Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

89/1 İle Banka Ve Kurumlardan Hacİzedİlen Paradan Dolayi 103 TeblİĞİ Gerekİr Mİ?

Yanıt
Old 01-12-2006, 00:14   #1
av.suleyman

 
Varsayılan 89/1 İle Banka Ve Kurumlardan Hacİzedİlen Paradan Dolayi 103 TeblİĞİ Gerekİr Mİ?

icra dosyasından 89/1 haciz ihbarnamesi göndererek genel müdürlük düzeyinde bir kamu kurumundan borçlunun alacağına haciz konuldu. ve dosyaya para havale edildi. bu aşamada borçluya 103 tebliği gerekir mi ? örnek karar bilen var mı?

teşekkür ederim.
Old 01-12-2006, 09:15   #2
icra20

 
Varsayılan

Gerek yoktur. ÖZET : Alacaklının talebiyle üçüncü kişiye çıkarılan 89/1 haciz ihbarnamesi gereği üçüncü kişi tarafından yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi için 103 davet tebligatının borçluya tebliğine gerek bulunmamaktadır.YH.12.D.31.12.2002-2002/26796 E.2002/28140K.
Old 12-12-2006, 18:41   #3
Av.Ender

 
Varsayılan

Gerek yoktur. Sayın T.UYAR'ın İcra ve İflas Hukuku Şerhi isimli kitabının 103.maddesiyle ilgili açıklama veiçtihatlarında bol miktarda karar bulabilirsiniz
Old 18-12-2007, 14:26   #4
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Bu konuda elimdeki kararlar külliyatında açık bir içtihada rastlayamadım.Eğer elinizde varsa, banka mevduat hacizlerinde 103 davetiyesinin gerekmediğine dair içtihat ekleyebilir misiniz?
Old 26-06-2008, 13:34   #5
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

bankalara 89/1 yerine normal haciz müzekkeresi gönderilmesinin bir farkı varmı acaba?

Yargıtay 89/1 göre 3. kişinin icra dairesine ödediği para için 103 e gerek yoktur.yalnızca menkul ve gayrımenkulün fiili hacizleri için 103 davetiyesi tebliği zorunludur demekte.(12 .HD 31/12/2002 T.2002/26796 E.2002/28140 K)

Bugün haciz müzekkeresi gönderdiğim bir banka icra müdürlüğü hesabına ödeme yapmış.Müdürden ödenmesini talep ettim ve 103 göndermeden olmaz dedi.
Old 26-06-2008, 14:03   #6
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Hayır bir fark yok.Fark paranın olmaması halinde var.
Old 26-06-2008, 15:39   #7
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

İcra müdürü 89/1 için 103 tebliğine gerek olmadığını ama normal haciz müzekkeresine istinaden banka para yatırmışsa 103 tebliğinin zorunlu olduğunu söyledi.Aynı isimde başka şahıslarrın hesaplarına bloke konulabileceğinden 103 tebliği zorunluymuş ! oysa biz TC kimlik nosuyla bloke talep etmiştik.Şikayetle uğraşmak istemediğimden 103 davetiyesi tebliğ ettim.
Old 26-06-2008, 15:47   #8
icra20

 
Varsayılan

Varsayımlarla hareket edemeyiz. Yargıtayın kararı olduğuna göre 103 davet kağıdı olmadan ödenir. Bu uygulama çok nadirdir. Genelde bilgi yönünden kendisine güvenmeyen meslektaşlarımın gündeme getirdikleri uygulamadır. Ancak ben yine meslektaşıma hak veriyorum. Zira son dönemlerde yargıtay adeta her konuda icra müdürlerinide sorumluluk altına sokmaktadır. Örneğin bir kararında icra müdürü tebliğatın usulune uygun olup olmadığını araştırma yetkisi yokturderken son dönemlerde araştırmak zorundadır diye kararlar çıkmaktadır. Sorumluluk çok yetki yetersiz. 103 davet kağıdı çıkarabilmek için bir tutanak tutmayı gerektiren bir işlemin mevcut olması gerekir oda haciz tutanağından başka bir işlem değildir. Zaten banka parayı dosyaya yatırmadan önce hesap sahibine bilgi vermek zorundadır. Meslektaşım açıkça menkul ve gayrimenkullerin fiili hacizlerinde zorunludur dediğine göre isim benzerliği vs. gibi nedenlerden dolayı 103 davet kağıdının çıkarılmasında zorunluluk olmadığınıda kabul etmektedir.
Old 26-06-2008, 16:09   #9
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

T.C.Kimlik numarası ile yazılmış.Farzedelim ki yazılmadı aynı sorun 89/1 de de çıkabailirdi.
Old 26-06-2008, 16:12   #10
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

zaten aynı isimde birden fazla hesap sahibi olduğunda bunu bankalar itiraz olarak bildiriyorlar ve detay istiyorlar.Ama anlamak istemeyen zihniyetle uğraşmanın anlamı yok.ya avukat hanım....yargıtay kararı sunup durmayın....şeklinde devam eden konuşmada,bu şekilde cevap vermenize gerek yok,ben veya siz ikimizden birinin dediği doğru,doğru olanı beraberce görmek ve süregiden yanlışlığı düzeltmek adına ama gerek yokmuş dedim ve çıktım.
Old 18-08-2008, 16:53   #11
Av.ÜNER

 
Varsayılan Konu ile yargıtay kararı

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2002/26796
Karar: 2002/28140
Karar Tarihi: 31.12.2002

ÖZET: Alacaklının talebiyle üçüncü kişiye çıkarılan 89/1 haciz ihbarnamesi gereği üçüncü kişi tarafından dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi için 103 davet tebligatının borçluya tebliğine gerek bulunmamaktadır.

