Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

SSK Emekli Maaşına Uygulanan Haciz Nedeniyle Kesilen Paraların İadesi

Yanıt
Old 09-03-2007, 15:09   #1
akgnc

 
Varsayılan SSK Emekli Maaşına Uygulanan Haciz Nedeniyle Kesilen Paraların İadesi

ssk maaş haczinin yapılamıyacağı malumunuz.Benim sıkıntım şu ssk maaş haczi tarafımızdan konuldu.2 yıldır maaş haczi dosyadan tahsil ediliyor.Şimdi borçlu icra mahkemesine müracaatla haczin kaldırılması ve geriye dönük kesintilerin faiziyle geri iadesini talep ediyor...Görüşleriniz ve daire kararlarınız aydınlatıcı olacaktır.Şimdiden teşekkürler.
Old 09-03-2007, 15:59   #2
NİLGÜN

 
Varsayılan

İ.İ.K. 83. maddesine göre emekli maaşları kısmen haczi caiz olan şeylerdendir ve icra memurunca borçlu ile ailesinin geçimi için luzumlu miktar tenzil edildikten sonra haczedilebilir. Haczedilecek miktar dörtde birden az olamaz. Emekli maaşı kesinti yapılmasa dahi geçinmek için yeterli değil ancak bu yasa hükmü karşısında emekli maaşları haczedilebilir. Ve bu şekilde yapılan ödeme geri istenemez düşüncesindeyim.
Old 09-03-2007, 16:07   #3
avzafer

 
Varsayılan

SSk Emekli maaşının haczedilemeyeceğine dair hüküm 506 sayılı yasada yer almaktadır. Bu hususla ilgili şikayetler süreye tabi değildir. Maaşı kesilen kişi eğer takipten sonra muvafakat vermemişse, haczin kaldırılmasını ve kesilen paraların iadesini isteyebilir. Dosya içinde bulunan paraların iadesi konusunda anlaşılmayacak bir durum yok. Ancak Alacaklının dosyadan çekmiş olduğu kesintilerin iadesi konusu biraz karışık.
Old 09-03-2007, 16:25   #4
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Sayın akgnc;
Aşağıdaki kararlarda da görüleceği üzere, durum borçlu lehine görünüyor. Emredici kural engeli aşılabilir ve 2 yıllık süre nazara verilerek "hakkın kötüye kullanımı" müessesesi çalıştırılabilirse, belki diyorum.
Saygılarımla...

*T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 12
Esas No.2003/15291Karar No.2003/19683Tarihi10.10.2003
ÖZET
BORÇLUNUN ŞİKAYETİ, İŞÇİ EMEKLİSİ MAAŞINA KONAN HACZİN 506 SAYILI YASANIN 121. MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU İDDİASINA DAYALIDIR. YASANIN EMREDİCİ BU KURALINA AYKIRI İŞLEMLER İÇİN ŞİKAYET SÜREYE TABİ DEĞİLDİR.

*T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
Esas No.2004/12-202Karar No.2004/196Tarihi31.03.2004
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/121
Kaldı ki, şikayet kabul edilirse, şikayet konusu işlem ya bozulacak, yada düzeltilecektir. İşlemin bozulması, geçmişe etkilidir ( extunc ). Böylece bu işleme dayanarak yapılmış bütün işlemler de hükümsüz olacaktır. Kamu düzeni düşüncesi ile getirilen bu düzenlemeler, borçlunun menfaatlerinin gözetilerek bir denge oluşturulduğu sonucunu doğurmaktadır.

