Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tasarrufun İptali Davasında Kimi Davalı Olarak Göstermem Gerekiyor ?

Yanıt
Old 02-02-2012, 18:44   #1
tiryakim

 
Mutsuz Tasarrufun İptali Davasında Kimi Davalı Olarak Göstermem Gerekiyor ?

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;
Açacağım tasarrufun iptali davasında kimi yada kimleri davalı göstereceğim konusunda terettüd yaşadım . Bu konuda yardım ederseniz sevinirim.
Olay kısaca şu şekilde ;
1-) Dosya borçlumuz X Şirketi ve X şirketine kefil olan A ve B ' dir.
2-) Dosya borçlumuz X şirketine kefil olan A gayrımenkulunü C ' ye devretmiştir.
Ben bu durumda 6100 Sayılı HMK'ya göre davamı açarken ;
1-) Hem X , hem A, hem B, hemde taşınmazı devralan C' yi mi davalı olarak gösterecem.
Yoksa;
2-) Dosya borçlumuz olan ve taşınmazını akrabasına devreden A ile taşınmazı muvazalı devir alan C ' yi mi tasaruffun iptali davasında davalı olarak göstermeliyim.
Bu konuda tecrübelerinizi varsa elinizde yargıtay kararı varsa paylaşırsanız sevinirim.
Teşekkürler...
Old 03-02-2012, 09:25   #2
yılmazkan

 
Varsayılan

İİK 282 uyarınca bu davalar borçlu ile borçlu ve borçlu ile hukuki işlemde bulunan veya borçlu tarafından kendisine ödeme yapılan kişiler ile bunların mirasçıları, bunlardan başka kötü niyet sahibi 3.kişilere karşı açılabilir.

Esas :2006/6667
Karar:2007/1004
Tarih:19.02.2007

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ise de davetiye masrafı bulunmadığından duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Dava İİK.nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekilince temyiz edilmiştir.

İİK.nun 282. maddesi hükmünce bu Kanunun 11. babındaki (madde 277 ve devamı) iptal davaları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan başka kötüniyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine iptal davası açılabilir. İptal davalarında borçlu ile onunla hukuki muamelede bulunan ve borçlu tarafından ödeme yapılan kimseler ile mirasçıları arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Bunların davada taraf olup olmadığı görevi gereği mahkemece kendiliğinden gözetilir.

Somut olayda borçlu ile hukuki muamelede bulunan Raif Yüksel davada taraf olarak gösterilmemiş, borçlu ile kötüniyetli olduğu ileri sürülen 3. şahıs hakkında dava açılmıştır. Bu durumda, mahkemece borçlu ile hukuki muamelede bulunan dava dışı Raif Yüksel'e dava dilekçesi ile duruşma gün ve saati tebliğ edilmek suretiyle taraf teşkili sağlanıp bildirilmesi halinde delilleri de toplandıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken taraf teşkili sağlanmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre bu aşamada diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 19.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-02-2012, 10:58   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Peki teşekkür ederim ama bu duruma göre benim davayı kime açmam gerekiyor.
Yani ;
Ben bu durumda 6100 Sayılı HMK'ya göre davamı açarken ;
1-) Hem X , hem A, hem B, hemde taşınmazı devralan C' yi mi davalı olarak gösterecem.
Yoksa;
2-) Dosya borçlumuz olan ve taşınmazını akrabasına devreden A ile taşınmazı muvazalı devir alan C ' yi mi tasaruffun iptali davasında davalı olarak göstermeliyim.
Old 06-02-2012, 16:25   #5
Av. Mehmet Aslan

 
Varsayılan

İptale tabi tasarrufu gerçekleştiren A ile C arasında HMK 59-60 hükümleri kapsamında "Mecburî Dava Arkadaşlığı"nın söz konusu olduğu kanaatindeyim. Dava ikisine birden açılmak durumundadır.

Konuyla ilgili Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin de benzer görüşte olduğu bir karar için:


YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
E: 2008/847 K: 2008/3723 T: 03.07.2008
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
E: 2008/847 K: 2008/3723 T: 03.07.2008
Tasarrufun İptali Davasında Husumet Zorunlu Dava Arkadaşlığı Tasarrufun İptali Davalarında Davacının Hakları (2004 Sy M. 277, 283)
Özet: Tasarrufun iptali davası borçlu ile lehine iptale tabi tasarruf yapılan üçüncü kİşiye
karşı açılır. Burada borçlu ile üçüncü kİşi arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Üçüncü kİşi iktisap ettiği malı bir başka kİşiye devretmİş ise, alacaklı bu yeni kİşiye de iptal davası açabilir. Ya da borçlunun ve malı elinden çıkaran üçüncü kİşinin tazminata mahkum edilmesini isteyebilir.

