Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

araçtaki değer kaybı

Yanıt
Old 11-11-2014, 10:14   #31
haksun

 
Varsayılan

Değişiklik olduğuna dair emsal kararı sunan acilen sunan olursa çok mutlu oluruz
Old 22-12-2014, 14:46   #32
haksun

 
Varsayılan en son yargıtay kararı var mı

Ben de ZMMS nın sorumlu olup olmadığı konusunda en son yargıtay kararı arıyorum.Paylaşım yapılırsa sevinirim..saygılar
Old 14-05-2015, 16:09   #33
iyakupoglu

 
Varsayılan

Yargıtay 17 HD 2014/8704-10522 sayı ve 03.07.2014 tarihli kararına göre ki, bulabildiğim en güncel karar bu, görüş değişikliği yok gibi. Yalnızca kazanç kaybının gerçek zarara dahil olmadığı ve zmss şirketinden talep edilemeyeceğine karar veriliyor. Bunun yanında değer kaybı, doğrudan zarar kavramı içinde değerlendiriliyor.
Old 09-08-2016, 10:46   #34
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/5567
K. 2015/14037
T. 14.12.2015
• MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Trafik Kazasından Kaynaklanan Hasar Nedeniyle - Araç Hasarının ve Değer Kaybının Belirlenmesi Hususunda Üç Kişilik Makina Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Heyetinden Ayrıntılı Gerekçeli Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
• TRAFİK KAZASI (Hasar Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi - Hükme Esas Alınan Adli Tıp Kurumu Raporunda Hasar Konusunda Dava Konusu Aracın Hasarlanan Parçaları Tek Tek İrdelenmemiş Olduğundan Raporun Denetime Elverişli Olmadığı/Eksik İncelemeyle Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Kurulamayacağı)
• DEĞER KAYBININ TESPİTİ (Aracın Modeli Markası Özellikleri Hasarı Yapılan Onarım İşlemleri Kilometresi Olay Tarihindeki Yaşı Değerlendirilerek Aracın Kaza Öncesi Hasarsız İkinci El Piyasa Rayiç Değeri İle Tamir Edildikten Sonraki İkinci El Piyasa Rayiç Değeri Arasındaki Farka Göre Değer Kaybının Yeniden Hesaplanması Gerektiği)
• BİLİRKİŞİ RAPORU (Dosyada İçerisindeki Tüm Raporlar Tespit Dosyası ve Birleşen Dosyadaki Raporlar da İrdelenmek Suretiyle Araç Hasarının ve Değer Kaybının Belirlenmesi Hususunda Üç Kişilik Makina Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat)
6100/m.266
ÖZET : Dava trafik kazasından kaynaklanan hasar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Hükme esas alınan Adli Tıp Kurumu raporunda hasar konusunda dava konusu aracın hasarlanan parçaları tek tek irdelenmemiş olduğundan rapor denetime elverişli değildir. Bu nedenle eksik incelemeyle düzenlenen bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle dosyada içerisindeki tüm raporlar, tespit dosyası ve birleşen dosyadaki raporlar da irdelenmek suretiyle, araç hasarının ve değer kaybının belirlenmesi hususunda üç kişilik makina mühendisinden oluşacak bilirkişi heyetinden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükmü elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl dava ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Asıl dava davacı vekili; müvekkiline ait aracın evinin yakınlarında park halinde iken davalı M. E. A.'un sevk ve idaresindeki aracın çarpmasıyla zarara uğradığını, olaydan sonra tutulan kaza tespit tutanağına göre M. E. E.'un asli ve tam kusurlu olduğunu, müvekkilinin kaza nedeniyle uğradığı zararın tespiti için Konya 1.SHM 2011/309 D.İş dosyası ile tespit yaptırıldığını, kaza nedeniyle uğradığı zararın 9.250,00 TL olduğunu, esas zarar miktarı olan 4.800,00 TL'nin sigorta şirketince karşıladığını, poliçe miktarı dışında kalan kazanç ve kıymet kaybının 4.450,00 TL olarak tespit edildiğni, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzer müvekkilinin uğradığı maddi hasarın şimdilik 2.000,00 TL'sinin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Asıl dava davalıları; cevap vermemiştir.

