Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesinin geri alınması..

Yanıt
Old 20-07-2007, 21:38   #1
dark

 
Varsayılan Alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesinin geri alınması..

Yargıtay
7. Ceza Dairesi
E.2006/1463
K.2006/8099
T.17.5.2006

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK SUÇUNDA SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI, SULH CEZA MAHKEMESİNİN YETKİSİNDEDİR.

2918/md. 48, 112

Alkollü araç kullanmak suçundan sanık; ... ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7/1-2,5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddeleri uyarınca 3600 Yeni Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılmasına dair, K. Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12.9.2005 tarihli ve 2005/279 kabahat eylemleri kayıt defteri sayılı kararı müteakip, adı geçenin ehliyetinin geri alınıp alınmayacağı, alınacak ise ne kadar sure ile geri alınacağı hususunda karar talep edilmesi üzerine, idari para cezası ve ehliyete el koyma kararı verme yetkisinin Cumhuriyet Savcılığına ait olduğundan bahisle, bu konuda karar verilmesine yer olmadığına ilişkin K. Sulh Ceza Mahkemesinin 12.9.2005 tarihli ve 2005/621 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair K. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.9.2005 tarihli ve 2005/99 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 23.12.2005 gün ve 55407 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 20.1.2006 gün ve Y.E. 2006-1526 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 5252 sayılı Kanunun 7.maddesi ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5.maddesindeki hafif hapis cezası idari para cezasına dönüştürülerek idari para cezasına karar verme yetkisi Cumhuriyet Savcısına verilmiş ise de, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 16. maddesinde idari yaptırım türleri belirlenmiş olup, bunlar arasında sürücü belgesinin geri alınmasının bulunmadığı, ayın Kanunun 19. maddesinde de, diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlara ilişkin hükümlerin, ilgili kanunlarda bu kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklı olduğunun belirtildiği ve halen yürürlükte olan 2918 sayılı Kanunun 112. maddesi gereğince sürücü belgesinin Sulh Ceza Mahkemesi tarafından geri alınması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde verilen karara yönelik itirazın kabulü yerine reddinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararır bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden;

K. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.9.2005 gün ve 2005/99 D.iş sayılı kararının CMK.nın 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince düşünülmesine, 17.5.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.Alkol raporu, salt görevlilerce promilin ölçülmesiyle kesinlik kazanarak sürücü belgesi geçici olarak geri alınabilir mi yoksa sürücünün sağlık kuruluşuna götürülmesi şartı var mıdır?
Old 22-07-2007, 00:00   #2
Seyda

 
Varsayılan

Karayolları Trafik Yönetmeliği m.97/C'de alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının tespiti esasları düzenlenmiştir :

1) Alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücüler; alkol tespitine ilişkin tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılarak trafik zabıtası tarafından kontrol edilir.

4) Bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen teknik özelliklere sahip olmayan cihazlarla yapılan ölçümlere vaki itirazlar ile mütecaviz davranışlarda bulunulması veya cihazla ölçüme mukavemet gösterilmesi gibi durumlarda; sürücüler adli tıp kurumu, adli tabiplik veya Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kuruluşlarına olay anından itibaren en geç iki saat içerisinde sevk edilerek (1) numaralı alt bentte belirtilen teknik özelliklere sahip teknik cihazın özelliklerine eşdeğer özelliklerdeki teknik cihazlarla veya kan aldırmak suretiyle alkol tespitleri yaptırılır. Yapılan tespitin değerlendirilmesinde; tespiti yapan kurum/kuruluş tarafından olay anından tespit yapıldığı ana kadar geçen süre de göz önünde bulundurularak sonuç belirlenir ve çıkan sonuca göre yasal işlem gerçekleştirilir.

5) Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuvarda tespit imkânlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücüler en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, kurum hekimi tarafından alkol muayenesinden geçirilirler.

Bu maddelere göre alkol muayenesi sırasında alkol oranını belirlemek için teknik cihazlarla yapılan ölçüme kişi itiraz edebilecektir. Dolayısıyla sürücü belgesine 6 ay el konması ilk etapta mümkün görünmüyor.

