Mesajı Okuyun
Old 17-03-2009, 12:09   #4
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

TK 644 vd.maddelerinde bu talebin tabi olduğu zamanaşımı süresi ile ilgili bir düzenleme yer almamakla ve doktrinde burada bir yasa boşluğu olduğu kabul edilmekle birlikte hakim fikir ve Yargıtay bu boşluğu BK.da düzenlenen sebepsiz zenginleşme talebine yönelik BK 66.maddesindeki 1 yıllık süreyi kıyasen uygulayarak doldurmaktadır(metnine şu an ulaşamadığım Yarg.11.HD.27.01.2003 tarih ve E.2002/8182,K.2003/794).Ancak Yargıtay'ın aksi yöndeki içtihadına rağmen zamanaşımı süresinin başlangıcı bakımından,çekler ibraz edilmemiş olduğundan dolayısıyla 6 aylık zamanaşımı süresi zaten işlemeye başlamamış olduğundan,1yıllık sürenin ibraz müddetinin bitiminden hesaplanması gerekeceği kanaatindeyim.Eğer çek ibraz edilmiş fakat 6 aylık süreye riayet edilmemiş ve müracaat hakkı yitirilmişse bu halde süre zamanaşımı süresinin bitiminden hesaplanmalıdır.Ancak sorunuzdaki çekler bakımından sebepsiz zenginleşmeye dayalı talep zaten (1 yıl nereden hesaplanırsa hesaplansın)zamanaşımına uğramış gibi gözükuyor.