*T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 11
Esas No.2002/1508Karar No.2002/5286Tarihi27.05.2002
ÖZET
SSK KANUNU GEREĞİNCE BAĞLANACAK GELİR VEYA AYLIKLAR VE SAĞLANACAK YARDIMLAR NAFAKA BORÇLARI DIŞINDA HACİZ VEYA BAŞKASINA DEVİR VE TEMLİK EDİLEMEYECEĞİ GİBİ, BU MAL VE HAKLARIN HACZOLUNABİLECEĞİNE DAİR ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR GEÇERLİ DEĞİLDİR. YİNE, BU ALACAKLARIN TAKASI DA KABİL DEĞİLDİR. BU İTİBARLA ŞAHSA İMZALATILAN, KULLANILAN KREDİ BORCUNUN YATIRILMAMASI HALİNDE EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİNE YETKİ VERİLDİĞİNE DAİR BELGE BAŞTAN İTİBAREN BATIL OLUP, BUNA DAYANARAK YAPILAN KESİNTİLERİN YASAL DAYANAĞI BULUNMAMAKTADIR. BU DURUMDA MAHKEMECE, DAVACININ EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLEN MİKTARIN BANKADAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

*T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
Esas No.2004/12-202Karar No.2004/196Tarihi31.03.2004
ÖZET
.... İCRA MÜDÜRÜNE ALACAKLININ HACİZ İSTEMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ KONUSUNDA TAKDİR YETKİSİ TANINDIĞINDAN SÖZEDİLEMEYECEĞİ GİBİ, BAŞKA ALANLARDA TANINMIŞ TAKDİR YETKİSİNİN YORUM YOLUYLA KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ DE İSABETSİZDİR.
Old 09-03-2007, 16:31   #5
NİLGÜN

 
Varsayılan

Haklısınız avzafer 506 S.Y 121.maddesi gereğince SSK maaşı haczedilemiyor. Ben uzun zamandır pek icra işi yapmadım. Ayrıca bir kaç dosyada borçluların S.S.K. maaşına haciz koyup alacağı tahsil ettiğimi hatırlıyorum.Sanırım borçlu itiraz etmediği için bu şekilde tahsilat yaptık. Bu soruyu soran Akgnc durumu ise gerçekten ilginç, alacaklı dosyadan çektiği paralar için borçlusuna borçlumu olacak?
Old 09-03-2007, 18:46   #6
H.ALİ KAŞIKARA

 
Varsayılan

ÖZET: Borçlunun «SSK'dan aldığı emekli aylığının nafaka alacağı dışında haciz edilemeyeceğine ilişkin şikayetinin kamu düzenini ilgilendirmesi nedeniyle bir süreye bağlı olmadığı

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

T: 4.2.2005

E: 2004/24851

K: 1823

Borçlunun şikayeti «SSK'dan aldığı emekli maaşının, tazminat alacağı için haczedilemeyeceğine» ilişkin olup, mahiyeti itibarı ile süresiz şikayet konusudur. Bu durumda, icra mahkemesince şikayetin esasının incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde süreden ret kararı veril­mesi doğru değildir.

II- YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

T: 1.2.2005

E: 2004/23857

K: 1473

506 sayılı Kanunun 121. maddesi gereğince; bu kanuna göre bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar nafaka borçları dışında haciz edilemez. Bu hüküm kamu düzenine ilişkin olduğundan bu husustaki şikayet süreye bağlı değildir. Ayrıca SSK emekli aylığına konulan haciz borçluya hiç tebliğ edilmediğine göre borçlunun hacze muttali olması da sözkonusu olamaz.

Mahkemece bu ilkeler doğrultusunda şikayetin esası incelenip hasıl olacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken şikayetin süre aşımın-dan reddi isabetsizdir.

Aynı doğrultuda:

12. HD. 28.9.2004 T. E: 15710, K: 20354

27.2.2004 T. E: 2003/27122, K: 4292
Old 09-03-2007, 18:49   #7
H.ALİ KAŞIKARA

 
Varsayılan

ÖZET: İcra mahkemesince «üçüncü kişinin SSK'dan aldığı emekli maaşına konu­lan haczin kaldırılmasına» karar verilmiş olması halinde, bu kişinin sözü geçen icra mahkemesi kararım icra dairesine ibraz ederek, maaşından kesilen paranın geri verilmesini İİK'nun 361. maddesine göre sağlayabileceği YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

T:30.10.2003

E:17025

K: 2128

Kesinleşen merci kararma göre, «3. kişinin SSK'dan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasına» karar verilmiştir. Bu kişi, sözü edi-len merci kararını icra dairesine ibraz ederek, kaldırılmasına karar verilen haciz nedeniyle, maaşından kesilen paraların geri ödenmesini talep et-miş, icra dairesinin bu talebin reddine ilişkin kararına karşı merciiye şikayette bulunmuştur.

