Mesajı Okuyun
Old 23-02-2007, 21:49   #95
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Hekimbaşı
Hak bildirgeleri elbette genel ve soyut niteliktedir. Çerçeveyi ve ilkeyi çizer ve kişilere serbest alanı ve yasaklı alanı belirtir.

Örneğin:

Alıntı:
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi:

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir

Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.

Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.

Anayasa mad:90/3:

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Sonraki hak bildirgelerinden ayrıca ve dilerseniz konuşabiliriz.Diğer sözleşmelerde de benzer ilkeler aynı biçimde tekrar edilmiş,teyid edilmiştir.Sözü uzatmamak için burada durdum sadece.

Bu düzenlemelerden benim anladığım ile sizin anladığınız farklı olabilir mi?

Burada konunun yönünü değiştirmeyi amaçlamaksızın bir örnek vermek istiyorum.

Üremeye Yardıcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği:

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metodları vasıtasıyla çocuk sahibi olmalarının sağlanması için..

diye düzenleme yapmıştır.

Bu merkezlerden: evli olmayan ve fakat çocuk sahibi olmak isteyenler yararlanamamaktadır.

Burada evlilik statülerine göre bir eşitsizlik yaratılmıştır ve ayrımcılık uygulanmaktadır.


Alıntı:
Belki de kadınlar, yani annelerimizden görmeye alışmadığımız bu tutumlar nedeniyle
Bu konuyu annelerimiz hangi yöntemde anlatırdı bilemiyorum,ben böyle anlatmayı seçtim )

Saygılar