Birleşen dava davacı vekili; müvekkiline ait aracın müvekkilinin evinin yakınlarında park halinde iken dava dışı M. A. adına kayıtlı ve dava dışı M. E. A.'un sevk ve idaresindeki aracın çarpması ile zarara uğradığını, hasara neden olan aracın davalı sigorta şirketi nezdinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalı olduğunu, trafik kazası tespit tutanağına göre sigortalı araç sürücüsünün olayda asli ve tam kusurlu olduğunu, müvekkiline ait aracın uğradığı hasarın Konya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/309 D.İş sayılı dosyası ile tespit edildiğini, davalı sigorta şirketinin aracın zararını bir kısmını karşıladığını, davalı şirketçe ödenen kısmın dava konusu olmadığını belirterek şimdilik 1.000,00 TL zararın faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini talep etmiştir.

Birleşen dava davalı vekili; eksper raporuna göre tespit edilen hasar bedeli 2.587,00 TL ödeme yaptıklarını ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili 13/08/2012 havale tarihli dilekçesi ile asıl davayı 1.950,00 TL, birleşen davayı 3.925,00 TL olmak üzere ıslah etmiştir.

Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulü ile 450,00 TL kazanç kaybı 1.500,00 TL değer kaybı olmak üzere toplam 1.950,00 TL'nin 10/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar M. A. ile M. E. A.'tan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine ve birleşen davanın kısmen kabulü ile 586,66 TL'nin birleşen dosyanın dava tarihi olan 27/06/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı S. A.'den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan hasar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Hükme esas alınan Adli Tıp Kurumu raporunda hasar konusunda dava konusu aracın hasarlanan parçaları tek tek irdelenmemiş olduğundan rapor denetime elverişli değildir. Bu nedenle eksik incelemeyle düzenlenen bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Dosya içerisinde yer alan tüm bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurumu raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın aracın yaşı, hasar durumu ve piyasa koşullarına göre genel bir niteleme yapılarak sağlanmıştır. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle dosyada içerisindeki tüm raporlar, tespit dosyası ve birleşen dosyadaki raporlar da irdelenmek suretiyle, araç hasarının ve değer kaybının belirlenmesi hususunda üç kişilik makina mühendisinden oluşacak bilirkişi heyetinden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükmü elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 14.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(kazancı elektronik)
Old 22-12-2016, 23:01   #35
AV.FATİH KAYA

 
Varsayılan Değer kaybı olur

Aracın tamirden önceki 2.el değeri ile onarıldıktan sonraki 2.el değeri arasındaki fark değer kaybıdır... 17.HD kararları hep böyledir..değer kaybı verilir...
Old 24-12-2016, 09:56   #36
Avukat İlkay Uyar Kaba

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

17.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/3617
Karar: 2016/6493
Karar Tarihi: 30.05.2016


TAZMİNAT DAVASI - ARAÇTAKİ DEĞER KAYBI KONUSUNDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME İLE DEĞER KAYBININ TESPİT OLUNDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYALI OLARAK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava trafik kazasından kaynaklanan hasar ve değer kaybı istemine ilişkindir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın aracın yaşı, hasar durumu ve piyasa koşullarına göre genel bir niteleme yapılarak sağlanmıştır. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(6098 S. K. m. 49)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili; davalının maliki olduğu araç sürücüsünün, davacıya ait park halindeki araca çarptığını, bu kaza nedeniyle meydana gelen zararın.......Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/85 D.İş sayılı dosyası ile tespit edildiğini, davacı aracında oluşan 7.056,92 TL hasar bedeli ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10,00 TL değer kaybının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili değer kaybına ilişkin talebini 2.500,00 TL'ye ıslah etmiştir.

Davalı vekili; kusur durumunu ve talep edilen hasar bedelini kabul etmediklerini, yeniden inceleme yapılması gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 7.056,92 TL araç hasarı ile 2.500,00 TL değer kaybı nedeniyle toplam 9.556,92 TL maddi tazminatın 15/07/2014 tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan hasar ve değer kaybı istemine ilişkindir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın aracın yaşı, hasar durumu ve piyasa koşullarına göre genel bir niteleme yapılarak sağlanmıştır. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz.

Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması konusunda aynı bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükmü elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 30.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 28-12-2016, 11:45   #37
tegese

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım

Malumunuz Zmms Genel şartlarındaki değişiklikle birlikte, öncelikli olarak sigortaya başvuru zorunlu hale geldi.
Kaza meydana geldikten sonra sigortaya başvuru gerçekleştirdik. Bu esnada müvekkil aracı 3. bir kişiye sattı.
Sigorta şirketi, kusur tamamen karşı tarafta olmasına rağmen ciddi hasar alan araçtaki değer kaybının 250 tl olduğu kanaatine varmış!!!!

