Mesajı Okuyun
Old 22-06-2009, 16:13   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan Yönetmelikte Değişiklik(Patent)

21 Nisan 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27207

YÖNETMELİK
Türk Patent Enstitüsünden:
PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –
Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onyedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 –

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 –

Başvuru sırasında Enstitüye verilecek belgelerin suret sayısı aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru dilekçesi, bir nüsha.
b) Tarifname, iki nüsha.
c) İstem veya istemler, iki nüsha.
ç) Resimler, iki nüsha.
d) Özet, iki nüsha.”MADDE 4 –

Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 –

Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda
bulunulması gerekir.
a) Dilekçe,
b) Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi,
c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
ç) Gerekli hallerde vekaletname.”MADDE 5 –

Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 –

Patent başvurusu veya patent başkasına devredilebilir.
Devir işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.
a) Dilekçe,
b) Devreden ve devralan tarafından imzalanmış ve imzaları onaylanmış devir belgesi,
c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
ç) Gerekli hallerde vekaletname.”


MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 –

Bir patent başvurusu veya patent başkasına miras yoluyla intikal edebilir ya da rehnedilebilir.
Miras yoluyla intikal veya rehin işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle
başvuruda bulunulması gerekir.
a) Miras yoluyla intikal işlemi için;
1) Dilekçe,
2) Veraset ilamı,
3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Gerekli hallerde vekaletname.
b) Rehin işlemi için;
1) Dilekçe,
2) Rehin sözleşmesi,
3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge.”
MADDE 7 –

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 44 –
Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin unvanı ya da adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise, bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için, Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.a) Unvan değişikliği için;
1) Dilekçe,
2) Unvan değişikliğini gösterir belge,
3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Gerekli hallerde vekaletname.
b) Adres değişikliği için;
1) Dilekçe,
2) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
3) Gerekli hallerde vekaletname.”
MADDE 8 –

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Pate nt Enstitüsü Başkanı yürütür.