Mesajı Okuyun
Old 13-03-2018, 16:22   #33
av.halea

 
Varsayılan 13.daire tam aksi yönde karar vermiş

Ebru hanım sizinle aynı şekilde düşünüyorum tam dava açacak iken bu aksi yöndeki kararla resmen yıkıldım. Görüşünüz merak ediyorum doğrusu aynı daire ve tam aksi yönde bir karar !
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Esas: 2013/2954, Karar: 2013/10144 İçtihat
Üyemizin Özeti
Davacı avukat, davalıya vekaleten ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemlerini yürüttüğünü, davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemleri değeri para ile ölçülebilen dava ve iş türlerinden olmadığından davacının isteyebileceği akdi vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen maktu vekalet ücretidir.
(Karar Tarihi : 18.04.2013)
"Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, avukat olduğunu, davalıya vekaleten Gaziantep 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/676 esas sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası yürüttüğünü, 9.11.2010 tarihinde karara çıktığını, kararın kesinleşmesi üzerine satış işlemlerini başlattığını, davalının 12.9.2011 tarihinde kendisini haksız olarak azlettiğini, toplam 20.135 TL vekalet ücreti alacağının bulunduğunu ileri sürerek, fazlası saklı kalmak üzere 8.000 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, haklı olarak azlettiğini, davacının ancak maktu vekalet ücreti isteyebileceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, azlin haksız olduğu kabul edilerek alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı avukat, davalıya vekaleten ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemlerini yürüttüğünü, davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Mahkemece azlin haksız olduğu kabul edilerek alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 6.666,67 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda satış bedelinden davalının hissesine düşen miktar üzerinden %20 oranında akdi vekalet ücreti hesaplanmıştır. Avukatlık Kanununun 164/4 maddesinde "...Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanır." hükmü düzenlenmiştir. Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığı çekişmesizdir. Ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemleri değeri para ile ölçülebilen dava ve iş türlerinden değildir. Öyle olunca mahkemece davacının isteyebileceği akdi vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen maktu vekalet ücretine göre belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde nispi vekalet ücretine hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

KARAR : Yukarda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının ikinci bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent gereğince kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 99.00 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi."