Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Apartman Yönetimi-Çatı yalıtımı

Yanıt
Old 20-08-2008, 13:52   #1
cmuk

 
Varsayılan Apartman Yönetimi-Çatı yalıtımı

Sayın Meslektaşlarım öncelikle iyi çalışmalar, cevap vereceklere şimdiden teşekkürler,
Müvekkil 35 daireli bir apartmanın 7. katında oturmaktadır. Müvekkilin oturduğu apartmanda an itibariyle çatı yoktur ve yukarısı su almaktadır. Müvekkilin ve diğer 7. kat sakinlerinin daireleri bu durum nedeniyle zarar görmektedir. diğer apartman sakinleri çatının onarılmasına yanaşmamaktadırlar. (bu arada yöneticinin 6 dairesi bir de dükkanı mevcuttur çok masraf yapacağı için o da tamirata yanaşmamaktadır.
1- Apartman projesinde çatı yok ise 7. kat sakinleri apartmana çatı yaptırabilirler mi?
2- Apartman projesinde çatı olup da mevcut değil ise 7. kat sakinleri çatı yaptırıp giderleri diğer sakinlerden talep edebilir mi?
3-Her iki ihtimalde de önce çözüm ve gider tespiti yaptırılıp(Mahkeme kanalıyla) sonra bu tespite göre tamirata mı gidilmeli yoksa önce tamirat yaptırılıp sonra diğer sakinler aleyhine icra takibi mi yapılmalı?
4- Apartmanda kat mülkiyeti ya da kat irtifakı olmasının yapılacak işlemlere etkisi?
Soru biraz uzun ama ilgileneceklere teşekkürler.
Old 20-08-2008, 18:14   #2
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2006/09651
Karar No
: 2007/00192
Tarih
: 25.01.2007

ORTAK YERLERDE TADİLAT
KAT MALİKLERİNİN RIZASI
ANATAŞINMAZIN KORUNMASI
ÖZET:
Kat maliklerinden biri, tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Rıza ve muvafakatin varlığının taraflarca ileri sürülmesi halinde, iddia sahibinin bu iddiasını yazılı belge ile kanıtlaması zorunludur.
Dava dilekçesinde, bahçeye yönelik elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili, dava dilekçesinde müvekkilinin yurt dışında bulunmasından yararlanan davalının, anataşınmazın bahçesini kendi amaçları doğrultusunda kullanıp buraya bir yapı inşa ettiğini, penceresinin önüne asma dikmek suretiyle görüntüsünün kapanmasına neden olduğunu, bahçeye çeşitli sebze ektiğini ileri sürerek, bahçeye dikilen asmanın ve inşa edilen yapının kaldırılmasını, bahçeye sebze ekmek suretiyle yaptığı müdahalenin önlenmesini istemiş, mahkemece anataşınmazın ortak yerlerinden olan bahçenin kullanımı hususunda tarafların daha önce sözlü olarak anlaştıkları gerekçesi ile davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacının bahçeyi kullanması ve orada tesis ve değişiklikler yapması için davalı ile davacı arasında herhangi bir şekilde yazılı belgeye veya muvafakatnameye rastlanmamış, böyle bir belgenin varlığı da ileri sürülmemiştir. Yargıtay uygulamaları uyarınca, 634 sayılı Yasa'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasındaki rıza ve muvafakatin varlığının taraflarca ileri sürülmesi halinde, iddia sahibinin bu iddiasını yazılı belge ile kanıtlaması zorunludur. Davalı taraf iddiasını herhangi bir yazılı belge ile ispatlayamadığından, açıklanan bu duruma ve toplanan delillere göre; davalının, anataşınmazın ortak yerlerinden olan bahçeye yapmış olduğu müdahalenin men'ine, yapının ve asmanın kal'ine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-08-2008, 18:17   #3
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2005/03577
Karar No
: 2005/05583
Tarih
: 30.05.2005