İİK.'nun 361. maddesine göre, «şikayetin kabulüne» karar vermek gerekirken, reddine karar verilmesi isabetsizdir
Old 09-03-2007, 22:21   #8
bozoli

 
Varsayılan

emekli maaşının eğer borçlu muvafakat ederse haczedilebileceğine ilişkin bir yargıtay kararı var elimde. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/18717 E. ve 2006/21912 K. sayılı kararı (23.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verilmiş). bulabilirseniz okuyun arkadaşlar. bu içtihat Yargıtay' ın son içtihatlarından olup süreklilik kazanan bir içtihat olduğu da kararda belirtilmiştir.
Old 10-03-2007, 13:39   #9
eraybaygöl

 
Varsayılan

Sayın melektaşım,
İstanbul İcra Hakimliği(hangisi hatırlamıyorum şu anda)geçen günlerde dosya üzerinden yaptığı inceleme üzerine tarafımızdan tahsil edilen maaş hacizlerinin yapılamayacağına ;tahsil edilenlerin de iadesinin gerekmediğine dair bir karar verdi.Karar temyiz edilmediğinden kesinleşti.İsterseniz örnek mahiyetinde gönderebilirim.
Old 10-03-2007, 15:27   #10
AV.SANEM

 
Varsayılan

SSK emekli maaşına haciz konulmasına itiraz halinde kaldırılacağını ancak kesilen maaşların iade talebinin reddinin gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Zira;borçlunun maaşından yapılan kesintinin durdurulması için şikayet hakkı olduğu üzere yapılan kesinti ile alınan para borçlunun borcundan düşüldüğünden yani ortada haksız bir kazanç olmadığından iade edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca ilk kesintide itiraz etmeyen borçlunun muvafakat ettiğini kabul etmek gerektiğini düşünüyorum.
Old 10-03-2007, 22:11   #11
Av.Gökhan TEKBAŞ

 
Varsayılan

SSK Maaşı 506 Sayili Yasanin 121.maddesi uyarinca haczedİlmesİ mümkün değildİr. Yine aynı madde de bu Kuralın istisnası sayılmıştır. SSK maaşının haczedilemeyeceğİ kuralı süresiz şikayete tabİdİr. Yani borçlu herhangİ bir süre İle bağlı olmaksızın emekli maaşındaki haczin kaldırılması için icra mahkemesine başvurabilir .İcra Mahkemesİ burada sadece söz konusu haczin kaldırılmasına karar verebilir.Ancak daha önce icra dosyasına kesilen paralarin iadesine karar veremez. Bunun için borçlu SSK Emekli maaşından yapılan kesintilerin toplamını da dikkate alarak Sulh Hukuk Mahkemesinde veya Dsliye Hukuk Mahkemesinde İstirdat Davası açması gerekmektedir.Daha önce icra dosyasına kesilen paranın borçluya iadesi ancak bu Yolla olabilir.
Old 11-03-2007, 23:48   #12
Av.Hüsnü YILDIRIMER

 
Varsayılan İade

SSK maaşından yapılan kesintinin icra mahkemesince kaldırılmasından sonra İİK m.361' e göre alacaklıya muhtıra göndereceksiniz. Bu muhtırada yapılan kesintileri iade etmesini aksi halde cebri icra yoluyla bu paranın alınacağını ihtar edeceksiniz.
Old 11-03-2007, 23:55   #13
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

