Mesajı Okuyun
Old 05-09-2006, 13:19   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Özel Hastaneler Yönetmeliği 2.sayfa

Özel Hastaneler Yönetmeliği 2.sayfa

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TIBBİ DONANIM VE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR

TIBBİ DONANIM

Madde 43 - Özel hastanelerde bulundurulacak tıbbi araç ve gereçlerin asgari sayıları ve türleri EK - 4'de gösterilmiştir.

BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR

Madde 44 - Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların türleri ve asgari miktarları EK - 5'de gösterilmiştir.

EK - 5'de gösterilen ilaçların yerine aynı bileşimde veya aynı etkiye sahip başka muadil ilaçlar bulundurulabilir.

Özel hastane eczanesinde, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenen listedeki ilaçların, tıbbi madde ve malzemenin bulundurulması da şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM : ÖZEL DAL HASTANELERİNİN ALT YAPI STANDARTLARI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

Madde 45 - Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin doğum için ayrılmış kliniklerinde, bu Yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

a) Doğum yapacak her hasta için ayrılmış bir bebek yatağı bulunması,

b) On doğum yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on doğum yatağı için de iki adet olmak üzere yenidoğan yoğun bakım yatağı ayırılması,

c) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması,

d) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması, şarttır.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

Madde 46 - Ruh sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek özel dal hastanelerinin ve genel hastanelerin bu hastalara ayrılmış kliniklerinin, bu Yönetmelik ile öngörülen asgari standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir:

a) Hastaların dinlenmelerini sağlamak üzere kent dışında, yeteri derecede geniş bir alanda kurulmaları ve etraflarının çevrilmiş olması şarttır. Bu şartlar mevcut ise, kent içinde ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi veya bir özel hastane bünyesinde ruh sağlığı ve hastalıkları kliniği açılmasına izin verilebilir. Bina veya binalar, hastaların özelliklerine göre, ayrı ayrı kalmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir.

b) Başka hastaları da tedavi eden özel hastanelerin akıl ve ruh hastalarına ayrılan klinikleri ayrı binalarda kurulur ve bu binaların etrafında kendilerine özgü ve hastanenin öteki bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeler bulunur.

c) Akıl ve ruh hastalıklarına ayrılan binaların duvar, pencere, kapı, karyola ve yatak takımları ile diğer bölümleri, hastaların kaçmalarına, kazaya veya zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılır.

d) Gündüzün de yatakta kalan veya kendisine ve başkasına zarar verebilecek olan ve özel tedavi gerektiren hastalara durumlarına uygun ayrı odalar tahsis edilir. Bu tür hastaların odalarında elektrik anahtarı ve prizi bulunamaz.

e) Akıl ve ruh hastalarının gündüz birlikte bulundukları odalarda, hasta başına en az iki metrekare alan ayrılır.

f) Uğraşı tedavisi uygulanan akıl ve ruh hastaları için her özel hastanede, uygun ve yeterli açık ve kapalı çalışma yerleri bulundurulur.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI HASTANESİ

Madde 46/A - (Ek madde: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./22. md.)

Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları için ayrılmış kliniklerinde, bu Yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

a) Enfeksiyon hastalıkları için ayrılmış poliklinik odasında tuvalet ve lavabo bulunması veya poliklinik katında an az bir adet tuvalet ve lavabonun bulaşıcı hastalığı olan hastalara ayrılması,

b) Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde, bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavabosu bulunan en az bir oda ayrılması,

c) Enfeksiyon kliniğinde kullanılan salgı ve boşaltım kaplarının dezenfeksiyonu için özel bir bölüm ayrılması,

d) Enfeksiyon hastalığı olan hastaların yemek kaplarının dezenfeksiyonu için özel bir bölüm ayrılması, zorunludur.

DİĞER ÖZEL DAL HASTANELERİ

Madde 47 - (Değişik madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./14.mad) *1* Diğer uzmanlık dallarında açılmak istenen özel dal hastanelerinin taşıması gereken asgari standartlar Komisyon'un görüşü alınarak belirlenir. Belirlenen standartlar doğrultusunda ruhsatlandırma işlemleri yapılır.

ALTINCI BÖLÜM : TIBBİ KAYIT VE ARŞİV, FATURALANDIRMA VE HASTAYA VERİLECEK BELGELER

TIBBİ KAYIT

Madde 48 - Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur.

Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahedeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır.

Hasta dosyası içerisinde, asgari olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:

a) Hasta kabul kağıdı,

b) Tıbbi müşahede ve muayene kağıdı,

c) Hasta tabelası,

d) Derece kağıdı,

e) Röntgen istek kağıdı ve tetkik raporları,

f) Laboratuar istek kağıdı ve tetkik raporları,

g) Ameliyat kağıdı,

h) Hastanın muayene istek formu,

ı) Çıkış özeti,

i) (Ek bend: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./23. md.) Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 01/08/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu.