ORTAK YERLERDE DEĞİŞİKLİK
ÖZET:
Ana taşınmazın onaylı projesine göre üstünün çatısız açık teras olduğundan, davacının çatı yaptırmak için yaptığı masrafı kat maliklerinden istemeye hakkı yoktur.
Dava dilekçesinde çatı yapımından doğan 3.000.000.000 TL. alacağın davalılardan arsa payları oranında temerrüt tarihinden itibaren faiz ve masraflarla birlikte tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, ana taşınmazın ortak yerlerinden olan terastan sızan suların davacının bağımsız bölümüne verdiği zararın giderilmesi için yaptırdığı ahşap çatının bedelinin arsa payları oranında davalılardan tahsilini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yapamaz. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, özellikle Alaşehir Belediye Başkanlığının 23.11.2004 gün ve 1447-243 sayılı yazısı içeriğinden, ana taşınmazın onaylı projesinde ana yapının üstünün çatısız açık teras olduğu anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre kat maliklerinden her biri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü olduğu gibi, yukarıda değinilen ikinci fıkra uyarınca da diğer tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde değişiklik yapamayacağı cihetle; davacının, anılan yasa maddesinin buyurucu hükmüne aykırı olarak ortak terasın üstüne yaptırdığı çatının giderlerini diğer kat maliklerinden isteme hakkı yoktur. Bu durumda mahkemece, yasal dayanaktan yoksun olan davacının isteminin reddi gerekirken davanın kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi
Old 20-08-2008, 18:18   #4
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2005/01191
Karar No
: 2005/03537
Tarih
: 12.04.2005

ANATAŞINMAZIN KORUNMASI
ÖZET:
Yağmur sularını sızdıran ve alttaki davacının bağımsız bölümünde hasara yol açan ortak çatının bakımı ve onarımından ve davacının bölümünde oluşan zararın gideriminden, davacı dahil anataşınmazdaki tüm bağımsız bölüm malikleri sorumludur.
Dava dilekçesinde, anataşınmaza yönetici atanması, ortak çatıdaki sorunların ve davacının bağımsız bölümünde oluşan zararın giderilmesi ile taraflar arasındaki muarazanın önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekilleri dava dilekçesinde, müvekkil davacı ile davalıların aynı anataşınmazda bağımsız bölüm maliki oldukları, anataşınmazın yöntemine uygun seçilmiş yöneticisinin bulunmadığını, ayrıca anayapının ortak çatısının bozukluğundan kaynaklanan nemlenmenin davacının bağımsız bölümünde zarara yol açtığını ileri sürerek, anataşınmaza bir yönetici atanmasına, çatıdaki bozuklukların onarılmasına ve buradan kaynaklanan nemlenmeden dolayı davacının bağımsız bölümünde oluşan hasarın giderilmesi ile giderlerinin arsa payları oranında davalılardan tahsiline karar verilmesini istemişler; mahkemece davanın reddine hükmedilmiştir.


Dosyada toplanan bilgi ve belgeler ile gerektirici yasal nedenlere göre, mahkemece anataşınmaza yönetici atanması isteminin reddinde bir isabetsizlik görülmediğinden, davacı vekilinin bu hususa ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı vekilinin, dava konusu edilen diğer hususlar yönünden temyiz itirazlarına gelince;
Mahkemece anataşınmazın yerinde yapılan keşifte dinlenen tanıkların yeminli anlatımları ile bilirkişinin yaptığı inceleme sonunda düzenlediği rapor içeriğinden ve dosyada toplanan diğer tüm bilgi ve belgelerden; tarafların kat irtifaklı anataşınmazda kat irtifak hakkı sahibi olduktan ve bağımsız bölümlerinde oturdukları, anayapının ortak çatısındaki (terastaki) bozukluktan dolayı sızan yağmur sularıyla davacının bağımsız bölümünün salon ve odalarla mutfak tavanlarında nemlenmeler sonucu hasar oluştuğu, çatıdaki bozukluğun (yapım ve işçilik hatalarının) 2.000.000.000 TL.ye, davacının bağımsız bölümündeki zararların da 50.000.000 TL.ye giderilebileceği anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasası'nın "Kat irtifakı sahibinin hakları"nı düzenleyen 17. maddesinin üçüncü fıkrası, kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anataşınmazın yönetiminde kat mülkiyeti hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. Buna göre; somut olayda tarafların kat irtifak hakkı sahibi oldukları anataşınmazda kat mülkiyeti hükümlerinin uygulanacağında kuşku yoktur. Anılan Yasa'nın 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca da bağımsız bölüm malikleri, anataşınmazın bakımına, mimari durumu ile sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Değinilen yasa maddeleri somut olay açısından birlikte dikkate alındığında; yağmur sularını sızdıran ve dolayısıyla alttaki davacının bağımsız bölümünde hasara yol açan ortak çatının (terasın) bakımı ve onarımından, bu bağlamda davacının bağımsız bölümünde oluşan zararın gideriminden -davacı da dahil- anataşınmazdaki tüm bağımsız bölüm malikleri sorumludur. Dava konusu ortak yerdeki bozukluğun başlangıçtan beri var olması (yüklenicinin yapım hatasından kaynaklanması), bu aşamada bağımsız bölüm maliklerine Yasa'nın 19. maddesinin yüklediği sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Elbette ki koşulları varsa bağımsız bölüm maliklerinden her birinin anayapıyı yapan yükleniciye rücu etme hakları vardır.