Aşağıdaki linklerin de faydalı olacağını düşünüyorum:

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=17368

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=15789

Saygılarımla..
Old 25-07-2007, 17:31   #3
Aydinho

 
Varsayılan

bu durumda sürücü eğer itiraz eder ise sağlık kurumuna götürülmesi zorunludur geçici süreyle kimliğe veya ehliyete el konamaz
Old 16-09-2007, 18:30   #4
dark

 
Varsayılan

TRAFİK KONTROLLERİ VE
ŞERİT DARALTMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Onay Tarihi :21.10.2002
Onay Makamı :İçişleri Bakanı

Alkol Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 16- Alkol denetimlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edeilecektir.
 • Şehir içinde yapılacak tüm alkol denetimlerinde, medyaya yansıyan istenmeyen görüntülerin oluşmasını, alkollü sürücünün şuursuz davranışları nedeniyle personelin acz içinde kalmasını önlemek, görevli personele olası mukavemeti engellemek ve alkolmetreyi üfleyemeyen, verilen komut ve yönlendirmeyi anlayamayacak kadar kendisinde olmayan sürücünün, doğrudan kan yoluyla alkol oranının belirlenmesini sağlamak amacıyla, kontrol alanında görevlendirilmek üzere asayiş veya mıntıka karakolundan takviye ekip istenecektir.
 • Sürücünün sarhoşluk nedeniyle alkol test cihazına üfleyecek durumda olmaması ve kamu güvenliğinin ve huzurunun zarar görmesi tehlikesinin bulunduğu durumlarda, sürücü derhal karakol veya asayiş ekibine teslim edilerek en kısa sürede kontrol mahallinden uzaklaştırılarak, yine en yakın birime götürülecektir.
 • En yakın birime götürülen sürücünün öncelikle alkolmetre ile kan-alkol konsantrasyonu alınacaktır.
 • Görevli personele hakaret, aktif veya pasif mukavemet, tehdit gibi suç veya suçların olması durumunda, sanık hakkında derhal gözaltı işlemi yapılacak ve gerekli adli tahkikata başlanacaktır.
 • Görevli personel arasında etkili bir koordinasyon sağlanacak, aşır alkollü sürücünün ilgili ve en yakın birime teslimini müteakip, tekrar kontrol mahalline dönülecektir. Trafik birim amiri denetim planlaması yaparken, yeteri sayıda kalibre edilmiş alkolmetreli personeli kontrol alanlarına yakın bir birimde görevlendirecektir.
Alkol Test Cihazı Kullanımı ve Ölçüm İşlemi
Madde 17- Alkol kontrolü görevinden önce gerekli ekipmanları hazırlamak ve ölçüm yapmak için aşağıdaki prosedür takip edilecektir.
 • Görevli personelce kullanılan alkol test cihazının göreve çıkılmadan önce doğru ölçüm yapıp yapmadığı ve kalibrasyonu kontrol edilecektir.
 • Her bir sürücü için ayrı bir ağızlık (pipet) kullanılacaktır.
 • Sürücünün ölçülen alkol değerinin, ağız alkol değeri olmaması için sürücüye en son alkol aldığı zaman veya ne kadar zaman araç kullandığı sorulacak ve alkolün alındığı saat ile ölçüm yapılan saat arasında en az 20 dakikalık bir sürenin geçmesi durumunda, alkol test işlemi yapılacaktır.
 • Ticari araç kullanmakta olan şoförler için 3. maddede sözü edilen soru ve 20 dakika beklemeye gerek bulunmamaktadır. Yasa gereği bu araçları kullanan sürücülerin “O” promil alkollü olmaları yani alkol alarak araç kullanmaları kesin olarak yasaklandığından ağız alkolü etkisinden söz etmek mümkün değildir. Yine örneğin 0.50 promil sınır değerinin çok üzerinde alkol aldığı anlaşılanlar için 3 maddede sözü edilen süre sınırlamasını araştırmaya, ağız alkolünün sınır değerinin çok üzerinde ceza yaptırımı bakımından bir etkisi bulunmamaktadır.
 • Sık alkol kontrolü (günde 10 veya daha çok ölçüm) yapılan birimlerimizde alkolmetrelerin 15 günde bir kez, diğerlerinde ise en az ayda bir kez kalibrasyonları kontrol edilmelidir.
 • Sürücünün ayakta ve rahat bir konumda üfleme yapması sağlanacaktır.
 • Üfleme cihazı görevli polis tarafından tutulmalı ve sürücüden düzenli ve tek bir üfleme yapılması istenecektir.
 • Ölçüm işleminde sonucunda dijital ekranda görülen değer promil cinsinden bir değerdir. Promil 100 mililitre kandaki alkol miktarının miligram cinsinden gösterilmesidir. Bu nedenle ölçüm sonucunda dijital ekranda görülen değer sürücüye gösterilecek ve kanındaki alkol oranı promil olarak söylenecektir.
 • Sürücülerin alkol oranlarının belirtilmesinde “%70 alkollü” gibi tamamen yanlış ifadeler kullanmayacak, “0.70 promil alkollü olduğunuz tespit edilmiştir” şeklinde açıklama yapılacaktır. (0.70 promil demek insan vücudundaki 1 litre kanda 0.7 gram alkol bulunması demektir. İnsan vücudunda ortalama 5-6 litre kan bulundu dikkate alındığında sürücünün kanında toplam 3,5-4,2 gram alkol olduğu anlaşılmaktadır. %70 alkollü demek ise insan vücudundaki kanın yarısından fazlasının alkol olduğu anlamına gelmektedir ki ve bu tamamen yanlış bir bilgidir).
 • Yasal sınırın üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücülere durum anlatılarak gerekli işlem yapılacaktır. Ölçüm sonrasında çıkan değer promil cinsinden tutanaklara yazılacak ve tutanaklara yanlış ifadeler yazılması neticesi meydana gelen itiraz ve iptaller önlenecektir.
 • Yapılan işlemler sırasında seri hareket edilecek ve sürücülerin gereksiz yere kontrol mahallinde bekletilmemesi sağlanacaktır.
Old 26-11-2011, 13:16   #5
AV.M.BURAK KINACILAR

