Mesajı Okuyun
Old 05-09-2006, 13:18   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Özel Hastaneler Yönetmeliği

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 27/03/2002

Resmi Gazete Sayısı: 24708

BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, gruplandırılmasına, gruplarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 - (Değişik fıkra:14/01/2004 - 25346 S.RG. Yön. 1. md.) Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerine ait hastaneleri kapsar.

Bu Yönetmeliğe tabi olmayan yataklı tedavi kurumlarının açılma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumları ile diğer durum değişikliklerinin ilgili kamu tüzel kişilerince Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

f) Özel hastane: Bu Yönetmelik kapsamına giren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan tedavi kuruluşlarını,

g) Komisyon: 10 uncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu,

h) (Değişik bend: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./2. md.) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş olan uzmanlık alanlarını,

ı) Ruhsat: Özel hastanelerin faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,

i) (Ek bend: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./2. md.) Kadrolu uzman tabip/Kadrolu tabip: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda veya ilgili mevzuata göre başkaca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmayıp, özel hastanede iş akdine dayalı olarak tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabip veya tabibi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : ÖZEL HASTANELERİN TÜRLERİ, TEMEL ÖZELLİKLERİ VE GRUPLANDIRILMASI

TÜRLER

Madde 5 - Özel hastaneler, faaliyet alanlarına, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donanımlarına ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısına göre, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir.

GENEL HASTANELER

Madde 6 - (Değişik madde: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./3. md.)

Bu Yönetmelik ile asgari olarak öngörülen bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz; birden fazla uzmanlık dalında sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı olup hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım üniteleri, radyoloji laboratuvarı ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen hastane gruplarına göre biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunan, tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir.

Genel hastaneler; aşağıda belirtilen asgari standartlar ve Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ'de belirlenen puanlama kriterleri esas alınarak, aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

a) (Değişik bend: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./1.mad) *1* A-1 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan, en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgarî standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgarî radyoloji ünitesi ile biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.

b) A-2 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az otuz olan ve en az dört farklı dahili ve dört farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan bir veya birden fazla teşhis ve tedavi birimini ve radyoloji ünitesi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.

c) A-3 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az on olan ve en az iki farklı dahili ve iki farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştıran ve radyoloji ünitesi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarını bünyesinde bulundurmak suretiyle muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren genel hastanelerdir.

Özel hastanelerin, bu madde uyarınca gruplandırılması ve bunda esas alınacak puanlama kriterleri, Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.

ÖZEL DAL HASTANELERİ

Madde 7 - (Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./4. md.) Özel dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde kadrolu en az iki uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, gelişmiş teknolojik donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler ve laboratuvarlar ile acil ünitesi ve radyoloji laboratuvarı bulunan ve tam gün faaliyet gösteren en az on yatak kapasitesi olan özel hastanelerdir.

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./4. md.) Özel dal hastanelerinin faaliyet göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gereklerine göre, 6 ncı maddedeki esaslar gözönüne alınmak suretiyle (A-1), (A-2) ve (A-3) grubu olarak gruplandırılma kriterleri Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile; bunların acil ünitelerinin taşıması gereken asgari standartlar ve gruplarına göre bulunması gereken laboratuvarlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe ek olarak yayımlanır.

İKİNCİ KISIM : KURULUŞ VE BİNA ALT YAPI STANDARTLARI

BİRİNCİ BÖLÜM : YER SEÇİMİ, ÖN İZİN VE BİNA DURUMU

YER SEÇİMİ

Madde 8 - Özel hastaneler; imar ile ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olan, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak, ulaşım şartları özel olarak incelenmiş ve bu durum İl Trafik Komisyonu raporu ile belgelenmiş olup 02/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen asgari genişlikte olan, 01/07/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğine göre yeterli otopark yeri ayrılan ve fen, sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun ve yeterli yeşil alana sahip bulunan alanlarda kurulabilir.

ÖN İZİN

Madde 9 - Ön izin için; hastane yerleşiminin projesini hazırlayan mimar; özel hastane belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye, şayet, mücavir alan dışında ise Valilik tarafından onaylanmış 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı; 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve mühendislik hizmetlerini gösterir projeler ile birlikte müdürlük kanalıyla Bakanlığa başvurulur.

İmar ile ilgili mevzuata uygun olarak, birinci fıkrada belirtilen yetkili mercilerce projeler onaylandıktan sonra, özel hastane yapılacak yerin 8 inci maddedeki şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde, Bakanlıkça ön izin verilir.

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./5. md. ) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi, ruhsat yenileme, yeniden ruhsat, tadilat ve ilave ruhsat taleplerinde ve ruhsatlı hastanelere ilave bina inşa edilmesi halinde de bu hüküm uygulanır. Başka amaçla inşa edilmiş binaların özel hastane binasına dönüştürülmesi halinde, dönüştürme ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan ön izin alınması zorunludur.

(Ek fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./5. md.) Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usulsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

BİNA DURUMU

Madde 10 - (Değişik madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./2.mad) *1*

Özel Hastanelerin;

a) Özel Hastane projesi ile Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,

b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına dönüştürülen ve bu hali ile yapı kullanma izin belgesi alan binalarda,

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde belirtilen diğer şartları taşıyan fakat, yapı kullanma izin belgesi olmamakla birlikte mahalli belediyeden, "binanın bulunduğu arsanın 1/5000 ölçekli nazım planında sağlık alanına alındığı, 1/1000 ölçekli plan onaylandığında da hastane için yapı kullanma izin belgesi verileceği" yönünde yazılı belge alınan binalarda, kurulması zorunludur.

Özel hastanenin tıbbî hizmet birimleri; tıbbî hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.

Özel Hastaneler, hastaların sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve sağlık hizmetlerinin mahiyeti ile bağdaşmayacak işyerlerinin bulunmadığı müstakil giriş ve/veya girişleri olan binalarda faaliyet gösterebilir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.

Ancak, hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çicekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.

Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında olan ve yalnızca çocuk yaş grubuna yönelik hizmet veren özel dal hastanelerinde, yukarıdaki fıkralara uygun olmak şartıyla; 31 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine, sedye geçişini engellememek kaydıyla ikinci fıkrasında belirtilen koridor genişliğine ve üçüncü fıkrasındaki iki asansör bulunması şartına uyulmak zorunda değildir.

İKİNCİ BÖLÜM : ÖZEL HASTANELER TEKNİK KOMİSYONU

KOMİSYONUN TEŞKİLİ

Madde 11 - Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları, gruplandırılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu oluşturulur.

Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir.

Komisyon, Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;

a) (Değişik bend: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./3.mad) *1* Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden klinik şefi veya şef yardımcısı veyahut başasistan olmak üzere, cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reaminasyon dallarından birer kişi;

b) Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

c) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

d) (Değişik bend:14/01/2004 - 25346 S.RG. Yön. 2. md.) Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından bir mimar veya bir inşaat mühendisi

e) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,

f) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci, olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

Özel dal hastanesi ile ilgili işlem yapılan hallerde, özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır. Bu üye ile (a) ve (f) bendlerinde belirtilen üyeler Bakanlıkça seçilir ve ayrıca birer yedek üye belirlenir.

Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Seçilmiş üyelerden kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın üç defa üst üste toplantılara katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine Bakanlıkça aynı nitelikleri taşıyan yeni bir üye seçilir.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ

Madde 12 - Komisyon; ihtiyaca ve Bakanlığın daveti üzerine Başkan tarafından önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır. (Değişik cümle: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./7. md.) Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.

Komisyon, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.

Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

Komisyon, gerektiğinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, asıl veya yedek üyelerden alt komisyonlar oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BAŞVURU VE RUHSATA ESAS BELGELER, BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE RUHSATLANDIRMA

BAŞVURU VE RUHSATA ESAS BELGELER

Madde 13 - Özel hastaneler, Bakanlığın izni ile açılır ve ruhsatlandırılır. Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmeliğe göre hangi tür özel hastane açacaklarını da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe başvururlar.