(2004 S. K. m. 89, 102, 103)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyize tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Alacaklının talebi üzerine üçüncü kişiye çıkarılan 89/1 haciz ihbarnamesi gereği üçüncü kişi tarafından dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi için 103 davet tebligatının borçluya tebliğine gerek bulunmamaktadır. İİK'nun 102. maddesi uyarınca menkul malların mahallinde fiilen haczine ilişkin haciz tutanağı borçlunun gıyabında düzenlenmiş ise aynı Yasanın 103. maddesi uyarınca borçlunun diyeceklerinin bildirilmesi için tebligatın çıkarılması gerekir. Somut olayda böyle bir durum söz konusu olmadığından icra müdürünün aksine görüşünde isabet bulunmamaktadır. Merciice alacaklının şikayetinin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.12.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 01-02-2009, 00:30   #12
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

Sn meslektaşlarım
borçlunun başka icra dosyasındaki alacağına haciz konulmasında yine 103 davetiyesi gönderilmesi gerekiyor mu?
Old 26-02-2013, 11:37   #13
bigmouse

 
Varsayılan

yargıtay şahıs borçlarından kaynaklanan alacaklar için 89/1 ihbarnamesi için 103 davetiyesi şartı aramıyor.. ama belediye gibi devlet kurumları için bu şartı arıyor. çünkü bankada yatan para vergi,resim,harç gibi haczedilemeyen mallardan olabilir bu yüzden borçluya 103 davetiyesi çıkarılmalıdır diye düşünüyor. bkz:12.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/18625
Karar: 2010/443
Karar Tarihi: 14.01.2010
Old 19-01-2014, 15:40   #14
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Konu biraz eski ancak Yargıtay'ın şu kararı da konu hakkında araştırma yapan meslektaşlarımın işine yarayabilir.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1988/7336
K. 1989/2960
T. 2.3.1989
• ALACAK HACZEDİLDİKTEN SONRA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEZKERE YAZILMASI ( Buna Karşı Üçüncü Kişiden Bir İtiraz ve Şikayet Öne Sürülmediğinden Dosyaya Gönderilen Paranın Alacaklısına Ödenmesi )
• TEZKERE YAZILMASI ( Alacak Haczedildikten Sonra Üçüncü Kişiye Yazılan Tezkereye Karşı Üçüncü Kişiden Bir İtiraz ve Şikayet Öne Sürülmediğinden Dosyaya Gönderilen Paranın Ödenmesi )
2004/m.102,103,89
ÖZET: Alacak haczedildikten sonra üçüncü kişiye tezkere yazılması, icra iflas kanununun 89. Maddesi kapsamına giren bir işlemdir. Buna karşı üçüncü kişiden bir itiraz ve şikayet öne sürülmediğine göre, dosyaya gönderilen paranın alacaklısına ödenmesi gerekir.

DAVA : ( ... ) merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR: Olayda İİK.'nun 102 ve dolayısıyla 103 üncü maddenin uygulanmasını gerektiren bir durum yoktur. Borçlunun üçüncü kişi nezdindeki isim hakkından doğmuş alacak hakkından borcun yeter miktarının haczine karar verilip ve bu şekilde üçüncü kişiye müzekkere yazılmış ise de, gerçekte bu işlem İİK.'nun 89 uncu maddesi kapsamına giren bir işlem mahiyetindedir. Üçüncü kişinin veya bir başka alacaklının bu yönde ve bu işleme karşı herhangi bir itiraz ve şikayet öne sürmediğine göre, dosyaya gönderilmiş paranın kesinleşmiş takip nedeniyle alacaklıya ödenmesini engelleyen bir neden bulunmadığı ve öne sürülmediği halde, borçluya 103 tebliğ gerektiğinden bahisle yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenli İİK.'nun 366 ve HUMK.'nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 2.3.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-07-2019, 12:21   #15
hukukçukişi

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/3587
K. 2018/8121
T. 17.9.2018
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklının icra mahkemesine başvurunda, haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişi Garanti Bankası ... Şubesi tarafından icra dosyasına gönderilen paranın kendilerine ödenmesi talebinin icra müdürlüğünün 26.10.2015 tarihli kararı ile öncelikle borçluya 103 davetiyesi tebliğ edilmesi gerektiği gerekçesi ile reddedildiğini ileri sürerek memur işleminin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK'nun 102. maddesi uyarınca menkul malların mahallinde fiilen haczine dair haciz tutanağı borçlunun gıyabında düzenlenmiş ise aynı Kanun'un 103. maddesi uyarınca diyeceklerini bildirilmesi için borçluya tebligat çıkarılması gerekir.

Somut olayda, alacaklının talebi üzerine üçüncü kişi Garanti Bankası ... Şubesi'ne gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi gereği üçüncü kişi tarafından dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi için borçluya 103 davetiyesi tebliğine gerek bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüyle 26.10.2015 tarihli müdürlük kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Banka Hukuk Nerede? kum Hukuk Çalışma Grupları Hakkında 1 22-04-2009 16:59
İŞÇİnİn Belİrlİ Bİr SÜre İŞten Ayrilmasini Önlemek İÇİn Nasil Bİr SÖzleŞme Gerekİr. av.suleyman Meslektaşların Soruları 4 29-09-2006 10:56
Banka Musteri Hizmetleri :) Cest la vie Site Lokali 0 24-09-2006 04:46
banka mevduat faizi Av.Suat Ergin Meslektaşların Soruları 2 11-06-2006 13:54
Banka Kredisi gunay Hukuk Soruları Arşivi 2 27-02-2002 16:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04874110 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.