 
Varsayılan

peki kişi alkol aldıktan sonra polis kontrolunde yakalandı ehliyeti alındı 2 sene geri alma cezası uygulandı daha sonra bu ehliyetini kazanmak için hangi yola başvurmalı?
Old 26-11-2011, 13:27   #6
AV.M.BURAK KINACILAR

 
Varsayılan

Madde 112 - Madde 112 - (Değişik fıkra: 08/03/2000 - 4550/2. md.) (*) Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen sulh ceza mahkemelerinde bakılır.(**) demektedir..
Old 26-11-2011, 13:52   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.M.BURAK KINACILAR
peki kişi alkol aldıktan sonra polis kontrolunde yakalandı ehliyeti alındı 2 sene geri alma cezası uygulandı daha sonra bu ehliyetini kazanmak için hangi yola başvurmalı?

İdare mahkemesine dava açmalı.
Old 25-04-2013, 12:51   #8
limpid

 
Varsayılan

idare mahkemesinde dava açıldı, 2007 tarihli trafik ceza tutanağının iptaline karar verildi. şimdi bu para cezasını ödeyen, 2 sene ehliyetsiz kalan, eğitimlere katılan şahıs bu zararının tazmini için valiliği taraf göstererek hukuk mahkemesinde tazminat davası mı açmalıdır?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
alkollü araç kullanmak-kandaki promil oranının tespiti-yapılan işlemlere itiraz Av. Arzu Erkol Dursun Meslektaşların Soruları 11 16-06-2011 17:35
Almanya'da ödenen emeklilik primlerinin geri alınması hoktay Meslektaşların Soruları 2 30-05-2006 15:16
Velayetin Geri Alınması papatya Hukuk Soruları Arşivi 1 14-05-2003 22:22
Ssk'ya Şikayetin Geri Alınması muratozsa Meslektaşların Soruları 0 05-08-2002 13:29
Verilen Hakların Geri Alınması öğrenci Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 20:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05124092 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.