Mesajı Okuyun
Old 17-10-2019, 11:51   #1
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan İstihkak iddiası, ihtiyati haciz teminatının iadesine engel midir?

Asliye hukuk mahkemesinden alınan ihtiyati haciz kararı icra dairesince infaz edilmiş, menkul haczi ve muhafazası yapılmıştır. Haczedilen menkullere ilişkin üçüncü şahıs tarafından istihkak iddiasında bulunulmuş, icra hukuk mahkemesince takibin devamına, üçüncü şahsın 7 gün içinde istihkak davası açmasına karar verilmiştir. Borçluya ödeme emri tebliğ edilip takip kesinleştirilmiştir.

İhtiyati haciz teminatının iadesi talebi istihkak iddiası nedeniyle asliye hukuk mahkemesince reddedilmiştir.

İstihkak iddiası, ihtiyati haciz teminatının iadesine engel midir?