Sigorta şirketinden yapılan hesaplamanın tarafıma gönderilmesini talep etmiş olmama rağmen bu konuda cevap veremeyecekleri şeklinde cevap aldım.
Zmms genel şartları A.5 a) ....talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır.
Görünen o ki yeni hesaplama yöntemleri ile zarar görenlerin zararlarını karşılamak neredeyse imkansız hale gelmiş.

Şu aşamadan sonra değer kaybı talepli dava açmayı düşünüyorum.

Sizce Müvekkilin Aracı satmış olması sebebiyle husumet sorunu ile karşılaşır mıyım?
Old 29-12-2016, 07:30   #38
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Resmi satış senedindeki bedel araçtaki değer kaybıyla uyumluysa, zaten müvekkilinizin değer kaybı zararı somutlaşmış demektir.
Noterdeki satış bedeli değer kaybı olmadığını gösterir bir tutarsa dava açmamanız gerektiğini düşünüyorum.
Old 14-02-2019, 18:48   #39
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan SYAZICI
merhaba benzer konuda benim de bir sorum olacak,
müvekkil ile karşı taraf arasında hususi kullandıkları araçları ile (her iki tarafın da ticari olarak kullandığı araç değil) kaza gerçekleşiyor.
Araç ile ilgili tespit davası açılıyor akabinde araç pert olduğu tespit ediliyor ve ...TL bedel karşılığı satılıyor. sonrasında tarafımıza maddi zararın karşılanması (olay tarihindeki değer ile satış bedeli arasındaki fark) ve mahrumiyet zararı istenmiştir.
dosyada iki bilirkişi raporunda da; ilk tespit davasında belirlenen rapordan yüksek bir rayiç bedel tayin ediliyor ve hiç bir belge sunulmamasına rağmen 15 gün mahrumiyet zararı hesaplanıyor (olaydan 3 ay sonra yeni araç alınmış)

benim sormak istediğim husus ise;
araç ticari amaçla kullanılmadığı halde 'mahrumiyet zararı' talep edilebilir mi? yaptığım araştırma neticesinde Yargıtay kararları 'ticari amaçla' kullanılan araçlar yönünden yaplan değerlendirmelere ilişkin, ancak ticari olarak kullanılmayan araçlar için mahrumiyet zararına ilişkin karar bulamadım..o halde talep edilmesi mümkün değildir diyebilir miyiz?
diğer sorum ise; maddi zarar olay tarihindeki kasko değeri üzerinden hesaplanması gerekmez mi? her iki rapordaki araç değeri neye göre hesaplandı belli değil?arada da oldukça fazla fark mevcut..yardımcı olabilirseniz çok sevinirim..iyi çalışmalar

Eski BK zamanında olsa da, sorumlulukla ilgili kurallarda bir değişiklik olmadığından bugün için de aynen geçerli bir karardır.

YARGITAY
17. Hukuk Dairesi 2008/2243 E.N , 2008/4182 K.N

Özet
Bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir.

…..BK’nın 105. maddesine göre, bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hasara uğrayan davacı aracı için 30 günlük tamir süresi karşılığında 1.500.00 YTL zarar hesaplanmış ve itiraza rağmen bu rapora göre hüküm kurulmuştur.

MK’nın 6. maddesine göre, herkes iddiasını ispat etmek zorundadır. Mahkemece, davacının araç mahrumiyeti nedeniyle kazanç kaybına ilişkin delilleri sorulmalı, ne iş yaptığı belirlenmeli, evi ile işyeri arasındaki uzaklık dikkate alınmalı, aracı ile gidip gelmesi halinde yapacağı zorunlu giderler (yakıt gideri gibi) belirlenecek zararından indirilmelidir. Açıklanan konularda gerektiğinde bilirkişiden rapor (veya ek rapor) alınmalıdır. Araç mahrumiyetine ilişkin delil sunulamaması halinde BK’nın 42. maddesi uyarınca mahkemece hakkaniyete uygun bir bedel tayin ve takdir edilmeli, sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Araç değer ve kazanç kaybı av.remzieroglu Meslektaşların Soruları 1 25-03-2008 23:00
tecavüz sonucu oluşan değer kaybı Av.Siysar Meslektaşların Soruları 1 05-12-2007 10:52
Gayrimenkulde gerçek değer ile tapuda gösterilen değer arasındaki fark Av.Dostum Meslektaşların Soruları 2 08-03-2007 16:12
maddi hasarlı kaza- değer kaybı Nuriye Değer Meslektaşların Soruları 2 19-02-2007 02:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03775811 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.