Mesajı Okuyun
Old 20-05-2005, 12:37   #4
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan Evlilik dışı çocuk - soyadı

Sayın Daruma,

Yeni Medeni Yasa'nın belirtilen hükmü açıktır. Evlilik dışı doğan çocuğun soyadı annesinin soyadıdır, ister tanıma ile isterse dava yoluyla babalığa hükmedilsin bu durum değişmez.Tanıma veya babalık davasıyla velayet de değişmez, velayet annededir. Bu durumda soybağının kurulması suretiyle babanın kanundan doğan bakım, nafaka vb. mali yükümlülükleri ve baba ile çocuk arasında mirasçılık ilişkisi doğar.(tanıma veya babalık hükmü babanın nüfus kütüğüne de bildirilir)

Bu nedenle, soyadının değiştirilmesi için çocuğa velayeten nüfus müdürlüğü ve baba davalı olarak soyadının değiştirilmesi davası açmanız mümkündür.

Aşağıdaki örnek karar sanırım durumu daha iyi açıklayacaktır.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/16107
K. 2003/17028
T. 22.12.2003

• KÜÇÜĞÜN SOYADININ DÜZELTİLMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı İle Babası İle
Soybağı Kurulan - Davanın Babaya da Yönetilmesi Gereği )
• SOYADININ DÜZELTİLMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı İle Babası İle Soybağı
Kurulan Küçüğün - Davanın Babaya da Yönetilmesi Gereği )
• HUSUMET ( Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı İle Babası İle Soybağı Kurulan Küçüğün
Soyadının Düzeltilmesi - Davanın Babaya da Yönetilmesi Gereği )
4721/m. 27, 321

ÖZET : Küçüğün soyadının babasının soyadı olarak düzeltilmesine ilişkin istek;babanın haklarını etkileyeceğinden davanın babaya da yönetilmesi, gösterdiği takdirde delillerin toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir, bu hususa
dikkat edilmeden eksik hasımla yazılı şekilde hüküm kurulamaz.

KARAR : Davacı Esin Sak tarafından M. S.'a velayeten Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan dava ile .....2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.09.2002 gün ve 2002/65 -
676 sayılı kararı ile babası M.S. ile soybağı kurulan küçük M.'in
soyadının S. olarak düzeltilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 321. maddesi hükmüne göre "Çocuk, ana ve baba
evli ise ailenin; evli değilse ananın soyadını taşır." aynı kanunun 27. maddesi gereğince, "adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir."
Küçüğün soyadının babasının soyadı olan S. olarak düzeltilmesine ilişkin istek; M.S. in haklarını etkileyeceğinden davanın adı geçen kişiye yönetilmesi, gösterdiği takdirde delillerin toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususa dikkat edilmeden eksik hasımla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve
yasaya aykırıdır