Mesajı Okuyun
Old 21-05-2009, 13:27   #39
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avmeralarslan
Defalarca yapılan sözlü uyarıya rağmen kaldırılmamış son olarak kaldırması aksi takdirde Belediyece kaldırılacağı şeklinde ihtar gönderilmiş yine de kaldırılmamıştır.
İmar Kanunu'nun 40 maddesi işinize yarar düşüncesindeyim. (Her ne kadar madde metninde masrafın arsa sahibinden alınacağı yazılı ise de enkazın sahibi ile arsanın sahibi farklı ise masrafın enkaz sahibinden alınacağı tabiidir.)

KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
MADDE 40 - Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.

Ayrıca Belediye Kanunu'nun 15.maddesine göre "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır." 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75.maddesine göre "İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir."

Alıntı:
Kurumun maddi bir zararı söz konusu değil görünürde. Fakat geçmişe dönük bir ecri misil talep edilebilir mi.
Ecrimisil konusunda da yine aynı Kanun'un 75.maddesine göre belediyenin "zarara uğramış olması gerekmez":

ECRİMİSİL VE TAHLİYE
MADDE 75 - Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz "malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz" malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şâgilden, bu Kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şâgilin kusuru aranmaz.

Ecrimisil fuzuli şâgil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.

İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.