İstirdat davasını kazansa bile Takas-mahsup def'i karşısında tahsilat yapması olanaksızdır.
Old 12-03-2007, 06:47   #14
Av.Hüsnü YILDIRIMER

 
Varsayılan

İstirdat davası ödemeler tümü bittikten en geç 1 yıl sonra açılmalıdır. Ödemelerin yapıldığı dosya üzerinden İİK m.361' e göre tüm haciz işlemlerini yapmak mümkündür. Ayrı bir icra takip dosyası açmaya gerek bulunmamaktadır.
Old 12-03-2007, 15:19   #15
Av.Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

Yapılan ödemelerin iadesini isteme hakkı olduğunu düşünüyorum.İade talebi nereden yapılırsa yapılsın (İcra takibi ve ya dava) alacaklı, her ne kadar ödeme zorunda kalacak ise de, alacaklının da borçludan alacağı bulunmaktadır.O halde Takas itirazında bulunulamaz mı?
Old 12-03-2007, 16:24   #16
akgnc

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eraybaygöl
Sayın melektaşım,
İstanbul İcra Hakimliği(hangisi hatırlamıyorum şu anda)geçen günlerde dosya üzerinden yaptığı inceleme üzerine tarafımızdan tahsil edilen maaş hacizlerinin yapılamayacağına ;tahsil edilenlerin de iadesinin gerekmediğine dair bir karar verdi.Karar temyiz edilmediğinden kesinleşti.İsterseniz örnek mahiyetinde gönderebilirim.


Değerli meslektaşım önce ilginiz için teşekkür ederim...Elinizde bulunan kararı gönderebilirseniz minnettar kalırım...Selamlar.
Old 18-03-2008, 15:43   #17
kenan iskender

 
Varsayılan

Arkadaşlar ssk emekli maaşlarının kesilemeyeceği ve süresiz şikayete tabi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda bir yargıtay kararı ver elimde.
* EMEKLİLİK MAAŞ HACZİ
* NAFAKA ALACAĞI

ÖZET: Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre;"Bu yasa gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devir ve temlik edilemez."

(506 sayılı SSK. m. 121) (2004 sayılı İİK. m. 82) (4721 sayılı MK. m. 176, 329)

KARAR METNİ:
Davacı, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla emekli maaşından Aralık 2000 gününden itibaren yapılan toplam 796.489.140 liranın kanuni faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği biçimde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Dava,V.... Teknik Mühendislik San.ve Tic.Anonim Şirketinin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borcundan dolayı üst düzey yönetici sıfatı olan davacı hakkında yapılan icra takibi neticesinde yaşlılık aylığına konulan haciz sebebiyle aylığından kesilen ve alacaklı Kuruma ödenen 621.664.140 liranın faiziyle tahsili istemine ilişkindir.

506 S. Yasanın 121.maddesine göre "Bu yasa gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devir ve temlik edilemez" kanunun buyurucu hükmüne rağmen davacının yaşlılık aylığı haczedilmiş ve toplam 621.664.140 TL. aylığından haciz dolayısıyla kesinti yapılarak alacaklıya yani Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmiştir. İcra İflas Yasası 82/1.maddesine göre özel yasalardaki haciz edilemeyecek mallara ait hükümler kamu düzeniyle ilgili olup bu hükümlere aykırı işlemler süresiz şikayete tabidir.Davacının haciz işlemine karşı icra tetkik merciine müracaat etmemiş olması yasadan kaynaklanan alacak hakkını ortadan kaldıramayacağından alacağın tahsili yerine davanın reddine karar verilmiş olması usule ve kanuna aykırı olup bozma nedenidir.

