Mesajı Okuyun
Old 04-03-2007, 14:19   #9
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 6
Esas No.1981/470Karar No.1981/6333Tarihi16.04.1981
1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/8
ÖZET
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN HER TÜRLÜ TAHLİYE DAVALARI İLE BU DAVALAR İLE BİRLİKTE AÇILMIŞ KİRA ALACAĞI İLE TAZMİNAT DAVALARI SULH HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle karalananın boşaltılması ve 21.502 lira kira alacağının tahsili isteminden ibarettir. Mahkemece red karaı verilmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

1 - Davacı; dava dilekçesinde Haziran, Tummuz, Ağustos - 1980 aylarına ait kapıcı ve yakıt tutarı 11.500 lira ile Ağustos ayı kirasından noksan ödenen 152 liranın ödenmesi için 25.8.1980 tarihli temerrüt ihtarnamesinin tebliğ edildiğini ve süresinde ödeme yapılmadığını ve bu arada Eylül ayı yakıt ve kapıcı parası 4.000 lira Ekim ayı yakıt ve kapıcı parası 5.800 liranında ödenmediğini ileri sürerek temerrüt nedeniyle kiralanın boşaltılmasını ve 21.502 lira kira alacağnın tahsilini istemiştir.

25.8.1980 keşide tarihli olup, davalıya 3.9.1980 tarihinde tebliğ edilen temerrüt ihtarında Haziran, Temmuz ve Ağustos - 1980 aylarına ait kapıcı ve ısıtma gideri aylık 3.850 liradan üç aylık tutarı 11.550 ilar ile kira sözleşmesinin özel 5. maddesi hükmüne göre yeni kira dönemirnde kiralananın aylık kirasının 152 lira noksan ödendiğini bildirerek toplam 11.702 liranın 30 gün içinden ödenmesi veaksi halde aktin feshi ile kiralananın boşaltımasının isteneceği bildirilmiştir.

Taraflar arasında mevcut 1.8.1979 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira aktinin özel şartlar bölümünün 5. maddesinde Ağustoş 1980 ayından itibaren kiranın % 20 zamlı olarak ödeneceği kabul edilmiştir. Tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılmış olan bu şart ikar akti yenilendikçe geçerli olup bundan sonra yenilenen her sene için kiranın % 20 artırılması gerekir. Bu şart gereğince Ağustos 1980 ayına kira 6.960 liraya % 20 ilavasiyle 8.352 lira olmuştur. Dauvacı bu paradan 152 liranın eksik ödendiğini gerek temerrüt ihtarında ve gerekse dava dilekçesinde iddia etmiştir. Bu nedenle Ağustos 1980 kira parasından eksik ödeme varsa Temerrüte esas olur Davacıdan bu husustaki delilleri istenerek incelenmek giekirken istenilen paraların kira parası ile gilgisi olmadığından bahisle davanın rerdi yerinde değildir.

2 - Kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 1. maddesi gerğince ısıtma ve kapıcı parası kiracıya aittir. Kapıcı parası kiradan madut değil isede, ısıtma parası kira parasından maduttur. Davacı, Haziarn, Temmuz, Ağustos aylarına ait ödenmiyen ısıtma (yakıt) paralarınıda talep etmektedir. Yakıt parası taraflar arasında belli ve muayyen ise temerrüde esas olur. Ancak, davacı muhtelif aylar için yakıt parasını farklı istemektedir. Fark hususunda belli ve muayyen bir alacak olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak daha evvelce ödenen ve taraflar arasında ihtilafsız bulunan yakıt parası miktarı incelenerek bu miktar ödenmemişse yine temerrüde esas alınmak icap eder. Bu yolda bir inceleme yapılmadan istenilen bedelin kira bedeliyle ilgisi olmadığından bahisle red kararı verilmesi yerinde bulunmamaktadır.

3 - Davacı, temerrüt ihtarında söz konusu edilen 11.702 lira ile bu arada ödenmiyen ,Eylül , Ekim aylarına ait yakıt ve kapıcı parasınnın da tahsilini istemiştir. İstenen kira alacağı temerrüt nedeniyle açılan kiralananın boşaltılması talebiyle birlikte talep olunmuştur. HUMK.nun 8. maddesinin II/I . maddesi gereğince kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye ve bu davalrla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan dauvalar sulh hukuk mahkemelerinde görülür. Yukarıda belirtilen esaslar dairesinde yakıt parasının bu aylar için neden ibaret olduğu incelenip, adli alacak niteliğinde bulunan kapıcı parasının miktarıda incelenip bir karar verilmesi gerekkirken, bu cihet gözönünde tutulmadan alaacak davasının görevsizlik yönünden reddine usul ve kanuna aykırıdır.

4 - Harç alınmaması ve alınacak harcın miktarının belirtilmesi ve mahkeme masraflarınında miktar olarak belirtilip davacıya ait bulunduğunun kararda gösterilmemesi de, usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 16.4.1981 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.