Mesajı Okuyun
Old 05-05-2014, 12:29   #3
kubrick

 
Varsayılan

işinize yarayacaktır.

T.C YARGITAY
7.Hukuk Dairesi
Esas: 2013 / 1587
Karar: 2013 / 7013
Karar Tarihi: 18.04.2013

ÖZET: Davacının davalı Ö.Grup Dershanecilik Basım Yayımcılık ve Özel Eğitim Sanayi Anonim Şirketi'nde öğretmen olarak çalıştığı anlaşılmakta olup davalı şirketin ortakları olan ve davalı olarak gösterilen R.Ç. ve E. T.'e yönelik davanın husumet yokluğundan reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
(4857 S. K. m. 17, 21)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı şirketin tüm temyiz itirazlarının reddine,

2- Davalılar R.Ç. ve E. T.'in temyizine gelince; Davacı, 2008 yılından itibaren davalılar E. T. ve R.Ç.'ın yetkilisi olduğu 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun hükümleri uyarınca faaliyet gösteren Özel Grup Dershaneleri unvanlı tüzel kişilik bünyesinde çalışma izni alınmak suretiyle öğretmen olarak çalıştığını, ücret ödemelerinde aksamalar ve gecikmeler olduğunu, ödenmeyen ücret ve diğer alacaklar için noter aracılığı göndermiş olduğu ihtarname ile ücretlerin ödenmesini aksi halde iş akdinin tek taraflı olarak fesih edilmiş sayılacağını bildirdiğini, herhangi bir ödeme yapılmadığını, iş akdinin haklı nedenle feshi olgusunun gerçekleştiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, yemek yardımı, ücret ve vergi iadesi alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalılar, davalılar E. T. ve R.Ç.'ın davalı dershanenin ortakları olduğunu, davalı dershanenin tüzel kişiliği haiz anonim şirket olduğunu, tüzel kişiliğin borcundan davalı ortakların sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığını, gerçek kişi davalılar açısından davanın husumetten reddi gerektiğini, 625 sayılı Yasa uyarınca davacı ile birer yıllık sözleşme yapıldığını, ihtarnamede belirtilen haklı nedenle fesih sebebinin gerçekleşmediğini, davacının ilk yıllık sözleşmesinin süre bitimi nedeniyle son bulduğunu, kıdem tazminatı hakkı bulunmadığını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı ile davalı E. T. ve R.Ç. (Özel Grup Dershanesi Kurucu Temsilcisi) arasında düzenlenmiş Özel Eğitim Kurumlarında Görev Alan Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmesi ve çalışma izin onayı, SGK hizmet dökümü ve eki işyeri unvan ve adres bilgileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü cevabi yazıları, somut ve tutarlı tanık beyanları da dikkate alındığında, davalı dershane ile diğer davalı şahısların faaliyet adreslerinin aynı olduğu ve davalı R.Ç. ve E. T.'in davalı dershanenin kurucu üye ve ortakları olduğu anlaşıldığından ve İş Kanunu hükümleri ile yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre birlikte istihdamın varlığı veya işverenler arasında fiili veya organik bağın varlığı halinde işverenlerin işçiye karşı birlikte sorumlu olmalarının gerekmesi nedeniyle dava konusu alacaklardan her üç davalının, davacının tüm çalışma süresinden birlikte sorumluluklarının bulunduğu, davacının ödenmeyen ücret alacaklarının bulunduğu ve fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacının davalı Özel Grup Dershanecilik Basım Yayımcılık ve Özel Eğitim Sanayi Anonim Şirketi'nde öğretmen olarak çalıştığı anlaşılmakta olup davalı şirketin ortakları olan ve davalı olarak gösterilen R.Ç. ve E. T.'e yönelik davanın husumet yokluğundan reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre bu davalıların işin esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılar R.Ç. ve E. T.'e iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalı şirketten alınmasına, 18.04.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)