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,

b) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler,

c) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,

d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin noter tasdikli bir örneği,

f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,

g) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,

h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği,

ı) (Değişik bend: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./4.mad) *1* Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili ayrı ayrı olmak üzere;

1) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair noter tasdikli mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmeleri,

2) Türkiye'de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,

3) Resmî veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

5) Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,

6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

7) Adlî sicil kaydı,

8) Tabip odası kayıt belgesi,

j) 42 nci madde uyarınca hazırlanmış olan üç nüsha iç hizmet yönergesi,

k) Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

l) (Değişik bend: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./8. md.) Başvuru dosyasının Komisyonun incelemesine sunulması aşamasında ibraz edilmek üzere; EK-3'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden Müdürlükçe onaylanmış liste ve uzman tabip ve tabiplerle yapılmış olan sözleşmelerin aslı veya noter tasdikli örneği,

m) EK - 4'e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,

n) EK - 5'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi.

BAŞVURUNUN MÜDÜRLÜKÇE İNCELENMESİ

Madde 14 - 13 üncü maddeye göre yapılan başvuru, müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve noksanlıklar var ise, özel hastane açma talebinde bulunanlara bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise, başvuru dosyası valilik yazısı ekinde Bakanlığa gönderilir.

Aşağıdaki belgeler de Bakanlığa gönderilen evraka eklenir:

a) İl Sağlık Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbi ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbi donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu,

c) Müdürlük ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce EK - 9'a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.

RUHSATLANDIRMA

Madde 15 - Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafından 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasının uygun bulunması halinde, özel hastaneye Bakanlık tarafından özel hastane ruhsatnamesi düzenlenir. Ruhsatlandırılması uygun görülmeyen dosyalar, eksiklikleri giderilmek üzere müdürlüğe iade edilir.

Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten başlayarak altı ay içinde hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanelerin ruhsatının hükmü kalmaz ve ruhsatname Bakanlıkça geri alınır.

(Ek fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./9. md.) Özel hastanelerin ruhsatlandırılma işlemleri, özel hastanenin fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(Ek fıkra: 03/03/2004 - 25391 S. R.G. Yön./2. md.) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış Özel hastanelerin branş ilaveleri işlemleri Valilik tarafından yapılarak ruhsata işlenmek üzere Bakanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : PERSONEL STANDARTLARI

MESUL MÜDÜR

Madde 16 - Özel hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür. Özel dal hastanelerinin mesul müdürlerinin, hastanenin ana faaliyet alanı ile ilgili uzmanlık dalından bir uzman tabip olması şarttır.

Özel hastanenin Bakanlık ve müdürlük ile ilgili bulunan bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede muhatap, mesul müdürdür.

Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

a) 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye'de sanatını yapmaya mezun olmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) (Değişik bend: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./10. md.; Değişik bend: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./5.mad) *1* Türkiye'de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,

d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapse mahkum veya 21/05/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39 uncu maddeleri uyarınca mesul müdürlükten yasaklı olmamak,

e) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak.

Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar.

MESUL MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 17 - Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,

b) Gerektiğinde, ruhsatlandırma ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

c) Özel hastanenin ruhsatlandırılmasından sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup ve tür değişikliklerini müdürlüğe bildirmek,

d) Özel hastane adına belge onaylamak,

e) Bakanlık ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yazışmaları yürütmek,

f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlarını korumak ve geliştirmek,

g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılması gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi ve genetik hastalıklar tanı merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,

h) Özel hastanenin tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak,

ı) Özel hastanenin denetim defterini muhafaza etmek,

i) Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hale getirmek,

j) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken bütün tedbirleri almak,

k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esasına göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak işlemesini takip ve kontrol etmek,

l) Özel hastanenin türüne, yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi, idari, mali ve teknik destek birimleri arasında koordineli ve uyumlu çalışmayı temin etmek,

m) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine aynı şartları taşıyan bir tabip bırakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydıyla derhal ilgili müdürlüğe bilgi vermek ve izin süresi hiçbir şekilde bir yıl içerisinde toplam üç ayı geçmemek şartıyla iznin bir haftadan fazla sürdüğü hallerde müdürlükten izin almak,

n) 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca bildirimi zorunlu olan hastalıklar ile adli vakaları müdürlüğe ve gerekli diğer mercilere bildirmek,

o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin HIV ve hepatit testleri başta olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,

ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hastane enfeksiyonlarından korunma için gereken bütün tedbirleri almak,

p) Hastaların tedavileri için dışarıdan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek,

r) Sağlık ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanlıkça belirlenen diğer görevleri yapmak.

