Mesajı Okuyun
Old 04-03-2007, 02:06   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın cihan nuri

Dediğiniz karar çok eski tarihli olduğundan bulunmuyor. Ama doğum tarihi daha yeni olan küçük kardeş denebilecek 2 kararı aşağıda bilgilerinize sunuyorum. Saygılarımla

(Alıntı : Kazancı İçtihat Bankası)

YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/9197
K. 2003/9148
T. 22.12.2003
• TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Davacının Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi ve Mevcut Alacağının Tahsili Amacıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Sözleşmesinde Yakıt Parasının Kiracıya Ait Olduğunun Belirlenmesi ve 6570 Sayılı Yasanın Yerleşmiş İçtihatlarında da Yakıt Parasının Kira Aalcağı Olduğunun Belirlenmesi )
• TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Davacı Kiralayanın Talep Ettiği Yakıt Parasının Adi Alacak Değil Kira Alacağı Olduğunun Yerel Mahkemece Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
• YAKIT PARASI ( Kira Sözleşmesinde Yakıt Parasının Kiracıya Ait Olduğunun Belirlenmesi ve 6570 Sayılı Yasanın Yerleşmiş İçtihatlarında da Yakıt Parasının Kira Aalcağı Olduğunun Belirlenmesi )
7201/m.12,13
6570/m.5
ÖZET : Kira sözleşmesinde yakıt parasının kiracıya ait olduğu yazılı olduğuna ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'a ve yerleşik içtihatlar gereğince belirli olan yakıt parası, kira parasından sayılacağına göre, kiralayanın talep ettiği yakıt parası adi alacak değil kira alacağı mahiyetindedir. Davalı tarafından talep edilen yakıt parasının ödendiği kanıtlanamadığından, mahkemece alacağın kabulüne karar verilmesi gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-alacak davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve 8.735.000.000 TL. alacağın tahsiline ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere, temerrüt ihtarnamesinin Tebligat Kanunu'nun 12 ve 13, Tebligat Tüzüğü'nün 17 ve 18. maddeleri gereğince usulsüz tebliğ edilmiş olmasına nazaran tahliye isteminin reddine karar verilmesinde bir usulsüzlük olmamasına göre, temyiz eden davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı vekili, dava dilekçesinde, kiralananda kiracı olan davalının belediyeye ödenmesi gereken 8.735.000.000 TL ısıtma giderini süresinde ödememesi nedeniyle temerrüt ihtarnamesi gönderildiğini, buna rağmen davalının ödemede bulunmadığını belirterek, davalının kiralanandan tahliyesini ve 8.735.000.000 TL alacağın tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili, ihtarnamenin usulüne uygun tebliğ edilmediğini, ısıtma giderinin kiralayan tarafından ödenmesi durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre temerrüt ihtarnamesine konu edilebileceğini, oysa davacının ödemede bulunduğuna dair makbuz ibraz etmediğini, ısıtma giderlerinin ne şekilde tespit edilmesi gerektiği hakkında hakim müdahalesi talebi ile açılan davanın halen derdest olduğunu, bu davanın bekletici mesele yapılmasını, davanın reddini savunmuştur.
Taraflar arasında akdedilen 25.3.1994 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi idari şartnamesinin 14. maddesinde, kiracının otobüs terminali ısıtma ve diğer yönetim giderlerine payı oranında iştirak edeceği, her ayın sonunda hissesine düşen miktarı terminal işletme şefliğine veya belediye veznesine nakden yatıracağı kararlaştırılmıştır. Kiralanan Eskişehir Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan restaurant olup, Otogar Şube Müdürlüğü de kiracıların yakıt, aydınlatma ve genel giderlere Terminal Yönetmeliği'nin 43 ve 44. maddeleri gereğince m2 birim fiyatı bazında iştirak edeceklerini, gelir müdürlüğü tarafından yapılan hesaplama sonucu, otogar müdürlüğü tarafından tebliğ edilip, gelir müdürlüğüne yatırılacağını belirtmiştir. Kira sözleşmesinde yakıt parasının kiracı davalıya ait olduğu yazılı olduğuna ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu'nun 5. maddesi ve yerleşik içtihatlar gereğince belirli olan yakıt parası, kira parasından sayılacağına göre, davacının talep ettiği alacak adi alacak değil kira alacağı mahiyetindedir. Davalı tarafından talep edilen yakıt parasının ödendiği kanıtlanamadığından, mahkemece alacağın kabulüne karar verilmesi gerekirken, bundan zühul ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı görüldüğünden, hükmün alacağa ilişkin olarak bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle tahliye isteminin reddine ilişkin hüküm kısmının ONANMASINA, yukarıda ( 2 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle alacağa ilişkin hüküm kısmının BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/2962