Şu halde mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar gözönünde tutularak, toplanan kanıtlarla oluşacak sonuç doğrultusunda uyuşmazlığın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-08-2008, 18:19   #5
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2004/10220
Karar No
: 2005/01932
Tarih
: 08.03.2005


Dava dilekçesinde çatı yapılmasına rıza ve onayının alınmış sayılmasına karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın İ… yönünde kabulüne, dahili davalılar bakımından husumetten reddine karar verilmiş; hüküm davacı, davalı ve dahili davalılar Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Hazinesi vekili tarafından temyiz edilmiştir.


YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla gerektirici yasal nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesi hükmüne göre kat malikleri anataşınmazın mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya yükümlü oldukları gibi; kat maliklerinden biri, tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Anayapının terası ortak yer olup, burada bir inşaat ve değişiklik yapılabilmesi için tüm kat maliklerinin rızasının alınmış olması gerekir. Bu rıza, her kat malikinin özgür iradesine dayanmalıdır. Hakim, böyle bir değişikliğe onay vermeyen kat malikinin iradesi yerine geçip, muvafakat etmiş (rıza göstermiş) sayılmasına karar veremez.

Mahkemece, yukarıda değinilen yasa maddesi ile açıklanan esaslar göz önünde tutularak anayapının üstüne -mimari projede açık teras iken- çatı yapılmış olmasına rızası bulunmayan kat malikinin bu değişikliğe muvafakat etmiş sayılması istemine ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 08.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-08-2008, 18:20   #6
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2002/01397
Karar No
: 2002/02783
Tarih
: 19.03.2002

ÖZET:
Hakim, bağımsız bölüm malikinin yerine geçerek, onun adına değişiklik projesine muvafakat etmiş ve projeye aykırı değişikliklere izin vermiş sayılmasına karar veremez.
Dava, davalı kat malikinin proje değişikliğine muvafakat etmiş sayılmasına karar verilmesi istemine ilişkindir.

Dava dilekçesinde, yaygın kat mülkiyeti kurulu bulunan anataşımazda kat maliklerinden hemen her birinin bağımsız bölümünün ön ve arka cephesindeki terası (üstü açık taşlık zemini) genişletip kullanım alanına kattığı, kat malikleri kurulunca, bu değişliklerle ilgili olarak tadilat projesi hazırlattırıp belediyeye onaylattırmak için site yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunda alınan karara 57 kat malikinden 56'sının olumlu oy vermesine karşın, salt 16 nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının olumsuz oy kullandığı ve proje değişikliğine muvafakat etmeye yanaşmadığı ileri sürülerek; bağımsız bölüm maliklerinin kullanımındaki taşlık zemin alanın genişletilmesine yönelik proje değişikliğine davalının hükmen muvafakat etmiş sayılmasına karar verilmesi istenmiştir.