O durumda davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA,temyiz harcının istem halinde ilgiliye iadesine, 29.04.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ŞİMDİ SORUN ŞU. MAHKEME PARANIN FAİZİ İLE İADESİNE KARAR VERDİKTEN SONRA BUNU İCRA TAKİBİNE KOYDUK. PEKİ BU DURUMDA BİZİM İCRA DOSYASINDA BORÇLU OLAN KİŞİ KENDİSİNİN ALACAKLI OLDUĞU DOSYADAN BİZİM DOSYAYA HACİZ KOYAMAYACAK MI? EĞER HACİZ KOYABİLİRSE( MAHSUPLAŞMA OLURSA) BU DURUMDA PARANIN İADESİNİ TALEP ETMENİN ANLAMI KALMIYOR. BU KONU HAKKINDA ELİNDE YETGITAY KARARI OLAN ARKAŞLAR YARDIMINIZI BEKLİYORUZ.
Old 19-03-2008, 09:16   #18
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
BİZİM İCRA DOSYASINDA BORÇLU OLAN KİŞİ KENDİSİNİN ALACAKLI OLDUĞU DOSYADAN BİZİM DOSYAYA HACİZ KOYAMAYACAK MI?
Bence koyamayacak, aksi kanuna karşı hile olur. Haczedilemeyen değerin yerine kaim olan değer de aynı niteliktedir diye düşünüyorum. Aşağıdaki kararın gerekçesinde geçen bir cümle bu düşüncemi doğruluyor sanırım.
Saygılarımla...

Alıntı:
*T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 11
Esas No.2002/1508Karar No.2002/5286Tarihi27.05.2002
ÖZET

*YİNE, BU ALACAKLARIN TAKASI DA KABİL DEĞİLDİR.*
Old 03-08-2008, 17:35   #19
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan Kesintilerin iadesinin istirdat davasında tartışılmasına dair Yargıtay kararı

Sayın H.Ali Kaşıkara'nın eklediği Yargıtay kararında, haczin kaldırılmasına karar verilmesi durumunda kesintilerin İİK m.361 uyarınca geri istenebileceği belirtilmekteyse de, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2008 yılına ait ekli kararında, kesintilerin ancak istirdat davası yoluyla geri istenebileceği belirtilmektedir. Karar eklidir.

Saygılarımla.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2008/381
Karar: 2008/3278
Karar Tarihi: 25.02.2008

ÖZET: İcra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi uygulamasının gerektiği hüküm altına alınmıştır. İşçinin emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu hu*sus haciz tarihinden sonra borçlunun şikayeti halinde göz önünde bulundurulabilir.


(2004 S. K. m. 79, 83, 85, 361) (506 S. K. m. 121) (YHGK 31.03.2004 T. 2004/12-202 E. 2004/196 K.)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmak*la okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK'nun 85. maddesine göre icra dairesince alacaklının haciz talebinin yerine getirilmesi zorunlu olup, bu konuda icra müdürünün takdir hakkı bulunmamaktadır.

İİK'nun 79/1. maddesinde ise icra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi uygulamasının gerektiği hüküm altına alınmıştır. 506 Sayılı Kanun'un 121. maddesi gereğince işçinin emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu hu*sus haciz tarihinden sonra borçlunun şikayeti halinde göz önünde bulundurulabilir (HGK’nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E. 2004/196 K.)

Bu açıklamalara göre icra müdürünün şikayetten önceki haciz işlemleri yuka*rıda açıklanan yasal zorunluluktan kaynaklandığı için kesintilerin İİK'nun 361. maddesinin uygulanması suretiyle geri alınması mümkün değildir. Anılan istemin borçlu tarafından genel mahkemede açılacak bir istirdat (geri alma) davasında tartı*şılması gerekir.

