Mesajı Okuyun
Old 04-06-2010, 23:12   #3
wellan

 
Varsayılan

Çözüme kavuşturulması gereken husus yönetim değişikliğinin deftere geçirilmeisnin;o değişikliğin geçerlilik şartı olup olmadığı noktasındadır.KMK 30.maddesinde düzenlenen karar ve toplantı yeter sayısı kararların geçerlilik şartıdır.Bu nedenle öncelikle yönetim değişikliği kararı alınmasında kat maliklerinin toplanması ve karar alması m.30 da düzenlenen yeter sayılara ulaşmışmıdır?Sayın meslektaşımın da ifade etmiş olduğu üzere ve aşağı madde metninde de açıkça ifade edildiği gibi usuli bir şart olarak değendirlebilir.Haizrun cetveli m.30 de yer alan topnatı ve karar yeter sayısının anlaşılmasında esas alınacak ölçüttür.Somut olayda toplantı ve karar yeter sayısının sağlandığını farzedelim;alınan yasaya uygun kararın deftere yazılmaması halinde kararın geçersiz olacağı sonucuna varılamaz.Altını çizmiş olduğum yükümlülükler yöneticinin sorumluluğuna ilişkin olarak yorumlanabileceğini;kararların geçerliliğine etki etmeyeceğini düşünüyorum.Nitekim 32.madde hükmünde yöneticiye verilmiş olan olumlu bir yükümlülükten bahsetmektedir.SAYGILARIMLA.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

IV - Kararlar:
Madde 32 - Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda, bulunan bütün kat maliklerince imzalanır karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Defter tutulması ve belgelerin saklanması:
Madde 36 - Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.