Mesajı Okuyun
Old 13-08-2012, 09:14   #14
Av.MFD

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HARUN UYANIKOĞLU
Değerli Meslektaşlarım;son genelge veya yönetmeliklere göre vergi dairesi/Adalet bakanlığı aleyhine vekalet ücreti kazanan avukat öncelikle idareye başvuracak;30 gün bekleyecek ödeme yapılmazsa icra takibine geçecek.Benim böyle bir icra takibimde bu gerekçe ile icra vekalet ücreti ödenmemektedir.Şahıslara karşı da aynı düzenleme getirilmelimidir? Gerekçeli karar tebliğ edilmeden ilamı icraya koymak etikmidir? disiplin suçu teşkil eder mi?


--Sayın Meslektaşım, bahsettiğiniz değişiklik aşağıda alıntıladığım 3. Yargı Paketi ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


2577 sayılı Kanun- Madde 28
1. (Değişik: 10.6.1994 – 4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.
“2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.” (Değişik: 02.7.2012 – 6352/58 md.)