Mesajı Okuyun
Old 15-04-2007, 01:04   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

X: arsa sahibi haksız inşaat birlikte bu taşınmazı üçünçü kişiye satıp devrederse, malzeme sahibi temliken tescil talebini yeni malike karşı ileri sürebilir mi?

Y : Temliken Tescil talebi, Şahsi nitelikte bir hak olduğu için ancak inşaatın yapıldığı sıradaki arsa sahibine veya külli haleflerine karşı ileri sürülebilir.Arsanın yeni malikine karşı ileri sürülemez.Ancak, son yıllardaki yargı içtihatlarında:

"Davacının şahsi hakkını yeni malike karşı ileri sürebilmesi için taşınmazın sırf davacıyı zararlandırma kasdıyla iktisap edilmesi gerekir...." demektedir(14.HD.16.02.2001 T. 2001/671 E. 2001/1145K)

Ayrıca bu hususta önemle belirtmek gerekir ki; taşkın inşaat nedeniyle açılan temliken tescil davalarını haksız inşaat nedeniyle açılan temliken tescil davalarından ayırt etmek gerekir. Aksi takdirde yanlış sonuçları ulaşırız.

Taşkın inşat eşyaya bağlı bir hak doğurduğundan, bu hak daha sonraki maliklere karşı da ileri sürülebilir(1.HD.,29.01.1993 T., E.218.- K.760.)


X : Kadastro tespiti sırasında arsa üzerindeki muhdesatın şerhi düşülmemişse, yine de temliken tescil davası açılabilir mi?

Y : Bilindiği üzere kadastro kanunun 12. maddesi uyarınca 10 yıllık hak düşürücü süre içinde bu davayı açmak gerekiyor. Aksi takdirde temliken tescil talebinde bulunamaz.

Eğer hala kadastrosu yapılamamış Tapusuz bir yerdeki muhdesat için açılan temliken tescil davası ise bu dava reddedilmelidir.(8.HD.21.10.1985 T., 1985/9889 E- 1985/9657)

X: Peki Temliken Tescil taleplerini dava yoluyla değil de savunma yoluyla ileri sürülebilir mi?

Y : İşte yine taşkın inşaatla ayırt etmemiz gereken bir husus daha: Taşkın inşaatte temliken tescil talepleri savunma yoluyla ileri sürülebilir ama haksız inşaate bu mümkün değil. Mutlaka dava yoluyla ileri sürülmesi gerekir. Ancak tabi ki karşı dava yoluyla ileri sürülmesi en makul olanı.
Yargıtay bir kararında cevap dilekçesinde defi yoluyla ileri sürülen tescil talebinin bir karşı davaya dönüşebilmesi için arsa değeri üzerinden hesaplanan 1/4 peşin harcın zamanında ödenmiş olması gerekmektedir,demiştir.(14.HD. 25.12.1997,1997/7117E,1997/9494K)


DEVAM EDECEK...