Mesajı Okuyun
Old 29-04-2008, 09:11   #1
halit pamuk

 
Varsayılan İddianame Görevsizlik Ve Yetkisizlik Nedeniyle İade Edilebilir mi?

CMK.m.174'e göre, 170. maddeye aykırı olarak düzenlenen iddianame C.Başsavcılığına iade edilir. CMK.m.170'e görede İddianamede bulunması gereken hususlardan biri de Görevli ve Yetkili mahkemeye hitaben düzenlenmesi. CMK.m.4 göre de görev hususu kovuşturmanın her evresinde görevsizlik kararı verilebileceği, CMK.m.5 göre de İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir, Demektedir.

Kanaatimce mahkeme kabulden önce görevsizlik veremiyeceğine göre, görev hususunu öncelikle düşünüp, Görevsiz mahkemeye iddianame sunulması durumunda. CMK.m170'e aykırı düzenlenen iddianamenin iadesine karar verilmesi gerekir, diye düşünüyorum.İddianamenin görevli mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.İddianamenin kabulü veya reddi değerlendirilmesi, ara muhakemedir.Kanaatimce görevli mahkemece yapılması gerekir.Bu kapsamda değerlendirdiğimizde, iddianamenin kabul edip edilmeyeceğine de görevli mahkeme karar vermelidir.

Ancak Yargıtay aksi görüştedir.


T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2006/5263

K. 2006/8292

T. 18.10.2006

• İDDİANAMENİN İADESİ ( İddianamenin Görevsizlik veya Yetkisizlik Nedeniyle İade Edilemeyeceği - Resmi Evrakta Sahtecilik )

• GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ( Bu Sebeple İddianamenin İade Edilemeyeceği )

• RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( İddianamenin Görevsizlik veya Yetkisizlik Nedeniyle İade Edilemeyeceği )

5271/m.170,174

ÖZET : İddianame görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle iade edilemez.
DAVA : Resmi evrakta sahtecilik suçundan şüpheli hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 02.03.2006 tarihli ve 2005/3106 soruşturma, 2006/155 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesi gereğince iadesine dair Muş Ağır' Ceza Mahkemesinin 06.03.2006 tarihli ve 2006/15 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Bitlis Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2006 tarihli ve 2006/118-135 sayılı kararın:
1-Şüphelinin suç tarihinde görevli olup olmadığı, görevi başında bulunup bulunmadığı hususu iade sebebi yapılmış ise de: Muş Valiliği İl îdare Müdürlüğünün 06.01.2006 tarihli ve 2006/56 sayılı kararı ekindeki soruşturma dosyasında, mevcut ön inceleme raporunda ve karara ilişkin Muş Valiliğinin 27.01.2006 tarihli üst yazısında ve gerek ön inceleme aşaması, gerekse savcılık aşamasında alınan ifadelerinde şüphelinin suç tarihlerinde Muş îl Sağlık Müdürlüğünde yeşil kart sorumlu memuru olarak çalıştığının sabit olduğunun gözetilmemesinde,
2-Görev ve yetki konusunda iddianamede açık bir yanlışlık veya çelişki olması halinde iddianamenin iadesinin mümkün olduğu CUMHURİYET SAVCILIĞININ HUKUKİ NİTELENDİRMESİ İLE MAHKEMENİN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİNİN FARKLI OLDUĞU DURUMLARDA İDDİANAMENİN KABULÜNDEN SONRA KOVUŞTURMA EVRESÎNDE GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI İLE SORUNUN HALLİNİN MÜMKÜN OLDUĞU GÖZETİLMEDEN CUMHURİYET SAVCILIĞINCA İDDİANAMEDE YAPILAN NİTELENDİRME KABUL EDİLMEYEREK GÖREV HUSUSUNUN İADE SEBEBİ YAPILAMAYACAĞI HUSUSLARI GÖZETİLMEDEN itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 27.06.2006 gün ve 29011 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 13.07.2006 gün ve YE.2006/154986 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrak tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:
KARAR VE SONUÇ : Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Muş Ağır Ceza Mahkemesinin 06.03.2006 tarihli ve 2006/15 sayılı karar yönelik itirazın reddine ilişkin Bitlis Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2006 tarih ve2006/118-135 sayılı kararın C.M.K. nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA gereğinin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına İADESİNE, 18.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.