı lehine sonuçlandığının, verilen hükümle müvekkilinin (90.000) lira icra tazminatı ödemeye mahkûm edildiğini, bu şekilde davalı alacaklının zararı giderildiği halde icra takibinde ayrıca 136.626 lira temerrüt faizi yürütüldüğünü, icra tetkik merciinden şikayet sonucu alınan kararda bu miktarın 124.549 liraya indirildiğini, bu kararın da yerinde olmadığını bildirerek, müvekkilinin temerrüt faiziyle sorumlu olmadığının tesbitiyle bu arada icra takip dosyasında tahsil edilen 40.000 liranın istirdadına karar verilmesi istemiyle açtığı davanın reddine ilişkin olarak verilen hüküm dairemizin 5.10.1982 gün ve 1982/3527-3643 sayılı kararı ile onanmıştır.

Davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Asıl borç ödeme ile ortadan kalkınca ona bağlı diğer bütün feri haklar da (kefalet, rehin, sözleşme veya temerrüt faizi gibi) son bulur (BK. m. 113/1).

Ödeme alacaklının kendisine yapılabileceği gibi alacaklı adına ifayı kabule yetkili temsilcisine yapılmakla da borç ortadan kalkar (Prof. Esat Arsebük, Türk Borçlar Hukukunun Umumi Esasları, 1937, sh. 341; Prof. S.S. Tekinay, Borçlar Hukuku, 1971, sh. 486; Prof. Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, 1976 Cilt I, Genel Hükümler, sh. 722).

İcra memuru, takipte bulunan alacaklının yasal temsilcisi durumundadır. Nitekim İİK. nun 12. maddesinde, "İcra dairesi, takip edilmekte olan bir para alacağına mahsuben borçlu veya üçüncü şahıs tarafından ödenen paraları kabule mecburdur. Bununla borçlu bu miktar borcundan kurtulur", demek suretiyle icraya yapılan ödeme ile borçlunun borcundan kurtulacağını açıkça hükme bağlamış bulunmaktadır. Bu durumda icraya ödeme yapıldığı anda borç ortadan kalkacağı cihetle, BK. nun 113/1. maddesi hükmü gereğince, artık faiz borcu da ortadan kalkacak, diğer bir deyimle icraya ödeme tarihinden itibaren artık alacağa faiz yürütmek mümkün olmayacaktır (Aynı görüş Ord. Prof. Mustafa Reşit Belgesay İcra ve İflas Kanunu Şerhi, İkinci Bölüm, 1950, sh. 16; Senai Olgaç, İcra İflas, 1974, sh. 31; Yargıtay İİD. 12.9.1966 tarih ve 7994/8177 sayılı ve Yargıtay 4. HD. 10.2.1966 tarih ve 965/2286 1669 sayılı kararları, S. Olgaç, sh. 31 ve 33).

Davacı borçlunun icra veznesine geçen paranın alacaklısına ödenmemesi için İİK. nun 72/3. maddesi gereğince aldığı ihtiyati tedbir kararı temerrüt faizi yürütülmesi için bir neden olamaz. Bu davranışın müeyyidesi [yaptırımı] madde metninde belirtilmiştir. Gerçekten İİK. nun 72. maddesinin gerek (3) ve gerekse (4) fıkralarında, ihtiyati tedbir nedeniyle alacaklının alacağını geç tahsil etmekten doğan zararı, alacağın en aşağı % 15`i olarak saptanmış bulunmaktadır.

Bu durumda mahkemece yapılacak iş İİK. nun 72/4. maddesi hükmü gereğince Ankara Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 1978/100 E., 1980/246 K. sayılı kararıyla % 15 oran karşılığı olarak (90.000) lira tutarında hükmedilen tazminat alacak ve borç hesabından hariç tutularak, esas borcun icraya ödendiği veya banka teminat mektubunun icra memurluğuna verildiği günü ve bugüne kadar gerçekleşen ve esas borca eklenmesi gereken faiz ve sair giderleri saptamak, buna ilk açılan menfi tesbit davası (Ankara Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 1978/100 esas sayılı dosyası ile) nedeniyle doğan alacaklar da (90.000) lira tazminat hariç ilave edilmek suretiyle davalı alacaklının tüm alacak tutarını hesaplamak veya bir bilirkişi marifetiyle hesaplatmak davası borçlunun tediyelerini de göz önüne alarak bir borcu kalıp kalmadığını araştırmak, kalan bir borç varsa bu tutarda davayı reddetmek veya istirdadı gerekli bir fazla ödeme varsa onun tahsiline karar vermekten ibarettir.