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, davalı şirket aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunamadığını bu nedenle borçlu şirketin adına kayıtlı 34 … 42 plakalı aracını diğer davalı Sertaç'a satışına ilİşkin tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmıştır. Davalı Sertaç davanın reddini istemİştir. Diğer davalı usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmemİş ve cevap vermemİştir. Mahkemece, aracın davadan önce davalı Sertaç tarafından dava dışı 3. bir şahısa satıldığından davanın dinlenme olanağı kalmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmİş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmıştır. Dava İİK'in 277 vd. maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptaline ilİşkindir. İİK'in 277 ve müteakip maddelerine göre tasarrufun iptali davaları borçlu ile lehine iptale tabi tasarruf yapılan 3.kİşiler aleyhine açılır (m. 282). Buna göre iptal davasında borçlu ve 3. kİşi davalı tarafta mecburi dava arkadaşı durumundadırlar, lehine tasarruf yapılan kİşi iktisap ettiği mal veya hakkı bir başka kİşiye devretmİş ise bu durumda davacı isterse devralan aleyhine kötüniyetli 4. kİşi olarak dava açılabilir veya elinden çıkaran borçlu tarafından lehine tasarrufta bulunulan 3. kİşinin tazminata
mahkum edilmesini isteyebilir. (IİK m. 283) Açıklanan yasal, düzenlemeler göz önünde bulundurularak toplanacak deliller sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken somut olayın farklı biçimde yorumlanarak yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne hükmün BOZULMASINA, peşin, harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 03.07.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Özet: Tasarrufun iptali davası borçlu ile lehine iptale tabi tasarruf yapılan üçüncü kİşiye
karşı açılır. Burada borçlu ile üçüncü kİşi arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Üçüncü kİşi iktisap ettiği malı bir başka kİşiye devretmİş ise, alacaklı bu yeni kİşiye de iptal davası açabilir. Ya da borçlunun ve malı elinden çıkaran üçüncü kİşinin tazminata mahkum edilmesini isteyebilir.

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, davalı şirket aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunamadığını bu nedenle borçlu şirketin adına kayıtlı 34 … 42 plakalı aracını diğer davalı Sertaç'a satışına ilİşkin tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmıştır. Davalı Sertaç davanın reddini istemİştir. Diğer davalı usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmemİş ve cevap vermemİştir. Mahkemece, aracın davadan önce davalı Sertaç tarafından dava dışı 3. bir şahısa satıldığından davanın dinlenme olanağı kalmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmİş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmıştır. Dava İİK'in 277 vd. maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptaline ilİşkindir. İİK'in 277 ve müteakip maddelerine göre tasarrufun iptali davaları borçlu ile lehine iptale tabi tasarruf yapılan 3.kİşiler aleyhine açılır (m. 282). Buna göre iptal davasında borçlu ve 3. kİşi davalı tarafta mecburi dava arkadaşı durumundadırlar, lehine tasarruf yapılan kİşi iktisap ettiği mal veya hakkı bir başka kİşiye devretmİş ise bu durumda davacı isterse devralan aleyhine kötüniyetli 4. kİşi olarak dava açılabilir veya elinden çıkaran borçlu tarafından lehine tasarrufta bulunulan 3. kİşinin tazminata
mahkum edilmesini isteyebilir. (IİK m. 283) Açıklanan yasal, düzenlemeler göz önünde bulundurularak toplanacak deliller sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken somut olayın farklı biçimde yorumlanarak yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne hükmün BOZULMASINA, peşin, harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 03.07.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tasarrufun İptali davasında ihtiyadi tedbir kararı alınması ve velayet sorunu av.knel Meslektaşların Soruları 12 29-04-2009 16:03
Tasarrufun İptali Davasında Birden fazla borçlu varsa hepsinden aciz belgesi gerekirm Av. Salim Meslektaşların Soruları 5 17-11-2008 21:52
6183 m.24 Tasarrufun İptali Davasında Kamu Alacağının Kesinleşme Şartı Var Mıdır? Av.Turhan Demiroğlu Meslektaşların Soruları 2 10-05-2008 22:02
eşya davasında davalı olarak davalının anne ve babasının da gösterilmesi husumet itir miss_lawyer Meslektaşların Soruları 1 07-09-2007 12:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03484011 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.