Mesajı Okuyun
Old 16-04-2012, 14:27   #6
Av.YBayrak

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım;
Konuya ilişkin düşüncelerimi ve gerekçelerimi - fazla detayına girmeden - paylaşıyorum :

HUMK m. 193 e göre, görevsizlik kararı verildiğinde kararın kesinleşmesini takiben ya kararı veren mahkemeye, ya da görevli mah.ye dilekçe vererek davasını devam ettirebilme olanağı vardı. Ancak, HMK (m.20) nda görevli mah.ye dilekçe vererek davanın devam ettirebilme olanağı kaldırıldı, sadece görevsizlik kararı veren mah.ye “gönderme isteminde” bulunulabiliyor.

Buradaki dikkat çeken özellik şudur :
Örneğin, kanun yoluna başvuru hakkından feragat için kararın tebliğini koşul olarak koyan yasa koyucu(HUMK m.426/E; HMK m.349) ve feragat için süreyi açıkça kararın tebliğ edilmiş olması kuralına bağlayarak tebliğden önceki feragati geçersiz sayan, süreyi bundan sonra başlatan yasa; davanın görevli mahkemede görülmesini talep için böyle açık bir zorunluluk öngörmemiştir.
Bu nedenle Yargıtay, görevsizlik kararını kesinleştirmeden görevli mah. ye yapılan başvuruyu ve açılan davayı kabul ediyordu, ve görevli mah. de açılan davayı, görevsizlik kararı verilen davanın devamı sayıyordu.(Ancak, görevli mah.de açılan davada, görevsizlik k.verilen davaya atıf yapılarak mı, yoksa sadece aynı davanın açılmış olmasını mı, veya her iki durumu da aynı kapsam içinde mi alıyordu, elimde buna ilişkin Yar.K.ı yok) Bu başvuruyu, “görevsizlik kararı verilen davanın görevli mah. de devamı isteği olarak kabul ediyor, adeta bir ön sorun var ve bunu çözümler gibi –yasada olmadığı halde bekletici sorun olarak - ele alıyor, görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren de görevli mah.deki davaya devam edileceğini hükme bağlıyordu.
HMK. nda görevli mah.ye başvuru kaldırıldığına göre, görevsizlik kararı verilen mah.ye yapılan başvuruyu, yani davaya görevli mah.de devam edilmesi isteğini kabul etmeye devam edecek mi? HUMK’nda olmayan ve HMK da getirilen Bekletici Sorun(m.165) düzenlemesi; görevsizlik kararı üzerine (1945 tarih ve 21/7-9 sayılı Yar.İct.Bir.K.na dayanılarak)kararı veren mah.ce yargılama giderleri ve vekalet ücretine de hükmedilmesi uygulamasına son verilerek, görevli mah.de karar verileceği(m.331/2) açık kuralı getirilmesi; HUMK’nda davetiye tebliğini de görevli mah.de davayı devam ettiren talep ederek göndermek-yani davayı devam ettirmek- zorunda iken, HMK (m.20) da ise, davetiye tebliği-yani davanın devam ettirilebilmesi- için talep de gerekmiyor, dosyayı devralan görevli mah. re’sen gönderecek, dava durmuyor devam ediyor; ve paylaştığınız 1993/1883 E, 1993/5265 K. sayılı Yar.K. nı bir arada değerlendirdiğimde, gönderme istemi var ise, görevsizlik k.veren mah.nin, görevli mah.ye, kararın kesinleşmesini takiben istek doğrultusunda göndermesi gerektiği kanaatindeyim. Yaptığım birkaç araştırma ile de gördüm ki, benzer değerlendirmelerle mah.lerin görevsizlik kararlarında da “usulüne uygun başvurulduğu, başvuru yapıldığı halde dosyanın görevli ve yetkili mah. gönderilmesine” diye karar verilmekte, başvuru süresine ilişkin bir açıklamaya yer verilmemektedir. Ve yine benim taraf vekili olduğum davanın görüldüğü mah.kaleminden, görevsizlik kararı üzerine karar kesinleşmeden gönderme istemiyle dilekçe verilmiş ise, karar tebliğ edilip kesinleştikten sonra, gönderme istemi dilekçesinin verilişi ile ilgili süreye bakılmaksızın gönderildiğini öğrendim.
Sağlıklı, başarılı ve mutlu yaşam dileğiyle herke iyi çalışmalar.