Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Adliye Duvarı Staj ve mesleki dayanışma ilanları, hukuk panel, konferans, toplantı haberleri ve hukukla ilgili her türlü ticari nitelik TAŞIMAYAN duyurular. Tarih içeren aktiviteleri ayrıca Hukuk Takvimize de işleyebilirsiniz.

Yargı Harçları

Yanıt
Old 30-12-2002, 20:46   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Yargı Harçları

(1) SAYILI TARİFE


Yargı harçları

A) Mahkeme harçları:

Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde (3,810,000.- TL.)

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde (7,880,000.- TL.)

3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'da (11,970,000.- TL.)

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan
(4,640,000.- liradan aşağı olmamak üzere) (Binde 1,8)

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda (4,640,000.- TL.)

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde
(7,880,000.- liradan az olmamak üzere) (Binde 1,8)

III- Karar ve ilam harcı:

1. Nispi harç:

a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında
karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu
değer üzerinden (Binde 54)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı
olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya
Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun
izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 9)

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler
(Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 3,6)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9)

e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay ve Yargıtay'ın
tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

Nispi harçlar 7,880,000.- liradan aşağı olamaz.2. Maktu harç:

a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan
davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra
tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında (7,880,000.- TL.)

b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar
taleplerinin reddine dair Yargıtay ve Danıştay kararlarında (16,090,000.- TL.)

c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'ın
icranın tehiri kararlarında (12,840,000.- TL.)

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında (12,840,000.- TL.)

B) İcra ve iflas harçları:

I. İcra harçları:

1. İcraya başvurma harcı (7,880,000.- TL.)

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (7,880,000.- TL.)

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,6)

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,2)

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil
olunan paralardan (Yüzde 9)

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve
sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,6)

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin
3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,8)

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,8)
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,6)

g) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,8)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,6)

4. İdare harçları: (5,560,000.- TL.)
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira, mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

II. İflas harçları:

1. Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (12,840,000.- TL.)

2. Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,6)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9)
C) Ticaret sicili harçları:

I. Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (56,790,000.- TL.)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (162,540,000.- TL.)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (365,760,000.- TL.)

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (28,310,000.- TL.)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (40,400,000.- TL.)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (89,240,000.- TL.)

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (28,310,000.- TL.)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (40,400,000.- TL.)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (89,240,000.- TL.)

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (11,190,000.- TL.)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (16,090,000.- TL.)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (28,310,000.- TL.)
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya
bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından
(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) (3,000,000.- TL.)
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) (9,630,000.- TL.)

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

I. Suret harçları:

a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (770,000.- TL.)
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın
beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (770,000.- TL.)
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (1,440,000.- TL.)
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil) (1,440,000.- TL.)
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak
suretlerden de aynı harçlar alınır.

II. Muhafaza harçları:

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,
muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar (Binde 9)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,5)

III. Defter tutma harçları:

a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 4,640,000 liradan az olmamak üzere
deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,6)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,6)
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (11,970,000.- TL.)
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden (11,970,000.- TL.)

IV. Miras işlerine ait harçlar:

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu
teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,6)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,90)
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler (16,090,000.- T
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yargı bağımsızlığı bahriye Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 7 27-04-2009 08:28
Adli Yargı Mı, İdari Yargı Mı? mehmet sirn Meslektaşların Soruları 4 04-10-2006 12:21
Bakiye ilam harçları kimlerden alınmalıdır? Nusret Hukuk Sohbetleri 4 25-09-2006 23:35
Yargı Bağımsız Mı? Av. Hulusi Metin Meslektaşların Soruları 7 26-12-2005 14:50
2005 Yılı Yargı Harçları Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 03-01-2005 12:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02933788 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.