Mesajı Okuyun
Old 07-11-2012, 11:22   #4
üye7160

 
Varsayılan

T.C. DANIŞTAY
4.Dairesi

Esas: 2000/4441
Karar: 2001/3369
Karar Tarihi: 13.09.2001

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - DEFTER VE BELGELERİNİ İNCELEMEYE İBRAZ ETMEME - DEFTER VE BELGELERİNİN İBRAZ EDİLMEMESİ FİİLİNİN TARİHİ - FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ

ÖZET: Yükümlüden 1995 yılına ilişkin defter ve belgelerinin inceleme elemanı tarafından istenmesine karşın ibraz edilmemesi nedeniyle adına özel usulsüzlük cezasının kesildiği anlaşılmaktadır. Defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi fiili 29.7.1998 tarihinden sonra meydana geldiğinden, olaya ceza kesilmesine esas alınan fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesinin değişen hükümlerinin uygulanması gerekir.

(213 S. K. m. 86, 148, 149, 150, 256, 257, Mük. m. 355)

Temyiz Eden: … Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf : … Kolektif Şirketi

İstemin Özeti: 1995 yılına ilişkin defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi uyarınca davacı şirket adına özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

... Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sayılı kararıyla;yükümlü şirketin 1995 yılına ait defter ve belgeleri inceleme elemanı tarafından istenmesine rağmen ibraz edilmemesi nedeniyle adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiş ise de, olay tarihinde yürürlükte bulunan madde hükmünde defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilebileceği öngörülmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına karar vermiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü ilgili dönem defter ve belgelerini ibraz etmeyen davacı şirket adına kesilen cezanın kanun ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Fikret Erkan'ın Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden davacı şirketin 1995 yılına ait defter ve belgeleri inceleme elemanı tarafından ibrazı ... tarih ve ... sayılı yazı ile istenmesine karşın ibraz edilmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmış olup, olaya ihtilaf konusu cezanın kesilmesine neden olan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi fiilinin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan anılan Kanun maddesi uygulanması gerekirken belirtilen Kanunun eski şeklinin uygulandığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile olay tarihinde yürürlükte bulunan mükerrer 355 inci madde dikkate alınarak yeniden karar verilmek üzere Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Nilgün Akpınar'ın Düşüncesi: Yükümlü şirketin 1995 takvim yılına ait defter ve belgelerinin inceleme elemanı tarafından istenmesine rağmen ibraz edilmemesi nedeniyle adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezasını, VUK mükerrer 355 inci maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan şeklinde defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı gerekçesiyle terkin eden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.

Uyuşmazlıkta yükümlüden 1995 takvim yılına ilişkin defter ve belgelerinin ibrazı ... tarih ve ... sayılı yazı ile istenilmiş olup, dolayısıyla defter ve belgelerin ibraz edilmemesi fiili 1999 yılında meydana geldiğinden olayda VUK nun mükerrer 355 inci maddesinin 4369 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ve 29.7.1998 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinin uygulanması gerekirken Mahkemece defter ve belgelerin 1995 yılına ilişkin olduğundan söz edilerek, anılan maddenin eski şeklinin uygulanmasında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile olayda mükerrer 355 inci maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilip kesilemiyeceğinin belirlenerek yeniden karar verilmek üzere Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

4369 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle değişen ve 29.7.1998 tarihinde yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesinde, bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında özel usulsüzlük cezası kesileceği öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden, yükümlüden 1995 yılına ilişkin defter ve belgelerinin inceleme elemanı tarafından ... tarih ve ... sayılı yazı ile istenmesine karşın ibraz edilmemesi nedeniyle adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezasının kesildiği anlaşılmaktadır. Defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi fiilin yukarıda anılan Kanunun yürürlük tarihi olan 29.7.1998 tarihinden sonra meydana geldiğinden, olaya ceza kesilmesine esas alınan fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesinin 4369 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle değişen hükümlerinin uygulanması gerekirken sözü edilen maddenin eski hükmüne göre karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle ... Vergi Mahkemesinin ... günlü ve ... sayılı kararının olay tarihinde yürürlükte olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesi dikkate alınarak yeniden karar verilmek üzere bozulmasına, 13.09.2001 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)