MESUL MÜDÜRÜN DEĞİŞMESİ

Madde 18 - Mesul müdürün görevden alınması, istifası, mesul müdürlük şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafından, en geç bir ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yeni bir mesul müdür görevlendirilecek gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilmek üzere müdürlüğe verilir. Yeni mesul müdür adına Bakanlıkça mesul müdürlük belgesi düzenlenir.

(Değişik fıkra: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./6.mad) *1* Mesul müdürün değişmesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yardımcısı vekaleten yürütür ve bu durum Müdürlüğe bildirilir.

MESUL MÜDÜR YARDIMCISI

Madde 18/A - (Ek madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./7.mad) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yardımcısı olarak Bakanlığa bildirilir. Özel dal hastanelerinin mesul müdür yardımcısının, hastanenin ana faaliyet alanı ile ilgili uzmanlık dalından bir uzman tabip olması şarttır.

Mesul müdür yardımcısı;

a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumda, geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanlık ve müdürlük nezdinde hastanenin iş ve işlemlerini yürütür.

b) Reçete onayı, istirahat raporu onayı gibi poliklinik hastaları ile ilgili usûlî işlemlerde mesul müdüre yardımcı olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu durumda, mesul müdür tarafından yazılı olarak, hangi işlemleri yürüteceğine dair yetki devredilmesi gerekir.

c) Mesul müdür yardımcısının bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerine göre yürüttüğü iş ve işlemlerinden dolayı Bakanlığa karşı mesul müdür sorumludur.

DİĞER PERSONEL

Madde 19 - (Değişik madde: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./11. md.; Değişik madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./8.mad) *1*

Özel hastaneler, ruhsatlarında kayıtlı olan kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgarî sayıları ile nitelikleri EK-3'te belirtilen personeli, klinik uzmanlarını ve laboratuvarlarda çalışan uzmanları kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM : HİZMET VE FİZİKİ ALT YAPI STANDARTLARI

BİRİNCİ BÖLÜM : ÖZEL HASTANENİN HİZMET ÜNİTELERİ VE NİTELİKLERİ

HASTA ODALARI

Madde 20 - Hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmaları şarttır.

Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenir.

(Değişik fıkra: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./9.mad) *1* İki hasta yatağı bulunan odaların, hasta yatağı başına düşen asgarî alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir olmaları gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz.

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./12. md.) Doğrudan gün ışığı almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve istirahatını olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odası olamaz.

Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı hasta odaları tesis edilir.

HEMŞİRE İSTASYONLARI

Madde 21 - Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hakim bir konumda ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır.

HASTA BAŞINA AYRILACAK ALANLAR

Madde 22 - Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalarında hasta yatağı başına ayrılması gereken asgari alan ölçüleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare,

b) Birden çok yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare,

c) Çocuk hastalar için ayrılmış olan odalar, hasta başına en az altı metrekare,

d) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az oniki metrekare ve birden çok yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,

e) Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az oniki metrekare,

f) (Ek bend: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./13. md.) Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az altı metrekare.

POLİKLİNİK MUAYENE ODASI

Madde 23 - (Değişik madde: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./10.mad) *1* Özel hastanelerde, ruhsatında kayıtlı her uzmanlık dalı için yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir.

AMELİYATHANE

Madde 24 - Özel hastanelerde, cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyutma ve uyandırma üniteleri bulunur.

Ameliyathanelerin, aseptik ve septik müdahaleler için ayrı ayrı olması ve sterilizasyon şartlarını taşıması gerekir.

Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminlerinin, dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılmış olması şarttır.

Kardiyovasküler cerrahi ameliyathanelerinin cerrahi müdahale uygulanan alanının asgari kırkbeş metrekare ve tavan yüksekliğinin üç metre elli santimetre; diğer ameliyathanelerin cerrahi müdahale uygulanan alanının asgari otuz metrekare, tavan yüksekliğinin üç metre elli santimetre ve ameliyathane içerisinde bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.

Ameliyathanelerde yarı ve tam steril koridorlar oluşturulur ve kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma odaları bulunur.

Ameliyathanenin tam steril alanlarında dışa açılan pencere ve kapı bulunmaması ve bu alanın, hijyenik klima sistemi ile havalandırılması şarttır.

Sadece cerrahi dallar dışındaki uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde, ameliyathane bulunması zorunlu değildir.

