Mesajı Okuyun
Old 26-03-2007, 16:45   #3
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

Esas : 2005/7907
Karar : 2006/14229
Tarih : 20.09.2006

ÖZET : Sanığın hastayı görmeden reçete düzenlemek biçimindeki eylemiyle 765 sayılı Yasanın 240. maddesinde yazılı görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu işlediği gözetilerek, 5237 sayılı Yasanın 257. maddesinde kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olma ya da kişilere haksız kazanç sağlama öğelerinin aranması karşısında, reçetenin ilgili kurumda işlem görüp görmediği ve suçun tamamlanıp tamamlanmadığı tartışılıp sonucuna göre karar verilmelidir.

(765 s. TCK. m. 240) (5237 s. TCK. m. 7/2, 257) (5252 s. TCK Uygulama Şekli K. m. 9/3)

KARAR METNİ :
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Tanık Gülsiye'nin aşamalarda reçetede yazılı ilaçları almadığını, Ödemiş Sağlık Ocağına hiç gitmediğini, o anda ilaçlarının hazır bulunmaması nedeniyle karnesini bir süre eczanede bırakmış olduğunu açıklaması ve dosya içerisindeki Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu raporundaki bilgiler gözetildiğinde sanığın hastayı görmeden reçete düzenlemek biçimindeki etkin nitelikli eylemiyle 765 sayılı TCY.nın 240. maddesinde yazılı görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu işlediği gözetilmeden genel kasıtla işlenen suçta özel kasıt arayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi ve 5237 sayılı Yasanın 257. maddesinde suçun oluşumu bakımından "kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olma ya da kişilere haksız kazanç sağlama" öğelerinin aranıyor olması karşısında suça konu reçetenin ilgili kuruma verilip işlem görüp görmediği ve sonuçları da araştırılarak sözü edilen öğelerin olayda varlığının ve suçun tamamlanıp tamamlanmadığının tartışılması ve suçun oluştuğu kanısına varılması durumunda 5237 sayılı TCY.nın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri uyarınca 765 ve 5237 sayılı TCY.Iarının ilgili maddeleri karşılaştırılarak sanık yararına olduğu belirlenen yasa maddeleri ile hüküm kurulması zorunluluğu Yasaya aykırı ve katılan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKÜMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.09.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : YKD Aralık-2006 Sf : 1978