Mesajı Okuyun
Old 22-02-2007, 10:42   #10
Av.Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

Aşağıdaki kararda Yasal faizden Reeskont (avans) faizi anlaşılacağı yönünde içtihat var. Ama Genel Bütçe-Katma Bütçe konusunda farklı bir düzenleme var idi. Bildiğim kadarıyla ilgili Bütçe Kanunun ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu sebeple Genel Bütçeli-Katma Bütçeli Kurumlardan olan ilam alacakları yönünden kanun boşluğu var.Genel Bütçeli-Katma Bütçeli Kurum ilam borçlarına uygulanacak faizin ne olacağını tam bilmiyorum. Bu konuda da bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 11

Esas No. 2004/7576
Karar No. 2004/7669
Tarihi 09.07.2004

3095-KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN/1


REESKONT FAİZİNDEN YASAL FAİZ ANLAŞILMALIDIR

ÖZET
DAVA, TTK'NIN 1301. MADDESİNE GÖRE AÇILMIŞ RÜCU DAVASIDIR. 01.01.2000 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 3095 SK'NIN DEĞİŞİK 1. MADDESİNE GÖRE REESKONT FAİZİNDEN YASAL FAİZ ANLAŞILMASI GEREKTİĞİNDEN YERİNDE GÖRÜLMEYEN TASHİHİ KARAR TALEBİNİN REDDİ GEREKİR.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi 'nce verilen 22.10.2002 gün ve 2002/151 - 2002/661 sayılı kararı onayan dairenin 04.03.2004 gün ve 2003/7647 - 2004/2118 sayılı karan aleyhinde davalılardan C.O. ve C.Ç. vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı vekilinin, TTK'nun 1301'inci maddesi hükmüne dayalı olarak davalı taraf aleyhine açtığı rücu davası sonucunda davanın kabulüne dair verilen karar, davalılar C.O. ve C.Ç vekili tarafından temyiz edilmiş olup, karar dairemizce onanmıştır. Bu defa davalı C.O. ve C.Ç. vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve 01.01.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3095 Sayılı Kanun'un değişik l'inci maddesine göre, reeskont oranında faizden yasal faizin anlaşılması gerektiğinden, davalılar C.O. ve C.Ç. vekillerinin yerinde görülmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle mümeyyiz davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken 20.600.000.- Lira karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 Sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nun 442/3. madde hükmü uyannca, takdiren 111.405.000.-Lira para cezasının kararın düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 09.07.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.