YOĞUN BAKIM

Madde 25 - (Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./15. md.; Değişik fıkra: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./11.mad) *1* Yatak sayısı elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Ayrıca, mevcut diğer uzmanlık dallarının gereklerine uygun olarak kurulacak koroner yoğun bakım ünitesi için en az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri için en az ikişer yatak bulunması gerekir. Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir.

Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personelince hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulur.

Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin kullandığı hastane alanları ile doğrudan bağlantısı olamaz.

Hasta başı monitörizasyon ve tıbbi gaz sistemi bulunması ve zemin ve duvar kaplamalarının antibakteriyel olması şarttır.

Yoğun bakım üniteleri de ameliyathaneler gibi havalandırılırlar.

Yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılır.

(Ek fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./15. md.) Yenidoğan yoğun bakım yatakları hariç olmak üzere, birinci fıkrada belirtilen yoğun bakım yatakları özel hastane kadro yatak sayısına dahil edilir.

ACİL ÜNİTESİ

Madde 26 - Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girişinden ayrı, kolay ulaşılabilir, ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkışına elverişli ve uygun eğimli sedye rampası bulunan bir girişinin olması gerekir.

Acil ünitesi; personel ve tıbbi cihaz donanımı, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulması sağlanacak şekilde yapılandırılır.

Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile müşahede odası, güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur.

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./16. md.) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenir.

ECZANE

Madde 27 - (Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./17. md.) Yatak sayısı elli ve altında olan özel hastaneler ile özel dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur. Ancak, artan her elli yatak için on metrekare ilave alana sahip bulunması gerekir.

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./17. md.) Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerce eczane açılmak istenmesi halinde bu eczanenin, depo alanları hariç olmak üzere en az yirmi metrekare olması şarttır.

Özel hastane eczaneleri, bodrum katı dışında bulunur ve uygun şartlarda havalandırılmaları ve aydınlatılmaları sağlanır.

LABORATUVARLAR

Madde 28 - (Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./18. md.) Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarına göre belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az 100 mA gücünde röntgen cihazının ve ayrıca her hastanede en az bir adet seyyar röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarı ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uzmanlık dallarının gerektirdiği diğer laboratuvarların bulunması zorunludur.

Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu laboratuvarlar, 19/03/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu hükümlerine göre ilgili uzmanlık dalında birer uzmanın sorumluluğunda Bakanlıkça ruhsatlandırılırlar.

Radyoloji laboratuvarları için 07/09/1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınması ve bunların, 19/04/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılması zorunludur.

NUMUNE ALMA ODASI

Madde 29 - Özel hastanelerde, tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun poliklinik ve labaratuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odası bulunur.

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

Madde 30 - Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus ve ameliyathane ile doğrudan bağlantılı olan bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunması şarttır.

Merkezi sterilizasyon ünitesi, kirli malzeme girişi ve kirli alan ile sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra steril malzeme çıkışı olan temiz alan olmak üzere iki bölümden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM : ÖZEL HASTANELERİN DİĞER BİRİM VE ALANLARI

MERDİVEN, KORİDOR VE ASANSÖRLER

Madde 31 - Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtları, özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir ve hastane girişine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılır.

(Değişik fıkra: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./12.mad) *1* Hastanelerin bütün katlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.

Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az %70'i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imal edilmiş en az iki asansör bulunması ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır.

Hasta asansörü kuyu boşluğu ölçüsünün, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması gerekir.

Birden fazla katı olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunludur.

ISITMA, HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA

Madde 32 - Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir.

Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.

Enfeksiyon riski taşıyan hastaların yatırıldığı yoğun bakım ve hasta odaları da dahil olmak üzere, ameliyathane ve steril hacim yerlerinde steril şartların ve yeterli havalandırmanın sağlanması için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur.

TIBBİ ATIKLAR VE ÇÖPLER

Madde 33 - Özel hastanelerde, tıbbi atıklar ve çöpler için 20/05/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır ve tıbbi ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp odaları tesis edilir.

Yatak sayısı elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tıbbi atık odalarının soğutma sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tabi tutulmaları şarttır.

LAVABO, TUVALET VE BANYOLAR

Madde 34 - Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.

Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik katında en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunması da şarttır.

