Mesajı Okuyun
Old 01-09-2008, 13:04   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/6816
K. 1995/7367
T. 12.12.1995
• İSTİHKAK DAVASI ( Rehin Sözleşmesi-Üçüncü Kişi Elinde Haciz-Bankanın Deposundan Haczedilen Menkuller-İspat Yükü )
• REHİN SÖZLEŞMESİ ( Bankanın Deposundan Haczedilen Menkuller-İstihkak Davası )
• ÜÇÜNCÜ KİŞİ ELİNDE HACİZ ( Rehin Sözleşmesi-Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası )
• HACZEDİLEN MALLAR ÜZERİNDE REHİN HAKKI ( Malın Üçüncü Kişi Elinde Haczi-İstihkak Davası-İspat Yükü )
2004/m.97,99
743/m.853,864
ÖZET : Haciz bankaya ait depoda yapıldığına dolayısıyla mercimek mahsülü banka elinde haczedildiğine göre borçlunun menkul mal zilyetliğini bankaya devrettiğinin ve davalı banka yararına mahcuzlar üzerinde rehin hakkı tesis edildiğinin kabulu gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı 3. kişi vekili tarafından istenmiş ( ... ) olmakla ( ... )gereği düşünüldü:

KARAR : Dava üçüncü şahsın istihkak iddiasının kaldırılması istemine ilişkindir.

Davalı banka bu davada mahcuzlar üzerinde rehin hakkı bulunduğunu savunmuş, diğer delilleri yanında buna dair rehin sözleşmesine de delil olarak dayanmıştır. Gerçekten, 26.9.1994 tarihindeki haciz bankaya ait depoda yapıldığına, dolayısıyla mercimek mahsulü banka elinde haczedildiğine göre, borçlunun menkul mal zilyedliğini bankaya devrettiğinin, bu şekilde davalı banka yararına mahcuzlar üzerinde rehin hakkı tesis edildiğinin kabulü gerekir ( MK. m. 853 ). Somut olayda mercimekler banka elinde haczedildiği için, bankanın bunların rehin sözleşmesi kapsamında kaldığını ayrıca ispatı gerekmez. Bu bakımdan mercice, ispat külfetinin tayininde yanılgıya düşülerek mahcuz mercimeklerin rehin sözleşmesi kapsamı dışında kaldığı olgusunun benimsenmesi yanlıştır. Kaldı ki borçlu ile banka arasındaki genel kredi sözleşmesinin 9, 10 ve 12. maddeleri gereğince bankanın borçluya ait ( banka elinde bulunan )eşya, mal ve paralar üzerinde hapis ve rehin hakkı bulunduğu gibi, alacak miktarı ile sınırlı olsa da MK.nun 864. maddesi hükmünce bankanın muaccel alacağı sebebiyle borçluya ait mal üzerinde hapis hakkının bulunduğu da kuşkusuzdur.

SONUÇ : Öyleyse davanın reddi yerine yazılı gerekçelerle kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. ( 12.12.1995 )