Mesajı Okuyun
Old 01-02-2007, 21:00   #6
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :
ESAS KARAR
2003/16790 2004/1101
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ :B 1.A.H.
TARİHİ :7.4.2003
NUMARASI :657-279
DAVACI :Hasan ve Hüseyin
DAVALI :Mustafa ve ark.
DAVA TÜRÜ :Vasiyet ve Tapu İptali
TEMYİZ EDEN avacılar
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan * 16.12.2003 günü temyiz eden davacılar vekili ve karşı taraf davalılardan Mustafa vekili geldi. Diğer davalılar tebligata rağmen gelmediler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Miras bırakan Mustafa 28.5.1992 tarihinde 1153 numaralı parseli İskender'e satmış, bir ay sekiz gün sonra da 6.7.1992'de bu kişi tarafından davalı Mustafa ya on iki milyon karşılığı devredilmiştir. Gerek miras bırakan tarafından İskender'e devredilirken, gerekse İskender tarafından davalı Mustafa ya intikal ettirilirken herhangi bir bedel ödemediği toplanan deliller ile sabittir. Görünüşteki Satış Sözleşmelerinin Borçlar Yasasının 18. maddesine göre muvazaalı olmasına, gizli bağış sözleşmelerinin ise şekil koşuluna uyulmadan yapılmış bulunmasına göre geçersizdir. (1.4.1974 gün ve 1/2 sayılı İç.Bir.Kararı) Mahkemece bu parselle ilgili davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının ise REDDİNE, duruşma için takdir olunan 375.000.000 Tl. vekalet ücretinin davalılardan alınıp davacılara verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 29.01.2004 (Prş.)

Başkan Üye Üye Üye Üye