Dosya içindeki belge ve bilgilerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; üzerinde yaygın kat mülkiyeti kurulmuş bulunan anataşınmazda, kat maliklerinin bağımsız bölümlerinin ön ve arka cephelerindeki terasları onaylı mimari projeye aykırı olarak genişletip üstünü ahşap malzemelerle kapattıkları, bunun üzerine kat malikleri kurulunun toplanarak söz konusu değişiklikleri içeren "tadilat projesi" çizdirilip belediyeye onaylattırmak için site yönetim kuruluna yetki verilmesinin kararlaştırıldığı, davalı bağımsız bölüm malikinin bu karara olumlu oy kullanmadığı gibi, değişiklik projesine de muvafakat etmediği anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden her biri anataşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya zorunludur ve tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklikler yaptırılamaz. Bu bağlamda, anataşınmazın mimari projesinde yapılacak değişikliklere de tüm bağımsız bölüm maliklerinin serbest iradeleri ile onay vermiş olması gerekir.

Yasa ile bağımsız bölüm maliklerine tanınan bu hakların kullanılıp kullanılmayacağı ve sözü edilen değişikliklere muvafakat edip etmeyeceği bağımsız bölüm malikinin kendi takdiridir. Hakim, bağımsız bölüm malikinin yerine geçerek, onun adına değişiklik projesine muvafakat etmiş ve projeye aykırı değişikliklere izin vermiş sayılmasına karar veremez.

Mahkemece, yukarıda açıklanan esaslar gözetilerek; davalının değişiklik projesine muvafakat etmiş sayılması istemine ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü ile -istem de aşılarak- "her bir bağımsız bölümün zemin kat teraslarının büyütülmesine izin verilmesine" biçiminde hüküm kurulması,

Ayrıca, dava dilekçesinde, davalıya vasi atanması için dava açılmış bulunduğu bildirilmiş olmakla, mahkemece bu husus (davalının dava ehliyeti) üzerinde re'sen durularak vesayet altına alındığı saptandığında dava dilekçesinin vasiye tebliği ile davaya davalının bu yasal temsilcisine karşı devam olunması gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.03.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-08-2008, 18:26   #7
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2002/01397
Karar No
: 2002/02783
Tarih
: 19.03.2002

ÖZET:
Hakim, bağımsız bölüm malikinin yerine geçerek, onun adına değişiklik projesine muvafakat etmiş ve projeye aykırı değişikliklere izin vermiş sayılmasına karar veremez.
Dava, davalı kat malikinin proje değişikliğine muvafakat etmiş sayılmasına karar verilmesi istemine ilişkindir.

Dava dilekçesinde, yaygın kat mülkiyeti kurulu bulunan anataşımazda kat maliklerinden hemen her birinin bağımsız bölümünün ön ve arka cephesindeki terası (üstü açık taşlık zemini) genişletip kullanım alanına kattığı, kat malikleri kurulunca, bu değişliklerle ilgili olarak tadilat projesi hazırlattırıp belediyeye onaylattırmak için site yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunda alınan karara 57 kat malikinden 56'sının olumlu oy vermesine karşın, salt 16 nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının olumsuz oy kullandığı ve proje değişikliğine muvafakat etmeye yanaşmadığı ileri sürülerek; bağımsız bölüm maliklerinin kullanımındaki taşlık zemin alanın genişletilmesine yönelik proje değişikliğine davalının hükmen muvafakat etmiş sayılmasına karar verilmesi istenmiştir.

Dosya içindeki belge ve bilgilerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; üzerinde yaygın kat mülkiyeti kurulmuş bulunan anataşınmazda, kat maliklerinin bağımsız bölümlerinin ön ve arka cephelerindeki terasları onaylı mimari projeye aykırı olarak genişletip üstünü ahşap malzemelerle kapattıkları, bunun üzerine kat malikleri kurulunun toplanarak söz konusu değişiklikleri içeren "tadilat projesi" çizdirilip belediyeye onaylattırmak için site yönetim kuruluna yetki verilmesinin kararlaştırıldığı, davalı bağımsız bölüm malikinin bu karara olumlu oy kullanmadığı gibi, değişiklik projesine de muvafakat etmediği anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden her biri anataşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya zorunludur ve tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklikler yaptırılamaz. Bu bağlamda, anataşınmazın mimari projesinde yapılacak değişikliklere de tüm bağımsız bölüm maliklerinin serbest iradeleri ile onay vermiş olması gerekir.

Yasa ile bağımsız bölüm maliklerine tanınan bu hakların kullanılıp kullanılmayacağı ve sözü edilen değişikliklere muvafakat edip etmeyeceği bağımsız bölüm malikinin kendi takdiridir. Hakim, bağımsız bölüm malikinin yerine geçerek, onun adına değişiklik projesine muvafakat etmiş ve projeye aykırı değişikliklere izin vermiş sayılmasına karar veremez.

