Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kiymet Takdİrİne İtİraz

Yanıt
Old 09-08-2010, 17:41   #1
Eyüp Güngör

 
Varsayılan Kiymet Takdİrİne İtİraz

Kıymet takdirine itiraz ettik. 7 gün içinde gerekli masraf ve ücreti yatırmamız gerekiyormuş. Tensip zaptı geldiğinde bu süre geçmişti kabul ettiremedik. reddedildi. Ne yapabilirim?
Old 09-08-2010, 17:47   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Eyüp Güngör
Kıymet takdirine itiraz ettik. 7 gün içinde gerekli masraf ve ücreti yatırmamız gerekiyormuş. Tensip zaptı geldiğinde bu süre geçmişti kabul ettiremedik. reddedildi. Ne yapabilirim?

Kıymet takdirine itiraz (aslında şikayet) tarihinden itibaren 7 gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması yasa gereğidir, aksi takdirde şikayet kesin olarak reddedilir. Yapacak birşey yoktur.
Old 09-08-2010, 18:41   #3
Av.Engin Yeşil

 
Varsayılan

7 gün içinde gerekli masrafı yatırılarak tekrar bilirkişi incelemesi yaptırılır. eğer süreyi kaçırmışsanız kıymet takdiri kesinleşmiş demektir. İcra kanununda da açıkca belirtilmiştir. mahkemenin verdiği karar kesindir.

KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET:
MADDE 128/a.

(Ek madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./34. md.)

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir.

(Değişik fıkra: 21/02/2007-5582 S.K./3.mad) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.

(Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir.

Bu madde gereğince icra mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.
Old 09-08-2010, 21:42   #4
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan

Sayın Aladağ ve Sayın Yeşil'e katılıyorum. Kıymet takdiri kesinleşmiştir. Benim bir dosyamda karşı taraf ta aynı hataya düstü ve ihalenin yapılmasını bekleyerek aynı gerekçelerle (gayrimenkule takdir edilen değerin düşük olduğu iddiası ile) ihalenin feshini talep etti. İlk duruşma günü: 10 Kasım. Ancak ben ihalenin feshi ile ilgili açılan davanın da reddedileceğini düşünüyorum (ve umuyorum)

İyi çalışmalar.
Old 10-08-2010, 13:59   #5
yalcinhukukbürosu

 
Varsayılan

"Şikayet tarihinden itibaren 7 gün içinde masrafların yatırılması" gerekmekte olduğu için bende de yapılacak birşey yok. Bulunduğumuz yerde kıymet taktirine itiraz dosyalarını tevzii olunan hakim bizzat görmekte, masrafları taktir etmekte ve şifaen de olsa uyarısını yapmaktadır.
Old 10-08-2010, 15:11   #6
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Merhabalar;

İİK md. 128/A maddesinin açık hükmü karşısında red kararına karşı yapılacak bir şey olmasa da salt masraf yatırılmadığı için red kararı verilen kıymet takdirine itirazın ihalenin feshi davası sırasında incelenebilmesi gerekir.

Yani; kıymet takdirine itiraz edip de süresi içerisinde masraf yatırmayan ilgili, ihalenin feshi davasını sırf bu nedene dayandırabilir:

Alıntı:
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2008/2117
Karar: 2008/4720
Karar Tarihi: 13.03.2008

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekili icra mahkemesine yaptığı 23.07.2007 tarihli başvurusunda, kıymet taktirine itiraza ilişkin icra mahkemesinin ret kararının doğru olmadığını ve sair şikayet nedenlerini ileri sürerek İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2006/86 talimat sayılı dosyasından yapılan 16.07.2007 tarihli taşınmaz ihalesinin feshini talep etmiştir. Olayda uygulanması gereken İİK.'nun 134/2. maddesi uyarınca <...İhalenin feshi talebi üzerine tetkik mercii talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir.>

Öte yandan, kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararlar kesin olmakla birlikte anılan hükümler ihalenin feshi aşamasında incelenebilir. Borçlunun kıymet takdirine itirazının İstanbul 2. icra Mahkemesi'nin 09.04.2007 tarih ve 2007/513-749 sayılı kararı İİK.'nun 128/a maddesi uyarınca 7 günlük sürede masraf yatılmadığından reddedildiği anlaşılmaktadır. İİK.'nun 128/a-1. maddesi son cümlesinde (şikayetin tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir.) hükmüne yer verilmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için borçlunun yatırması gereken miktarın mahkemece belirlenmiş olması gereklidir.