O halde, mahkemece haczin kaldırılması ile yetinilmesi gerekirken şikayet ta*rihinden önceki tarihlerde yapılan kesintilerin geri alınmasına da karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Kaynak : Sinerji Mevzuat
Old 30-10-2008, 13:38   #20
av_abay

 
Varsayılan

Yeni yasayla artık emekli aylıklarına tanınan haciz yasağının kalktığı söyleniyor. Bu konuda bir bilginiz var mı?
Old 30-10-2008, 16:26   #21
Av.Gökhan TEKBAŞ

 
Varsayılan 5510 sayılı yasadaki haczedilemezlik

Aksine 5510 sayılı kanun'un 93. maddesine göre artık emekli sandığından alınan maaşlar da hacedilemez kapsamına alınmıştır.
Old 31-10-2008, 19:06   #22
Av. Rak

 
Varsayılan 93. madde

93. maddeye baktım. Devir ve temlik edilemez diyor. Ancak haczedilmezlikle ilgili bir şey göremedim.
Old 31-10-2008, 21:36   #23
Av.Gökhan TEKBAŞ

 
Varsayılan hacedilemezlik

17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı yasanın 56. maddesi ile ek "Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez."
Old 01-11-2008, 00:22   #24
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı (2)
MADDE 93- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.) Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ
TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK
YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Gelir, aylık ve ödeneklerin haczi
MADDE 9 – (1) Kurumca verilen gelir, aylık ve ödenekler, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.
Old 03-02-2009, 15:05   #25
sevda mert

 
Varsayılan

bu konuyla ilgili benimde bir sorum olacak.eğer borçlu icra takibine ilişkin süresi içinde yaptığı mal beyanında mal varlığı olarak emekli maaşını da göstermişse bu onun emekli maaşının haczine izin verdiği yönünde bir muvafakati olarak kabul edilebilir mi?
Old 03-02-2009, 17:55   #26
Av.Yücel Tamtürk

 
Varsayılan

Borçlunun mal beyanında maaşını geçim kaynağı olarak (geçimini ne yolla temin ettiği) gösterebilir.Ancak bu maaşının haczine (emekli aylıkları için) muvaffakat ettiği anlamına gelmez.
Old 04-03-2009, 17:29   #27
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Muvafakat; onama, uygun görme, kabul etme demektir. Yukarıdaki beyandan bu sonuç çıkarılamayacağına göre, ben de bu beyanın muvafakat olmadığı görüşündeyim ve Sayın TAMTÜRK'e katılıyorum.
Saygı ile.
Old 04-03-2009, 17:54   #28
seclarum

 
Varsayılan Mbb

Gerçi mal beyanlarına iişkin hapis çıkmıyor çıksa da uygulanmıyor ancak, mal beyanı dilekçesinde gösterilmişse ve bu muvafakat anlamına da gelmiyorsa , usulüne uygun olmayan bir mal beyanı olarak icra ceza mahkemesince cezalandırma yoluna gidilebilir mi?
Old 14-03-2009, 21:43   #29
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Daha önce eklediğim, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 2008/381 e. 2008/3278 k. sayılı kararında, haksız kesintilerin İİK nun 361. maddesinin uygulanması suretiyle geri alınmasının mümkün olmadığı, anılan istemin borçlu tarafından genel mahkemede açılacak bir istirdat davasında tartışılması gerektiği belirtilirken, mülga 506 sayılı yasanın 121. maddesi gereğince işçinin emekli maaşının haczi mümkün değil ise de icra müdürünün takdir hakkı olmadığı ve şikayetten önceki haciz işlemlerinin yasal zorunluluktan kaynaklandığı gerekçelerine dayanılmıştı.

Bu kez, 5838 sayılı yasa ile 5510 sayılı yasanın 93 üncü maddesine eklenen cümle uyarınca, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin,icra müdürü tarafından reddedileceği düzenlenmiştir.

Bu hale göre, haksız kesintilerin istirdat davası ile geri alınmasına ilişkin gerekçeler, yasal değişiklik sebebiyle dayanaksız kalmıştır.

Saygılarımla.
Old 26-08-2009, 21:03   #30
vyayalar

 
Varsayılan

Alıntı:
Sayın H.Ali Kaşıkara'nın eklediği Yargıtay kararında, haczin kaldırılmasına karar verilmesi durumunda kesintilerin İİK m.361 uyarınca geri istenebileceği belirtilmekteyse de, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2008 yılına ait ekli kararında, kesintilerin ancak istirdat davası yoluyla geri istenebileceği belirtilmektedir. Karar eklidir.

