Mesaj Okuyun
Old 25-02-2013, 09:28   #1
consono

 
Varsaylan dare Hukuku | Szl beyann yeterli olmamas, yazl beyan zorunluluu

T.C. DANITAY
BENC DARE
Esas No: 2010/4975
Karar No: 2013/420
TRK MLLET ADINA
Hkm veren Dantay Beinci Dairesince iin gerei dnld:
Dava, daval idare bnyesinde grev yapan davacnn, ikamet ettii kamu konutuna ilikin konut tahsis kararnn iptaline ve bir ay ierisinde konuttan karlmasna ilikin 4.4.2006 gn ve 2006/4 sayl Konut Tahsis Komisyonu kararnn iptali istemiyle almtr.
Sakarya 1. dare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2007 gnl, E:2006/1605, K:2007/185 sayl kararla; uyarzerine konutta kpek barndrmaktan vazgetiini belirten davacnn, konutta kpek barndrdn gsterir herhangi bir saptamann mevcut olmad, kamu konutunda oturanlar tarafndan dzenlenen tutanak ile davac beyan arasndaki elikinin aratrlmad, kurulan ilemde mevzuata ve hukuka uyarlk bulunmad gerekesiyle dava konusu ilemin iptaline hkmedilmitir.
Davaldarenin anlan kararn temyizen incelenmesi talebiyle yapt bavuru zerine Dantay Beinci Dairesinin 27.1.2010 gnl, E: 2007/4873, K: 2010/269 sayl kararyla dare Mahkemesi karar onanmtr.
Davaldare, dava konusu ilemin hukuka uygun olduunu ne srerek, Dantay Beinci Dairesince verilen kararn dzeltilmesi suretiyle dare Mahkemesi kararnn bozulmasn istemektedir.
Kararn dzeltilmesi istemini ieren dilekede ileri srlen nedenler, 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 54. maddesi hkmne uygun bulunduundan, kararn dzeltilmesi isteminin kabul ile Dantay Beinci Dairesince verilen 27.1.2010 gnl, E:2007/4873, K: 2010/269 sayl karar kaldrlarak uyumazln esasna geildi:
Ynetmeliin 20.maddesinin (a) fkrasnda konut sakinlerinin huzur ve skununu bozucu, genel ahlak ve deerlerini zedeleyici tutum ve davranlarda bulunmama esasna uymayanlarn, ynetici veya konutta oturanlar tarafndan ilgili birime bildirilecei, idarece bir yaz ile uyarlan ilgilinin aykr tutum ve davrann deitirmemekte srar ettiinin tutanakla tespiti halinde konut tahsis karart iptal edilerek konuttan karlaca dzenlenmitir.
Dosyann incelenmesinden; 1.11.2005 gnl konut tahsis karar ile kendisine sra tahsisli konut tahsis edilen davacnn, evinde kpek besleyerek dier konut sakinlerini rahatsz ettii yolundaki ikayet zerine, 2.1.2006 gnl Konut Tahsis Komisyon Bakanl yazs ile uyarld ve davrannda srar etmesi halinde konuttan karlmaya ilikin hkmlerin uygulanacann belirtildii, davacnn 24.1.2006 gnl dilekesi zerine evinde kpek beslemesine komulara zarar vermemek kaydyla 25.1.2006 tarihinde uygun gr verildii,

.2006 tarihinde anlan rahatszln devam ettiine dair davacnn komusu tarafndan verilen ikinci bir ikayet dilekesi zerine bahekimliinden bu konuda gr sorulduu, akabinde davac hakknda dier iki konut sakini tarafndan tutulan 27.3.2006 gnl tutanakla kpek nedeniyle verilen rahatszln devam ettiinin tespit edildii ve ba hekiminin 29.3.2006 gnl grzerine davacnn konut tahsis kararnn iptaline ve bir ay ierisinde konuttan karlmasna ilikin 4.4.2006 gnl dava konusu ilemin tesis edildii, anlan ilemin iptali;yolundaki Mahkeme kararnn temyizen incelenerek bozulmas istemiyle baklmakta olan davann ald anlalmtr.
Olayda, davacnn Ynetmeliin 20.maddesinin (a) fkras uyarnca yaplan 2.1.2006 gnl uyarya ramen evinde kpek beslemeye devam ettii, yakn komular tarafndan dzenlenen tutanakla anlalmaktadr.
Davacnn, kpeini iki ay kadar nce kyne gnderdii ve durumu idareye szl olarak bildirdii iddialar bulunmakta ise de, szl beyannn varlna ilikin dava dilekesindeki . ifadesinin aratrlmasna gerek bulunmamaktadr, zira daha nce yazl olarak uyarlan davacnn, bu hususta yazl beyanda bulunmas gerekirken bunu yapmad dosya ieriinden anlalmaktadr.
Bu durumda, uyarlan davacnn aykr tutum ve davrann deitirmemekte srar ettiinin tutanakla tespiti zerine yukarda anlan Ynetmelik gerei konut tahsis kararnn iptaline ve bir ay ierisinde konuttan karlmasna ilikin olarak tesis edilen dava konusu ilemde hukuka aykrlk, anlan ilemin iptaline ynelik Mahkeme kararnda hukuki isabet grlmemitir.
Aklanan nedenlerle, daval idarenin temyiz isteminin kabulyle, Sakarya 1. dare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2007 gnl, E:2006/1605, K:2007/185 sayl kararn 2577 sayldari Yarglama Usul Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fkras uyarnca bozulmasna, ayn maddenin 3622 sayl Kanun'la deiik 3. fkras gereince ve yukarda belirtilen hususlar da gzetilerek yeniden bir karar verilmek zere dosyann ad geen Mahkeme'ye gnderilmesine, 25/01/2013 tarihinde oyokluuyla karar verildi.KARI OY
Kararn dzeltilmesi dilekesinde ileri srlen nedenler, 2577 sayldari Yarglama Usul Kanunu'nun 54. maddesinde yazl nedenlerden hibirisine uymadndan, karar dzeltme isteminin reddi gerektii gryle karara karyz.