TIBBİ ARŞİV VE BAKANLIĞA YAPILACAK BİLDİRİMLER

Madde 49 - Özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adli vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbi ve idari işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adli mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezi tıbbi arşiv kurulması zorunludur.

İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır.

Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arşiv belgeleri, bir tutanağa bağlanarak müdürlüğe teslim edilir.

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından kurulacak kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

KAYITLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA TUTULMASI

Madde 50 - Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi ihtiyaca göre bilgisayar ortamında tutulabilir. Bu amaçla bilgisayar çıktılarının önceden boş olarak bir sistem dahilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.

Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmi taleple istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.

Bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz.

HASTANE FATURALARININ DÜZENLENMESİ

Madde 51 - Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için fatura düzenlenmesi zorunludur. Hastane faturalarında muayene ücreti, tetkik ve tahlil bedelleri, yatak ücreti, ilaç bedelleri, ameliyat ücreti ile hastalara kullanılan protez - ortez, sarf malzemeleri ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler dökümlü olarak ve birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi de faturaya eklenir.

( Mülga fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./24. md.)

Özel hastanelerde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ile ayrıca verilen içecek, gazete, kitap, telefon konuşması ve benzeri ihtiyaçlar için alınacak ücret, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamaz.

HASTALARA VERİLECEK BELGELER

Madde 52 - Özel hastaneler, hastalar tarafından istenildiğinde, aşağıda belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste,

b) Adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile röntgen filmleri,

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış özeti.

YEDİNCİ BÖLÜM : YATAK SINIFLARI, GÜNDELİK YATAK ÜCRETLERİ, KIYAFET VE KİMLİK KARTI, REKLAM VE TANITIM

YATAK SINIFLARI

Madde 53 - Özel hastanelerde; özel, birinci sınıf ve ikinci sınıf hasta odaları ile yoğun bakım hizmetlerinin gereklerine göre kuvöz, prematüre devamlı bakım, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yoğun bakım ile steril oda yatakları bulunur.

(Değişik fıkra: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./15.mad) *1* Özel oda; tek yataklı, suit odalı, buzdolabı, televizyon, telefon ve hasta refakatçisinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, müstakil banyolu, lavabolu, müstakil tuvaleti olan, Birinci sınıf oda; tek yataklı, müstakil tuvaletli ve lavabolu, tuvalet ile lavabodan ayrılmış banyosu olan ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik donanımı bulunan, İkinci sınıf oda; iki yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen, müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayrılmış banyo bölümü olan, hasta odalarıdır.

GÜNDELİK YATAK ÜCRETİNİN KAPSAMI

Madde 54 - Özel hastanelerde yatan hastalardan yatak sınıflarına göre gündelik yatak ücreti alınır. Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik ve rutin hemşirelik bakımı hizmetleri dahildir.

GÜNDELİK YATAK ÜCRETLERİ

Madde 55 - Özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, Bakanlık nezdinde oluşturulan ücret tespit komisyonu tarafından, 6 ncı, 7 nci ve 53 üncü maddelerde öngörülen hastane gruplarına ve yatak sınıflarına göre, ertesi yılbaşından geçerli olmak üzere Aralık ayında, alt ve üst sınırları belirtilmek suretiyle tespit olunur ve Bakanlıkça ilan edilir. Bakanlıkça gerek görüldüğünde, yıl içinde de gündelik yatak ücretlerinin alt ve üst sınırları tekrar belirlenebilir. Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas alınır.

Özel hastaneler, Bakanlıkça ilan olunan gündelik yatak ücretinin alt ve üst sınırlarını geçmemek kaydıyla gündelik yatak ücretlerini kendileri tespit ederler. Özel hastanelerin, bu suretle belirledikleri gündelik yatak ücretlerini, en geç 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirmeleri zorunludur.

Ücret tespit komisyonu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıdaki üyelerin katılımı ile toplanır:

a) Genel Müdür,

b) Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri,

c) Maliye Bakanlığından bir temsilci,

d) Rekabet Kurumundan bir temsilci,

e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından bir temsilci,

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci,

g) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinden seçilecek bir temsilci,

h) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci.

Toplantı tarihi ve yeri üyelere onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilir. Ücret Tespit Komisyonunun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

FAKİR VE MUHTAÇ HASTALARIN TEDAVİSİ

Madde 56 - Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kaydıyla, yatakların %3'ü fakir ve muhtaç hastaların tedavisi için ayrılır ve bu sayı ruhsatlarında gösterilir.

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./25. md.) Ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile acil olarak müracaat eden ve başka bir kuruma nakli tıbben mümkün olmayan fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır.

Bu hastalara ait bilgiler, EK - 8'de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna uygun olarak doldurulur ve üç ayda bir müdürlüğe gönderilir.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

Madde 57 - Özel hastaneler, Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, müdürlüğün uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile koruyucu sağlık hizmetleri verebilirler.

GÜVENLİK MAKAMLARINA BİLDİRİM

Madde 58 - Durumundan şüphe edilen ve kimliği belli olmayan hastalar ile adli vakalar, ilgili mevzuat uyarınca derhal güvenlik makamlarına bildirilir.

KIYAFET VE KİMLİK KARTI

Madde 59 - Özel hastanede çalışan bütün personelin, hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giymesi zorunludur.

Bütün personelin yakasına, personelin adını, soyadını, mesleğini ve unvanını belirten ve mesul müdürlükçe onaylanmış olan fotoğraflı bir kimlik kartı takılması şarttır.

BİLGİLENDİRME VE TANITIM *1*

Madde 60 - (Değişik madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./16.mad) *1* Özel hastaneler; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatında kayıtlı ismi dışında başka bir isim kullanamazlar.

Özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.

Özel hastaneler; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.

Özel hastaneler tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.

DİNİ ÖDEVLERİN YAPILMA ŞEKLİ

Madde 61 - Özel hastanelerde, hastaların dini gereklerini yerine getirebilecekleri mekan ayrılabilir. Agoni halindeki hastaların dini hizmetlerden faydalanmaları için Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca gereken tedbirler alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM : DENETİM, FAALİYET DURDURMA, RUHSATIN GERİ ALINMASI, YASAKLAR, MÜEYYİDELER, GRUP VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ VE DEVİR

DENETİM

Madde 62 - Özel hastaneler; müdürlük ekipleri tarafından, şikayet ve soruşturma ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişliğince yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, EK - 2'de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir.

Denetim sonucunda ortaya çıkan ve özel hastanenin denetim defterine kaydedilen ve ayrıca bir rapor ile Bakanlığa bildirilen; kayıtlardaki ve personel, tıbbi donanım, ilaç, tesis ve bina standartlarındaki eksiklikler ile hastane hizmetlerinde ve bu Yönetmelik ile öngörülen diğer şartlar bakımından tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarfında giderilmesi, Bakanlık tarafından özel hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir.

Belirlenen süreler içerisinde eksikliklerinin ve usulsüzlüklerinin giderilmediği tespit edilen hastanelerin, eksiklik ve usulsüzlüklerin niteliğine göre bir kısmında; şayet, bunların hastaların tedavi ve istirahatini de olumsuz etkilediği tespit edilir ise tamamında, geçici olarak faaliyeti ilgili Valilikçe durdurulur.

HASTANENİN BİR KISMINDA FAALİYETİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

Madde 63 - 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;

a) Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında kadrolu uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar;

b) Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki kliniklerin tıbbi donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar;

c) (Değişik bend:03/03/2004-25391 S.R.G. Yön./4.mad) *1* Ruhsatında belirtilen klinik veya merkezlerden başka klinik veya merkez açıldığı takdirde, ilave edilen klinik veya merkezlerin işlemleri tamamlanıncaya kadar;eksikliği tespit edilen birime münhasır olmak üzere, özel hastanenin faaliyeti ilgili Valilikçe geçici olarak durdurulur.

HASTANENİN TAMAMINDA FAALİYETİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

Madde 64 - 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;

a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmazsa veya mesul müdür izinsiz olarak kendi isteği ile bir haftadan fazla hastaneden ayrılırsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar;

b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi ve bütün laboratuvarlar ile hastanenin grubunun gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması veya ilgili mevzuat gereğince uzman tabip sorumluluğunda ruhsatlandırılması gereken ünitelerde ve laboratuvarlarda sorumlu uzman tabibin bulunmaması halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar;

c) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgari sağlık personeli bulunmaması halinde, personel eksikliği giderilinceye kadar; özel hastanenin tamamında ilgili Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur.

RUHSATIN GERİ ALINMASI

Madde 65 - Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları denetim formunda belirlenen süreler içerisinde giderilmediği için ilgili Valilikçe faaliyeti geçici olarak durdurulduğu halde, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç altı aya kadar noksanlıklarını gidermeyen veya tamamında veyahut bir kısmında geçici olarak faaliyeti durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden özel hastanelerin ruhsatı Bakanlıkça geri alınır.

Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veyahut ruhsatın geri alınması hallerinde, mevcut hastalar müdürlük tarafından tespit edilir. Bu hastaların tedavilerinin tamamlanmasından veya diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur.

