Mesajı Okuyun
Old 01-09-2008, 09:44   #3
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan Bir çözüm

Sayın "yeshilim",

Bankanın, rehin hakkı itirazı, Yargıtay 12. HD'nin yerleşik görüşüne göre, haciz ihbarnamesine itiraz niteliğindedir. Haciz ihbarnamesine itiraza karşı yürütülebilecek hukuki prosedür ise İİK m.89/4 hükmüne göre ceza ve tazminat davası açmaktır.

Benzer bir konuda açmış olduğum davaya ait dilekçeyi aşağıya aktarıyorum. Faydalı olması dileğiyle...



Alıntı:
İSTANBUL xx. İCRA CEZA MAHKEMESİ
YARGIÇLIĞINA
Alıntı:


ŞİKAYET EDEN : xxx

VEKİLLERİ : Av.Emin Ersel EREN - Av.Hakan EREN

SANIKLAR /
DAVALI : 1- xx


2- xx


3- xx Bankası A.Ş.


KONUSU : (1) ve (2) no’lu sanıkların İİK m.338 hükmü gereğince cezalandırılması, (3) no’lu davalının ise tazminata mahkum edilmesine yönelik talebimiz.

AÇIKLAMALAR :


1. Müvekkilimizin, dava dışı xxx'den olan alacağı sebebi ile İstanbul xx.İcra Müdürlüğü’nün 2007/xx esas sayılı dosyası ile takip yürütülmektedir. Kesinleşen takipte, xx Bankası A.Ş. xx Şube Müdürlüğü’ne xx.2007 tarihinde İİK m.89 hükmüne istinaden haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Davalı banka bu ihbarnameye xx.2007 tarihli yazısı ile yanıt vermiştir. Yanıt, davalı – sanıklardan xx ve xx tarafından imzalanmıştır.

2. Dava konusu yanıtta, takip borçlusunun çeşitli hesapları ve bu hesaplardaki bir kısım mevduat bildirilmiştir. Dava konusu olay, bu hesaplardan xx sayılı hesapla ilgili işlemlerdir.

3. Dava konusu yanıtta xx sayılı hesap bakiyesinin 15.014,73-USD olduğu belirtilmiş; bu bakiyenin 2.100,00-USD’nın takip borçlusunun çek karnelerinden doğan sorumlulukları nedeni ile banka adına rehinli olduğu, bu 2.100,00-USD üzerine haczin, bankanın rehin hakkından sonra gelmek kaydıyla işlendiğini bildirilmiştir.

4. Anlaşılıyor ki takip borçlusu şirket, davalı bankanın xx Şube Müdürlüğü’nden çek karnesi almış; davalı banka da 3167 sayılı Yasa’nın 10. madde hükmüne göre karşılıksız her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü oldukları 435,00-YTL’nin teminatı olarak hesapta bulunan paranın 2.100,00-USD’sini rehin almıştır.

5. Davalı bankanın geçerli bir rehin hakkı olduğundan söz edilse bile, rehin hakkını bu şekilde muğlak – belirsiz bir yöntemle ve takip borçlusunun alacaklılarını zarara uğratacak şekilde kullanması hukuka aykırıdır.




6. Takip borçlusunun karşılıksız çıkabilecek her bir çek yaprağı için 435,00-YTL teminat alma durumunda olan bankanın yazısında, aşağıdaki soruların tümü yanıtsız bırakılmıştır:

a. Takip borçlusu kaç yapraklık çek karnesi kullanmaktadır?

b. Bu çek karnesinden bu güne kadar kaç yaprak kullanılmıştır?

c. Kullanılan çek yaprakları içinde kaç tanesi karşılıksız çıkmıştır?

d. Karşılığı bulunmayan çek yaprakları varsa, bunlardan kaç tanesi için hamiller 3167 sayılı Yasa’nın 10. madde hükmüne göre asgari ödeme tutarını talep etmiştir?

e. Davalı banka, takip borçlusu için bugüne kadar 3167 sayılı Yasa’nın 10. madde hükmüne göre herhangi bir ödeme yapmış mıdır?

f. Ödeme yapılmışsa bunun toplam meblağı ne kadardır?

İşte bu ve bunun gibi soruların tümünü yanıtsız bırakan banka, takip borçlusunun mevduatının 2.100,00-USD’lik kısmını önce kendisine ayırmış, haczi kalan meblağ üzerine işlemiştir.

Davalı bankanın, gerçekleşip gerçekleşmediği belli dahi olmayan bir risk için icra müdürlüğüne göndermesi gereken bir meblağ üzerinde rehin hakkı olduğunu iddia etmesi hukuka aykırıdır.

Geçerli bir rehin hakkından söz edilebilmesi için, bu hakkı ortaya koyan belgelerin ve rehin hakkını meşru kılacak bir rizikonun belgelenmesi şarttır. Aksi takdirde, banka keyfi davranmış sayılacaktır.

7. Bankanın, haciz ihbarnamesine verdiği yanıtta rehin hakkı ileri sürmesi ihbarnameye itiraz niteliğindedir. Bu nedenle mahkemenizde, bu itirazın aksini ispatlamak üzere sanıkların cezalandırılması, bankanın ise zarar miktarı olan 2.100,00-USD’nin Borçlar Yasası’nın m.83 hükmüne istinaden fiili ödeme günü karşılığı Türk lirası tazminata mahkum edilmesi talebi ile dava açmaktayız.

SONUÇ VE İSTEM : Yargılamanın yapılarak:
  • Sanıklar xx ve xx'in İcra ve İflas Yasası’nın m.89/4 yollaması ile 338. madde hükmünce cezalandırılması,
  • Davalı xx Bankası A.Ş.’nin ise fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla zarar miktarı olan 2.100,00-USD’nin Borçlar Yasası’nın m.83 hükmüne istinaden fiili ödeme günü karşılığı Türk lirası tazminata mahkum edilmesi,
  • Tazminata 17.12.2007 tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 2 ve 4-a madde hükümlerince faiz işletilmesi,
  • Yargılama giderlerinin sanıklara ve davalıya yükletilmesi saygılarımızla talep olunur.

Şikayetçi vekili
Av.Hakan EREN