Mesajı Okuyun
Old 07-03-2007, 16:11   #7
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Sayın mutlakadalet bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.Ancak nitelikli hallerin gerçek ağırlaştırıcı neden,neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarındaki ağırlaştırıcı nedenlerin seçimlik ağırlaştırıcı nedenler olduklarını tam olarak idrak edemedim.

Size Bu konuya mesned teşkil eden kararı yazayım:

Daire:2
Tarih:2006
Esas No:2006/8827
Karar No:2007/841
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237 S.TCK.nun 6 (1)-f,86(3).maddeleri
İlgili Kavramlar:SİLAH KAVRAMI,ARTTIRIM MADDELERİNİN UYGULANMASI.

Eşini kasten yaralama suçundan sanık .... yapılan yargılaması sonucunda;MAHKUMİYETİNE dair ... Sulh Ceza Mahkemesi'nce verilen 14.12.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 6.10.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak;
1-Oluşa ve dosya içeriğine göre,sanığın eşi olan mağduru tartışma sırasında yerden aldığı ve ele geçirilemeyen sopa ile yaraladığı ve sopanın 5237 sayılı TCK.nun 6/1,f maddesinde tanımlanan silah kapsamında bulunup bulunmadığının belirlenemediği gözetilmeden,sopanın silahtan sayılarak sanık hakkında hükmedilen cezanın aynı kanunun 86/3-e maddesi ile arttırılması suretiyle fazla ceza tayini,
2-Sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezası ertelendiği halde,5237 sayılı TCK'nun 53.maddesinin 4. fıkrasına aykırı olarak aynı maddenin 1. fıkrasındaki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,
Kabule görede;
5237 sayılı TCK'nun 86.maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinin bir bütün olarak sayıldığı ve her bir bentten dolayı ayrı ayrı arttırım yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı,birden fazla nitelikli halin aynı olayda birleşmesi durumunda mahkemenin temel cezayı tayin ederken bu hususu da göz önünde bulundurabileceği nazara alınarak,sanığın eşine karşı işlediği silahla kasten yaralama suçundan yukarıda belirtilen madde uyarınca bir kez arttırım yapılması gerektiği gözetilmeyerek iki kez arttırım yapılması suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA,25.1.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
N.Baran Ö.R.İmamoğlu A.R.Çınar A.M.Karakaş M.Coşkun