Mesajı Okuyun
Old 25-08-2007, 16:24   #2
mutlakadalet

 
Varsayılan

Sayın mslmklvz, öncelikle sormuş olduğunuz soruda bahsi geçen müdür yardımcısının (Ü), geçici görev kapsamında mı yoksa vekâleten mi görevde bulunduğunu belirlemek gerekecektir. Bilindiği üzere söz konusu göreve vekâleten atanmış sayılabilmek için şu şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

“Öncelikle boş bir kadro olmalıdır. İkinci olarak; bu kadroya atanacak kişi, asaleten atanma şartlarını taşıyor olmalıdır. Son olarak; atama, atamaya yetkili amir tarafından yapılmalıdır.” (Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar madde 22)

Söz konusu kadronun boş olup olmadığına baktığımızda şu değerlendirmeleri yapmamız gerekir:

“Boş kadro; o ana kadar hiç atama yapılmamış veya atama yapılmış olmakla birlikte ölüm, emeklilik, istifa, memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma gibi nedenlerle boşaltılmış kadro demektir. Kadro sahibinin bir başka göreve vekâleten atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi ile yıllık izin, hastalık raporu, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle bir süre görevinin başında olamaması kadronun boş olduğu anlamına gelmemektedir.”

Vermiş olduğunuz bilgilerden anladığım kadarıyla A’nın, farklı bir ilçede müdür olarak görevlendirilmesi, vekâleten atanma ya da geçici olarak görevlendirme kapsamındadır. Zira Ü hakkında açılan soruşturmada:

Alıntı:
Yazan mslmklvz
Daha sonra Ü hakkında dolu kadroya vekalet edildiği dönemde müdür ek ders ücreti değil müdür yardımcısı ek ders ücreti alabileceği gerekçesiyle soruşturma açılmıştır.


Şu halde ܒnün atanmış olduğu kadro boş olmayıp doludur.

Yukarıdaki açıklamalar mucibince anlaşılmıştır ki; Ü, söz konusu kadroya vekâleten değil geçici görevlendirme kapsamında atanmıştır. Bundan mütevellit ܒnün, vekâlet görevine bağlı olarak ek ders ücreti talebinde bulunması mümkün değildir.

ܒnün bulunduğu görevde, geçici görevlendirme kapsamında bulunduğunu söylemiştik. Bu noktadan hareketle ܒnün, ek ders ücreti talebini değerlendirirsek:

Alıntı:

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
Geçici görevlendirme
MADDE 21- (1) Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilâtındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir.


2006/11350 sayılı söz konusu kararın 21.maddesinin ilk fıkrasından anlayacağımız üzere; ܒnün sürdürdüğü geçici göreve ilişkin ek ders ücreti talebi şu şartlar altında mesmu olmalıdır: “Geçici görevlendirme onayının altı ayda bir yenilenmesi şartına bağlı olarak ek ders ücreti alınabilmesi söz konusu olduğundan, ܒnün sürdürdüğü geçici görevine ait onayın geriye doğru altı aylık süre içerisinde onaylanmış olması halinde Ü,haftada 18 saat üzerinden ek ders ücretine hak kazanacaktır.”

Saygılarımla.