Mesajı Okuyun
Old 30-06-2013, 21:56   #7
icra20

 
Varsayılan

Borçlu hakkında takibin kesinleşmesinden sonra, alacaklı, İİK.nun 78 ve müteakip maddeleri gereğince borçlunun hak, alacak ve malları üzerine doğrudan haciz konulmasını isteyebileceği gibi, İİK.nun 89. maddesi gereğince borçlunun 3. şahıs nezdindeki hak ve alacağının haczi için anılan madde koşullarında üçüncü şahsa 89/l ve 2. haciz ihbarı tebliği suretiyle de üçüncü şahıs nezdindeki hak ve alacağın haczini de talep edebilir. Her iki hal İİK.nun da farklı maddelerde ve farklı düzenlemeye tabi tutulmuş, sebep ve sonuçları ayrı ayrı belirlenmiştir.
Doğmamış alacak için gönderilen birinci haciz ihbarnamesine verilen cevap ile hukuki sorumluluk kalmamaktadır, ancak müzekkere gönderilmesi halinde üçüncü şahsın sorumluluğu ileride doğabilecek alacağın doğum tarihine kadar devam edecektir.