Bu durumda mahkemece İİK.'nun 134/2. maddesi uyarınca duruşma açılıp, taraf teşkili sağlandıktan ve delilleri toplandıktan ve özellikle kıymet takdirine itiraza ilişkin İstanbul 2. İcra Mahkemesi'nin 09.04.2007 tarih ve 2007/513-749 sayılı kararı yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirildikten sonra oluşacak sonuca göre ihalenin feshi istemi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinde ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.03.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları

Saygılarımla...
Old 10-08-2010, 15:31   #7
raskalnikow

 
Varsayılan

miktarı belli değilse itiraz tarihinden itibaren işlemez 7 günlük süre.
hakim tarafından belirlenen miktar tensip zabtına yazılır ve 7 günlük süre verilir. Tensip zabtının tebliğinden itibaren 7 gün uygulama bu şekilde...
Tensip zabtında da belirli bir ücret yok ise ve süre verilmedi ise yatırabilirsiniz diye düşünüyorum. Keşif gününden önce yatırın derim...
Old 10-08-2010, 15:47   #8
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan raskalnikow
miktarı belli değilse itiraz tarihinden itibaren işlemez 7 günlük süre.
hakim tarafından belirlenen miktar tensip zabtına yazılır ve 7 günlük süre verilir. Tensip zabtının tebliğinden itibaren 7 gün uygulama bu şekilde...
Tensip zabtında da belirli bir ücret yok ise ve süre verilmedi ise yatırabilirsiniz diye düşünüyorum. Keşif gününden önce yatırın derim...

Sn. Raskalnikow;

Meslektaşın mesajından da anlaşılacağı üzere kesin olarak red kararı verilmiş... Şu durumda ihalenin feshi davasından başka bir çare olmadığını düşünüyorum:

Alıntı:
Yazan Eyüp Güngör
Kıymet takdirine itiraz ettik. ... reddedildi.


