Mesajı Okuyun
Old 25-09-2020, 16:33   #3
Av. Burak K.

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
Kamulaştırma K.m. 25'e göre, taşınmazın mülkiyeti mahkemece 10.m.göre verilecek tescil kararı ile idareye geçer. Taşınmaz maliki tescil kararına kadar tasarruf hakkını kullanabilir. Bu arada taşınmazda kat irtifakı kurulmasını sağlayabilir. Yalnız 31/b- m. , 10 çerçevesinde kendisine yapılacak tebligattan itibaren taşınmazı başkasına devir ve temlik edemez. Kat irtifakının kurulması idari bir işlem olup ,bu işlemi Tapu İdaresi yapar. Dava yoluyla kat irtifakı kurulamaz.

Bu yönden binanın kamulaştırma kararından önce yapılmış olması koşulu ile, taşınmazın idare adına tescil aşamasına kadar idari yönden kat irtifakı kurulmasını sağlayabilir ve irtifak tapusuna göre idareden bedel talebinde bulunabilir ,dikkate alınmadan kamulaştırma evrakı düzenlenmiş olursa, 14.m. göre maddi hata nedeniyle düzeltim davası açabilir ve bunu idarenin açacağı tescil ve bedel davasında ileriye sürebilirsiniz. Kaldı ki , aynı sonucu kat irtifakı kurulmamış olsa dahi, fiili paylaşım olgusunu ispat etmekle de sağlayabilirsiniz.

“Yapılan incelemede; davaya konu taşınmazda bulunan binaların ruhsata uygun yapılmaması sebebiyle binalarda kat irtifakı/mülkiyeti kurulamadığı ve binaların tapuya tescil edilemediği, fiili taksim sonucu 40 bağımsız bölüm oluştuğu anlaşıldığından, taşınmazdaki 40 adet bağımsız bölümün her birine yüzölçümleri, yapı sınıfları ve yıpranma payları dikkate alınarak ayrı ayrı değer biçilmesi gerektiği halde, bu usule uyulmadan hesap yapan rapor doğrultusunda hüküm kurulduğu," bozma nedeni sayılmıştır. (5.HD. 23.11.2017 T. 2017/31361 E.2017/26013 K.)

Avukatım çok teşekkür ederim cevabınız için.

Bir sorum daha olacaktı. Söz konusu yer bahsettiğim gibi bir iş merkezi. Dükkan sahipleri 1994 yılında bir encümen kararıyla dükkanlarının cephelerine ekletme yapmışlar. Yani farazi söylemek gerekirse 30 metrelik dükkan, encümen kararıyla irtifak hakkı tesis edilmesi suretiyle 50 metrekarelik dükkan olmuş. Fakat o dönem ihmalden dolayı bu encümen kararı tapuya tescil edilmemiş.

Zamanaşımı yönünden bir sorun yaşar mıyız? Ayriyeten asliye hukukta tescili için dava açmak icap etmez mi?