K. 1995/3603
T. 3.4.1995
• TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle )
• TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Yakıt Parasının Ödenmemesi )
• KİRA PARASINDAN SAYILAN YAKIT GİDERİ ( Kira Sözleşmesinde Kiracıya Ait Olduğunun Belirtilmiş Olması )
• YAKIT GİDERİ ( Kira Sözleşmesinde Kiracıya Ait Olduğunun Belirtilmiş Olması )
• TEMERRÜT KONUSU ( Kiracının İhtarnamenin Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Ödeme Yapmaması )
• GERÇEK KİRA BEDELİ ( Kiralayana Ödenecek Miktar İle Yönetime Ödenecek Yakıt Parasının Toplamı )
818/m.260
ÖZET : Kira sözleşmesinde, taraflarca asıl kira parası belirlenerek yakıt bedelinin de kiracıya ait olduğu kararlaştırılmış ise, gerçek kira bedeli; kiralayana ödenecek miktar ile kiralayanın apartman yönetimine ödeyeceği ortak yakıt gideri toplamından oluşur. Bu nedenle kiracı, kira bedelinin yakıt parasına ilişkin bölümünü zamanında ödemediği takdirde kiralayan bunu istemek hakkına sahiptir. İhtarnamenin tebliğinden sonra otuz gün içinde ödeme yapılmadığına göre temerrüt gerçekleşir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye-alacak davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ile alacak istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı vekili; 16.8.1994 günlü dava dilekçesiyle, müvekkiline ait kiralananda 22.9.1993 günlü sözleşmeyle kiracı olan davalının, yazılı sözleşmenin özel şartlarının 1. maddesine göre ödenmesini kendi üzerine aldığı yakıt giderlerini, aktin başından bu yana ödemediğini, ihtarnamenin fayda sağlamadığını iddia ile bu davayı açmıştır.
Davalı vekili; yakıt giderlerinin ihtar süresi içinde ödenmiş bulunduğuna, davacının ihtarla ödeme isteminde bulunmadan önce yönetime ödeme yapmadığını, bu sebeplerle temerrüt olgusunun gerçekleşmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkeme; davacının ihtarname ile davalıdan istediği yakıt bedelinin apartman yönetimine ödenmemiş olduğunu, davacının ödeme yaptıktan sonra ancak rücu suretiyle davalıdan istekte bulunabileceğini gerekçe göstererek; davayı reddetmiştir.
Taraflar arasındaki 22.9.1993 tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmenin özel şartlarının 1. maddesinde, yakıt bedelinin kiracıya ait olması kaydiyle kira bedelinin 1.700.000.-TL. olduğu yazılıdır. Böylece, kiralananın müşterek ısıtma sistemli olan kiranın bir bölümünü teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Ortak ısıtmalı özelliğiyle kullanılmak üzere kiralanan bu yerin, yönetime mal sahibince ödenmesi icabeden ortak yakıt gideri payının kiracı tarafından ödenmesinin kararlaştırılmış olması, gerçek kira bedelinin, davacıya ödenecek miktar ile yönetime ödenecek yakıt gideri toplamından oluştuğunun kabulünü gerektirir. Bu yüzden davalı kira bedelinin yakıt parasına ilişkin kısmını zamanında ödemediği taktirde davacı bunu istemek hakkında sahiptir. Ayrıca, yönetime ödeme yapıp yapmamasının önemi olmadığı gibi davacının öncelikle yönetime ödeme yapmış olması şart değildir. Konunun o yönü kiralayan ile yönetimin kendi arasındaki ilişkiyle ilgilidir.
Davalı, yakıt giderinin kira bedeline dahil olmadığını savunmadığı gibi aylık yakıt bedelinin belli ve muayen olduğunda uyuşmazlık mevcut değildir. İhtarnamenin tebliğinden sonra 30 gün içinde ödeme yapılmadığına göre temerrüt olgusu gerçekleşmiştir. Bu sebeple kiralananın tahliyesine karar verilmesi, alacak isteminin konusunun kalıp kalmadığının da tartışılması gerekirken davanın reddedilmesi hatalı olmuştur .
Hüküm, bu nedenle,bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 3.4.1995 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.