Hükmün açıklanan bu nedenlerle bozulması gerekirken hernasılsa onandığı anlaşılmakla HUMK. nun 440. maddesine uygun bulunan davacının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Davacının karar düzeltme isteminin kabulüne, dairenin 982/3527 3643 sayı ve 5.10.1982 günlü onama kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi.
Y11HD 10.12.1982 E.1982/5448 - K.1982/5291
Old 08-03-2014, 21:28   #3
ahmet_aleci

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim üstadım ilginiz ve zaman ayırdığınız için. Aslında kanunda işleyişte gayet açık. ancak insanlar kötü niyetli oldu mu, hiç yoktan başkalarını huzursuz edip işleri insanların ekmeğiyle oynamaya kadar getirmeye çalışıyorlar maalesef. Tekrar teşekkür ederim. Yargıtayda kendi içinde çelişiyor çoğu zaman gerçi. bu sebeple benzer ve daha güncel kararlar bulan arkadaşlardan paylaşmasını rica ediyorum. İyi çalışmalar
Old 10-03-2014, 12:27   #4
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

"...Olumsuz tesbit davasının reddi halinde, alacaklıya icra veznesindeki -borçlunun daha önce yatırdığı veya borçlunun hacizli mallarının satılması sonucunda icra veznesine girmiş olan- para ödenirken, ayrıca «paranın vezneye girdiği tarih» ile «ihtiyati tedbirin kalktığı (yani; olumsuz tesbit davasının red edildiği) tarih» arasında geçmiş olan süre için faiz hesaplanacak (ödenecek) midir? Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile 12. Hukuk Dairesinin farklı görüşte olduğunu görüyoruz. Gerçekten, 11. Hukuk Dairesine göre; «icraya yapılan ödeme ile borçlu, borcundan kurtulmuş olduğundan, artık faiz borcu da ortadan kalkar, bu nedenle, paranın icraya yatırılmasından sonra -tedbirin kalktığı tarihe kadar- ayrıca faiz yürütülemez». Buna karşın -kanımızca da, daha isabetli olan- 12. Hukuk Dairesine göre, «icra veznesine girmiş olan paranın alacaklıya ödeme yerine geçebilmesi, ödemenin herhangi bir kayıt ve şarta bağlı tutulmaması ile mümkün olur... İcradaki para, tedbirin kalktığı tarihten itibaren alacaklıya ödenebilir hale geldiğinden, bu tarihe kadar borçlunun faiz ödemesi gerekir», «Olumsuz tesbit davasının reddi nedeniyle alacaklı lehine mahkemece tazminata hükmedilmiş olması, icra veznesine yatırılan ve tedbir kararı nedeniyle alacaklıya ödenmeyen alacağa, paranın ödenebilir hale gelmesine kadar faiz yürütülmesine engel teşkil etmez. Çünkü, hükmedilen tazminat, temerrüt faizinin karşılığı değildir...”

Doktrinde, «takip konusu borcun, icra dairesine ödendiği gün sona ereceği, bu nedenle borç için o tarihten sonraki dönem için gecikme faizi yürütülemeyeceği» gerekçesi ile, 11. Hukuk Dairesinin görüşünün doğru olduğu belirtilmiştir. Biz bu görüşe katılamıyor ve 12. Hukuk Dairesinin uygulamasının daha doğru olduğunu ifade ediyoruz. Gerçekten, her ne kadar «alacaklının ihtiyati tedbir nedeniyle alacağını geç almış olmasından doğan zararı karşılamak için, alacaklı lehine mahkemece -doğrudan doğruya- yüzde kırk tazminata hükmedileceği» kabul edilmişse de, çok kez açılan davaların bir yıldan fazla sürmesi nedeniyle alacaklının alacağına geç kavuşmasından doğan zararının sadece bu tazminatla karşılanmadığı bir gerçektir. İşte biz bu nedenle, borçlunun, ihtiyati tedbirin kalktığı ve alacaklının fiilen icra veznesindeki parayı çekebilme olanağına kavuştuğu tarihe kadar asıl alacağa gecikme faizi yürütülmesinin daha doğru olacağını sanıyoruz... (Avukat Talih UYAR, İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Cilt IV, sf. 6234-6235)"

http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=15396
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=15397
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibinde tedbir av.sert Meslektaşların Soruları 3 09-03-2010 16:55
maaş kesintisi yoluyla tahsil edilen birikmiş nafakaya işleyen faiz hesabı nizar Meslektaşların Soruları 1 05-06-2009 16:32
icra veznesine yatan paraya mahkemece tedbir av ahmet çamyar Meslektaşların Soruları 1 26-04-2008 13:58
tedbir nafakasında faiz başlangıcı,ve seçilecek icra yolu sagalife Meslektaşların Soruları 4 03-10-2007 19:37
icra dairesine yatırılan paraya faiz işler mi? antalya Meslektaşların Soruları 4 18-02-2007 11:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03828406 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.