YASAKLAR

Madde 66 - Bu Yönetmelik kapsamındaki hastane ve kişiler için yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Özel hastaneler, Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmadıkları sürece hasta kabul ve tedavisi yapamazlar.

b) Tabipler ve diğer kişiler tarafından, mevzuatın öngördüğü şartlar bulunmaksızın hasta yatırılmak üzere özel yerler açılamaz.

c) Tabipler, muayenehane veya oturdukları yerlerin bir bölümünü hasta yatırmak suretiyle tedavi yapmaya tahsis edemezler.

d) (Değişik bend:03/03/2004-25391 S.R.G. Yön./5.mad) *1* Özel hastaneler, ruhsatlarında belirtilen hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları ile ilgili hizmet ve yapısal fonksiyonlarında Valilikten izin almaksızın değişiklik yapamazlar.

e) Hastalara ayrılan bölümlerde hizmet gereklerine göre görevli personel dışındaki kişiler, geçici veya sürekli olarak ikamet edemezler.

f) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amacı dışında faaliyet gösteremezler ve dışarıya ilaç satamazlar.

g) Mesul müdürler, 17 nci maddedeki usul ve esaslara uymaksızın özel hastaneyi terk edemezler.

h) Özel hastaneler, alt ve üst sınırları Bakanlıkça belirlenen gündelik yatak ücret tarifesine aykırı tarife uygulayamazlar.

ı) (Değişik bend:03/03/2004-25391 S.R.G. Yön./5.mad) *1* Özel hastaneler, ruhsatlarında belirtilen yatak sayılarında, Bakanlıktan izin almaksızın değişiklik yapamazlar ve ruhsatlarında yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar.

MÜEYYİDELER

Madde 67 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idari müeyyideler ile bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununda müeyyide öngörülen diğer hallerde ise, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen idari ve cezai müeyyideler uygulanır.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 68 - (Değişik madde: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./26. md.)

Bu Yönetmelik uyarınca türleri belirlenen ve bu şekilde Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin, tür değişikliği talebinde bulunmaları veya değişiklik yapıldığının denetimlerde tespit edilmesi halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen ruhsatlandırma işlemleri tekrar yaptırılır.

ÖZEL HASTANENİN DEVRİ

Madde 69 - Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden ruhsatname düzenlenir.

Özel hastanelerin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde ise, bu Yönetmeliğe göre yeniden ruhsat alınması şarttır.

(Değişik fıkra: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./17.mad) *1* Devir alan kişi, devirden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar, özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğu devam eder. Devir işlemleri, en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Devir işlemlerinin altı ay içerisinde sonuçlandırılmaması halinde, hastanenin tamamında faaliyet geçici olarak valilikçe durdurulur.

Kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere yapılacak hastane devirlerinde de bu madde hükmü uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./19.mad) *1* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinin (a) bendine, 19 uncu maddesine,10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasına bir yıl içerisinde,

b) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendine, 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine, 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına, 23 üncü maddesine, 25 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 71 inci maddesine altı ay içerisinde, uygunluklarını sağlarlar.

Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./29. md.)

Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yeralan kriterlere ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak Tebliğ'e göre, Komisyonun kararı üzerine Bakanlıkça gruplandırılırlar.

Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, en son ücret tespit tarihi esas alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca her yıl belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi (TEFE)'ndeki bir yıllık artış oranları gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenir ve belirlenen gündelik yatak ücretleri bir yıl geçmeden artırılamaz.

Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmeliğin yayımından sonra ruhsatlandırılacak özel hastaneler ile bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsatlandırılmış olan özel hastanelerde yeni ünite ilavesi sebebiyle meydana gelecek yatak sınıfı değişikliklerinde gündelik yatak ücretleri, emsal hastane gündelik yatak ücretleri gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./19.mad) *1*

Ek Madde 1 - (İlave madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./18.mad) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastaneler, bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci ve 9 uncu maddelerine,

b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına,

c) 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına,

d) 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, hasta katlarındaki koridor genişliği hariç olmak üzere iki metre şartına,

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine,

f) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve sadece bodrum katta olmak şartına, uymak zorunda değildirler.

Birinci fıkrada belirtilen özel hastanelerden 31 inci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye taşımaya elverişli bir asansörü mutlaka bulunmak kaydıyla; binada, ikinci asansör yapılmasının statik ve mimari açıdan sakıncalı olduğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptırma zorunluluğu aranmaz.

Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen özel hastanelerin, 69 uncu maddeye göre devri suretiyle ruhsatlandırılmalarının söz konusu olması halinde de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uygulanır.

HASTA HAKLARI

Madde 2 - (İlave madde: 28/05/2004 -25475 S.R.G. Yön./18.mad) Özel hastaneler, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

YÜRÜRLÜK

Madde 70 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 71 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

** Ekler için 27/03/2002 tarih ve 28/05/2004 tarihli Resmi Gazetelere bakınız**