Saygılarımla.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2008/381
Karar: 2008/3278
Karar Tarihi: 25.02.2008

ÖZET: İcra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi uygulamasının gerektiği hüküm altına alınmıştır. İşçinin emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu hu*sus haciz tarihinden sonra borçlunun şikayeti halinde göz önünde bulundurulabilir.


(2004 S. K. m. 79, 83, 85, 361) (506 S. K. m. 121) (YHGK 31.03.2004 T. 2004/12-202 E. 2004/196 K.)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmak*la okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK'nun 85. maddesine göre icra dairesince alacaklının haciz talebinin yerine getirilmesi zorunlu olup, bu konuda icra müdürünün takdir hakkı bulunmamaktadır.

İİK'nun 79/1. maddesinde ise icra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi uygulamasının gerektiği hüküm altına alınmıştır. 506 Sayılı Kanun'un 121. maddesi gereğince işçinin emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu hu*sus haciz tarihinden sonra borçlunun şikayeti halinde göz önünde bulundurulabilir (HGK’nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E. 2004/196 K.)

Bu açıklamalara göre icra müdürünün şikayetten önceki haciz işlemleri yuka*rıda açıklanan yasal zorunluluktan kaynaklandığı için kesintilerin İİK'nun 361. maddesinin uygulanması suretiyle geri alınması mümkün değildir. Anılan istemin borçlu tarafından genel mahkemede açılacak bir istirdat (geri alma) davasında tartı*şılması gerekir.

O halde, mahkemece haczin kaldırılması ile yetinilmesi gerekirken şikayet ta*rihinden önceki tarihlerde yapılan kesintilerin geri alınmasına da karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

sayın erol yavuz verdiğiniz kararın esas ve karar numarasında aşağıda yazdığım yargıtay kararını buluyorum yargıtay esas ve karar numarasını kontrol edebilirmisiniz simdiden tesekkür ederim

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2008/381
K:2008/3278
T:25.02.2008

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu hakkındaki genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmış, takip talebi ve ödeme emrinde borçlunun iki ayrı adresi bildirilmiştir. Bunlardan
…. adresine çıkarılan ödeme emri 14.11.2006’da; ….. adresine çıkarılan ödeme emri ise 01.11.2006 tarihinde borçluya tebliğ edilmiştir. Borçlu tarafından 21.11.2006’da İcra Mahkemesi’ne müracaat edilerek ödeme emrinin iptali şikâyetinde bulunulmuştur. Borçluya iki kez ödeme emri tebliğ edildiğine göre (14.11.2006’da kendisine tebliğ edilen ödeme emri tebligat dolayısıyla) borçlunun mahkemeye başvurusu İİK’nın 16. maddesinde belirtilen yasal 7 günlük sikâyet süresi içerisindedir. Borçluya ikinci kez ödeme emri tebliği ile yeni bir hak tanınmış bulunmaktadır. O halde mahkemece işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde istemin süre aşımından reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarını kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK
’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İmar mevzuatına muhalefet nedeniyle kesilen ceza- itiraz- idari dava Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 23 27-10-2016 12:50
Düğünde Takılan Altın Ve Paraların Boşanma Sırasında Paylaşımı İlgili Meslektaşların Soruları 12 17-05-2008 13:07
Emekli Olduktan Sonra Çalışan Serbest Avukat Ve Noterlerden Kesilen Prim İpt. Davası Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Haberleri 2 04-04-2006 19:03
Zilyedlik, Haciz, Ödeme, Malın Malike İadesi... Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 2 19-06-2002 09:38
İhtiyati Haciz Nedeniyle Hazineye Karşı Tazminat saime erdoğan Meslektaşların Soruları 1 14-03-2002 23:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06276298 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.