Saygılarımla...
Old 29-07-2015, 10:59   #9
av.ali uzunbay

 
Varsayılan

T.C.
İHALENİN FESHİ İSTEMİ - FESİH NEDENİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEN
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN İTİRAZLARIN KONUSUNDA UZMAN
BİLİRKİŞİ MARİFETİ İLE KEŞİF YAPILMAK SURETİYLE İNCELENMESİ -
TAŞINMAZ DEĞERİNİN MUHAMMEN BEDELLERİN ÜZERİNDE OLUP
OLMADIĞI - EKSİK İNCELEME
ÖZET: Mahkemece, fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların konusunda
uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, taşınmazların tespit edilecek değerinin,
ihalede esas alınan muhammen bedellerin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi,
muhammen bedellerin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi
isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı ihalenin feshi talebinin reddi
yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 128) (6100 S. K. m. 115, 120)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu
tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası
için Tetkik Hakimi Meltem Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Alacaklı tarafından taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun
kıymet taktirine itiraza ilişkin icra mahkemesinin ret kararının doğru olmadığını ve sair şikayet
nedenlerini ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin
reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK'nun 128/a maddesine göre; "Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren 7
gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette
bulunabilirler. " Aynı maddenin son fıkrasına göre kıymet taktirine karşı yapılan şikayet hakkındaki icra
mahkemesi kararı kesin olup temyiz edilemez.
Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber süresinde şikayet
hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesince itirazın incelemesiz reddedilmesi halinde, icra
mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkündür. Ancak, kıymet
taktirine süresinde itiraz etmeyerek yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirine
ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremezler.
İİK'nun 128/a-1. maddesi son cümlesinde ise; '' Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli
masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir;
aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir...? hükmüne yer
verilmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için borçlunun yatırması gereken miktarın mahkemece
belirlenmiş olması gereklidir. Şikayetçi yasada
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 / 2
Esas No:
Karar No:
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
2015/3611
2015/5523
Karar Tarihi: 12.03.2015
T.C.
yazılı olan ve gerekli masraf olarak ifade edilen miktar saptanmadan bu masrafı kendiliğinden
belirleyip yatıramaz. Zira, hakimin emri olmadan vezneye paranın yatırılması mümkün değildir.
Mahkeme heyetinin yasal yolluğunun belli olduğu düşünülse bile, kalan keşif gideri için ne miktar
avans yatıracağını şikayetçi bilemez.
6100 Sayılı HMK'nun ''Harç ve avans ödenmesi'' başlıklı 120.maddesinin gerekçesinde ''...her türlü
tebligat ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri karşılayacak tutarın avans
olarak davacı tarafından dava açarken yatırılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu avansın yetmemesi
durumunda ise tamamlanması için davacıya kesin süre verileceği hususu hüküm altına ..'' alındığı
belirtilmiştir.
Somut olayda; borçlunun İstanbul Anadolu 6. İcra Mahkemesi'nin 2014/601 E 2014/601 K sayılı
dosyasında kıymet takdirine itiraz ettiği, itiraz ederken 60,00 TL gider avansı yatırdığı, dilekçe üzerine
itiraz edenlere yatırmaları gereken bakiye masraflarla ilgili not yazılmadığı gibi muhtıra çıkarılarak
yatırılması gereken noksan keşif ve bilirkişi ücretini yatırmaları için mehil verilmeden İİK'nun 128/a
maddesi gerekçe gösterilerek masraf ve ücretler mahkeme veznesine 7 gün içinde yatırılmadığı
gerekçesiyle itirazın kesin olarak reddine karar verildiği görülmüştür.
Borçlu kıymet takdirine itiraz dilekçesini ibraz ederken 6100 Sayılı HMK'nun 120. maddesinin
gerekçesinde belirtildiği üzere keşif ve bilirkişi ücretini de karşılamak üzere avans yatırmıştır.
Mahkemece HMK'nun 115/2.maddesi gereğince noksan ücret ve masrafların miktarı da belirtilerek
mahkeme veznesine yatırılması için kesin mehil verilmeden itirazın reddine karar verilmesi doğru
olmamıştır. Bu nedenle kıymet takdir raporunun usulüne uygun olarak kesinleştiği kabul edilemez.
O halde mahkemece, fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların konusunda
uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, taşınmazların tespit edilecek değerinin,
ihalede esas alınan muhammen bedellerin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi,
muhammen bedellerin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi
isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı gerekçe ile ihalenin feshi
talebinin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun
366. ve HUMK?nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde
iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.03.2015
gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 29-07-2015, 11:03   #10
av.ali uzunbay

 
Varsayılan

Eksik Yatirilan Masrafin Hakim Tarafindan Verilen Sürenin Tebliği Ile Yatirilmamasi Halinde Reddedilmelidir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Örnek 6 İcra Emrİ Kiymet Takdİrİne İtİraz? av.mcevik Meslektaşların Soruları 5 12-02-2010 16:40
Kiymet Takdİrİne İtİraz av.mcevik Meslektaşların Soruları 1 12-02-2010 16:15
Mehkul Haczİnde Kiymet Takdİrİne İtİraz SÜresİ Nedİr? bozi8 Meslektaşların Soruları 2 24-12-2009 17:32
Meslek Ve Sanat EŞyasinin HaczedİlmezlİĞİ İddİasi Ve De Kiymet Takdİrİne İtİraz Av.Nursel Meslektaşların Soruları 1 10-07-2007 09:57
BorÇlunun Menkul Kiymet Takdİrİne İtİrazi Av. Süleyman Emre Ötün Meslektaşların Soruları 0 02-07-2007 00:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04279304 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.