Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2012/13182E 2012/14603 sayılı kararı

Yanıt
Old 13-11-2012, 12:58   #1
Av. Gizemm

 
Varsayılan Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2012/13182E 2012/14603 sayılı kararı

Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2012/13182E 2012/14603 sayılı kararını arıyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Old 13-11-2012, 21:56   #2
advokat34

 
Varsayılan

kazancıda bulamadım, kavram olarak yazarsanız bir daha bakalım.
Old 13-11-2012, 22:28   #3
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gizemm
Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2012/13182E 2012/14603 sayılı kararını arıyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

Meslektaşım, karar İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu sayfasına etkilidir. Esas numarası ile arama yaparsanız, bu şekilde de karara ulaşabilirsiniz. Saygılar.
Old 13-11-2012, 22:50   #4
advokat34

 
Varsayılan

meslektaşım, kazancıyı didik ettim.) Acaba numarasını doğru aldınız mı?
Old 13-11-2012, 23:49   #5
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gizemm
Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2012/13182E 2012/14603 sayılı kararını arıyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

Karar şerhlerimize eklenmiştir:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=14080

Sayın Av. İbrahim Yiğit ve Sayın Av. Cengiz Aladağ'a teşekkürler:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=78094

Saygılar...
Old 14-11-2012, 07:37   #6
Av. Mehmed Emin SAKİN

 
Mesaj Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2012/13182 E. sayılı karar metni.

Alıntı:
Yazan Av. Gizemm
Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2012/13182E 2012/14603 sayılı kararını arıyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

Sayın Av. Gizem, Yargıytay, 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun 26. maddesinin uygulanması gerektiğinden bahsetmiştir. Yeni 5510 sayılı kanunun yürülüğünden önce meydana gelen olayı bu şekilde değerlendirmiştir. Sonuç olarak da bilirkişice hesaplanacak miktardan düşülmesi gereken ödemeler düşülmediği için bozma sebebi yapmıştır. Karar metni aşağıdadır. Saygılarımla...

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi,
Esas: 2012/13182
Karar: 2012/14603
(Karar Tarihi : 13.09.2012)


"Davacı, iş kazası sonucu ölümden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Havva Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalı işverenin tüm, davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava (iş kazası) sonucu (ölüm) nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, Dairemizin önceki uygulamalarına göre maddi zararın belirlenmesi sırasında, Kurumca bağlanan gelirlerin en son peşin değeri düşülerek sonuca gidildiği görülmektedir.

Davanın bu yönüyle yasal dayanağını 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu oluşturmaktadır. Kanunun 55. maddesinde "Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez." hükmüne yer verilmiştir.

Adalet Komisyonu'nun 55. maddesi gerekçesine göre "sosyal güvenlik ödemelerinin, denkleştirme (indirim) işlevi görebilmesi, onun sorumluluğu doğuran olaya sebebiyet verenlere rücu edilebilmesine bağlıdır. Bu kural gereği rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri; teknik arıza, tam kaçınılmazlık hâlindeki ödemeler bu tazminatlardan indirilemez. Bağlanan gelirlerin işçinin kusuru ve kaçınılmazlık gibi nedenlerle rücu edilemeyen kısmı da indirilemez. Bir kısmı rücu edilemeyen miktar dahi denkleştirilemeyeceği gibi, zarar görenin kusuruna (müterafik kusura) yansıyan sosyal güvenlik ödemeleri, tahsis tarihinden sonra meydana gelen sosyal güvenlik ödemelerindeki artışlar, kısmi kaçınılmazlık ve teknik arıza halindeki ödemeler ve benzerleri rücu edilemediğinden bu miktarlar dahi denkleştirilemez."

Öte yandan 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2. maddesine göre "Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları, gerçekleştirildikleri tarihe bakılmaksızın bütün fiil ve işlemlere uygulanır". Dairemizin ve giderek Yargıtayın yerleşmiş görüşleri, Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve geçici işgöremezlik ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesi, Kurumun rücu hakkının korunması ve mükerrer ödemeyi önleme ilkesine dayandığından, kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki, 6098 sayılı Kanunun 55. maddesi de emredici bir hükme yer verdiğinden gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır.

Davaya konu iş kazası (meslek hastalığı), 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce meydana geldiğinden, Kurumca rücu edilebilen peşin değer 506 sayılı Kanunun 26. maddesine göre belirlenmelidir. İşverenin 506 sayılı Kanunun 10. maddesine dayanan sorumluluk hali, kendisinin zamanında bildirimde bulunmamasından kaynaklandığından, hiç kimse kendi kusurundan yararlanamayacağından, bu halde dahi 26. maddeye göre rücu edilebilen miktar kadar indirim yapılması gerekecektir.

Anayasa Mahkemesinin 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E: 2003/10, K: 2006/106 Sayılı kararı ile 26. maddedeki "sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere..." bölümünün Anayasaya aykırılık nedeniyle iptaline karar verilmiştir. 26. maddedeki anılan cümlenin iptali ile Kurumun rücu hakkının yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı ya da hak sahiplerinin hakkından bağımsız basit rücu hakkına dönüşmüş olması karşısında, rücu davasında, ilk peşin değerli gelirin tazmin sorumlularının kusuruna isabet eden miktarla sınırlı şekilde hüküm kurulması gerekir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesinde, açıkça gelirlerde meydana gelen artışların istenemeyeceği belirtilmiştir.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 26. maddeye dayanılarak açılan rücu davalarında artışlar istenemeyeceğine göre, böyle bir ibare bulunmayan 10. maddeye dayanan rücu davalarında da gelirlerdeki artışların istenemeyeceği açıktır. HGK, 19.03.2008 gün ve 2008/10-254 E.-2008/266 K sayılı Kararı da bu yöndedir.

Yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda, Kurumca bağlanan gelirlerin ilk peşin değerinin (ve geçici işgöremezlik ödeneği miktarının) rücu edilebilecek kısmının hesaplanarak, bilirkişi raporunda belirlenen zarar tutarından indirilmesi gerekirken, yazılı şekilde fazla indirim yapılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacının, bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, 13.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi."
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay kararı arıyorum av.tugba Meslektaşların Soruları 2 24-02-2012 11:35
Yargıtay Kararı Arıyorum... tiryakim Meslektaşların Soruları 4 23-02-2012 19:44
yargıtay kararı arıyorum. avukat1980 Meslektaşların Soruları 7 21-02-2011 15:58
yargıtay kararı arıyorum yargıtay 10.ceza dairesi müebbet Meslektaşların Soruları 4 16-12-2010 13:00
Yargıtay Kararı Arıyorum Gamze Dülger Meslektaşların Soruları 3 17-03-2010 09:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03551507 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.