MORG

Madde 35 - (Değişik fıkra: 28/05/2004 - 25475 S.R.G. Yön./13.mad) *1* Özel Hastanelerde, ölü koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur. Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilir. Morg alanı, ölü muhafaza dolabının kapladığı alan haricinde, ölü yıkamaya ve otopsi yapmaya uygun genişlikte olmalıdır.

Morg; bodrum katta, hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir.

MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE

Madde 36 - Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir.

Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır.

Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma - yıkama, santrifüj - kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir.

Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde, depolama, hazırlama ve dağıtım için yeterli alan ayrılır ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir.

DİĞER ALANLAR

Madde 37 - Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayrılır. Bu yerler, birden çok binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezi bir yerde tesis edilir.

Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir telefon santralinin bulundurulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÖZEL HASTANELERİN HİZMET VE ÇALIŞMA ESASLARI

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Madde 38 - Özel hastanelerde, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarında ayakta muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetleri vermek üzere yeterli sayıda ve hasta muayenesine uygun poliklinik muayene odaları ayrılır.

Ayakta hasta muayenesinde, 01/08/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde öngörülen ilkelere uygun davranılarak, hasta mahremiyetine saygı ilkesine uyulmak suretiyle hastalar ayrı ayrı muayene edilir. Muayenenin, ilgili tabip tarafından yapılması şart olup, muayene sırasında görevli bir hemşirenin de bulunması asıldır.

ACİL HİZMETLER

Madde 39 - Özel hastanelerde, bütün acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin yapılması zorunludur.

Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile öngörülen haklar saklı kalmak kaydıyla; ilk tıbbi müdahale yapıldıktan sonra, hastanın sağlık güvencesine göre sevki gerekiyor veya ileri tıbbi bakım ve tedavi özel hastanede yapılamıyor ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlandıktan sonra, hasta ilgili sağlık kuruluşuna nakledilir. Müdavi tabip tarafından hastaya uygulanan tıbbi bakım ve tedavinin belgelendirilmesi ve bu belgenin nakil yapılan sağlık kuruluşuna hasta ile birlikte gönderilmesi gerekir.

Hastanın nakli, tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve hayati tehlikenin giderildiğine tıbbi yönden kanaat getirildikten sonra yapılabilir.

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./19. md.) Özel hastanelerde günün her saatinde bir nöbetçi tabip bulundurulması şart olup, acil vakalarda, acil nöbeti ile yükümlü olan tabibin talebi üzerine yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur.

Acil ünitesinde, EK - 6'da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır halde bulundurulması gerekir.

Acil servis hizmetleri ile ilgili diğer hususlarda, 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

AMBULANS HİZMETLERİ

Madde 40 - (Değişik madde: 03/03/2004-25391 S.R.G Yön./3.mad) *1*

Özel hastaneler; acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, tam donanımlı ambulans bulundurmak veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsatı bulunan bir özel ambulans şirketi ile hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadırlar.

ECZANE HİZMETLERİ VE NÖBETLERİ

Madde 41 - Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir. Özel hastane eczaneleri ile bunların sorumlu müdür ve diğer yetkilileri, teftiş ve cezai yaptırımlar yönünden ilgili mevzuat

hükümlerine tabidirler.

Sorumlu müdürü bulunmayan hastane eczaneleri kapatılır.

(Değişik fıkra: 13/04/2003 - 25078 S. R.G. Yön./21. md.) Dört veya daha fazla eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde, çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, hizmetin bizzat eczacı tarafından

yerine getirilmesi şartıyla nöbet hizmeti verilir. Nöbet listesi, sorumlu müdür tarafından belirlenen eczacı tarafından yapılır. Ancak, dört eczacıdan daha az eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet

hizmeti verilmesi zorunlu değildir.

İÇ HİZMET YÖNERGESİ

Madde 42 - Özel hastaneler, EK - 7'de yer alan Tip İç Hizmet Yönergesine uygun olarak kendi iç hizmet yönergelerini hazırlayıp, ruhsata esas başvuru dosyası ile birlikte müdürlüğe verirler.

Bakanlık, iç hizmet yönergelerini değişiklik ve ilaveler yaparak da onaylayabilir.

Devamı 2.sayfadadır