Mahkemece, yukarıda açıklanan esaslar gözetilerek; davalının değişiklik projesine muvafakat etmiş sayılması istemine ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü ile -istem de aşılarak- "her bir bağımsız bölümün zemin kat teraslarının büyütülmesine izin verilmesine" biçiminde hüküm kurulması,

Ayrıca, dava dilekçesinde, davalıya vasi atanması için dava açılmış bulunduğu bildirilmiş olmakla, mahkemece bu husus (davalının dava ehliyeti) üzerinde re'sen durularak vesayet altına alındığı saptandığında dava dilekçesinin vasiye tebliği ile davaya davalının bu yasal temsilcisine karşı devam olunması gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.03.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-08-2008, 18:27   #8
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım yardımcı olacağını düşündüğüm kararlar sunulmuştur. Umarım yardımcı olur. Saygılar
Old 20-08-2008, 18:27   #9
BaharB

 
Varsayılan

Kat Mülkiyeti Kanunu md.19
....
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/8 md.;Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./8.mad.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.
....
md.20
Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
.......
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma,(Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür
.
.......
Old 09-02-2012, 17:37   #10
lowyer

 
Varsayılan

Merhaba sayın meslektaşlarım,
Bu sayfada daha önce benzer konular tartışıldığı için yeni konu açmak istemedim.
Müvekkilin dairesine çatıdan önemli miktarda su sızıntısı ve hasar oluyor. Mahkemeden tespit yaptırarak hasar ve onarım giderlerinin diğer kat maliklerinden tahsili talepli dava açmayı düşünüyorum. Ancak apartmanda 72 daire var.Tüm kat maliklerini taraf göstermek gerekiyor ancak yeni HMK gereği sırf posta pulu gideri ve taraf teşkili konusu dahi çok ürkütücü.
Başka bir yol olabilir mi ?
Önce tespit yaptırıp sadece yöneticiye tebliğ ederek , bu konuda karar alınarak onarılmasını ,olmadığı takdirde dava açılacağını bildirsek, karar alınmazsa yine dava açmak gerekecek

Şimdiden teşekkürler
Old 25-04-2019, 22:35   #11
Av.MustafaCOŞKUN

 
Varsayılan husumet konusu

Alıntı:
Yazan lowyer
Merhaba sayın meslektaşlarım,
Bu sayfada daha önce benzer konular tartışıldığı için yeni konu açmak istemedim.
Müvekkilin dairesine çatıdan önemli miktarda su sızıntısı ve hasar oluyor. Mahkemeden tespit yaptırarak hasar ve onarım giderlerinin diğer kat maliklerinden tahsili talepli dava açmayı düşünüyorum. Ancak apartmanda 72 daire var.Tüm kat maliklerini taraf göstermek gerekiyor ancak yeni HMK gereği sırf posta pulu gideri ve taraf teşkili konusu dahi çok ürkütücü.
Başka bir yol olabilir mi ?
Önce tespit yaptırıp sadece yöneticiye tebliğ ederek , bu konuda karar alınarak onarılmasını ,olmadığı takdirde dava açılacağını bildirsek, karar alınmazsa yine dava açmak gerekecek

Şimdiden teşekkürler

Meslektaşım benzer bir konuda dava açacağım ben de tüm kat malikleri adına yöneticiye husumet yöneltmeyi düşündüm. Siz bu konuda nasıl hareket ettiniz ?

Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
apartman çatı tamiri - genel kurul kararı olmaması - Ortak Gider Av.Ebru Caner Meslektaşların Soruları 36 14-05-2015 09:22
apartman yönetimi sıfatı dündar akergül Meslektaşların Soruları 4 06-02-2008 14:28
Çatı ISI yalıtımı gideri ortak gider mi, çok masraflı lüks gider mi sayılır R.Acar Meslektaşların Soruları 9 06-02-2008 09:56
Apartman Ortak Giderleri ve Çatı İzolasyonu goko35 Hukuk Soruları Arşivi 4 17-07-2006 15:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04217410 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.